Skip to main content
EU:s solidaritet med Ukraina

EU:s sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina

#StandWithUkraine

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська | Ryska | русский

Åtgärderna är smarta och riktade och ska slå mot Ryssland på ett kännbart sätt (med största möjliga kraft mot den ryska politiska eliten). De är också väl samordnade med våra allierade.

Sanktionerna beskrivs här nedan.

Lista med personer och enheter

Förbudet mot att tillhandahålla medel och ekonomiska resurser gäller följande:

Personer

 • Reseförbud
 • Frysning av tillgångar
 • Förbud mot att tillhandahålla medel

Enheter

 • Frysning av tillgångar
 • Förbud mot att tillhandahålla medel
FAKTA

Sanktionerna riktas bland annat mot högt uppsatta politiska företrädare, oligarker, militär personal och propagandister. Restriktioner mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet gäller nu

1473
enskilda personer
205
enheter
 • Med utökade kriterier för att föras upp på listan kan vi enklare inrikta oss på hela den ryska regeringen och deras familjemedlemmar, oligarker, företagsledare, personer som bedriver propaganda och sprider desinformation och personer som är verksamma inom ledande sektorer i den ryska ekonomin och som stöder den militära aggressionen.
 • Utökad rapportering kräver att de personer som tas upp på listan aktivt uppger alla sina tillgångar i EU. Det bidrar till att tillgångarna effektivare kan spåras och frysas.

Åtgärder mot finansiella tjänster och företagstjänster

Vi kringskär Rysslands tillträde till EU:s kapitalmarknader, vilket ökar lånekostnaderna för de enheter som omfattas av sanktionerna och gradvis urholkar Rysslands industriella bas. Det gör vi genom att

 • förbjuda alla former av utlåning till och köp av värdepapper emitterade av vissa ryska banker och myndigheter (inklusive centralbanken)
 • frysa tillgångar och införa finansieringsförbud för flera ryska banker
 • helt förbjuda alla transaktioner med vissa ryska statsägda företag inom olika sektorer – Kremls militärindustriella komplex
 • klargöra att kryptotillgångar ingår i begreppet ”överlåtbara värdepapper”
 • utvidga förbudet mot utförsel av sedlar och försäljning av överlåtbara värdepapper till att omfatta alla officiella EU-valutor och förbjuda alla plånböcker för kryptotillgångar, oavsett belopp
 • förbjuda EU:s kreditvärderingsinstitut att kreditvärdera Ryssland och ryska företag och utföra kreditvärderingstjänster åt ryska kunder
 • förbjuda att Ryssland tillhandahålls värdefulla kryptotillgångstjänster
 • förbjuda investeringsrådgivning till välbärgade ryssar, vilket gör det svårare för dem att förvara sina tillgångar i EU
 • förbjuda att direkt eller indirekt tillhandahålla företagstjänster som redovisning, revision (däribland lagstadgad revision), bokföring och skatterådgivning, it-konsulttjänster, juridisk rådgivning, arkitekt- och ingenjörstjänster, företags- och organisationskonsulttjänster, pr-tjänster, marknads- och opinionsundersökningstjänster, tekniska testnings- och analystjänster samt marknadsföringstjänster till Rysslands regering och till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
 • ta sikte på den ryska eliten genom att förbjuda dem att sätta in stora belopp på banker i EU.

Vi blockerar Rysslands valutareserver i EU genom att

Åtgärden hindrar de här bankerna från att utföra snabba och effektiva finansiella transaktioner i världen.

FAKTA

70 procent av tillgångarna i det ryska banksystemet omfattas av sanktioner

Energisektorn

Ett förbud mot export av särskild raffineringsteknik, utöver förbudet mot export av oljeutrustning från 2014, gör det svårare och dyrare för Ryssland att uppgradera sina oljeraffinaderier.

Ett förbud mot import av alla former av ryskt kol.

Ett långtgående förbud mot nya investeringar inom den ryska energisektorn, med begränsade undantag för civil kärnenergi och transport av vissa energiprodukter tillbaka till EU.

Ett fullständigt förbud införs mot import av all rysk råolja och alla ryska petroleumprodukter som transporteras sjövägen. Vissa övergångsperioder gäller för förbudet så att sektorn och världsmarknaderna har tid att anpassa sig. Det finns också ett tillfälligt undantag för råolja i rörledning för att säkerställa utfasningen. På så sätt kan EU och dess partner säkra alternativ försörjning och minimera inverkan på de globala oljepriserna.

Det är förbjudet att göra nya investeringar från EU i den ryska gruvsektorn, med undantag för vissa råmaterial.

G7 och alla EU-länder har infört ett pristak på exporten av rysk råolja som transporteras sjövägen. Pristaket är fastställt till högst 60 US-dollar per fat. Det ska ytterligare minska Rysslands inkomster, säkra stabiliteten på de globala energimarknaderna och bidra till att sänka inflationstrycket och hålla energikostnaderna stabila.

FAKTA

Detta omfattar 90 procent av vår nuvarande oljeimport från Ryssland.

TRANSPORTSEKTORN

 • Förbud mot export, försäljning, leverans och överföring av flygplan och delar och utrustning till flygplan till Ryssland.
 • Förbud mot tillhandahållande av reparations-, underhålls- och finansieringstjänster för flyg.
 • EU:s luftrum stängs för alla ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flyg, inklusive oligarkernas privata flygplan.
 • Restriktioner mot export av sjöfartsvaror och radiokommunikationsteknik.
 • Ett fullständigt förbud för ryska och belarusiska vägtransportföretag att transportera gods i EU (vissa undantag för viktiga varor, till exempel jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi).
 • Ett förbud mot ryskflaggade fartyg att lägga till i hamnar i EU (undantag för läkemedel, livsmedel, energi och humanitärt bistånd).
FAKTA

Tre fjärdedelar av Rysslands nuvarande kommersiella flygplansflotta är byggd i EU, USA och Kanada. Det innebär att Ryssland inte kommer att kunna underhålla sin flotta enligt internationell standard.

Varor med dubbla användningsområden och avancerade tekniska produkter

Vi skärper och utökar exportkontrollen av varor med dubbla användningsområden så att vi kan rikta in oss på känsliga sektorer i Rysslands militärindustriella komplex och begränsa Rysslands tillgång till viktig avancerad teknik, t.ex.

 • drönare och programvara för drönare
 • programvara för krypteringsutrustning
 • halvledare och avancerad elektronik
 • motorer för drönare
 • kemikalier som kan användas för kemiska vapen
 • artiklar för brottsbekämpning
 • särskilda material och industrimaskiner
 • kamouflageutrustning, stridsmedel för kravallbekämpning och elektroniska komponenter i ryska vapen.

EU har utökat listan över enheter som omfattas av hårdare restriktioner till att omfatta företag som är verksamma på militär- och försvarsområdena och som stöder invasionen med logistik och materiel.

FAKTA

Sanktionerna slår mot Rysslands tillgång till viktig teknik utöver varor och teknik med dubbla användningsområden och ska med tiden försämra landets tekniska kapacitet.

Sanktionerna stoppar offentlig finansiering och ekonomiskt stöd till handel med Ryssland och även investeringsstöd till landet, t.ex. nationellt exportstöd.

Handelsbegränsande åtgärder: export- och importförbud

Tillsammans med G7-länderna och andra likasinnade länder behandlar EU sedan den 15 mars 2022 inte längre Ryssland som en mest gynnad nation enligt Världshandelsorganisationens (WTO:s) regelverk. Det berövar Ryssland viktiga handelsförmåner i egenskap av WTO-medlem.

EU har beslutat att inte agera genom importtullar utan genom en serie sanktioner som omfattar förbud mot import eller export av varor, t.ex.

 • ett EU-importförbud på alla färdiga och halvfärdiga stålprodukter
 • ett EU-exportförbud mot lyxvaror som ska slå direkt mot den ryska eliten
 • ytterligare importförbud, bland annat för cement, gummiprodukter, trä, spritdrycker och exklusiva fisk- och skaldjursprodukter
 • fler riktade exportförbud – till ett värde av 10 miljarder euro – på områden där Ryssland är sårbart på grund av sitt stora beroende av leveranser från EU – detta omfattar till exempel kvantdatorteknik, avancerade halvledare, känsliga maskiner, transport och kemikalier samt specialkatalysatorer för användning inom raffinaderiindustrin och ska bidra till att försämra Rysslands tekniska bas och industriella kapacitet ytterligare
 • ytterligare exportförbud mot flygbränsle och bränsletillsatser, som kan användas av den ryska armén
 • förbud mot att köpa, importera eller överföra, direkt eller indirekt, guld som har sitt ursprung i Ryssland
 • exportförbud mot varor med mindre teknikinnehåll som används av militären, till exempel leksaks- och fritidsdrönare, komplexa generatorer, bärbara datorer, kameror och linser, apparater för radionavigering och apparater för röst-, bild- och ljudöverföring.

FAKTA

 • Exportförbudet mot lyxvaror från EU innebär att den ryska eliten inte får tillgång till varor som bilar, klockor och smycken. Importförbudet gäller symboliska ryska varor som vodka och kaviar.
 • Importförbudet mot rysk kol påverkar en fjärdedel av all rysk kolexport och motsvarar ett intäktsbortfall på 8 miljarder euro per år för Ryssland.
 • På exportsidan uppskattas det totala värdet på de aktuella exportrestriktionerna för varor och teknik till 32,5 miljarder euro. Det motsvarar 36 procent av EU:s export före invasionen.
 • 57 procent av importen före kriget omfattas av åtgärder, vilket motsvarar 89,9 miljarder euro.
 • Det totala värdet på exportrestriktionerna för tjänster är 3,28 miljarder euro (16 procent av EU:s tjänsteexport 2021).
 • Inga åtgärder som EU har antagit gäller handel med jordbruksvaror eller livsmedel, till exempel vete eller gödningsmedel, mellan Ryssland och länder utanför EU.

 

Ryssland utesluts från offentlig upphandling och EU-medel

 • Ryska medborgare och ryska enheter får inte delta i offentliga upphandlingar i EU.
 • Ekonomiskt och icke-ekonomiskt stöd till ryska offentligt ägda eller kontrollerade enheter begränsas i EU:s, Euratoms och EU-ländernas program. Inga nya avtal eller överenskommelser med ryska offentliga organ eller relaterade enheter kommer att ingås.

FAKTA

Kommissionen deltar inte längre i pågående bidragsavtal med ryska offentliga organ och relaterade enheter och har suspenderat alla tillhörande betalningar från Horisont 2020, Euratom och Erasmus+. 

När det gäller Horisont Europa (med undantag för Europeiska forskningsrådet och Europeiska innovationsrådet) får inga offentliga eller privata juridiska personer i Ryssland, Belarus eller ukrainska områden som inte kontrolleras av Ukrainas regering delta i programmet.

Visumåtgärder

Den 9 september 2022 beslutade rådet att EU:s avtal med Ryssland om förenklade visumförfaranden ska hävas i sin helhet. Detta innebär att ryska medborgare inte längre har privilegierat tillträde till EU och att de ställs inför en längre, dyrare och besvärligare ansökningsprocess. EU-länderna har stor frihet när de handlägger visumansökningar för korta vistelser från ryska medborgare och kan kontrollera ryska medborgare noggrannare när de vill resa till EU. EU kommer att fortsätta att vara öppet för vissa kategorier av ryska medborgare som har viktiga skäl att resa hit, bland annat för anhöriga till EU-medborgare, journalister, oliktänkande och företrädare för civilsamhället.

Kommissionen har också lagt fram ett lagförslag om att inte erkänna ryska pass som har utfärdats i de ockuperade områdena i Ukraina. Det är nu Europaparlamentet och rådet som bestämmer om de ska anta förslaget.

Sanktioner mot desinformatörer

De statsägda och Kremlvänliga desinformationskanalerna är ett viktigt stöd i den ryska aggressionen mot Ukraina. De är också ett betydande och direkt hot mot EU:s allmänna ordning och säkerhet. Därför riktar EU sanktioner mot Kremls resurser för desinformation och informationsmanipulering.

Sändning och distribution har avbrutits för Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 och TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV och Pervyi Kanal i eller till EU, till exempel via kabel, satellit, internet-tv, plattformar, webbplatser och appar. Alla relevanta licenser, tillstånd och distributionsavtal upphävs tillfälligt. Det gäller också sändningar till länder utanför EU.

Det är också förbjudet att göra reklam för varor eller tjänster via de kanaler som omfattas av förbudet.

  EUvsdisfo: desinformation om Ukraina
   

  Åtgärderna kompletterar de sanktioner som beslutades den 23 februari  2022 för Donetsk and Luhansk, närmare bestämt

  • ett importförbud för varor från dessa områden
  • restriktioner för handel och investeringar som rör vissa ekonomiska sektorer
  • ett förbud mot att tillhandahålla turisttjänster
  • ett exportförbud för vissa varor och viss teknik.

  Belarus

  Ett sanktionspaket mot Belarus slår mot landets viktigaste näringar och enskilda som stöder den ryska krigsinsatsen.

  Sanktioner för att täppa till befintliga kryphål och fler import- och exportrestriktioner för viktiga ekonomiska sektorer:

  • Slut på undantaget för avtal som ingåtts innan de befintliga sanktionerna antogs.
  • Nya importförbud för kaliumsalter, trä, cement, järn och stål samt gummiprodukter liksom exportförbud för vissa typer av maskiner, varor och teknik med dubbla användningsområden samt avancerade produkter och avancerad teknik som kan bidra till Belarus militär, teknik, försvar och säkerhet.
  • Riktade restriktioner mot högt uppsatta belarusiska militärer.
  • Swift-förbud liknande de som införts för Ryssland och ytterligare utökning av befintliga finansiella restriktioner, i linje med de åtgärder som redan finns i fråga om sanktioner mot Ryssland.

  Sanktionerna utökades den 6 oktober 2022 till att omfatta alla icke-regeringskontrollerade områden i Ukraina i länen Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.

  Anslutning till WTO

  Mot bakgrund av Belarus materiella stöd till Rysslands invasion har landets anslutningsprocess till WTO avbrutits och EU kommer inte att delta i något arbete som gäller anslutningen. Detta bekräftades i ett gemensamt uttalande med andra likasinnade WTO-medlemmar den 22 mars 2022. 

  FAKTA

  Sanktionerna stärker avsevärt de gällande åtgärderna, då de inriktas på fem av de tio största exportsektorerna i den belarusiska ekonomin och de största exportvarorna från EU till Belarus. Åtgärderna omfattar nu nästan 70 procent av all belarusisk export till EU.

  Arbetsgruppen för frysning och beslag av tillgångar

  Kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp för frysning och beslag av tillgångar som ska titta på kopplingarna mellan tillgångar som tillhör personer på EU:s sanktionslista och brottslig verksamhet. Medan medlemsländerna ansvarar för utredningar och lagföring ska arbetsgruppen stärka den operativa samordningen för att se till att EU-sanktionerna tillämpas effektivt i alla medlemsländer.

  Arbetsgruppen består av företrädare för kommissionen, kontaktpunkter i medlemsländerna, Eurojust och Europol. Den ska också samordna arbetet med Repo, arbetsgruppen för den ryska eliten och ryska proxyaktörer och oligarker, som har inrättats av G7-länderna, Australien och EU. Arbetsgruppen ska träffas varje vecka och arbeta så länge som det behövs.

  Återvinning och förverkande av tillgångar

  För att bidra till att EU:s restriktiva åtgärder verkligen tillämpas har kommissionen föreslagit att överträdelser av EU:s restriktiva åtgärder ska läggas till i listan över EU-brott och att reglerna om återvinning och förverkande av tillgångar ska skärpas. Så länge den ryska aggressionen mot Ukraina pågår är det av största vikt att EU:s restriktiva åtgärder genomförs fullt ut och att överträdelser av åtgärderna inte får löna sig. Kommissionens förslag ska se till att tillgångar som tillhör personer och enheter som bryter mot de restriktiva åtgärderna kan konfiskeras i framtiden.