Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Užtikrinti sankcijų veiksmingumą

Užtikrinti sankcijų įgyvendinimą

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti jų tikslai, labai svarbu užtikrinti, kad sankcijos būtų taikomos veiksmingai ir kruopščiai. Už tai pirmiausia atsakingos valstybės narės. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad padėtų joms atlikti šį darbą:

 • rengiami reguliarūs ekspertų grupės sankcijų įgyvendinimo klausimais susitikimai, per kuriuos Komisija gali susisiekti su visomis atitinkamomis valstybių narių institucijomis;
 • 2022 m. kovo mėn. Komisijos įsteigta Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė užtikrina geresnį Rusijos ir Baltarusijos asmenų ir subjektų turto įšaldymo koordinavimą;
 • aukšto lygio grupėje, kuriai pirmininkauja Komisijos narė Mairead McGuinness, visų 27 valstybių narių valdžios institucijos dalinasi informacija kartu su ES pramonės ir įmonių atstovais;
 • Komisija rengia ad hoc suinteresuotųjų subjektų susitikimus, kuriuose pateikiamos gairės ir su veiklos vykdytojais aptariamas sankcijų įgyvendinimas.

ES koordinuoja savo sankcijas su kitais pagrindiniais tarptautiniais sąjungininkais ir partneriais, pavyzdžiui, Jungtinėmis Valstijomis, Jungtine Karalyste, Pietų Korėja, Šveicarija, Japonija, Australija, Kanada, Naująja Zelandija ir Norvegija, kad kiekviena šalis taikytų veiksmingiausias savo ekonomika pagrįstas priemones.

Užkirsti kelią sankcijų apėjimui

ES sankcijų apėjimas yra nusikaltimas. Kad tai stebėtų, Komisija:

 • sutelkia prekybos ir muitinės tarnybas, kad būtų aptiktas prekybos srautų iš tam tikrų trečiųjų šalių perorientavimas, galimai veikiantis kaip vartai į Rusiją;
 • plėtoja ryšius su trečiosiomis šalimis siekiant susitarti dėl bendro vertinimo, palyginti duomenis ir prireikus aptarti taisomąsias priemones;
 • iš privačiojo sektoriaus renka informaciją apie sankcijų apėjimo modelius, taip pat rekomendacijas, kaip geriau užkirsti kelią šiam reiškiniui.

2023 m. birželio 23 d. priimtame 11-ajame sankcijų rinkinyje ES nustatė naują priemonę, kuria siekiama užkirsti kelią jų apėjimui per trečiųjų šalių jurisdikciją. Priemonė skirta konkrečioms didelės rizikos prekėms, kurios, kaip įrodyta, pasiekia Rusiją per trečiąsias šalis, nepaisant to, kad joms taikomos ES sankcijos. Šia priemone ES suteikiama galimybė uždrausti šių prekių eksportą į šalis, kurios naudojamos mūsų sankcijoms apeiti, taip pat uždrausti teikti susijusias paslaugas.

Prekių ir technologijų, kurioms taikoma ši priemonė, sąrašas bus pildomas tik tuo atveju, jei nebus rastas joks kitas sprendimas. Tai reiškia glaudų bendradarbiavimą ir dialogą su kiekviena atitinkama trečiąja šalimi. Visada suteiksime institucijoms galimybę reaguoti į ES nustatytus faktus ir išvadas. Taigi tai yra kraštutinė priemonė.

Pasitelkus dar kelias kitas priemones dar griežčiau siekiame užkirsti kelią sankcijų apėjimui:

Informacija suinteresuotiesiems subjektams

Siekdama užtikrinti galimybę suinteresuotosioms šalims susipažinti su informacija, Komisija:

 • paskelbė atsakymus į daugybę dažnai užduodamų klausimų, susijusių su visais pramonės sektoriais, kuriems taikomos sankcijos, pavyzdžiui, finansų ir bankininkystės, prekybos ir muitų, energetikos, žemės ūkio, transporto, žiniasklaidos viešųjų pirkimų, ir paskelbė konkrečias gaires humanitariniais klausimais. Ji reguliariai plėtoja dialogą su pramonės suinteresuotaisiais subjektais ir bendradarbiauja su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, kurios yra kompetentingos įgyvendinti ES sankcijas, išduoti leidimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pažeidimus;
 • paskelbė lengvai prieinamą informaciją apie iki šiol priimtus sankcijų paketus. ES sankcijų žemėlapyje pateikiama patogi naudoti informacija apie visus šiuo metu galiojančius sankcijų režimus, įskaitant asmenis, kuriems taikomos individualios sankcijos. Konsoliduotas finansinių sankcijų sąrašas, į kurį įtraukti visi asmenys, grupės ir subjektai, kuriems pagal ES sankcijas taikomas turto įšaldymas ir draudimas leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, pateikiamas internete; 
 • įdiegė Anoniminio informavimo apie ES sankcijų pažeidimus priemonę, kad būtų galima anonimiškai pranešti apie sankcijų pažeidimus. Be to, dabar pagal ES sankcijas reikalaujama, kad valstybės narės kriminalizuotų sankcijų pažeidimus; 
 • įsteigė ES lygmens kontaktinį punktą humanitarinės pagalbos klausimais, kuris humanitarinės veiklos vykdytojams teikia praktinę informaciją apie prašymus taikyti nuo ES sankcijų nukrypti leidžiančias nuostatas dėl humanitarinės pagalbos; 
 • įsteigė centrinį kontaktinį punktą, kad padėtų ne ES valdžios institucijoms ir veiklos vykdytojams Rusijai taikomų ES sankcijų taikymo srities ir įgyvendinimo klausimais, ypač susijusiais su aprūpinimu maistu. Taip pat siekiama užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis žemės ūkio maisto produktų ir trąšų srautui į jų šalis.