Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Jak je zajištěna účinnost sankcí

Zajistit uplatňování sankcí

Mají-li sankce dosáhnout svého účinku, musí být efektivně a pečlivě uplatňovány. Tento úkol leží v prvé řadě na bedrech členských států. Komise se jim snaží maximálně pomoci tím, že:

 • pořádá pravidelná zasedání skupin odborníků na uplatňování sankcí, díky čemuž může být v kontaktu se všemi příslušnými orgány členských států
 • v březnu 2022 zřídila pracovní skupinu „Freeze and Seize“, která zajišťuje lepší koordinaci zajišťování majetku ruských a běloruských občanů a subjektů
 • vytvořila skupinu na vysoké úrovni, v jejímž čele stojí komisařka Mairead McGuinnessová a která umožňuje orgánům všech 27 členských států vyměňovat si informace jak mezi sebou, tak se zástupci evropského průmyslu a podniků
 • pořádá ad hoc setkání zúčastněných stran, na nichž se poskytují pokyny a probíhají diskuse o uplatňování sankcí s hospodářskými subjekty.

EU koordinuje své sankce s dalšími významnými mezinárodními spojenci a partnery, jako jsou Spojené státy americké, Spojené království, Jižní Korea, Švýcarsko, Japonsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Norsko, aby každá země přijímala co nejúčinnější opatření, která co nejlépe odpovídají charakteru jejich ekonomiky.

Zamezit obcházení sankcí

Obcházení sankcí EU je trestným činem. Aby Komise získala o těchto případech přehled, podniká tyto kroky:

 • aktivuje své obchodní a celní služby, aby odhalovaly přesměrovávání obchodních toků z některých třetích zemí, které fungují jako možné vstupní brány do Ruska
 • oslovuje třetí země, aby se s nimi dohodla na společném posuzování, porovnávání údajů a případně jednání o nápravných opatřeních
 • shromažďuje informace o různých podobách obcházení sankcí ze soukromého sektoru, jakož i doporučení, jak tomu co nejlépe předcházet.

Součástí 11. balíčku sankcí přijatého 23. června 2023 je také nový nástroj EU, který má zabránit obcházení sankcí jurisdikcemi třetích zemí. Nástroj se zaměřuje na konkrétní vysoce rizikové zboží, které se prokazatelně dostává do Ruska přes třetí země, přestože se na něj vztahují sankce EU. Nástroj umožňuje EU zakázat vývoz tohoto zboží do zemí, které jsou využívány k obcházení unijních sankcí, a rovněž zakázat poskytování souvisejících služeb.

Seznam zboží a technologií, na něž se bude toto opatření vztahovat, bude sestaven pouze v případě, že nebude nalezeno žádné jiné řešení. To znamená úzkou spolupráci a dialog s každou z dotčených třetích zemí. Vždy poskytneme orgánům dané země příležitost reagovat na zjištění a závěry EU. Jedná se tedy o krajní opatření.

Zakročit proti obcházení sankcí nám dále umožnila řada jiných opatření:

Informace pro zainteresované strany

K zajištění informovanosti zúčastněných stran Komise

 • zveřejnila stovky častých otázek týkajících se všech průmyslových odvětví dotčených sankcemi, jako jsou finance a bankovnictví, obchod a cla, energetika, zemědělství, doprava, veřejné zakázky v oblasti sdělovacích prostředků. Také vydala konkrétní pokyny k humanitárním otázkám. Komise vede pravidelné dialogy se zúčastněnými stranami z jednotlivých odvětví a spolupracuje s příslušnými vnitrostátními orgány, které mají na starosti uplatňování sankcí EU, vydávání povolení a stíhání porušení předpisů.
 • zveřejňuje snadno přístupné a srozumitelné informace o dosud přijatých balíčcích sankcí. Mapa sankcí EU nabízí uživatelsky přívětivou prezentaci všech stávajících sankčních režimů, včetně osob, na něž se vztahují individuální sankce. Na internetu je také dostupný konsolidovaný seznam finančních sankcí, který zahrnuje všechny osoby, skupiny a subjekty, na něž se v rámci sankcí EU vztahuje zmrazení majetku a zákaz umožňovat jim přístup k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům. 
 • zavedla nástroj pro oznamovatele, jehož prostřednictvím je možné anonymně nahlásit porušování sankcí. V rámci sankcí EU se nyní od členských států také požaduje, aby porušování sankcí považovaly za trestný čin. 
 • zřídila kontaktní místo na úrovni EU pro humanitární pomoc, kde humanitární organizace získají praktické informace o tom, jak podat žádost o humanitární výjimku ze sankcí EU. 
 • vytvořila ústřední kontaktní místo, které bude orgánům a hospodářským subjektům ze zemí mimo EU objasňovat působnost a uplatňování sankcí EU vůči Rusku, zejména v záležitostech souvisejících s potravinovým zabezpečením. Rovněž bude zajišťovat, aby tok zemědělsko-potravinářských produktů a hnojiv do těchto zemí nebyl sankcemi ovlivněn.