Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Kraje UE przygotowują się do przyjęcia osób uciekających z Ukrainy

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Państwa członkowskie oferują kompleksową pomoc

UE stale wspiera państwa członkowskie w zaspokajaniu potrzeb osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Oferuje pomoc na granicy, przyjmuje uchodźców i zapewnia ochronę ludności. Pomaga państwom członkowskim zapewnić dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i rynku pracy osobom przybywającym z Ukrainy.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Najważniejsze obszary wsparcia

refugees arriving at border
Pomoc w zarządzaniu granicami

Komisja przedstawiła wytyczne operacyjne, aby pomóc funkcjonariuszom straży granicznej państw członkowskich w efektywnym zarządzaniu napływem osób i skrócić czas oczekiwania na granicach z Ukrainą przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Agencje UE również wspierają państwa członkowskie dodatkowym personelem i wiedzą fachową.

doctor treating a young girl
Wsparcie systemów opieki zdrowotnej

Komisja ustanowiła specjalny europejski system szybkiego transferu osób wymagających opieki medycznej między państwami członkowskimi UE. System korzysta ze wsparcia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Komisja współpracuje również z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejską Agencją Leków w celu zapewnienia wytycznych i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego, monitorowania podaży produktów leczniczych i zapewnienia odpowiedniego wsparcia państwom członkowskim.

children playing in a room
Ochrona dzieci

Strategia UE na rzecz praw dziecka zapewnia kompleksowe ramy ochrony i realizację praw dziecka. Mianowano już koordynatorów krajowych w ramach europejskiej gwarancji dla dzieci. Będą oni odgrywać kluczową rolę w pobudzaniu i koordynowaniu działań na szczeblu krajowym oraz regionalnym i lokalnym. Komisja przygotowuje również specjalne standardowe procedury operacyjne dotyczące transferu małoletnich bez opieki.

Solidarity for Ukraine - Italy
Dostęp do edukacji

Komisja zachęci państwa członkowskie do dzielenia się doświadczeniami i określania środków niezbędnych do dalszej edukacji wysiedlonych dzieci. Europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway posłuży jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie materiałów dydaktycznych z Ukrainy i materiałów w języku ukraińskim, którymi dysponują państwa członkowskie. Program finansowy Elastyczność w programie Erasmus+ będzie również wykorzystywany do wspierania edukacji uczniów i studentów będących uchodźcami oraz integracji członków kadry szkół wyższych, którzy uciekli przed wojną.

a mother doing homework with her two children
Dostęp do zakwaterowania

Aby można było zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie odpowiedniego zakwaterowania, dzięki inicjatywie „Bezpieczny dom” wsparcie otrzymywać będą Europejczycy, którzy udostępniają swoje mieszkania uchodźcom. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz fundusze polityki spójności zostaną uruchomione w celu wzmocnienia publicznych systemów przyjmowania. W dłuższej perspektywie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczyni się do zapewnienia mieszkań dla rodzin i osób w społeczności. Europejski Fundusz Społeczny może wspierać usługi i zakwaterowanie na poziomie społeczności lokalnych, zwłaszcza dla osób o szczególnych potrzebach, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i osób starszych.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Dostęp do rynku pracy

Państwa członkowskie zachęca się do tego, by pomagały przybyszom szybko skorzystać z prawa do pracy i szkoleń zawodowych. Komisja dodała język ukraiński do unijnego narzędzia do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich i w ramach pilotażowego projektu puli talentówpodejmie działania, aby pomóc pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach w znalezieniu zatrudnienia. Komisja pracuje również nad nowymi wytycznymi, które ułatwią uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych na Ukrainie. Współpracuje też z partnerami społecznymi na rzecz informowania sektora prywatnegoo prawach wynikających z tymczasowej ochrony i o dostępnych programach.

Wytyczne operacyjne

Nowe wytyczne operacyjne dotyczące dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony pomogą osobom przybywającym do UE korzystać z przysługujących im praw w sposób spójny i skuteczny. Pomoże to państwom członkowskim w wywiązywaniu się z nowych obowiązków. Wytyczne będą regularnie aktualizowane, aby wesprzeć państwa członkowskie w sprostaniu codziennym wyzwaniom i nowym sytuacjom, z którymi się spotkają.

Więcej informacji

 

Solidarność w działaniu

Komisja stworzyła platformę solidarnościową, która skupia państwa członkowskie i agencje UE. Jej celem jest koordynacja wsparcia dla potrzebujących państw członkowskich.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma pomoże w organizowaniu transferów osób w obrębie UE do państw członkowskich, które mają miejsca dla nowych przybyszów. Może też pomóc w transferze do krajów, w których żyją już duże społeczności ukraińskie, takich jak Kanada lub Wielka Brytania. Priorytetem jest pomaganie osobom w najtrudniejszej sytuacji, przede wszystkim dzieciom.

Szybkie i elastyczne metody finansowania działań solidarnościowych

Komisja podjęła natychmiastowe działania, aby pomóc w zorganizowaniu wsparcia finansowego na rzecz państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną w Ukrainie.

Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 3,5 mld euro zaliczek w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Ten natychmiastowy zastrzyk finansowy ułatwi krajom UE dostęp do funduszy na infrastrukturę, mieszkalnictwo, sprzęt i usługi w zakresie zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

W ramach unijnych funduszy przeznaczonych na lata 2021–2027 na sprawy wewnętrzne państwom członkowskim przyznane zostaną znaczne środki na odpowiednie ośrodki recepcyjne dla osób uciekających przed inwazją i na skuteczne procedury azylowe.

Zgodnie z wnioskiem Komisji „Działanie w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie” (CARE) państwa członkowskie mają również możliwość wykorzystania pozostałych środków z funduszu spójności z okresu programowania 2014–2020 na zapewnienie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym na ich terytorium z Ukrainy. Obejmuje to inwestycje w edukację, zatrudnienie, mieszkalnictwo, opiekę zdrowotną i opiekę nad dziećmi, ale również podstawową pomoc materialną, taką jak żywność i odzież.

Komisja przyjęła również tymczasowe ramy kryzysowe umożliwiające państwom członkowskim elastyczne wykorzystywanie dozwolonych w ramach zasad pomocy państwa środków w celu wspierania gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku.