Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: достъп до работни места

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Достъп до пазара на труда

Хората, ползващи се от временна закрила, трябва да могат да упражняват заетост или самостоятелна заетост и да се занимават с професионално обучение, а също така трябва да бъдат третирани равноправно с работниците в държавите от ЕС по отношение на заплащането и други условия. 

Комисията: 

  • помага на хората, които пристигат от Украйна, да придобият необходимите умения, за да навлязат в трудовия пазар на ЕС. Подкрепата може да бъде финансирана по линия на политиката на сближаване и на новите Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE), както и в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Това може да включва помощ под формата на езикови курсове, консултации или основно обучение. 
  • Езиковите и основните цифрови умения също могат да бъдат подобрени чрез мрежите на Пакта за умения, за да се свържат регионални органи, образователни организации и НПО, които оказват подкрепа на хора, избягали от Украйна. 
  • Комисията добави украинския език към инструмента на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на трети държави, за да помогне на украинците, които търсят работа или желаят да продължат образованието си. 
  • Комисията публикува препоръка за улесняване на признаването на академичните и професионалните квалификации, получени в Украйна. Това ще улесни разбирането от работодателите и образователните институции на уменията на украинците, които пристигат в ЕС. 
  • Европейската фондация за обучение подпомага европейските, националните и украинските органи при сравняването на украинската и европейската квалификационни рамки. Тя също така създава ресурсен център, за да помогне както на украинците, които търсят помощ за признаване на квалификациите си, така и на тези, които се нуждаят от помощ за поясняването на своите квалификации. 
  • Публичните служби по заетостта ще играят ключова роля в активните политики на пазара на труда за използване на уменията на новопристигналите и ще действат като посредници на пазара на труда. 
  • Комисията ще стартира и онлайн резерв на ЕС от таланти за разселени лица от Украйна, за да се търси съответствие между уменията и свободните работни места.

Резерв на ЕС от таланти

Комисията създаде онлайн резерв на ЕС от таланти, за да помогне на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна, да намерят работа в ЕС.

Пилотният проект за резерв на ЕС от таланти, достъпен на английски, украински и руски език, се изпълнява чрез портала EURES. Той обединява национални служби по заетостта, частни агенции по заетостта и работодатели от целия ЕС. EURES съдържа над 3 милиона свободни работни места и 4000 работодатели, като нови работодатели са добре дошли да се присъединят към него.

Пилотният проект за резерв на ЕС от таланти е отворен за всички търсещи работа, които се ползват от временна закрила съгласно Директивата на ЕС за временната закрила или от адекватна закрила съгласно националното законодателство, която им предоставя право на работа.

След регистрацията инструментът насочва търсещите работа посредством процес, при който те могат да посочат уменията, които притежават, и да качат автобиографията си. Автобиографиите, публикувани в пилотния проект на резерва на ЕС от таланти, ще бъдат видими за публичните служби по заетостта във всички участващи държави, а също и за регистрираните работодатели във всички държави, които са част от Европейската мрежа за сътрудничество на службите по заетостта (EURES). Търсещите работа могат също така да проучат всички свободни работни места, публикувани на портала EURES.

Резерв на ЕС от таланти

Информация от националните министерства и агенции по заетостта

Чешка република