Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Země EU, které se připravují na přijetí osob prchajících z Ukrajiny

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українськаruština | русский

Členské státy, které budou nabízet komplexní pomoc

EU poskytuje členským státům neustálou podporu členským státům, které zajišťují potřeby těch, kteří prchají před invazí na Ukrajinu. Nabízí pomoc na hranicích a při přijímání a pomoc s civilní ochranou. Pomáhá členským státům zajistit přístup ke vzdělání, zdravotní péči, ubytování a pracovním místům pro osoby přicházející z Ukrajiny.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Hlavní oblasti podpory

refugees arriving at border
Podpora správy hranic

Komise vydala operační pokyny, které mají pohraniční stráži členských států pomoci účinně zvládat počet příchozích na hranice s Ukrajinou a zkrátit čekací doby při současném zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Agentury EU rovněž na podporu členských států poskytují další pracovníky a odborné znalosti.

doctor treating a young girl
Podpora systémů zdravotní péče

Komise zřídila speciální evropský systém pro rychlé přemístění osob, které potřebují lékařskou péči, mezi členskými státy EU. Tento systém je podporován mechanismem civilní ochrany EU. Komise rovněž spolupracuje s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky na poskytování pokynů a odborné přípravy v oblasti veřejného zdraví, sledování dodávek léčivých přípravků a poskytování odpovídající podpory členským státům.

children playing in a room
Ochrana dětí

Strategie EU pro práva dítěte poskytuje komplexní rámec pro ochranu a naplňování práv dítěte. Národní koordinátoři v rámci evropské záruky pro děti hrají klíčovou úlohu při podněcování a koordinaci úsilí na vnitrostátní úrovni a s regionálními a místními orgány. Komise také připravuje zvláštní standardní operační postupy pro přemísťování nezletilých osob bez doprovodu.

Solidarity for Ukraine - Italy
Přístup ke vzdělání

Komise bude koordinovat členské státy, aby začaly sdílet zkušenosti a určily, co je zapotřebí k dalšímu vzdělávání vysídlených dětí. Portál School Education Gateway bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro propojení vzdělávacích materiálů z Ukrajiny a materiálů členských států v ukrajinském jazyce. Flexibilita v rámci programu financování Erasmus+ bude rovněž využita na podporu vzdělávání studentů z řad uprchlíků a integrace pracovníků vysokoškolských institucí, kteří prchají před válkou.

a mother doing homework with her two children
Přístup k bydlení a ubytování

Aby byly uspokojeny bezprostřední potřeby týkající se vhodného ubytování, podpoří nová iniciativa „bezpečné domovy“ Evropany, kteří dávají k dispozici své domovy. K posílení veřejných přijímacích systémů budou mobilizovány Azylový, migrační a integrační fond, jakož i fondy politiky soudržnosti. Z dlouhodobějšího hlediska pomáhá Evropský fond pro regionální rozvoj poskytovat sociální bydlení rodinám a jednotlivcům v komunitě. Evropský sociální fond může podporovat komunitní služby a ubytování, zejména pro osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením, děti a starší osoby.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Možnost pracovat

Členské státy se vyzývají, aby přijaly opatření, která příchozím pomohou rychle nabýt jejich práva na práci, jakož i na odbornou přípravu. Komise doplnila ukrajinský jazyk do nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí a zahájí pilotní iniciativu nový rezervoár talentů EU, který napomůže přiřadit dovednosti k volným pracovním místům. Komise také pracuje na nových pokynech pro usnadnění uznávání odborných kvalifikací získaných na Ukrajině a spolupráci se sociálními partnery s cílem pomoci informovat soukromý sektoro právech v rámci dočasné ochrany a o dostupných programech.

Operační pokyny

Nové operační pokyny ke směrnici o dočasné ochraně pomohou příchozím získat konzistentní a účinnou úroveň práv. Členským státům pokyny pomohou převzít nové povinnosti. Pokyny se budou pravidelně aktualizovat, tak aby členským státům pomáhaly s řešením každodenních problémů a nových situací.

Další informace

 

Solidarita v akci

Komise zřídila platformu solidarity, která sdružuje členské státy a agentury EU, aby koordinovala podporu členským státům, které ji potřebují.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma pomůže organizovat přesuny osob v rámci EU do členských států, které mají přijímací kapacitu. Rovněž může pomoci vytvořit cesty do zemí mimo EU, které již jsou domovem významných ukrajinských komunit, jako je Kanada nebo Spojené království. Zvláštní pozornost bude věnovat nejohroženějším případům, zejména dětem.

Rychlá a flexibilní řešení pro financování solidarity

Komise přijala okamžitá opatření s cílem pomoci mobilizovat finanční podporu členským státům, které přijímají osoby prchající před válkou proti Ukrajině.

Komise vyplatila členským státům zálohové platby ve výši více než 3,5 miliardy eur z pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU). Tato okamžitá injekce likvidity jim usnadní přístup k finančním prostředkům na výdaje na infrastrukturu, bydlení, vybavení a služby v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociální začleňování, zdravotní péči a péči o děti.

Zdroje na zajištění odpovídajících přijímacích zařízení a účinného azylového řízení pro lidi prchající před invazí budou z velké části vyčleněny z fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2021–2027.

V návaznosti na návrh Komise „Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě“ (CARE) mají členské státy možnost využít zbývající finanční prostředky z fondů soudržnosti z programového období 2014–2020 k poskytování mimořádné podpory lidem, kteří prchají z Ukrajiny a přicházejí na jejich území. Ta zahrnuje i investice do vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní péče a služeb péče o děti a v případě FEAD na základní materiální pomoc, jako jsou potraviny a oděvy.

Komise rovněž přijala dočasný krizový rámec, který členským státům umožňuje využívat flexibilně povolené předpisy pro státní podporu, které pomohou ekonomice v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, ale zároveň chrání rovné podmínky na jednotném trhu.