Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Pakotteiden tehokkuuden varmistaminen

Pakotteiden täytäntöönpano

Pakotteiden tehokas ja huolellinen täytäntöönpano on erittäin tärkeää toimenpiteiden kiertämisen estämiseksi. Vastuu tästä kuuluu ensisijaisesti EU-maille. Komissio tukee EU-maiden toimia tiiviissä yhteistyössä niiden kanssa seuraavissa ryhmissä:

 • pakotteiden täytäntöönpanoa käsittelevä asiantuntijaryhmä, jonka säännöllisissä kokouksissa komissio voi tavoittaa kaikki asianomaiset EU-maiden viranomaiset
 • komission maaliskuussa 2022 perustama jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmä, joka koordinoi venäläisten ja valkovenäläisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttämistä
 • korkean tason ryhmä, jossa kaikkien 27 EU-maan viranomaiset voivat jakaa tietoja keskenään ja EU:n teollisuuden ja yritysten edustajien kanssa (puheenjohtaja komissaari Mairead McGuinness)
 • komission järjestämät ad hoc -sidosryhmäkokoukset, joissa annetaan ohjeita ja keskustellaan seuraamusten täytäntöönpanosta toimijoiden kanssa.

EU koordinoi pakotteitaan keskeisten kansainvälisten liittolaistensa ja kumppaneidensa (mm. Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Etelä-Korea, Sveitsi, Japani, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti ja Norja) kanssa, jotta kukin maa voi toteuttaa oman taloutensa kannalta tehokkaimpia toimia.

Pakotteiden kiertämisen estäminen

EU:n pakotteiden kiertäminen on rikos, ja komissio valvoo pakotteiden noudattamista. Se

 • kehottaa kauppa- ja tulliviranomaisia tarkkailemaan tilanteita, joissa tietyt kolmannet maat saattavat toimia portteina Venäjälle, kun kauppavirtoja ohjataan niiden kautta uudelleen Venäjälle
 • pyrkii sopimaan muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa yhteisistä arvioinneista, tietojen vertailuista ja tarpeen mukaan korjaavista toimenpiteistä
 • kokoaa yksityiseltä sektorilta tietoja pakotteiden kiertämiseen liittyvistä toimintamalleista sekä suosituksia siitä, miten tätä ilmiötä voitaisiin paremmin ehkäistä.

EU perusti 23.6.2023 hyväksymänsä 11. pakotepaketin yhteydessä uuden välineen, jolla ehkäistään pakotteiden kiertämistä kolmansien maiden kautta. Välineessä keskitytään tiettyihin erityisen suuren riskin tavaroihin, joita on todistetusti toimitettu Venäjälle kolmansien maiden kautta, vaikka ne kuuluvat EU:n pakotteiden piiriin. Väline antaa EU:lle valtuudet kieltää näiden tavaroiden viennin maihin, joita käytetään pakotteiden kiertämiseen, sekä kieltää tähän liittyvien palvelujen tarjoamisen.

Tuotteiden ja teknologian vientiä rajoitetaan tällä toimenpiteellä vain, jos muuta ratkaisua ei löydy. Sitä ennen tehdään tiivistä yhteistyötä ja käydään vuoropuhelua kunkin asianomaisen kolmannen maan kanssa. Niiden viranomaisille annetaan aina mahdollisuus reagoida EU:n havaintoihin ja päätelmiin. Uusi väline otetaan siis käyttöön viimeisenä keinona.

Pakotteiden kiertämistä torjutaan monin muinkin toimin:

Sidosryhmille tiedottaminen

Varmistaakseen, että myös sidosryhmät pysyvät ajan tasalla pakotteista, komissio on

 • julkaissut kattavan kysymys- ja vastauspaketin pakotetoimien vaikutuksista eri aloihin, kuten rahoitus- ja pankkialaan, kauppaan ja tullialaan, energia-alaan, maatalouteen, liikennealaan, mediaan ja julkisiin hankintoihin ja antanut erityisiä ohjeita humanitaarisista kysymyksistä. Se on käynyt säännöllistä vuoropuhelua alan sidosryhmien kanssa ja tekee yhteistyötä niiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joilla on toimivalta panna täytäntöön EU:n pakotteita, myöntää lupia ja nostaa syytteitä rikkomuksista
 • julkaissut tietoja tähän mennessä hyväksytyistä pakotepaketeista. EU:n pakotekartassa esitetään havainnollisesti kaikki tällä hetkellä voimassa olevat pakotejärjestelmät. Sen kautta saa myös tietoa henkilöistä, joihin on kohdistettu henkilökohtaisia pakotteita. Karttasivustolla on myös säännöllisesti päivitettävä talouspakoteluettelo, joka sisältää kaikki henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joihin sovelletaan EU:n pakotteiden nojalla varojen jäädyttämistä ja kieltoa asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville 
 • perustanut verkkosivun, jonka kautta voi tehdä anonyymisti ilmoituksia pakotteiden kiertämisestä. EU:n pakotteiden rikkomisen on oltava rangaistava teko kaikissa EU-maissa 
 • perustanut humanitaarisen avun EU-yhteyspisteen, joka neuvoo humanitaarisia toimijoita humanitaarisista syistä tehtävien poikkeusten hakemisessa 
 • perustanut keskitetyn yhteyspisteen, joka auttaa EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia ja toimijoita EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden soveltamisessa ja täytäntöönpanossa, erityisesti elintarviketurvaan liittyvissä asioissa. Tämän tarkoituksena on myös varmistaa, että pakotteista ei aiheudu vaikutuksia maatalouselintarvikkeiden ja lannoitteiden toimituksiin näihin maihin.