Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Sådan gør vi sanktionerne effektive

Sådan sikrer vi gennemførelsen af sanktionerne

Det er vigtigt med effektiv og omhyggelig gennemførelse af sanktioner for at sikre, at de overholdes. Dette er primært EU-landenes ansvar. Kommissionen arbejder tæt sammen med dem i dette arbejde gennem:

 • jævnlige møder i en ekspertgruppe om gennemførelse af sanktioner, som gør det muligt for Kommissionen at nå ud til alle de relevante myndigheder i medlemslandene
 • "Freeze and Seize"-taskforcen, som Kommissionen oprettede i marts 2022, og som sikrer en bedre koordinering af indefrysningen af aktiver mod russiske og belarusiske enkeltpersoner og enheder
 • en gruppe på højt plan under ledelse af kommissær Mairead McGuinness, som gør det muligt for myndighederne i alle 27 medlemslande at udveksle oplysninger – sammen med repræsentanter fra EU's industri og erhvervsliv
 • møder med interessenter afholdt af Kommissionen efter behov, som giver vejledning, og hvor gennemførelsen af sanktioner kan drøftes med aktørerne.

EU koordinerer sine sanktioner med andre større internationale allierede og partnere, f.eks. USA, UK, Sydkorea, Schweiz, Japan, Australien, Canada, New Zealand og Norge, så hvert land anvender de mest effektive foranstaltninger baseret på deres økonomi.

Sådan forebygger vi omgåelse af sanktionerne

Det er ulovligt at omgå EU's sanktioner. Kommissionen overvåger dette ved at:

 • mobilisere sine handels- og toldtjenester for at spore omdirigeringen af handelsstrømmene fra visse tredjelande, der fungerer som mulige indgange til Rusland
 • række ud til tredjelande for at nå til enighed om en fælles vurdering, sammenligne data og drøfte afhjælpende foranstaltninger, hvor det er relevant
 • indsamle oplysninger om omgåelsesmønstre fra den private sektor samt anbefalinger til, hvordan omgåelse kan forebygges.

Som led i den 11. sanktionspakke, der blev vedtaget den 23. juni, indførte EU et nyt instrument for at forhindre, at sanktionerne bliver omgået gennem tredjelande. Instrumentet skal fokusere på specifikke højrisikovarer, der bevisligt når frem til Rusland via tredjelande, selv om de er omfattet af EU's sanktioner. Instrumentet sætter EU i stand til at forbyde eksport af disse varer til de lande, der anvender dem til at omgå vores sanktioner, og også til at forbyde levering af tilknyttede tjenesteydelser.

Listen over produkter og teknologier, der er omfattet af denne foranstaltning, vil kun blive udvidet, hvis der ikke kan findes nogen anden løsning. Dette indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog med hvert af de berørte tredjelande. Vi vil altid give myndighederne mulighed for at reagere på EU's konklusioner. Det er derfor en sidste udvej.

Flere andre tiltag har gjort det muligt for os at slå yderligere ned på omgåelsen af sanktioner:

Oplysninger til interessenter

For at sikre, at oplysninger er tilgængelige for interessenterne, har Kommissionen:

 • udgivet hundredvis af ofte stillede spørgsmål om alle industrisektorer, der påvirkes af sanktionerne, f.eks. finans- og bankvæsen, handel og told, energi, landbrug, transport og offentlige medieindkøb og har udsendt specifikke retningslinjer om humanitære spørgsmål. Kommissionen har været i løbende dialog med interessenter fra industrien og samarbejder med de nationale kompetente myndigheder, som har kompetence til at gennemføre EU-sanktioner, udstede tilladelser og retsforfølge overtrædelser
 • udgivet lettilgængelige oplysninger om de hidtil vedtagne pakker. EU's kort over sanktioner giver et brugervenligt billede af alle gældende sanktionsordninger, herunder personer der er omfattet af individuelle sanktioner. Den samlede liste over finansielle sanktioner omfatter alle personer, grupper og enheder, der er omfattet af EU's sanktioner om indefrysning af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler og økonomiske ressourcer til rådighed, og er tilgængelig online 
 • oprettet et whistleblowerværktøj til anonym indberetning af overtrædelser af sanktioner. EU-sanktionerne kræver nu også af medlemslandene, at de kriminaliserer overtrædelse af sanktionerne 
 • oprettet et kontaktpunkt for humanitær bistand på EU-plan, som giver humanitære aktører praktiske oplysninger om anmodninger om humanitære undtagelser fra EU's sanktioner 
 • oprettet/skabt et centralt kontaktpunkt for at hjælpe myndigheder og aktører fra lande uden for EU med hensyn til anvendelsesområdet for og gennemførelsen af EU's sanktioner mod Rusland – især med spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed. Dette skal også sikre, at strømmen af landbrugsfødevarer og gødningsstoffer til deres lande ikke påvirkes.