Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Държавите от ЕС се подготвят да приемат хората, които бягат от Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Държавите членки ще предложат всеобхватна помощ

ЕС оказва постоянна подкрепа на държавите членки за посрещане на нуждите на хората, бягащи от нахлуването в Украйна. Той предлага помощ на границата, прием и гражданска защита. Съюзът помага на държавите членки да осигурят достъп до образование, здравно обслужване, настаняване и работни места на хората, които пристигат от Украйна.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Ключови области на подкрепа

Подкрепа за управлението на границите

Комисията публикува оперативни насоки, за да помогне на граничните служители в държавите от ЕС при ефективното управление на пристигащите на границите с Украйна и за намаляване на времето за чакане, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурност. Агенциите на ЕС също предоставят допълнителен персонал и експертен опит в подкрепа на държавите членки.

Подкрепа за здравните системи

Комисията създаде специална европейска система за бързо прехвърляне между държавите от ЕС на лица, нуждаещи се от медицински грижи, подкрепена от Механизма за гражданска защита на ЕС. Комисията също така работи в сътрудничество с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата, за да се предоставят насоки и обучение в областта на общественото здраве, да се контролират доставките на лекарствени продукти и да се оказва необходимата помощ на държавите от ЕС.

Закрила на децата

Стратегията на ЕС за правата на детето предоставя изчерпателна рамка за закрилата и упражняването на правата на децата. Националните координатори, които вече изпълняват длъжността си в рамките на Европейската гаранция за децата, играят ключова роля за стимулиране и координиране на усилията на национално, регионално и местно равнище. Освен това Комисията подготвя специални стандартни оперативни процедури за трансфер на непридружени ненавършили пълнолетие лица.

Достъп до образование

Комисията ще съдейства за обмен на опит между държавите членки и за определяне на това, което е необходимо, за да могат разселените деца да продължат образованието си. Порталът за училищно образование ще служи като единно звено за връзка към образователни материали от Украйна и материали на държавите членки на украински език. Гъвкавостта на финансирането по „Еразъм+“ ще се използва и за подпомагане на образованието на студенти бежанци и интеграцията на служители на висши училища, които бягат от войната.

Достъп до жилищно настаняване

В отговор на непосредствените нужди от подходящо настаняване, нова инициатива за „безопасни домове“ ще помага на европейците, които предоставят домовете си. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както и фондовете на политиката на сближаване, ще бъдат мобилизирани за укрепване на обществените системи за прием. В по-дългосрочен план Европейският фонд за регионално развитие ще помогне за осигуряването на социални жилища за семейства и отделни лица в общността. Европейският социален фонд може да подпомага услуги в общността и настаняване, особено за хора със специални нужди, увреждания, деца и възрастни хора.

Достъп до работни места

Държавите членки се приканват да предприемат мерки, за да помогнат бързо на пристигащите да се възползват от правото си на работа и професионално обучение. Комисията добави украинския език към инструмента на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на държави извън ЕС и ще създаденов резерв от таланти,за да се намират съответствия между уменията и свободните работни места. Комисията също така разработва нови насоки за улесняване на признаването на професионалните квалификации, придобити в Украйна, и работи със социалните партньори за информиране на частния секторотносно правата при временна закрила и наличните програми.

Оперативни насоки

Новите оперативни насоки относно Директивата за временната закрила ще помогнат на лицата, пристигащи в ЕС, да се ползват от последователно и ефективно равнище на права. Те ще подмогнат държавите членки да поемат новите си отговорности. Насоките ще бъдат редовно актуализирани, за да се помогне на държавите членки да се справят с ежедневните предизвикателства и новите ситуации, пред които са изправени.

Прочетете повече

 

Солидарност в действие

Комисията създаде Платформа за солидарност с участието на държавите членки и агенциите на ЕС, за да координира подкрепата за нуждаещите се държави членки.

Платформата ще спомогне за организирането на прехвърлянето на хора в рамките на ЕС към държавите членки, които разполагат с капацитет за приемане. Тя може също така да допринесе за установяването на пътища към държави извън ЕС, които вече са приели значителни украински общности, като Канада или Обединеното кралство. Особено внимание ще бъде отделено на най-уязвимите групи, по-специално на децата.

Бързи и гъвкави решения за финансиране на солидарността

Комисията предприе незабавни действия за подпомагане на мобилизирането на финансова подкрепа за държавите членки, които приемат хора, бягащи от войната срещу Украйна.

Комисията извърши авансови плащания в размер на повече от 3,5 млрд. евро към държавите от ЕС по линия на Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU). Това незабавно вливане на ликвидност ще ускори достъпа на държавите членки до средства, които могат да бъдат изразходвани за инфраструктура, жилищно настаняване, оборудване и услуги в областта на заетостта, образованието, социалното приобщаване, здравеопазването и грижите за децата.

Чрез средствата на ЕС в областта на вътрешните работи за периода 2021—2027 г. на държавите членки ще бъдат предоставени значителни ресурси за осигуряване на подходящи приемни центрове и ефективни процедури за предоставяне на убежище за хората, които бягат от инвазията.

В резултат от предложението на Комисията „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ страните от ЕС  могат да използват оставащите средства от кохезионните фондове за програмния период 2014—2020 г. за оказване на спешна подкрепа на хората, бягащи от Украйна и пристигащи на тяхна територия. Това включва инвестиции в образование, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и грижи за деца, но също така и основно материално подпомагане, като храна и облекло.

Комисията прие и временна кризисна рамка, която дава възможност на държавите членки да използват гъвкавостта, разрешена съгласно правилата за държавна помощ, за да подкрепят икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна, като същевременно защитават еднаквите условия на конкуренция на единния пазар.