Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Krajiny EÚ sa pripravujú na prijatie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Členské štáty ponúknu komplexnú pomoc

EÚ neustále podporuje členské štáty pri plnení potrieb ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny po jej napadnutí. Ponúka pomoc na hraniciach, pri prijímaní a civilnej ochrane. Pomáha členským štátom zabezpečiť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, ubytovaniu a práci.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Kľúčové oblasti podpory

refugees arriving at border
Podpora pri riadení hraníc

Komisia vydala operačné usmernenia, ktoré pomáhajú príslušníkom pohraničnej stráže v členských štátoch účinne riadiť príchody na hranice s Ukrajinou, skrátiť čakanie a zároveň zachovať vysokú úroveň bezpečnosti. Agentúry EÚ takisto poskytujú dodatočných zamestnancov a odborné znalosti na podporu členských štátov.

doctor treating a young girl
Podpora systémov zdravotnej starostlivosti

Za podpory Mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany zriadila Komisia špecializovaný európsky systém na rýchly presun ľudí, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, medzi členskými štátmi EÚ. S cieľom poskytovať usmernenia a odbornú prípravu v oblasti verejného zdravia, monitorovať dodávku liekov a poskytovať primeranú podporu členským štátom Komisia takisto úzko spolupracuje s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôbEurópskou agentúrou pre lieky.

children playing in a room
Ochrana detí

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa poskytuje komplexný rámec na ochranu detí a dodržiavanie ich práv. V súčasnosti fungujú v rámci Európskej záruky pre deti národní koordinátori, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri podnecovaní a koordinácii úsilia na vnútroštátnej úrovni a s regionálnymi a miestnymi orgánmi. Komisia takisto pripravuje osobitné štandardné operačné postupy zamerané na presuny maloletých osôb bez sprievodu.

Solidarity for Ukraine - Italy
Prístup k vzdelávaniu

Komisia podporí spoluprácu medzi členskými štátmi, aby si mohli začať vymieňať skúsenosti a aby určili, čo je potrebné na to, aby mohli vysídlené deti pokračovať vo vzdelávaní. Portál School Education Gateway bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na prístup k vzdelávacím materiálom z Ukrajiny a materiálom členských štátov v ukrajinskom jazyku. Na podporu vzdelávania študentov z radov utečencov a integrácie zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí utekajú pred vojnou, sa využije aj flexibilita v rámci programu financovania Erasmus+.

a mother doing homework with her two children
Prístup k ubytovaniu a bývaniu

S cieľom zaistiť okamžité potreby vhodného ubytovania sa budú v rámci novej iniciatívy Safe Homes podporovať Európania, ktorí na tento účel ponúknu svoje bývanie. Na posilnenie verejných systémov prijímania sa zmobilizuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, ako aj fondy politiky súdržnosti. Z dlhodobejšieho hľadiska pomôže Európsky fond regionálneho rozvoja poskytnúť sociálne bývanie pre rodiny a jednotlivcov v komunite. Komunitné služby a ubytovanie možno podporiť z Európskeho sociálneho fondu, a to najmä v prípade osôb s osobitnými potrebami či zdravotným postihnutím, detí a starších ľudí.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Prístup k práci

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom rýchlo pomôcť prichádzajúcim osobám začať využívať právo na prácu, ako aj zapojiť sa do odbornej prípravy. Komisia pridala ukrajinčinu do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín a takisto spustínový okruh talentovs cieľom nájsť ľudí so zodpovedajúcimi zručnosťami na voľné pracovné miesta. Komisia takisto pracuje na vytvorení nových usmernení na uľahčenie uznávania odborných kvalifikácií získaných na Ukrajine a spolupracuje so sociálnymi partnermi s cieľom pomôcť informovať súkromný sektoro právach vyplývajúcich z dočasnej ochrany a o dostupných programoch.

Operačné usmernenia

Nové operačné usmernenia k smernici o dočasnej ochrane pomôžu ľuďom prichádzajúcim do EÚ využívať konzistentnú a účinnú úroveň práv. Členským štátom pomôžu zvládnuť ich nové povinnosti. Usmernenia sa budú pravidelne aktualizovať tak, aby členským štátom pomáhali zvládať každodenné výzvy a nové situácie, s ktorými sa stretávajú.

Ďalšie informácie

 

Solidarita v praxi

Komisia zriadila platformu solidarity, ktorá združuje členské štáty a agentúry EÚ s cieľom koordinovať podporu pre členské štáty, ktoré ju potrebujú.

Commissioner Johannson at the Estonian border

S pomocou tejto platformy sa budú organizovať presuny ľudí v rámci EÚ do členských štátov, ktoré majú prijímaciu kapacitu. Takisto sa prostredníctvom nej môžu vytvoriť cestovné plány do krajín mimo EÚ, v ktorých sa už nachádzajú početné ukrajinské komunity, ako je Kanada alebo Spojené kráľovstvo. Mimoriadna pozornosť sa bude venovať najzraniteľnejším prípadom, najmä deťom.

Rýchle a flexibilné riešenia financovania solidarity

Komisia prijala okamžité opatrenia s cieľom pomôcť zmobilizovať finančnú podporu pre členské štáty, ktoré sú hostiteľmi ľudí na úteku pred vojnou na Ukrajine.

Komisia vyplatila členským štátom zálohové platby vo výške viac ako 3,5 mld. EUR z iniciatívy Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Vďaka tomuto okamžitému prísunu likvidity získajú členské štáty rýchlejšie prístup k prostriedkom, ktoré môžu investovať do infraštruktúry, bývania, zariadení a služieb v oblasti zamestnania, vzdelávania, sociálneho začlenenia, zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o deti.

Značné zdroje na zabezpečenie adekvátnych prijímacích zariadení a účinných konaní o azyle pre ľudí utekajúcich pred inváziou sa budú čerpať aj z fondov EÚ na oblasť vnútorných vecí na roky 2021 – 2027.

Na základe Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE), ktoré navrhla Komisia, majú členské štáty možnosť použiť aj nevyčerpané prostriedky z Kohézneho fondu z programového obdobia 2014 – 2020 na poskytnutie núdzovej podpory ľuďom utekajúcim z Ukrajiny a prichádzajúcim na ich územie. To zahŕňa investície do vzdelávania, zamestnania, bývania, služieb zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o deti, ale aj základnú materiálnu pomoc, ako je jedlo a oblečenie.

Komisia takisto prijala dočasný krízový rámec, ktorý členským štátom umožňuje využívať flexibilitu povolenú v rámci pravidiel štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s vpádom Ruska na Ukrajinu a zároveň bude chrániť rovnaké podmienky na jednotnom trhu.