Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Zaistenie účinnosti sankcií

Zabezpečenie uplatňovania sankcií

Účinné a dôsledné vykonávanie sankcií je kľúčom k tomu, aby sa splnili ich ciele. Za to sú v prvom rade zodpovedné členské štáty. Komisia ich v tomto úsilí podporuje prostredníctvom:

 • pravidelných zasadnutí expertnej skupiny k uplatňovaniu sankcií, ktoré Komisii umožňujú byť v kontakte so všetkými príslušnými orgánmi členských štátov;
 • osobitnej skupiny pod názvom Freeze and Seize (Zmraziť a zaistiť) zriadenej Komisiou v marci 2022, ktorá zabezpečuje lepšiu koordináciu zmrazovania aktív ruských a bieloruských jednotlivcov a subjektov;
 • skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedá komisárka Mairead McGuinnessová a ktorá umožňuje orgánom všetkých 27 členských štátov vymieňať si informácie so zástupcami priemyslu a podnikov EÚ;
 • ad hoc zasadnutí zainteresovaných strán organizovaných Komisiou, na ktorých sa poskytujú usmernenia a diskutuje sa o vykonávaní sankcií s hospodárskymi subjektmi.

EÚ koordinuje sankcie s ďalšími významnými medzinárodnými spojencami a partnermi, ako sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Južná Kórea, Švajčiarsko, Japonsko, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Nórsko, tak, aby každá krajina prijímala čo najúčinnejšie opatrenia v súlade s potrebami svojho hospodárstva.

Prevencia obchádzania sankcií

Obchádzanie sankcií EÚ je trestným činom. V snahe monitorovať takéto konanie Komisia:

 • mobilizuje svoje obchodné a colné útvary k tomu, aby odhaľovali presmerovávanie obchodných tokov z niektorých tretích krajín, ktoré fungujú ako možné vstupné brány do Ruska;
 • oslovuje tretie krajiny a snaží sa s nimi dohodnúť na spoločnom posúdení, porovnávaní údajov a podľa potreby diskusii o nápravných opatreniach;
 • zhromažďuje informácie o rôznych podobách obchádzania sankcií zo súkromného sektora, ako aj odporúčania o tom, ako tomuto javu účinnejšie predchádzať.

V rámci 11. balíka sankcií prijatého 23. júna 2023 zaviedla EÚ nový nástroj s cieľom zabrániť ich obchádzaniu prostredníctvom jurisdikcií tretích krajín. Uvedený nástroj by sa mal zamerať na osobitný vysokorizikový tovar, ktorý sa preukázateľne dostáva do Ruska cez tretie krajiny, a to napriek tomu, že sa naň vzťahujú sankcie EÚ. Tento nástroj umožňuje EÚ zakázať vývoz tohto tovaru do krajín, ktoré sa využívajú na obchádzanie našich sankcií, a tiež zakázať poskytovanie súvisiacich služieb.

Zoznam tovaru a technológií, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie, sa začne uplatňovať len vtedy, ak sa nenájde žiadne iné riešenie. To znamená úzku spoluprácu a dialóg s každou z dotknutých tretích krajín. Vždy poskytneme orgánom príležitosť reagovať na zistenia a závery EÚ. Ide teda o krajné opatrenie.

Niekoľko ďalších opatrení nám umožnilo urobiť dodatočné kroky v boji proti obchádzaniu sankcií:

Informácie pre zainteresované strany

Na zabezpečenie dostupnosti informácií pre zainteresované strany Komisia

 • uverejňuje stovky často kladených otázok týkajúcich sa všetkých priemyselných odvetví, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ako sú financie a bankovníctvo, obchod a clá, energetika, poľnohospodárstvo, doprava, verejné obstarávanie médií. Komisia vydala aj osobitné usmernenia k humanitárnym otázkam. Komisia vedie pravidelné dialógy so zainteresovanými stranami z jednotlivých odvetví a spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie sankcií EÚ, udeľovanie povolení a stíhanie porušovania sankcií;
 • uverejňuje ľahko dostupné informácie o doteraz prijatých balíkoch. Mapa sankcií EÚ ponúka používateľsky ústretové zobrazenie všetkých v súčasnosti zavedených sankčných režimov vrátane osôb, na ktoré sa vzťahujú individuálne sankcie. Na internete je dostupný aj konsolidovaný zoznam finančných sankcií, do ktorého sú zaradené všetky osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa sankcií EÚ vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz vytvárania finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov; 
 • zavádza nástroj pre oznamovateľov, cez ktorý je možné anonymne nahlasovať porušovanie sankcií. V rámci sankcií EÚ sa teraz aj od členských štátov požaduje, aby porušovanie sankcií považovali za trestný čin; 
 • zriadila kontaktné miesto na úrovni EÚ pre humanitárnu pomoc, ktoré poskytuje subjektom humanitárnej pomoci praktické informácie o žiadostiach o humanitárne výnimky zo sankcií EÚ; 
 • zriadila/vytvorila centrálne kontaktné miesto na pomoc orgánom a prevádzkovateľom z krajín mimo EÚ v súvislosti s rozsahom a vykonávaním sankcií EÚ voči Rusku, a najmä v otázkach súvisiacich s potravinovou bezpečnosťou. Cieľom je tiež zabezpečiť, aby sankcie neovplyvnili tok agropotravinových výrobkov a hnojív do týchto krajín.