Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Solidarność UE z Ukrainą

Odbudowa Ukrainy

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Odbudowa Ukrainy

Elementy składowe odbudowy

Bieżące wsparcie UE

Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny będzie wymagać znacznych nakładów finansowych. UE już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia obecnej odporności tego kraju, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej potrzebne będzie większe wsparcie: odbudowa fundamentów wolnego i dostatniego kraju, zakorzenionego w wartościach europejskich i dobrze zintegrowanego z gospodarką europejską i światową, oraz wspieranie go na europejskiej drodze.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej UE i państwa członkowskie oraz europejskie instytucje finansowe, w ramach podejścia Drużyna Europy, udostępniły wsparcie finansowe, humanitarne, nadzwyczajne, budżetowe i wojskowe w wysokości do 50 mld euro:

  • 37,8 mld euro na rzecz ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej. Obejmuje to bezprecedensowy pakiet wsparcia finansowego w wysokości do 18 mld euro w 2023 r.
  • dodatkową pomoc wojskową w wysokości około 12 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i bezpośrednio od państw członkowskich.

Rosyjska wojna napastnicza trwa, nie są jeszcze znane wszystkie potrzeby związane z odbudową Ukrainy. Niemniej jednak ważne jest, aby już teraz oznaczyć najważniejsze elementy tych międzynarodowych starań. 

Wielostronna platforma koordynacji darczyńców na rzecz Ukrainy

26 stycznia 2023 r. uruchomiono wielostronną platformę koordynacji darczyńców w ramach dalszej pomocy w odbudowie Ukrainy. Platforma umożliwia ścisłą koordynację pomiędzy międzynarodowymi darczyńcami i organizacjami finansowymi oraz zapewnia spójne, przejrzyste i rozliczalne wsparcie.

Jej celem jest lepsza koordynacja między wszystkimi kluczowymi podmiotami zapewniającymi krótkoterminowe wsparcie finansowe, a także długoterminową pomoc w fazie odbudowy. Powołanie platformy jest wynikiem konferencji w Lugano, Berlinie i Paryżu i ma ona na celu pomoc w zniwelowaniu luki między potrzebami a zasobami.

Przygotowanie się na przyszłe wyzwania:

25 października 2022 r. Komisja Europejska i Niemcy, jako kraj, który przewodniczy grupie G-7, wspólnie zorganizowały w Berlinie międzynarodową konferencję ekspertów na temat odnowy, odbudowy i modernizacji Ukrainy. Konferencja była kolejnym ważnym krokiem, który pokazał niezachwiane poparcie UE i społeczności międzynarodowej dla Ukrainy w obliczu niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej wojny napastniczej. Konferencja pokazała również, że Komisja i społeczność międzynarodowa będą nadal wspierać Ukrainę, wychodząc poza jej najpilniejsze potrzeby, jak również na drodze do przystąpienia do UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła trzy elementy, które mają kluczowe znaczenie dla udanej odbudowy Ukrainy.

Biorąc pod uwagę skalę tego wyzwania, wysiłki na rzecz odbudowy muszą być pluralistycznym procesem z udziałem wielu zainteresowanych stron, obejmującym zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także organizacje międzynarodowe. Dlatego też w konferencji wzięli udział światowej klasy eksperci z różnych dziedzin i środowisk, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego wraz z rządem Ukrainy. Zalecenia z konferencji przyczynią się do kształtowania globalnych wysiłków na rzecz ekologicznej, odpornej, dostatniej i demokratycznej przyszłości Ukrainy.

Więcej informacji

Wsparcie dla ukraińskich szkół

Ponieważ przyszłość Ukrainy zaczyna się w szkołach, UE wspiera odbudowę zniszczonych szkół kwotą 100 mln euro, zapowiedzianą przez przewodniczącą w orędziu o stanie Unii.

Komisja Europejska przeznaczyła około 14 mln euro na zakup autobusów szkolnych, aby ukraińskie dzieci bezpiecznie docierały do szkół. Komisja rozpoczęła również ogólnounijną kampanię na rzecz ofiarowania autobusów szkolnych dla Ukrainy. Autobusy wysyłane są za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Jednocześnie Komisja będzie współpracować z Ukrainą, aby zapewnić temu krajowi bezproblemowy dostęp do jednolitego rynku, dzięki czemu Ukraina będzie mogła jak najlepiej wykorzystać swój potencjał, przyspieszyć wzrost gospodarczy i tworzyć nowe możliwości.