Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

ELi riigid valmistuvad vastu võtma Ukrainast põgenevaid inimesi

Liikmesriigid pakuvad igakülgset abi

EL toetab pidevalt liikmesriike Ukraina sõjapõgenike vajaduste rahuldamisel. Ta pakub abi piiril, vastuvõttu ja elanikkonnakaitset. EL aitab liikmesriikidel tagada Ukrainast saabuvatele inimestele juurdepääsu haridusele, tervishoiule, majutusele ja tööelule.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Peamised toetusvaldkonnad

refugees arriving at border
Piirihalduse toetamine

Komisjon on avaldanud tegevussuunised, mis aitavad liikmesriikide piirivalvuritel tõhusalt hallata Ukraina piirile saabujaid ja vähendada ooteaega, säilitades samal ajal turvalisuse kõrge taseme. ELi asutused pakuvad liikmesriikide toetamiseks ka lisatöötajaid ja erialateadmisi.

doctor treating a young girl
Tervishoiusüsteemide toetamine

Komisjon on loonud spetsiaalse Euroopa süsteemi arstiabi vajavate inimeste kiireks üleviimiseks teistesse ELi liikmesriikidesse, mida toetatakse ELi elanikkonnakaitse mehhanismist. Komisjon teeb koostööd ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Ravimiametiga, et pakkuda rahvatervisealaseid suuniseid ja koolitusi, jälgida ravimitega varustatust ja pakkuda liikmesriikidele asjakohast tuge.

children playing in a room
Laste kaitse

ELi lapse õiguste strateegia annab põhjaliku raamistiku laste õiguste kaitsmiseks ja rakendamiseks. Euroopa lastegarantii riiklikel koordinaatoritel on keskne roll meetmete rakendamisel ja koordineerimisel riigi tasandil ning piirkondlike ja kohalike ametiasutustega. Komisjon valmistab ette ka spetsiaalseid standardtoiminguid saatjata alaealiste üleandmiseks.

Solidarity for Ukraine - Italy
Hariduse kättesaadavus

Komisjon toob kokku liikmesriigid, et jagada kogemusi ja teha kindlaks, mida on vaja ümberasustatud laste hariduse jätkamiseks. Ühtseks kontaktpunktiks saab School Education Gateway, mis loob seosed Ukrainast pärit õppematerjalide ja liikmesriikide ukrainakeelsete materjalide vahel. Programmi „Erasmus+“ hakatakse kasutama ka pagulastest üliõpilaste hariduse toetamiseks ja sõja eest põgenevate kõrgkoolitöötajate lõimimiseks.

a mother doing homework with her two children
Majutus ja eluase

Majutusvajaduste kiireks katmiseks on loodud uus turvalise kodu algatus (Safe Homes), millest toetatakse eurooplasi, kes avavad oma kodu uksed põgenikele. Avaliku sektori vastuvõtusüsteemide tugevdamiseks kasutatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. Pikemas perspektiivis aitab Euroopa Regionaalarengu Fond pakkuda sotsiaaleluasemeid põgenike peredele ja üksikisikutele. Euroopa Sotsiaalfondist võib toetada kogukonnapõhiseid teenuseid ja majutust, eelkõige laste, erivajadustega, puuetega, ja eakate inimeste jaoks.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Töötamisvõimalused

Liikmesriike kutsutakse üles hoolitsema kiiresti selle eest, et uutel saabujatel oleks võimalik kasutada oma õigust tööle ja kutseõppele. Komisjon on lisanud ukraina keele ELi vahendisse kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks ja katsetab ka uut talendireservi, et viia oskused vastavusse vabade töökohtadega. Komisjon koostab ka uusi suuniseid, et hõlbustada Ukrainas omandatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, ning teeb koostööd sotsiaalpartneritega, et aidata teavitada erasektorit ajutise kaitse alla kuuluvate inimeste õigustest ning olemasolevatest programmidest.

Tegevussuunised

Ajutise kaitse direktiivi käsitlevad uued tegevussuunised aitavad ELi saabujatel oma õigusi järjepidevalt ja tulemuslikult kasutada. See aitab liikmesriikidel oma uute kohustustega toime tulla. Suuniseid ajakohastatakse korrapäraselt, et toetada liikmesriike igapäevaste probleemide ja uute olukordade lahendamisel.

Lisateave

 

Toimiv solidaarsus

Komisjon on loonud solidaarsusplatvormi, mis ühendab liikmesriike ja ELi ameteid, et koordineerida abivajavate liikmesriikide toetamist.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platvorm aitab korraldada inimeste toimetamist ELi sees liikmesriikidesse, kus on põgenike vastuvõtmise võimekus. Lisaks võib see aidata luua võimalusi kolmandates riikides, kus juba on suured Ukraina kogukonnad, nagu Kanada või Ühendkuningriik. Erilist tähelepanu pööratakse kõige haavatavamatele, eelkõige lastele.

Kiired ja paindlikud lahendused solidaarsuse rahastamiseks

Komisjon on võtnud viivitamata meetmeid, et anda rahalist toetust liikmesriikidele, kes võtavad vastu Ukraina sõjapõgenikke.

Komisjon on teinud liikmesriikidele ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetavast taasteabist (REACT-EU) üle 3,5 miljardi euro ettemakseid. See kohene likviidsussüst kiirendab liikmesriikide juurdepääsu rahalistele vahenditele, et kulutada taristule, eluasemele, seadmetele ja teenustele tööhõive, hariduse, sotsiaalse kaasatuse, tervishoiu ja lastehoiu valdkonnas.

ELi siseasjade fondide vahenditest aastateks 2021–2027 eraldatakse liikmesriikidele ka märkimisväärsed lisasummad, et tagada piisavad vastuvõturajatised ja tõhusad varjupaigamenetlused invasiooni eest põgenevatele inimestele.

Vastavalt komisjoni ettepanekule „Ühtekuuluvusmeetmed pagulaste toetamiseks Euroopas“ (CARE) on liikmesriikidel võimalus kasutada programmitöö perioodi 2014–2020 ühtekuuluvusfondide järelejäänud vahendeid ka erakorralise toetuse andmiseks Ukrainast põgenevatele ja nende territooriumile saabuvatele inimestele. See hõlmab investeeringuid haridus-, tööhõive-, eluaseme-, tervishoiu- ja lastehoiuteenustesse, aga ka esmast materiaalset abi, nagu toit ja rõivad.

Komisjon on vastu võtnud ka ajutise kriisiraamistiku, mis võimaldab liikmesriikidel kasutada riigiabi eeskirjadega lubatud paindlikkust, et toetada majandust seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse, kaitstes samal ajal võrdseid tingimusi ühtsel turul.