Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία: πρόσβαση σε καταλύματα και στέγαση

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Πληροφορίες σχετικά με τα καταλύματα και τη στέγαση

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

Παρέχονται άμεσα καταλύματα από τις αρχές ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η οδηγία περί προσωρινής προστασίας παρέχει το δικαίωμα σε κατάλληλο κατάλυμα και στέγαση και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις μεσοπρόθεσμα που να συνδυάζουν το δημόσιο σύστημα υποδοχής με ιδιωτικές προσφορές καταλυμάτων.

Η Επιτροπή:

  • θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στην αύξηση της ικανότητας υποδοχής τους
  • θα δρομολογήσει νέα πρωτοβουλία «Ασφαλείς Κατοικίες» για την υιοθέτηση και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλει στην παροχή κοινωνικής στέγασης σε οικογένειες και άτομα στην κοινότητα, και καλύπτει την αγορά και την ανακαίνιση κατάλληλων καταλυμάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί επίσης να στηρίξει επενδύσεις σε καταλύματα σε επίπεδο κοινότητας, ιδίως για άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία, παιδιά και ηλικιωμένους.