Skip to main content
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukrainast põgenemine: töötamisvõimalused

Juurdepääs tööturule

Ajutise kaitse saanud isikutel peaks olema võimalik asuda tööle või tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, samuti osaleda kutseõppes ning neid tuleks kohelda liikmesriikide töötajatega võrdselt nii tasustamise kui ka muude tingimuste osas. 

Komisjon teeb järgmist. 

  • Ukrainast saabuvatel inimestel aidatakse omandada ELi tööturule sisenemiseks vajalikud oskused. Toetust saab rahastada ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ja pagulaste toetamiseks Euroopas võetavate uute ühtekuuluvusmeetmete (CARE) raames, samuti Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist. See võib hõlmata sellist abi nagu keelekursused, nõustamine või põhikoolitus. 
  • Keeleoskust ja elementaarseid digioskusi saab täiendada ka kasutades oskuste pakti võrgustikke, mis võimaldavad Ukrainast põgenenud inimeste toetamises osalevatel piirkondlikel asutustel, haridusorganisatsioonidel ja vabaühendustel omavahel suhelda. 
  • Komisjon on lisanud ukraina keele ELi vahendisse kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks, et aidata Ukraina tööotsijaid ja neid, kes soovivad oma õpinguid jätkata. 
  • Komisjon on avaldanud soovituse, et lihtsustada Ukrainas omandatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamist. See teeb ELi saabuvate ukrainlaste oskuste mõistmise tööandjatele ja koolitusasutustele lihtsamaks. 
  • Euroopa Koolitusfond toetab ELi, riikide ja Ukraina ametiasutusi Ukraina ja Euroopa kutsekvalifikatsioonide raamistike võrdlemisel. Ta on loonud teabekeskuse, et aidata nii oma kvalifikatsiooni tunnustamisel abi otsivaid ukrainlasi kui ka neid, kellel on vaja abi Ukraina kvalifikatsioonide tõlgendamisel. 
  • Avalikel tööhõiveteenistustel on aktiivses tööturupoliitikas keskne roll, et leida rakendus saabujate oskustele ja olla vahendajaks tööturul. 
  • Oskuste ja vabade töökohtade kokkuviimiseks käivitab komisjon Ukraina põgenike jaoks ka veebipõhise ELi talendireservi.

ELi talendireserv

Komisjon on loonud veebipõhise ELi talendireservi, et aidata Venemaa sissetungi eest Ukrainast põgenevatel inimestel leida ELis töö.

ELi talendireservi katseprojekti, mis on kättesaadav inglise, ukraina ja vene keeles, rakendatakse EURESe portaali kaudu. See ühendab riiklikke tööturuasutusi, erasektori tööhõivebüroosid ja tööandjaid kogu ELis. EURESes on üleval rohkem kui kolm miljonit vaba töökohta ja sellega on liitunud 4000 tööandjat ning uued tööandjad on teretulnud sellega liituma.

ELi talendireservi katseprojekt on avatud kõigile tööotsijatele, kes saavad ELi ajutise kaitse direktiivi alusel ajutise kaitse või siseriikliku õiguse kohase piisava kaitse, mis annab neile õiguse töötada.

Pärast registreerimist juhatab töövahend tööotsijaid samm-sammult, aidates kindlaks teha oskused ja laadida üles CV. ELi talendireservi katseprojektis avaldatud elulookirjeldused on nähtavad kõigi osalevate riikide riiklikele tööturuasutustele ja kõigi riikide registreeritud tööandjatele, kes kuuluvad Euroopa tööturuasutuste koostöövõrgustikku (EURES). Tööotsijad saavad vaadata läbi ka kõik EURESe portaalis avaldatud vabad töökohad.

ELi talendireserv