Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται να υποδεχτούν τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στα: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας από τα κράτη μέλη

Η ΕΕ παρέχει συνεχή στήριξη στα κράτη μέλη για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω της εισβολής. Προσφέρει βοήθεια στα σύνορα, υποδοχή και πολιτική προστασία. Βοηθά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και την εργασία για τα άτομα που φθάνουν από την Ουκρανία.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Βασικοί τομείς στήριξης

refugees arriving at border
Στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων

Η Επιτροπή εξέδωσε επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους συνοριοφύλακες στα κράτη μέλη ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αφίξεις στα σύνορα με την Ουκρανία και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Επιπλέον, οι οργανισμοί της ΕΕ παρέχουν πρόσθετο προσωπικό και εμπειρογνωσία για τη στήριξη των κρατών μελών.

doctor treating a young girl
Στήριξη των συστημάτων υγείας

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδικό ευρωπαϊκό σύστημα για την ταχεία μεταφορά ατόμων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζεται από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας, την παρακολούθηση της προσφοράς φαρμάκων και την παροχή κατάλληλης στήριξης στα κράτη μέλη.

children playing in a room
Προστασία των παιδιών

Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού παρέχει συνολικό πλαίσιο για την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι εθνικοί συντονιστές που έχουν πλέον οριστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την κινητοποίηση και τον συντονισμό των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Επιπλέον, η Επιτροπή προετοιμάζει ειδικές τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τις μεταφορές ασυνόδευτων ανηλίκων.

Solidarity for Ukraine - Italy
Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή τα κράτη μέλη για να αρχίσουν την ανταλλαγή εμπειριών και τον προσδιορισμό των αναγκών προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαίδευση των εκτοπισμένων παιδιών. Η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης θα χρησιμεύσει ως υπηρεσία μίας στάσης για τη σύνδεση με εκπαιδευτικό υλικό από την Ουκρανία και με το υλικό των κρατών μελών στην ουκρανική γλώσσα. Η ευελιξία που παρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης Erasmus+ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών και την ένταξη του προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εγκαταλείψει εμπόλεμες περιοχές.

a mother doing homework with her two children
Πρόσβαση σε καταλύματα και στέγαση

Προκειμένου να καλυφθεί η άμεση ανάγκη για κατάλληλη στέγαση, μια νέα πρωτοβουλία για «ασφαλείς κατοικίες» θα στηρίξει τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες που διαθέτουν τις κατοικίες τους. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και τα ταμεία πολιτικής συνοχής θα κινητοποιηθούν για την ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υποδοχής. Μακροπρόθεσμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα συμβάλει στην παροχή κοινωνικής στέγασης σε οικογένειες και άτομα στην κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να στηρίξει τις υπηρεσίες και τη στέγαση σε επίπεδο κοινότητας, ιδίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας

Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για να βοηθήσουν ταχέως τα άτομα που φθάνουν στην ΕΕ ώστε να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην εργασία, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση. Η Επιτροπή πρόσθεσε την ουκρανική γλώσσα στο ενωσιακό εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών καιθα θέσει επίσηςσε πιλοτική εφαρμογή μια νέα δεξαμενή ταλέντων για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με κενές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή εργάζεται για την εκπόνηση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στην Ουκρανία και συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους για να βοηθήσει στην ενημέρωση του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τα δικαιώματα στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας και τα διαθέσιμα προγράμματα.

Επιχειρησιακή καθοδήγηση

Οι νέες επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οδηγία για την προσωρινή προστασία θα βοηθήσουν τα άτομα που φθάνουν στην ΕΕ να απολαύουν συνεκτικού και αποτελεσματικού επιπέδου δικαιωμάτων. Θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις νέες τους ευθύνες. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα επικαιροποιούνται τακτικά για να στηρίζουν τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις και τις νέες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Αλληλεγγύη στην πράξη

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα αλληλεγγύης, στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ, με σκοπό τον συντονισμό της στήριξης προς τα κράτη μέλη που έχουν ανάγκη.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Η πλατφόρμα θα συμβάλει στην οργάνωση της μεταφοράς ατόμων εντός της ΕΕ προς τα κράτη μέλη που διαθέτουν ικανότητα υποδοχής. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη δημιουργία διαδρομών προς τρίτες χώρες που ήδη φιλοξενούν σημαντικές ουκρανικές κοινότητες, όπως ο Καναδάς ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις, ιδίως στα παιδιά.

Ταχείες και ευέλικτες λύσεις για τη χρηματοδότηση της αλληλεγγύης

Η Επιτροπή έλαβε άμεσα μέτρα για να συμβάλει στην κινητοποίηση χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών μελών που φιλοξενούν άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή κατέβαλε προκαταβολές ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη από τη Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Αυτή η άμεση διοχέτευση ρευστότητας θα επιταχύνει την πρόσβαση των κρατών μελών σε κονδύλια για υποδομές, στέγαση, εξοπλισμό και υπηρεσίες στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της υγειονομικής περίθαλψης και της παιδικής φροντίδας.

Τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την περίοδο 2021-27 θα παράσχουν σημαντικούς πόρους στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες υποδομές υποδοχής και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία εξαιτίας της εισβολής.

Σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής «Δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη» (CARE), τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εναπομένοντα κονδύλια από τα ταμεία συνοχής της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία και φθάνουν στο έδαφός τους. Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει επενδύσεις στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση, την υγεία και τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, αλλά και βασική υλική βοήθεια, όπως τρόφιμα και ρουχισμό.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της ευελιξίας που επιτρέπεται βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.