Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Гарантиране на прилагането на санкциите

Ефективното и надлежно прилагане на санкциите е от ключово значение, за да се гарантира постигането на техните цели. Първостепенна отговорност за това носят държавите членки. Комисията работи в тясно сътрудничество с тях, за да ги подкрепи в това отношение чрез:

 • редовни заседания на експертна група относно прилагането на санкциите, което позволява на Комисията да установи контакт с всички имащи отношение към този въпрос органи в държавите членки
 • работната група „Обезпечаване и изземване“, създадена от Комисията през март 2022 г., която осигурява по-добра координация на замразяването на активи на руски и беларуски физически лица и образувания
 • група на високо равнище, председателствана от комисар Марейд Макгинес, която дава възможност на органите във всички 27 държави членки да обменят информация — заедно с представители на промишлеността и предприятията в ЕС
 • ad hoc срещи на заинтересованите страни, провеждани от Комисията, на които се предоставят насоки и се обсъжда прилагането на санкциите с операторите

ЕС координира санкциите си с други важни международни съюзници и партньори като САЩ, Обединеното кралство, Южна Корея, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Норвегия, така че всяка държава да използва най-ефективните мерки въз основа на своята икономика.

Предотвратяване на заобикалянето на санкциите

Заобикалянето на санкциите на ЕС е престъпление. За да контролира прилагането им, Комисията:

 • мобилизира своите търговски и митнически служби за установяване на пренасочването на търговските потоци от някои трети държави, действащи като възможни портали към Русия
 • установява контакт с трети държави за постигане на съгласие по обща оценка, сравняване на данни и обсъждане на коригиращи мерки, когато е целесъобразно
 • събира информация за моделите на заобикаляне на санкциите от страна на частния сектор, както и препоръки за това как по-добре да се предотврати това явление.

В рамките на 11ия пакет санкции, приет на 23 юни, ЕС въведе нов инструмент за избягване на тяхното заобикаляне през юрисдикциите на трети държави. Инструментът ще бъде насочен към конкретни високорискови стоки, за които е доказано, че достигат до Русия през трети държави, въпреки че са обхванати от санкциите на ЕС. Инструментът дава възможност на ЕС да забрани износа на тези стоки за държавите, които са използвани за заобикаляне на нашите санкции, както и да забрани предоставянето на свързаните с този износ услуги.

Списъкът на стоките и технологиите, които са обект на тази мярка, ще бъде разширен само ако не може да бъде намерено друго решение. Това означава тесен контакт и диалог с всяка от засегнатите трети държави. Винаги ще даваме възможност на властите да вземат мерки във връзка с констатациите и заключенията на ЕС. Така че това е мярка за краен случай.

Редица други мерки ни позволиха да противодействаме по-ефективно на заобикалянето на санкциите:

Информация за заинтересованите страни

За да се гарантира наличието на информация за заинтересованите страни, Комисията:

 • публикува стотици често задавани въпроси, отнасящи се до всички промишлени сектори, засегнати от санкциите, като финансите и банковото дело, търговията и митниците, енергетиката, селското стопанство, транспорта, медиите и обществените поръчки, и издаде специфични насоки по хуманитарни въпроси. Тя води редовен диалог със заинтересованите страни от промишлеността и работи съвместно с компетентните национални органи, които имат правомощия да прилагат санкциите на ЕС, да издават разрешения и да преследват по съдебен ред нарушенията.
 • публикува леснодостъпна информация за приетите досега пакети. Картата на санкциите на ЕС осигурява лесно за ползване от потребителите визуализиране на всички действащи в момента режими на санкции, включително лицата, на които са наложени индивидуални санкции. Консолидираният списък на финансовите санкции, който включва всички лица, групи и образувания, подлежащи на санкции от страна на ЕС, на замразяване на активи и забрана за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси, е достъпен онлайн. 
 • създаде инструмент за подаване на сигнали за нарушения, чрез който анонимно да се съобщава за нарушения на санкциите. От държавите от ЕС вече се изисква да криминализират нарушаването на санкциите. 
 • създаде звено за контакт на равнище ЕС относно хуманитарната помощ, което предоставя практическа информация на хуманитарните оператори относно исканията за дерогации за хуманитарни цели в рамките на санкциите на ЕС. 
 • създаде централно звено за контакт, което да помага на органите и операторите извън ЕС във връзка с обхвата и прилагането на санкциите на ЕС срещу Русия, и по-специално по въпроси, свързани с продоволствената сигурност. Целта е също така да се гарантира, че потокът от селскостопански хранителни продукти и торове към техните държави няма да бъде засегнат.