Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Εγκαταλείποντας την Ουκρανία: προστασία των παιδιών

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για αγνοούμενα παιδιά

Ο ευρωπαϊκός εναρμονισμένος αριθμός ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για τα αγνοούμενα παιδιά (116 000) είναι διαθέσιμος και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία, τη Σερβία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοσδήποτε μπορεί να καλέσει στο 116 000 για να αναφέρει αγνοούμενο παιδί. Οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας για τα αγνοούμενα παιδιά συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και παρέχουν νομική, ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη σε παιδιά που αναζητούν τους γονείς τους και σε γονείς που αναζητούν τα παιδιά τους.

Missing Children Europe (Αγνοούμενα παιδιά στην Ευρώπη)

Η πρωτοβουλία Αγνοούμενα παιδιά στην Ευρώπη δίνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς περιστατικών για αγνοούμενα παιδιά από την Ουκρανία σε ολόκληρη την Ευρώπη, σχετικά με την κοινοποίηση περιστατικών για παιδιά από την Ουκρανία που επί του παρόντος αναφέρονται ως αγνοούμενα σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ και σχετικά με πόρους για τη στήριξη των αγνοούμενων παιδιών και των οικογενειών τους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους

Missing Children Ukraine (Αγνοούμενα παιδιά στην Ουκρανία)

Γραμμή βοήθειας για παιδιά

Οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για παιδιά παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενημέρωση σε παιδιά καθώς και σε ενήλικες που καλούν για λογαριασμό παιδιών.

Ο ευρωπαϊκός εναρμονισμένος αριθμός για τις γραμμές βοήθειας για παιδιά (116 111) λειτουργεί σε 24 χώρες της ΕΕ, καθώς και σε αρκετές χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Τα δικαιώματα των παιδιών που καταφτάνουν από την Ουκρανία

Children playing with toys in a room

Όλα τα παιδιά από την Ουκρανία που φτάνουν στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν γρήγορα πρόσβαση στα δικαιώματά τους, χωρίς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης ψυχολογικής υποστήριξης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ασυνόδευτα παιδιά. Είναι σημαντικό να καταγράφονται αμέσως μετά την άφιξή τους· θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως και με ασφάλεια, και ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών προστασίας των παιδιών θα πρέπει να είναι παρών το συντομότερο δυνατόν. Ο εντοπισμός των οικογενειών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Όλα τα παιδιά (δηλαδή τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών) που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία δικαιούνται προστασία στην ΕΕ. Έχουν το δικαίωμα:  

  • να καταχωριστούν τα στοιχεία ταυτότητάς τους κατά την είσοδό τους στην ΕΕ και, σε περίπτωση που τα παιδιά δεν συνοδεύονται από γονείς ή άλλους ενήλικες υπεύθυνους για αυτά, οι συνοριοφύλακες θα καταχωρίσουν επίσης τα στοιχεία ταυτότητας των γνωστών ενηλίκων που τους συνοδεύουν στο ταξίδι τους ή τους περιμένουν, καθώς και τη δηλωθείσα χώρα προορισμού της ΕΕ
  • να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης) το συντομότερο δυνατόν, στην υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης) και στην εκπαίδευση
  • να ακουστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με κάθε απόφαση που πρόκειται να ληφθεί σχετικά με αυτά (εφόσον το επιτρέπει η ηλικία και ο βαθμός ωριμότητάς τους)

Στην περίπτωση ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, έχουν επίσης το δικαίωμα να διοριστεί κηδεμόνας τους το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος θα αναλάβει τον γονεϊκό ρόλο έως ότου μπορέσουν να επανενωθούν με τους γονείς τους ή με άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Ο κηδεμόνας μπορεί να είναι ένας από τους γνωστούς ενήλικες με τους οποίους το παιδί έχει ταξιδέψει, εάν οι αρχές διαπιστώσουν ότι αυτό συνάδει με το συμφέρον του παιδιού. Μερικές φορές ο κηδεμόνας μπορεί να είναι άλλος από τους ενήλικες που θα παρέχουν φροντίδα στα παιδιά, π.χ. σε ανάδοχες οικογένειες, κέντρα υποδοχής κ.λπ. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να μην χωριστούν από τους γνωστούς ενήλικες που είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη για τη φροντίδα τους. 

Η Επιτροπή:

  • υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική περίθαλψη και βασικές υπηρεσίες·
  • υποστηρίζει την κατάλληλη υποδοχή και φροντίδα ορφανών και παιδιών με αναπηρίες·
  • ενθαρρύνει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού. Οι εθνικοί συντονιστές της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ·
  • συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την επανένωση οικογενειών μέσω προγραμμάτων εντοπισμού οικογενειών·
  • υποστηρίζει τα κράτη μέλη, μέσω του ανανεωμένου συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, στο έργο τους για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της απαγωγής παιδιών·
  • προετοιμάζει τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τη μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τους κινδύνους κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων.