Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

EU-länderna förbereder sig för att välkomna flyktingar från Ukraina

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська | Ryska | русский

EU-länderna ger omfattande stöd

EU hjälper medlemsländerna att tillgodose behoven hos dem som flyr från Ukraina. EU bistår vid gränsen, med mottagandet och med civilskydd och hjälper länderna att se till att de som flyr från Ukraina får tillgång till utbildning, vård, boende och arbete.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Viktiga områden där EU ger stöd

refugees arriving at border
Stöd till gränsförvaltning

Kommissionen har tagit fram riktlinjer för att hjälpa EU-ländernas gränsvakter att effektivt ta hand om alla som vill komma in i EU från Ukraina och korta väntetiderna, utan att göra avkall på säkerheten. EU:s byråer ställer också upp med extra personal och expertis till stöd för EU-länderna.

doctor treating a young girl
Stöd till hälso- och sjukvården

Kommissionen har inrättat ett särskilt EU-system för att snabbt kunna flytta personer i behov av vård mellan EU-länderna med stöd av EU:s civilskyddsmekanism. Kommissionen samarbetar också med Europeiska smittskyddsmyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten för att ge vägledning och utbildning om folkhälsa, se till att det finns läkemedel och ge länderna lämpligt stöd.

children playing in a room
Skydd av barns rättigheter

EU:s strategi för barnets rättigheter utgör en övergripande ram för arbetet med att skydda barn och bevaka deras rättigheter. De nationella samordnarna för den europeiska barngarantin fyller en central funktion när det gäller att samla och samordna insatserna på nationell nivå och med regionala och lokala myndigheter. Kommissionen håller också på att ta fram standardiserade rutiner för överföring av ensamkommande barn.

Solidarity for Ukraine - Italy
Tillgång till utbildning

Kommissionen och EU-länderna ska börja utbyta erfarenheter och kartlägga vad som behövs för att de barn som flytt ska kunna fortsätta sin skolgång. På School Education Gateway, den europeiska plattformen för skolutbildning, kommer man att lägga ut läromedel på ukrainska, från både Ukraina och EU-länderna. Möjligheten till flexibilitet i programmet Erasmus+ utnyttjas också så att ukrainska elever kan fortsätta sin skolgång och universitetslärare får hjälp att integreras.

a mother doing homework with her two children
Tillgång till boende

Ett nytt initiativ för trygga hem ska bidra till att tillgodose de akuta behoven av boende genom att hjälpa de EU-invånare som upplåter sina bostäder. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och de sammanhållningspolitiska fonderna kommer att tas i anspråk för att stärka de offentliga mottagningssystemen. På längre sikt kommer Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) att hjälpa till att erbjuda subventionerat boende för familjer och enskilda personer. Europeiska socialfonden kan stödja lokala tjänster och bostadsinitiativ, särskilt för personer med särskilda behov eller funktionsnedsättning och för barn och äldre.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Tillgång till arbetsmarknaden

EU-länderna uppmanas att hjälpa de nyanlända så att de snabbt kan komma i arbete eller börja en yrkesutbildning. Kommissionen har lagt till ukrainska i EU:s verktyg för att kartlägga kompetensen hos personer från länder utanför EU och ska testa en ny talangreserv för att matcha kompetens med lediga jobb. Kommissionen håller också på att ta fram nya riktlinjer som ska göra det lättare att erkänna yrkeskvalifikationer från Ukraina och samarbetar med arbetsmarknadens parter för att informera den privata sektorn om de rättigheter som gäller enligt det tillfälliga skyddet och vilka program som finns.

Vägledning

De nya riktlinjerna för direktivet om tillfälligt skydd ska se till att de som kommer till EU kan utnyttja sina rättigheter på samma sätt. De hjälper också EU-länderna att axla sitt nya ansvar. Riktlinjerna ska uppdateras regelbundet för att hjälpa länderna att hantera nya utmaningar och situationer.

Läs mer

 

Solidaritet i praktiken

Kommissionen har skapat en solidaritetsplattform för EU-länderna och EU-byråerna för att samordna stödet till de länder som behöver hjälp.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Plattformen ska hjälpa till att överföra flyktingar till de EU-länder som har mottagningskapacitet och att hitta vägar till länder utanför EU där det redan bor många med ukrainsk bakgrund, t.ex. Kanada eller Storbritannien. Man uppmärksammar särskilt de mest utsatta, främst barnen.

Snabba och flexibla lösningar för att finansiera solidariteten

Kommissionen har vidtagit omedelbara åtgärder för att få fram ekonomiskt stöd till de EU-länder som tar emot flyktingar från Ukraina.

Kommissionen har betalat ut över 3,5 miljoner euro till EU-länderna i förskott från återhämtningsstödet för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU). EU-länderna kan nu snabbare investera i infrastruktur, bostäder, utrustning och tjänster inom sysselsättning, utbildning, social inkludering, hälso- och sjukvård och barnomsorg.

EU:s fonder för inrikes frågor för 2021–2027 ska förse EU-länderna med avsevärda resurser så att de kan säkra ett bra mottagande och effektiva asylförfaranden för dem som flyr.

Enligt kommissionens förslag om sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care) kan EU-länderna också använda kvarvarande sammanhållningsmedel från den föregående programperioden (2014–2020) för att hjälpa dem som flytt från Ukraina med utbildning, jobb, bostäder, hälso- och sjukvård och barnomsorg, men även mat och kläder och annat materiellt bistånd.

Kommissionen har också antagit en tillfällig krisram för statligt stöd så att EU-länderna kan utnyttja den flexibilitet som medges för att stödja sina ekonomier i samband med Rysslands invasion av Ukraina, samtidigt som man skyddar lika villkor på den inre marknaden.