Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Sanktsioonide mõjususe tagamine

Sanktsioonide rakendamise tagamine

Eesmärkide saavutamiseks on väga oluline tagada nende tõhus ja hoolikas rakendamine. See kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse. Komisjon teeb tihedat koostööd, et toetada neid selles töös järgmiselt:

 • sanktsioonide rakendamist käsitleva eksperdirühma korrapärane kohtumine, mis võimaldab komisjonil jõuda kõigi asjaomaste liikmesriikide ametiasutusteni;
 • komisjoni poolt 2022. aasta märtsis loodud varade külmutamise ja arestimise töökond, mis tagab Venemaa ja Valgevene isikute ja üksuste varade külmutamise parema koordineerimise;
 • volinik Mairead McGuinnessi juhitav kõrgetasemeline töörühm, mis võimaldab kõigi 27 liikmesriigi ametiasutustel jagada teavet – üheskoos ELi tööstuse ja ettevõtete esindajatega;
 • komisjoni korraldatavad sidusrühmade erakorralised kohtumised, kus antakse suuniseid ja arutatakse ettevõtjatega sanktsioonide rakendamist.

EL kooskõlastab oma sanktsioone teiste peamiste rahvusvaheliste liitlaste ja partneritega, nagu Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Lõuna-Korea, Šveits, Jaapan, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja Norra, et iga riik kasutaks kõige tõhusamaid meetmeid, võttes aluseks nende majanduse olukorra.

Kõrvalehoidmise vältimine

ELi sanktsioonidest kõrvalehoidmine on kuritegu. Selle jälgimiseks teeb komisjon järgmist:

 • mobiliseerib oma kaubandus- ja tolliteenused, et märgata kaubavoogude ümbersuunamist teatavatest kolmandatest riikidest, mis toimivad võimalike väravatena Venemaale;
 • kolmandate riikide poole pöördumine, et leppida kokku ühises hinnangus, võrrelda andmeid ja arutada vajaduse korral parandusmeetmeid;
 • koguda erasektorist teavet kõrvalehoidmise kohta ning soovitusi selle kohta, kuidas seda nähtust paremini ennetada.

23. juunil vastu võetud 11. sanktsioonide paketi osana võttis EL kasutusele uue vahendi, et vältida nendest kõrvalehoidmist kolmandate riikide jurisdiktsioonide kaudu. Vahend keskenduks konkreetsetele suure riskiga kaupadele, mille puhul on tõestatud, et need jõuavad Venemaale kolmandate riikide kaudu, kuigi nende suhtes kohaldatakse ELi sanktsioone. Vahendiga antakse ELile vahendid, et keelata nende kaupade eksport riikidesse, mida kasutatakse meie sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, ning keelata ka seotud teenuste osutamine.

Selle meetmega hõlmatud kaupade ja tehnoloogia loetelu täidetakse ainult juhul, kui muud lahendust ei leita. See tähendab tihedat koostööd ja dialoogi iga asjaomase kolmanda riigiga. Anname ametiasutustele alati võimaluse reageerida ELi leidudele ja järeldustele. Seega on tegemist viimase abinõuga.

Mitmed muud meetmed on võimaldanud meil sanktsioonidest kõrvalehoidmist veelgi vähendada.

Teave sidusrühmadele

Selleks et tagada teabe kättesaadavus sidusrühmadele, on komisjon:

 • avaldanud sadu korduma kippuvaid küsimusi kõigi tööstussektorite kohta, mida sanktsioonid mõjutavad, nagu rahandus ja pangandus, kaubandus ja toll, energeetika, põllumajandus, transport, avalikud meediahanked, ning on välja andnud konkreetsed suunised humanitaarküsimuste kohta. Komisjon on pidanud korrapäraseid dialooge tööstusharu sidusrühmadega ning teeb koostööd riiklike pädevate asutustega, kes on pädevad rakendama ELi sanktsioone, andma lube ja esitama süüdistusi rikkumiste eest;
 • avaldanud kergesti kättesaadava teabe seni vastu võetud pakettide kohta. ELi sanktsioonide kaardil on kasutajasõbralikult kuvatud kõik praegu kehtivad sanktsioonirežiimid, sealhulgas isikud, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid sanktsioone. Veebis on kättesaadav konsolideeritud finantssanktsioonide loetelu, mis hõlmab kõiki isikuid, rühmitusi ja üksusi, kelle suhtes ELi sanktsioonide raames kohaldatakse varade külmutamist ning rahaliste vahendite või majandusressursside otsese või kaudse kättesaadavaks tegemise keeldu; 
 • võtnud kasutusele ELi sanktsioonirežiimi rikkumisest teatamise vahendi, mille kaudu saab sanktsioonide rikkumisest anonüümselt teada anda. ELi sanktsioonid nõuavad nüüd liikmesriikidelt ka sanktsioonide rikkumise kriminaliseerimist; 
 • loonud ELi tasandi humanitaarabi kontaktpunkti, mis annab humanitaarabi korraldajatele praktilist teavet ELi sanktsioonide kohaste humanitaarerandite taotlemise kohta; 
 • käivitanud/loonud keskse kontaktpunkti, et aidata kolmandate riikide ametiasutusi ja ettevõtjaid Venemaa vastu suunatud ELi sanktsioonide ulatuse ja rakendamise küsimustes ning eelkõige toiduga kindlustatusega seotud küsimustes. Selle eesmärk on ka tagada, et see ei mõjutaks põllumajanduslike toiduainete ja väetiste voogu nendesse riikidesse.