Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Sankcie voči jednotlivcom, podnikom a organizáciám

Fakty a čísla

Na viac ako 1 900
jednotlivcov a subjektov boli uvalené sankcie
24 miliárd EUR
zmrazených súkromných aktív v EÚ

Na koho sa uplatňujú sankcie

Európska únia uvalila sankcie na viac ako 1 900 jednotlivcov a subjektov. K týmto osobám a subjektom patria napríklad

 • ruskí vedúci predstavitelia, 
 • vysokopostavení úradníci, 
 • vojenskí činitelia, 
 • velitelia Wagnerovej skupiny, 
 • poprední podnikatelia a oligarchovia, 
 • prokremeľskí a protiukrajinskí propagandisti, 
 • osoby a subjekty pôsobiace v ruskom vojenskom sektore a odvetví informačných technológií,
 • usporiadatelia nedávnych nezákonných „volieb“ na ukrajinských územiach, ktoré Rusko dočasne okupovalo,
 • kľúčové osobnosti zapojené do nútenej „prevýchovy“ ukrajinských detí alebo nezákonnej deportácie ukrajinských detí do Ruska.

Osoby, na ktoré boli uvalené sankcie

 • majú zmrazené všetky účty v bankách EÚ,
 • majú zákaz cestovať do akejkoľvek krajiny EÚ,
 • poskytovať aktíva alebo finančné prostriedky týmto jednotlivcom z EÚ je protiprávne.

Podniky a organizácie, na ktoré boli uvalené sankcie

 • majú zmrazené všetky účty v bankách EÚ,
 • poskytovanie aktív alebo finančných prostriedkov týmto podnikom a organizáciám, či už priamo alebo nepriamo, je protiprávne.

Údaje k 18. decembru 2023

Osobitná skupina s názvom „Freeze and Seize“ (Zmraziť a zaistiť)

Komisia zriadila osobitnú skupinu s názvom Freeze and Seize (Zmraziť a zaistiť), ktorá má skúmať súvislosti medzi majetkom patriacim osobám uvedeným na zozname sankcií EÚ a trestnou činnosťou. Za vyšetrovanie a trestné stíhania sú zodpovedné členské štáty. Cieľom tejto osobitnej skupiny je posilniť koordináciu na operačnej úrovni, a tým zabezpečiť účinné presadzovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch.

Osobitná skupina sa skladá zo zástupcov Komisie, kontaktných osôb z každého členského štátu a zástupcov Eurojustu a Europolu. Svoju činnosť bude koordinovať s pracovnou skupinou REPO (z angličtiny Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), ktorú zriadili krajiny G7 spolu s Austráliou a Európskou úniou.

Verejné zákazky a európske financovanie

 • Ruským štátnym príslušníkom a subjektom sa zakazuje účasť na verejných zákazkách v EÚ.

 • Zakazuje sa finančná a nefinančná podpora ruským subjektom, ktoré sú vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, poskytovaná z programov EÚ, Euratomu a členských štátov. Nebudú sa uzatvárať žiadne nové zmluvy ani dohody s ruskými verejnými orgánmi alebo prepojenými subjektmi.

FAKT

Komisia ukončila účasť ruských verejných orgánov alebo pridružených subjektov na všetkých prebiehajúcich dohodách o grante a až do odvolania pozastavila všetky súvisiace platby v rámci programov Horizont 2020, Euratom a Erasmus+. 

Do programu Horizont Európa (okrem Európskej rady pre výskum a Európskej rady pre inováciu) sa nesmú zapojiť žiadne právne subjekty (verejné ani súkromné) usadené v Rusku, Bielorusku alebo na územiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou. Vo všeobecnosti platí, že fyzické osoby usadené na týchto územiach sa môžu naďalej zapájať do akcií Marie Curie-Skłodowskej, ak nie sú na sankčnom zozname.

Médiá – sankcionovanie šíriteľov dezinformácií

Štátom vlastnené a proruské dezinformačné médiá sú dôležitým nástrojom podpory agresie Ruska voči Ukrajine. Ide o vážne a priame ohrozenie verejného poriadku a bezpečnosti v EÚ. EÚ sa preto rozhodla sankcionovať prostriedky, ktoré Moskve slúžia na šírenie dezinformácií a manipuláciu s informáciami.

Pozastavenie sa týka prenosu a distribúcie týchto médií:

 • Sputnik a jeho dcérskych spoločností vrátane Sputnik Arabic,
 • Russia Today a dcérskych spoločností vrátane Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spain, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan,
 • Rossija RTR/RTR Planeta,
 • Rossija 24/Russia 24,
 • TV Centre International,
 • NTV/NTV Mir, 
 • Rossija 1,
 • REN TV,
 • Pervyj Kanal,
 • RIA FAN,
 • Oriental Review,
 • Cargrad,
 • New Eastern Outlook,
 • Katehon,

Pozastavuje sa platnosť všetkých príslušných licencií, povolení a distribučných dohôd – prostredníctvom káblovej siete, satelitu, IPTV, platforiem, webových stránok a aplikácií. Týka sa to aj vysielania do tretích krajín.

Zakázaná je aj reklama výrobkov alebo služieb v sankcionovaných médiách.

EUvsDisinfo: dezinformácie týkajúce sa Ukrajiny