Skip to main content
Logo Európskej komisie
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Sankcie EÚ voči Rusku v reakcii na inváziu na Ukrajinu

#StandWithUkraine

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Tieto opatrenia sú inteligentné a cielené, zasiahnu Rusko na citlivom mieste (s maximálnym dosahom na ruskú politickú elitu) a sú dobre skoordinované s našimi spojencami.

Tu nájdete zoznam všetkých sankcií.

Individuálne zoznamy osôb a subjektov

Zákaz poskytovať finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje na:

Osoby

 • Zákaz cestovania
 • Zmrazenie aktív
 • Zákaz poskytovať finančné prostriedky

Subjekty

 • Zmrazenie aktív
 • Zákaz poskytovať finančné prostriedky
FAKT

Medzi tými, na ktorých boli uvalené sankcie, sú najvyšší politickí predstavitelia, oligarchovia, vojenský personál a propagandisti. Reštriktívne opatrenia za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny sa momentálne uplatňujú na:

1 236
jednotlivcov
115
subjektov
 • Rozšírenie kritérií na zaradenie do zoznamu nám umožňuje pružne zamerať sankcie na celú ruskú vládu a rodinných príslušníkov členov vlády, oligarchov, podnikateľov, šíriteľov propagandy a dezinformácií, ako aj na osoby pôsobiace vo vedúcich odvetviach ruského hospodárstva, ktoré podporujú vojenskú agresiu.
 • Sprísnenie požiadaviek na podávanie informácií, podľa ktorých sa vyžaduje, aby osoby zaradené do zoznamu aktívne zverejňovali všetky svoje aktíva v rámci EÚ. Vďaka tomu možno tieto aktíva oveľa účinnejšie vysledovať a následne zmraziť.

Opatrenia v oblasti finančných služieb a služieb pre podniky

Obmedzujeme prístup Ruska na kapitálové trhy EÚ, zvyšujeme úverové náklady pre subjekty, na ktoré boli uvalené sankcie, a postupne narušujeme priemyselnú základňu Ruska, a to vďaka týmto sankciám:

 • zákaz akejkoľvek formy poskytovania úverov určitým ruským bankám a vláde (vrátane centrálnej banky) a nákupu cenných papierov, ktoré vydali tieto banky a vláda,
 • zmrazenie aktív a zákaz financovania pre niekoľko ruských bánk,
 • úplný zákaz akýchkoľvek transakcií s určitými ruskými štátnymi podnikmi z viacerých odvetví vojensko-priemyselného komplexu Kremľa,
 • objasnenie, že kryptoaktíva patria do kategórie „prevoditeľných cenných papierov“,
 • zákaz vyvážať bankovky a predávať prevoditeľné cenné papiere sa rozširuje na všetky oficiálne meny v EÚ, zákaz všetkých kryptopeňaženiek bez ohľadu výšku uložených kryptoaktív,
 • zákaz hodnotenia Ruska a ruských spoločností ratingovými agentúrami EÚ a zákaz poskytovania ratingových služieb ruským klientom,
 • zákaz poskytovania služieb v oblasti kryptoaktív vysokej hodnoty Rusku,
 • zákaz poskytovať majetným Rusom poradenstvo týkajúce sa zvereneckých fondov, čo im sťaží ukladanie majetku v EÚ,
 • zákaz poskytovať určité služby, ktoré priamo či nepriamo súvisia s podnikaním, ruskej vláde, ako aj právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku. Ide o služby, ako je účtovníctvo, audit, štatutárny audit, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti IT, právne poradenstvo, architektonické a inžinierske služby, podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti styku s verejnosťou,
 • zákaz veľkých vkladov v bankách EÚ presne zacielený na ruskú elitu.

Blokujeme aj devízové rezervy Ruska uložené v EÚ na základe týchto sankcií:

Toto opatrenie rýchlo a účinne ruským bankám zabraňuje uskutočňovať finančné transakcie vo svete.

FAKT

70 % ruského bankového systému (z hľadiska aktív), vláda a kľúčové spoločnosti vo vlastníctve štátu už nemôžu vykonávať refinancovanie na kapitálových trhoch EÚ.

Energetický sektor

Zákaz vývozu špecifických rafinačných technológií, ktorý dopĺňa existujúci zákaz vývozu ropných zariadení platný od roku 2014, sťažuje a predražuje Rusku modernizáciu jeho ropných rafinérií.

Zákaz dovozu ruského uhlia vo všetkých jeho formách.

Rozsiahly zákaz nových investícií do ruského energetického sektora s istými obmedzenými výnimkami pre jadrovú energetiku na civilné využitie a prepravu určitých energetických produktov späť do EÚ.

Úplný zákaz dovozu všetkej ruskej surovej ropy a ropných výrobkov po mori. Pri tomto zákaze sa uplatňujú určité prechodné obdobia, aby sa príslušné odvetvie a svetové trhy mohli prispôsobiť, a dočasná výnimka v súvislosti so surovou ropou prepravovanou potrubím, aby sa zabezpečilo postupné ukončenie odberu. To EÚ a jej partnerom umožňuje zabezpečiť alternatívne dodávky a minimalizovať vplyv na svetové ceny ropy.

Po uplynutí šesťmesačného obdobia budú mať prevádzkovatelia z EÚ zakázané poisťovať a financovať dopravu ropy do tretích krajín, najmä po námorných trasách.

Skupina G7 súhlasila so zavedením cenového stropu pre vývoz ruskej ropy. EÚ stanovila základ pre vykonávanie tejto dohody po jej finalizácii.

FAKT

Vzťahuje sa to na 90 % nášho súčasného dovozu ropy z Ruska.

Odvetvie dopravy

 • Zákaz vývozu, predaja, dodávky alebo presunu všetkých lietadiel, častí a vybavenia lietadiel do Ruska.
 • Zákaz poskytovania všetkých s tým súvisiacich opráv, údržby alebo finančných služieb.
 • Uzavretie vzdušného priestoru EÚ pre všetky lietadlá ruských vlastníkov, lietadlá registrované v Rusku alebo lietadlá kontrolované z Ruska vrátane súkromných lietadiel oligarchov.
 • Obmedzenia vývozu tovaru a rádiokomunikačných technológií pre námornú plavbu.
 • Úplný zákaz ruskej a bieloruskej nákladnej cestnej dopravy v EÚ (určité výnimky sa budú vzťahovať na nevyhnutné potreby, ako sú poľnohospodárstvo a potravinové výrobky, humanitárna pomoc a energetika).
 • Zákaz vstupu plavidiel plaviacich sa pod ruskou vlajkou do prístavov EÚ (výnimky sa uplatňujú na lekárske, potravinové, energetické a humanitárne účely).
FAKT

Tri štvrtiny súčasnej ruskej flotily určenej na komerčné lety boli vyrobené v Európskej únii, USA alebo Kanade. To znamená, že Rusko nedokáže udržiavať svoju flotilu v súlade s medzinárodnými normami.

Položky s dvojakým použitím a vyspelé technológie

 

Sprísnenie a rozšírenie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím. Tieto sankcie sú zamerané na citlivé odvetvia ruského vojensko-priemyselného komplexu a obmedzujú prístup Ruska ku kľúčovým vyspelým technológiám, ako sú:

 • drony a softvér pre drony,
 • softvér do šifrovacích zariadení,
 • polovodiče a vyspelá elektronika,
 • chemikálie, ktoré by sa mohli použiť v chemických zbraniach,
 • predmety používané na presadzovanie práv,
 • špeciálne materiály a priemyselné stroje.

Zoznam osôb a subjektov, na ktoré boli uvalené sankcie, sa rozšíril o ďalších oligarchov a podnikateľské elity spojené s Kremľom, ako aj o spoločnosti pôsobiace vo vojenskej a obrannej oblasti, ktoré logisticky a materiálne podporujú inváziu.

FAKT

Sankcie znemožňujú Rusku prístup k dôležitým technológiám nad rámec položiek a technológií s dvojakým použitím a postupom času oslabia jeho technologický potenciál.

Sankcie zastavujú verejné financovanie obchodu s Ruskom, finančnú pomoc pre obchod alebo investičnú podporu v Rusku vrátane vnútroštátnej podpory vývozu.

Opatrenia obmedzujúce obchod: zákazy vývozu a dovozu

EÚ v spolupráci s krajinami G7 a inými podobne zmýšľajúcimi partnermi prestala od 15. marca s Ruskom zaobchádzať podľa doložky najvyšších výhod v rámci WTO. Rusko tak prichádza o kľúčové obchodné výhody, ktoré mu vyplývajú z členstva vo WTO.

EÚ sa rozhodla konať nie prostredníctvom zvýšenia dovozných ciel, ale prostredníctvom súboru sankcií, ako je zákaz dovozu alebo vývozu tovaru, najmä:

 • zákaz dovozu všetkých hotových výrobkov a polotovarov vyrobených z ocele do EÚ,
 • zákaz vývozu luxusného tovaru zo strany EÚ s cieľom priamo zasiahnuť ruské elity,
 • ďalšie zákazy dovozu uvalené okrem iného na cement, výrobky z kaučuku, drevo, liehoviny, likéry, luxusné morské plody,
 • ďalšie cielené zákazy vývozu v hodnote 10 miliárd eur v sektoroch, v ktorých je Rusko kvôli veľkej závislosti od dodávok z EÚ zraniteľné. Sem patrí napríklad kvantová výpočtová technika, pokročilé polovodiče, citlivé stroje a zariadenia, preprava a chemikálie. Patria sem aj špecializované katalyzátory na použitie v rafinérskom priemysle. Tieto zákazy ešte viac oklieštia technologickú základňu Ruska a jeho priemyselnú kapacitu,
 • k existujúcemu zákazu vývozu sa dopĺňa letecké palivo a palivové aditíva, ktoré by mohli slúžiť ruskej armáde,
 • zákaz priameho alebo nepriameho nákupu, dovozu alebo prevodu zlata, ak má pôvod v Rusku.

FAKT

 • Zákaz vývozu luxusného tovaru EÚ pripravuje ruské elity o možnosť nákupu automobilov, hodiniek a šperkov. Zákaz dovozu sa vzťahuje na typické ruské výrobky, ako je vodka a kaviár.
 • Zákaz dovozu ruského uhlia sa týka jednej štvrtiny celkového ruského celosvetového vývozu uhlia, čo pre Rusko predstavuje stratu príjmov vo výške 8 miliárd eur ročne.
 • Pokiaľ ide o vývoz, celková odhadovaná hodnota obmedzení vývozu tovaru a technológií predstavuje k dnešnému dňu 29,9 miliardy EUR. To predstavuje 33,5 % vývozu EÚ pred inváziou.
 • Opatrenia sa vzťahujú na takmer 60 % predvojnového dovozu, čo predstavuje 89,9 miliardy eur.
 • Celková hodnota obmedzení vývozu služieb dosahuje 3 miliardy EUR (14,6 % vývozu služieb EÚ).
 • Žiadne z opatrení, ktoré EÚ prijala, sa žiadnym spôsobom nezameriava na obchod s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami medzi tretími krajinami a Ruskom, teda ani na pšenicu a hnojivá.

 

Vylúčenie Ruska z verejných zákaziek a jeho odstrihnutie od európskych peňazí

 • Ruským štátnym príslušníkom a subjektom sa úplne zakazuje účasť na verejných zákazkách v EÚ.
 • Zakazuje sa finančná a nefinančná podpora ruským subjektom, ktoré sú vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, poskytovaná z programov EÚ, Euratomu a členských štátov. Nebudú sa uzatvárať žiadne nové zmluvy ani dohody s ruskými verejnými orgánmi alebo prepojenými subjektmi.

FAKT

Komisia ukončuje účasť ruských verejných orgánov alebo pridružených subjektov na všetkých prebiehajúcich dohodách o grante a pozastavuje všetky súvisiace platby v rámci programov Horizont 2020, Euratom a Erasmus+. 

Na účasť na programe Horizont Európa (okrem Európskej rady pre výskum a Európskej rady pre inováciu) nie sú oprávnené žiadne právne subjekty (verejné ani súkromné) usadené v Rusku, Bielorusku alebo na územiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované ukrajinskou vládou.

Opatrenia týkajúce sa víz

Rada 9. septembra odsúhlasila úplné pozastavenie uplatňovania dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Znamená to, že občania Ruska už nemajú privilegovaný prístup do EÚ a že postup žiadania o víza je pre nich zdĺhavejší, drahší a zložitejší. Členské štáty majú širokú diskrečnú právomoc pri spracúvaní žiadostí ruských občanov o krátkodobé víza a môžu zabezpečiť väčšiu kontrolu ruských štátnych príslušníkov, ktorí chcú cestovať do EÚ. EÚ zostane otvorená určitým kategóriám ruských žiadateľov o víza, ktorí cestujú na nevyhnutné účely, najmä rodinným príslušníkom občanov EÚ, novinárom, disidentom a zástupcom občianskej spoločnosti.

Komisia predstavila aj legislatívny návrh o neuznávaní ruských cestovných pasov vydaných v okupovaných regiónoch Ukrajiny. O tomto návrhu budú teraz rozhodovať Európsky parlament a Rada.

Sankcionovanie šíriteľov dezinformácií

Štátom vlastnené a prokremeľské dezinformačné médiá sú dôležitým nástrojom podpory agresie Ruska voči Ukrajine. Ide o vážne a priame ohrozenie verejného poriadku a bezpečnosti v EÚ. EÚ sa preto rozhodla sankcionovať kremeľské prostriedky, ktoré slúžia na šírenie dezinformácií a manipuláciu s informáciami.

Pozastavenie vysielania a šírenia programov Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre International v EÚ alebo určeného pre EÚ – napríklad formou káblovej televízie, satelitov, IPTV, platforiem, webových stránok a aplikácií. Všetky príslušné licencie, povolenia a distribučné dohody sú pozastavené. Zakázaná je aj reklama výrobkov alebo služieb v sankcionovaných médiách.

  EUvsDisinfo: dezinformácie týkajúce sa Ukrajiny
   

  Tieto opatrenia dopĺňajú sankcie dohodnuté 23. februára vo vzťahu k Donecku a Luhansku, a to najmä:

  • zákaz dovozu tovaru z týchto oblastí,
  • obmedzenia obchodu a investícií súvisiacich s určitými hospodárskymi odvetviami,
  • zákaz poskytovať služby cestovného ruchu,
  • zákaz vývozu určitého tovaru a technológií.

  Bielorusko

  Balík sankcií voči Bielorusku, ktorý zasiahne najdôležitejšie odvetvia tejto krajiny a osoby podporujúce ruské vojnové snahy.

  Sankcie, ktorými sa odstránia existujúce medzery a uložia sa ďalšie obmedzenia dovozu a vývozu v kľúčových hospodárskych odvetviach:

  • ukončenie výnimky pre zmluvy uzavreté pred prijatím existujúcich sankcií,
  • doplnenie nových zákazov na dovoz uhličitanu draselného, dreva, cementu, železa a ocele a výrobkov z kaučuku, ako aj zákazov na vývoz určitých typov strojov, položiek a technológií s dvojakým použitím, ako aj ďalšieho technologicky moderného tovaru a technológií, ktoré by mohli prispievať k rozvoju bieloruského vojenského, technologického, obranného a bezpečnostného sektoru,
  • cielené reštriktívne opatrenia zamerané na vysokopostavených členov bieloruského vojska,
  • vylúčenia zo systému SWIFT podobné tým, ktoré platia pre Rusko, a ďalšie rozšírenie existujúcich finančných obmedzení v súlade s opatreniami, ktoré už boli zavedené v súvislosti s ruskými sankciami.

  Rozsah týchto sankcií sa 6. októbra rozšíril tak, aby sa vzťahovali na všetky časti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti.

  Proces pristúpenia k WTO

  Vzhľadom na materiálnu podporu, ktorú Bielorusko poskytuje ruskej invázii, bol pozastavený jeho prístupový proces a EÚ sa nebude zúčastňovať na žiadnych činnostiach súvisiacich s pristúpením. To bolo potvrdené 22. marca v spoločnom vyhlásení s inými podobne zmýšľajúcimi členmi WTO. 

  FAKT

  Sankcie výrazne posilnia súčasné odvetvové opatrenia zamerané na 5 z 10 najvýznamnejších vývozných odvetví bieloruského hospodárstva a na najdôležitejšie položky vyvážené z EÚ do Bieloruska. Tieto opatrenia sa teraz budú vzťahovať na takmer 70 % celkového bieloruského vývozu do EÚ.

  Osobitná skupina s názvom „Freeze and Seize“ (Zmraziť a zaistiť)

  Komisia zriadila osobitnú skupinu s názvom Freeze and Seize (Zmraziť a zaistiť), ktorá má skúmať súvislosti medzi majetkom patriacim osobám uvedeným na zozname sankcií EÚ a trestnou činnosťou. Kým za vyšetrovania a trestné stíhania sú zodpovedné členské štáty, táto osobitná skupina má za úlohu posilniť koordináciu na operačnej úrovni, aby sa zabezpečilo účinné presadzovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch.

  Osobitná skupina sa skladá zo zástupcov Komisie a kontaktných osôb z každého členského štátu, Eurojustu a Europolu. Svoju činnosť bude koordinovať s pracovnou skupinou REPO (z angličtiny Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), ktorú zriadili krajiny G7 spolu s Austráliou a Európskou úniou. Pracovná skupina REPO sa bude stretávať každý týždeň a zostane aktívna, kým si to budú vyžadovať okolnosti.

  Vymáhanie majetku a konfiškácia

  S cieľom prispieť k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ Komisia navrhla doplniť porušenie reštriktívnych opatrení EÚ do zoznamu únijných trestných činov a sprísniť pravidlá vymáhania majetku a konfiškácie. Kým ruská agresia voči Ukrajine stále trvá, je mimoriadne dôležité, aby sa v plnej miere vykonávali reštriktívne opatrenia EÚ a aby sa porušovanie týchto opatrení nevyplácalo. Cieľom týchto návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný.