Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Medlemslandene forbereder sig på at tage imod dem, der flygter fra Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Medlemslandene vil tilbyde omfattende bistand

EU yder konstant støtte til medlemslandene for at opfylde behovene hos dem, der flygter fra invasionen af Ukraine. EU yder bistand ved grænsen og modtagelsen samt civilbeskyttelse. EU hjælper også medlemslandene med at sikre adgang til uddannelse, sundhedspleje, indkvartering og job til dem, der ankommer fra Ukraine.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

De vigtigste former for støtte

refugees arriving at border
Støtte til grænseforvaltning

Kommissionen har udarbejdet operationelle retningslinjer, der skal hjælpe grænsevagter i medlemslandene med at håndtere ankomsterne ved grænserne til Ukraine effektivt, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau. EU-agenturerne stiller også ekstra personale og ekspertise til rådighed for at støtte medlemslandene.

doctor treating a young girl
Støtte til sundhedssystemer

Kommissionen har oprettet et særligt europæisk system, så EU-landene hurtigt indbyrdes kan overføre personer med behov for lægehjælp med støtte fra EU-civilbeskyttelsesmekanismen. Kommissionen arbejder også sammen med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur om at give vejledning og uddannelse på folkesundhedsområdet, overvåge forsyningerne af lægemidler og yde hensigtsmæssig støtte til medlemslandene.

children playing in a room
Beskyttelse af børn

EU-strategien for børns rettigheder udgør en omfattende ramme for beskyttelse og opfyldelse af barnets rettigheder. De nationale koordinatorer, der nu er på plads inden for rammerne af den europæiske børnegaranti, spiller en central rolle i at fremme og koordinere indsatsen på nationalt plan og med regionale og lokale myndigheder. Kommissionen er også ved at udarbejde særlige operative standardprocedurer for overførsler af uledsagede mindreårige.

Solidarity for Ukraine - Italy
Adgang til uddannelse

Kommissionen vil samle medlemsstaterne for at påbegynde udvekslingen af erfaringer og finde ud af, hvad der er nødvendigt for at fortsætte de fordrevne børns uddannelse. School Education Gateway skal fungere som et centralt kontaktpunkt, der kan linke til undervisningsmateriale fra Ukraine og EU-landenes materiale på ukrainsk. Derudover vil Erasmus+-programmet blive brugt fleksibelt til at støtte uddannelse af studerende flygtninge og integration af personale fra videregående uddannelsesinstitutioner, som flygter fra krigen.

a mother doing homework with her two children
Adgang til indkvartering og bolig

For at opfylde de umiddelbare behov for passende indkvartering skal et nyt "sikkert hjem"-initiativ støtte europæere, der stiller deres hjem til rådighed. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden samt fondene under samhørighedspolitikken vil blive mobiliseret for at styrke de offentlige modtagelsessystemer. På længere sigt vil Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrage til at tilvejebringe sociale boliger til familier og enkeltpersoner i lokalsamfundene. Via Den Europæiske Socialfond kan der ydes støtte til lokalsamfundsbaserede tjenester og boliger, navnlig for personer med særlige behov, personer med handicap, børn og ældre.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Adgang til arbejde

Medlemslandene opfordres til hurtigt at træffe foranstaltninger for at hjælpe ukrainere, der ankommer, med at udøve deres ret til at arbejde og til erhvervsuddannelse. Kommissionen har tilføjet det ukrainske sprog til EU's redskab for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler og vil også oprette en ny talentpulje for at matche kompetencer med ledige stillinger. Kommissionen arbejder også på at udvikle nye retningslinjer for at lette anerkendelsen af faglige kvalifikationer, der er erhvervet i Ukraine, og samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at informere den private sektor om rettighederne i forbindelse med midlertidig beskyttelse og de tilgængelige programmer.

Operationelle retningslinjer

Nye operationelle retningslinjer for direktivet om midlertidig beskyttelse skal sikre, at de, der ankommer til EU, reelt har de samme rettigheder. De skal hjælpe medlemslandene til at leve op til deres nye ansvar. Retningslinjerne vil blive ajourført regelmæssigt for at støtte medlemslandene i at tackle de daglige udfordringer og de nye situationer, de står over for.

Læs mere

 

En solidarisk indsats

Kommissionen har oprettet en solidaritetsplatform, hvor medlemslandene og EU-agenturerne kan koordinere støtten til de medlemslande, der har behov for det.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platformen skal bidrage til at tilrettelægge overførsler af personer inden for EU til de medlemslande, der har kapacitet til at modtage mennesker på flugt fra Ukraine. Den kan også bidrage til at etablere migrationsveje til lande uden for EU, som allerede er værtslande for betydelige ukrainske befolkningsgrupper, f.eks. Canada og UK, og vil særligt fokusere på de mest sårbare, navnlig børn.

Hurtige og fleksible løsninger til at finansiere hjælpen

Kommissionen har straks taget initiativ til at hjælpe med at mobilisere finansiel støtte til medlemslande, der tager imod de flygtende fra krigen i Ukraine.

Kommissionen har udbetalt mere end 3,5 mia. euro i forskud til medlemslandene fra genopretningsbistanden til samhørighed og til områder i Europa (REACT-EU). Denne øjeblikkelige likviditetsindsprøjtning vil fremskynde deres adgang til midler, der kan bruges på infrastruktur, boliger, udstyr og tjenester inden for beskæftigelse, uddannelse, social inklusion, sundhedspleje og børnepasning.

EU's budget for indre anliggender for perioden 2021-27 vil give medlemslandene betydelige ressourcer til at sikre passende modtagelsesfaciliteter og effektive asylprocedurer for personer, der flygter fra invasionen.

Efter Kommissionens forslag om "samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa" (CARE) har medlemslandene mulighed for at anvende de resterende midler fra samhørighedsfondene i programperioden 2014-2020 til at yde nødhjælp til mennesker, der flygter fra Ukraine og ankommer til deres område. Det omfatter investering i uddannelse, beskæftigelse, boliger, sundhed og børnepasning, men også elementær materiel bistand såsom mad og tøj.

Kommissionen har også vedtaget midlertidige kriserammebestemmelser, der gør det muligt for EU-landene at anvende de fleksible regler for statsstøtte til at støtte økonomien i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, samtidig med at de lige konkurrencevilkår på det indre marked beskyttes.