Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Rusko musí niesť zodpovednosť

Buča: symbol masového zabíjania civilistov

Neopísateľné hrôzy

A woman threatened by her partner

Počas okupácie Buče držali Rusi v pivniciach približne 25 ukrajinských dievčat vo veku 14 až 24 rokov a neustále ich znásilňovali. Deväť z nich otehotnelo. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

Muž tlačí bicykel pomedzi troskami budov a zničenými vojenskými vozidlami – snímka zo 6. apríla 2022 v Buči po ruskom vypaľovaní a rabovaní.

Fotografia: Chris McGrath/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Masový hrob a vaky s telesnými pozostatkami uložené na zemi vedľa Chrámu Andreja Pervozvannoho všetkých svätých v meste Buča, niekoľko dní po ruskej ofenzíve.

Porušenia medzinárodného práva

EÚ je pevne odhodlaná zabezpečiť, aby vojnové zločiny spáchané na Ukrajine nezostali nepotrestané.

Zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocída a zločin agresie sa považujú za najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva, ktoré sa nazývajú aj zločinmi podľa medzinárodného práva.

Ukrajina vyšetruje viac ako 69 000 prípadov zločinov podľa medzinárodného práva a existuje podozrenie, že ich skutočný počet je ešte vyšší.

14 členských štátov EÚ

už začalo vnútroštátne vyšetrovanie zločinov podľa medzinárodného práva spáchaných na Ukrajine.

6 členských štátov EÚ

Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Slovensko, Rumunsko a Litva sa spolu s Ukrajinou a Medzinárodným trestným súdom (MTS) zapojili do spoločného vyšetrovacieho tímu podporovaného Eurojustom.

Čo je zločin agresie

Zločin agresie vo všeobecnosti pácha najvyššie politické a vojenské vedenie jednej krajiny proti zvrchovanosti, územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti inej krajiny. K zločinom agresie patrí invázia, vojenská okupácia, anexia použitím sily, bombardovanie a vojenská blokáda prístavov – všetky tieto činy Rusko spáchalo.

Keďže Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, Komisia navrhuje alternatívne možnosti, ktorými chce zabezpečiť, aby spravodlivosti učinené zadosť aj v prípade zločinu agresie.

Stíhanie ruských zločinov na Ukrajine

Komisia popri neustálej podpore úsilia Medzinárodného trestného súdu spolupracuje s medzinárodným spoločenstvom aj na zriadení tribunálu na vyšetrovanie a stíhanie ruských zločinov agresie.

V snahe pomôcť s koordináciou pri zhromažďovaní dôkazov zriadila Komisia v Haagu Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine, ktoré je súčasťou spoločného vyšetrovacieho tímu podporovaného Eurojustom. Centrum podporí koordináciu vyšetrovaní a zhromažďovanie ďalších dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných na Ukrajine.

Komisia takisto naďalej podporuje existujúce mechanizmy tým, že:

  • od začiatku invázie podporila pôsobenie Medzinárodného trestného súdu sumou viac ako 10 miliónov EUR,
  • posilnila ukrajinskú generálnu prokuratúru sumou viac ako 6 miliónov EUR na IT a vybavenie,
  • pripravuje Eurojust na jeho úlohu: vďaka zmene nariadenia o Eurojuste môže táto agentúra bezpečne uchovávať a analyzovať dôkazy týkajúce sa zločinov podľa medzinárodného práva v novej databáze,
  • podporuje Eurojust a Europol, ktoré pôsobia ako koordinačné centrá pre vnútroštátne vyšetrovania vedené členskými štátmi EÚ,
  • koordinuje činnosť s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti a globálnu reakciu. 

Náhrada spôsobenej škody

Rusko a jeho oligarchovia musia Ukrajine nahradiť škody a skazu, ktoré spôsobili.

V marci 2022 po začatí ruskej agresie voči Ukrajine zriadila Komisia osobitnú skupinu pod názvom Freeze and Seize (zmraziť a zaistiť). Cieľom tejto osobitnej skupiny je zabezpečiť lepšiu koordináciu sankcií EÚ voči ruským a bieloruským fyzickým i právnickým osobám.

Osobitnú skupinu riadi Komisia a umožňuje členským štátom, ako aj agentúram EÚ – Eurojustu a Europolu – spolupracovať na identifikácii, zmrazení a, ak je to možné, konfiškácii ruského majetku.

Osobitná skupina úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi vrátane ukrajinských a amerických orgánov. Na úrovni G7+ táto osobitná skupina pravidelne spolupracuje s pracovnou skupinou pre elity, zástupcov a oligarchov Ruska (REPO).

alt=""
FAKT

V EÚ boli doposiaľ zmrazené súkromné aktíva v hodnote viac ako 28 miliárd EUR

EÚ zároveň zaviedla prísnejšie povinnosti týkajúce sa zmrazenia aktív. Schválila nové kritérium na zaradenie do príslušného zoznamu s cieľom zahrnúť osoby, ktoré majú prospech z núteného prevodu vlastníctva alebo kontroly nad ruskými dcérskymi spoločnosťami podnikov z EÚ. Zabezpečí sa tým, aby nikto neprofitoval zo strát, ktorým čelia spoločnosti z EÚ, keď ich dcérske spoločnosti nútene nadobúdajú ruskí vlastníci/riadiaci pracovníci. 

Obnova Ukrajiny

S pomocou osobitnej skupiny pod názvom Freeze and Seize zmrazili členské štáty EÚ viac ako 28 miliárd EUR aktív patriacich ruským a bieloruským oligarchom a spoločnostiam.

V EÚ sú znehybnené aktíva centrálnej banky Ruska v hodnote viac ako 200 miliárd EUR.

S cieľom čo najlepšie využiť tieto finančné prostriedky a začať s obnovou Ukrajiny navrhla Komisia členským štátom viacero možností. Patrí medzi ne vytvorenie novej štruktúry na správu zmrazených a zablokovaných verejných ruských aktív, ich investovanie a využívanie výnosov z nich v prospech Ukrajiny.

Odstraňovanie právnych medzier

Kým ruská agresia voči Ukrajine stále trvá, je mimoriadne dôležité, aby sa sankcie EÚ uplatňovali v plnej miere a aby sa ich porušovanie nevyplácalo. Sprísňujeme právne predpisy EÚ s cieľom:

Cieľom je posilniť odrádzajúci účinok sankcií EÚ a poskytnúť členským štátom právne nástroje na konfiškáciu čoraz väčšieho počtu aktív, ak sú spojené s trestnými činmi.