Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Sanktioner mot energisektorn

alt=""
FAKTA

Importförbudet omfattar 90 procent av vår nuvarande oljeimport från Ryssland.

Importförbudet mot ryskt kol påverkar en fjärdedel av all rysk kolexport och motsvarar ett intäktsbortfall på 8 miljarder euro per år för Ryssland.

Med inriktning på ryska oljeinkomster

EU har förbjudit import av rysk råolja och ryska petroleumprodukter som transporteras sjövägen. Oljeförbudets effekter på Ryssland är betydande. Omkring hälften av landets totala oljeexport går till EU. Under 2021 importerade EU olja till ett värde av 71 miljarder euro från Ryssland: råolja för 48 miljarder euro och raffinerade oljeprodukter för 23 miljarder euro. Förlusten av denna lukrativa marknad, där landet har en ledande ställning, får stora strukturella konsekvenser för Ryssland, vars budget i hög grad är beroende av dessa oljeintäkter. 

De pristak som EU har enats om med G7:s pristakskoalition har ytterligare minskat Rysslands oljeinkomster och bidragit till att stabilisera de globala energimarknaderna. Pristaken förhindrar EU-aktörer från att till exempel tillhandahålla transport- eller försäkringstjänster för transporter av rysk olja utöver taket. För närvarande finns tre pristak för export av

 • rysk råolja som transporteras sjövägen till ett högsta pris av 60 US-dollar per fat
 • petroleumprodukter som diesel, fotogen och bensin som handlas till priser över priset på råolja på 100 US-dollar
 • petroleumprodukter som eldningsolja och nafta på 45 US-dollar per fat.
 • För att göra något åt den ”skuggflotta” som Ryssland använder för att kringgå pristaket har G7:s pristakskoalition dessutom nyligen infört åtgärder för att noga följa försäljningen av tankfartyg till tredjeländer. 

  Andra åtgärder mot energisektorn

  • Ett förbud mot import av alla former av ryskt kol
  • Ett förbud mot import av gasol (LPG) som påverkar den årliga importen med över en miljard euro, med undantag för gällande avtal i högst 12 månader 
  • Ett förbud mot nya investeringar från EU i den ryska gruvsektorn, med undantag för vissa råmaterial
  • Ett förbud mot export av särskild raffineringsteknik, som gör det svårare och dyrare för Ryssland att uppgradera sina oljeraffinaderier
  • Ett långtgående förbud mot nya investeringar inom den ryska energisektorn, med begränsade undantag för civil kärnenergi och transport av vissa energiprodukter tillbaka till EU
  • Förbud mot att ryska medborgare och enheter bokar gaslagringskapacitet i EU-länderna
  • Stopp för Tysklands och Polens möjlighet att importera rysk olja via rörledningar.