Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Zagotavljanje učinkovitosti sankcij

Zagotavljanje izvajanja sankcij

Za doseganje ciljev sankcij je ključno njihovo učinkovito in skrbno izvajanje. Za to so v prvi vrsti odgovorne države članice. Komisija tesno sodeluje z njimi in jih pri tem podpira, in sicer z:

 • rednimi srečanji strokovne skupine o izvajanju sankcij, ki Komisiji omogočajo stike z vsemi ustreznimi organi držav članic
 • projektno skupino „Freeze and Seize“, ki jo je Komisija ustanovila marca 2022 in ki zagotavlja boljše usklajevanje zamrznitve sredstev ruskih in beloruskih posameznikov in subjektov
 • skupino na visoki ravni, ki ji predseduje komisarka Mairead McGuinness in ki organom vseh 27 držav članic omogoča izmenjavo informacij s predstavniki industrije in podjetij EU
 • ad hoc srečanji z deležniki, ki jih organizira Komisija in na katerih se zagotavljajo smernice in se razpravlja o izvajanju sankcij

EU usklajuje svoje sankcije z drugimi pomembnimi mednarodnimi zavezniki in partnerji, kot so Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Južna Koreja, Švica, Japonska, Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Norveška, tako da vsaka država uporabi zanjo najučinkovitejše gospodarske ukrepe.

Preprečevanje izogibanja

Izogibanje sankcijam EU je kaznivo dejanje. Za nadzor tega Komisija:

 • mobilizira svoje trgovinske in carinske službe za odkrivanje preusmeritve trgovinskih tokov iz nekaterih tretjih držav, ki delujejo kot možna vstopna točka v Rusijo
 • skupaj s tretjimi državami poskuša doseči dogovor o skupni oceni, primerjati podatke in po potrebi razpravljati o popravnih ukrepih
 • v zasebnem sektorju zbira informacije o vzorcih izogibanja in priporočila za boljše preprečevanje izogibanja

EU je v okviru 11. svežnja sankcij, sprejetega 23. junija, uvedla nov instrument, da bi preprečila izogibanje tem ukrepom prek jurisdikcij tretjih držav. Instrument se je osredotočil na posebno blago z visokim tveganjem, ki dokazano prispe v Rusijo prek tretjih držav, čeprav zanj veljajo sankcije EU. Instrument EU omogoča prepoved izvoza tega blaga v države, ki se uporabljajo za izogibanje našim sankcijam, in prepoved opravljanja povezanih storitev.

Seznam blaga in tehnologije, za katere velja ta ukrep, bo izpolnjen le, če ne bo mogoče najti druge rešitve. To pomeni tesno sodelovanje in dialog z vsako od zadevnih tretjih držav. Organom bomo vedno dali priložnost, da se odzovejo na ugotovitve in sklepe EU. To je torej skrajni ukrep.

Številni drugi ukrepi so nam omogočili nadaljnje zatiranje izogibanja sankcijam.

Informacije za deležnike

Da bi bile informacije na voljo deležnikom, je Komisija

 • objavila na stotine pogostih vprašanj v zvezi z vsemi industrijskimi sektorji, na katere vplivajo sankcije, kot so finance in bančništvo, trgovina in carina, energetika, kmetijstvo, promet, mediji in javna naročila, izdala pa je tudi posebne smernice o humanitarnih vprašanjih. Vzdržuje redne dialoge z deležniki iz industrije in sodeluje z nacionalnimi organi, ki so pristojni za izvajanje sankcij EU, izdajanje dovoljenj in pregon kršitev
 • objavila lahko dostopne informacije o doslej sprejetih svežnjih. Zemljevid sankcij EU zagotavlja uporabniku prijazen prikaz vseh trenutno veljavnih režimov sankcij, vključno z osebami, za katere veljajo individualne sankcije. Konsolidirani seznam finančnih sankcij, ki vključuje vse osebe, skupine in subjekte, za katere veljajo sankcije EU, zamrznitev sredstev ter prepoved dajanja sredstev in gospodarskih virov na voljo, je na voljo na spletu 
 • vzpostavila orodje za žvižgače za anonimno prijavo kršitev sankcij. V okviru sankcij EU morajo države članice zdaj kršitve sankcij opredeliti kot kaznivo dejanje 
 • vzpostavila kontaktno točko na ravni EU za humanitarno pomoč, ki izvajalcem humanitarnih dejavnosti zagotavlja praktične informacije o prošnjah za odstopanja v humanitarne namene v okviru sankcij EU 
 • vzpostavila/ustanovila osrednjo kontaktno točko za pomoč organom in subjektom zunaj EU pri uporabi in izvajanju sankcij EU proti Rusiji, zlasti v zvezi s prehransko varnostjo. S tem naj bi se tudi zagotovilo, da to ne bo vplivalo na tok agroživilskih proizvodov in gnojil v njihove države.