Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

ES šalys rengiasi priimti iš Ukrainos bėgančius asmenis

Ši informacija taip pat pateikiama: ukrainiečių k. | українська | rusų k.| русский

Valstybės narės siūlys visapusišką pagalbą

ES nuolat padeda valstybėms narėms tenkinti nuo invazijos į Ukrainą bėgančių asmenų poreikius. Ji teikia pagalbą pasienyje, užtikrina priėmimą ir civilinę saugą. Ji padeda valstybėms narėms užtikrinti iš Ukrainos atvykstantiems asmenims galimybę mokytis, teisę į sveikatos priežiūrą, būstą ir darbą.

Image of European flag with six different photos that are used in the "key areas for support" section surrounding it

Pagrindinės paramos sritys

refugees arriving at border
Sienų valdymo rėmimas

Komisija paskelbė veiklos gaires, kuriomis siekiama valstybių narių sienos apsaugos pareigūnams padėti veiksmingai valdyti žmonių atvykimo procesą prie sienų su Ukraina ir sutrumpinti laukimo prie sienos laiką, kartu išlaikant aukštą saugumo lygį. Siekdamos padėti valstybėms narėms, ES agentūros taip pat skiria papildomų darbuotojų ir teikia ekspertines žinias.

doctor treating a young girl
Parama sveikatos priežiūros sistemoms

Komisija sukūrė specialią pagal ES civilinės saugos mechanizmą remiamą Europos sistemą, skirtą greitam medicininės priežiūros reikalingų asmenų perdavimui iš vienos ES valstybės narės į kitą. Be to, Komisija, bendradarbiaudama su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ir Europos vaistų agentūra, teikia visuomenės sveikatos gaires ir mokymus, stebi vaistų tiekimą ir teikia tinkamą paramą valstybėms narėms.

children playing in a room
Vaikų apsauga

ES vaiko teisių strategijoje numatyta išsami vaiko teisių apsaugos ir įgyvendinimo sistema. Šiuo metu pagal Europos vaiko garantijų sistemą veikiantiems nacionaliniams koordinatoriams tenka svarbus vaidmuo skatinti ir koordinuoti pastangas nacionaliniu lygmeniu ir su regionų ir vietos valdžios institucijomis. Komisija taip pat rengia specialias standartines veiklos procedūras, skirtas nelydimų nepilnamečių perdavimui.

Solidarity for Ukraine - Italy
Galimybė mokytis

Komisija sutelks valstybes nares, kad jos pradėtų dalytis patirtimi ir nustatytų, ko reikia siekiant tęsti perkeltųjų vaikų mokyklinį ugdymą. Platforma „School Education Gateway“ bus vieno langelio principu veikianti sistema, skirta užtikrinti sąsają tarp mokomosios medžiagos iš Ukrainos ir mokomosios medžiagos valstybėse narėse ukrainiečių kalba. Programos „Erasmus+“ finansavimo lankstumas taip pat padės užtikrinti paramą pabėgėlių studentų ugdymui ir nuo karo bėgančių aukštųjų mokyklų darbuotojų integracijai.

a mother doing homework with her two children
Teisė į apgyvendinimą ir būstą

Siekiant patenkinti neatidėliotinus tinkamo apgyvendinimo poreikius, nauja iniciatyva „Saugūs namai“ padės europiečiams, kurie yra pasirengę pabėgėlius priimti savo būstuose. Siekiant sustiprinti viešąsias priėmimo sistemas, bus sutelktos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir sanglaudos politikos fondų lėšos. Ilgainiui Europos regioninės plėtros fondas padės suteikti socialinį būstą bendruomenėje šeimoms ir pavieniams asmenims. Europos socialinis fondas gali remti bendruomenines paslaugas ir apgyvendinimą, ypač kai tokia parama teikiama specialiųjų poreikių turintiems asmenims, neįgaliesiems, vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Ukrainian doctor working in the refugee camp of Burgas, Bulgaria
Teisė į darbą

Valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad atvykstantys asmenys galėtų greitai pasinaudoti savo teise į darbą ir profesinį mokymą. Komisija įtraukė ukrainiečių kalbą į trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, be to, išbandys  naują specialistų rezervą  įgūdžius atitinkančių laisvų darbo vietų paieškai. Komisija taip pat rengia naujas gaires, skirtas Ukrainoje įgytų profesinių kvalifikacijų pripažinimui palengvinti, ir bendradarbiauja su socialiniais partneriais, siekdama padėti informuoti privatųjį sektorių apie teises, susijusias su laikinąja apsauga, ir apie esamas programas.

Veiklos gairės

Naujos Laikinosios apsaugos direktyvos veiklos gairės padės į ES atvykstantiems asmenims nuosekliai ir veiksmingai naudotis savo teisėmis. Jos padės valstybėms narėms prisiimti naujas pareigas. Gairės bus reguliariai atnaujinamos siekiant padėti valstybėms narėms spręsti kasdienes problemas ir prisitaikyti prie pokyčių.

Daugiau informacijos

 

Solidarumo pavyzdžiai

Siekdama koordinuoti paramą pagalbos reikalingoms valstybėms narėms, Komisija sukūrė solidarumo platformą, kurioje dalyvauja valstybės narės ir ES agentūros.

Commissioner Johannson at the Estonian border

Platforma padės organizuoti žmonių perkėlimą Europos Sąjungoje į valstybes nares, turinčias priėmimo pajėgumų. Ji taip pat gali padėti patekti į ES nepriklausančias šalis, kuriose jau egzistuoja didelės ukrainiečių bendruomenės, pavyzdžiui, Kanadą ar Jungtinę Karalystę. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pažeidžiamiausiems atvejams, visų pirma vaikams.

Greiti ir lankstūs solidarumo veiksmų finansavimo sprendimai

Komisija nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad padėtų sutelkti finansinę paramą valstybėms narėms, priimančioms nuo karo prieš Ukrainą bėgančius asmenis.

Komisija valstybėms narėms išmokėjo daugiau kaip 3,5 mlrd. EUR išankstinių mokėjimų iš sanglaudai ir Europos teritorijoms skirtos ekonomikos gaivinimo pagalbos (REACT-EU). Ši neatidėliotina likvidumo injekcija užtikrins, kad būtų galima greičiau gauti lėšų infrastruktūrai, būstui, įrangai ir paslaugoms užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros srityse.

Iš 2021–2027 m. ES vidaus reikalų fondų bus teikiami dideli ištekliai valstybėms narėms, kad jos galėtų užtikrinti tinkamą nuo invazijos bėgančių žmonių priėmimo infrastruktūrą ir veiksmingas procedūras.

Komisijai pasiūlius iniciatyvą „Sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje“ (CARE), valstybės narės turi galimybę panaudoti likusias 2014–2020 m. programavimo laikotarpio sanglaudos fondų lėšas ir suteikti skubią paramą iš Ukrainos bėgantiems ir į jų teritoriją atvykstantiems asmenims. Tai apima investicijas į švietimą, užimtumą, būstą, sveikatos priežiūros ir vaikų priežiūros paslaugas, taip pat į pagrindinę materialinę pagalbą, pavyzdžiui, maistą ir drabužius.

Komisija taip pat priėmė laikinąją krizių valdymo sistemą, pagal kurią valstybės narės gali lanksčiai naudotis valstybės pagalbos taisyklėmis, kad paremtų ekonomiką po Rusijos invazijos į Ukrainą ir kartu išsaugotų vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje.