Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Taastamis- ja ülesehitustöö Ukrainas

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Taastamis- ja ülesehitustöö Ukrainas

ELi jätkuv toetus

Kogu maailm peab tegema suuri rahalisi kulutusi selleks, et Ukraina pärast sõda üles ehitada. EL annab juba praegu olulise panuse riigi vastupanuvõime tugevdamisse, kuid keskpikas ja pikas perspektiivis on vaja suuremat toetust, et panna alus vabale ja jõukale riigile, mis toetub Euroopa väärtustele ning on hästi integreeritud Euroopa ja maailma majandusse, ning toetada Ukrainat teel Euroopa suunas.

Alates Venemaa agressioonisõja algusest on EL ja selle liikmesriigid ning Euroopa finantsasutused Euroopa tiimi lähenemisviisi raames eraldanud 98,5 miljardit eurot rahalist, humanitaar-, hädaabi-, eelarve- ja sõjalist toetust:

  • 49,4 miljardit eurot riigi üldise majandusliku, sotsiaalse ja rahalise vastupanuvõime toetamiseks.

  • 32 miljardit eurot sõjalise abina;

  • liikmesriikidele tehti sõja eest põgenevate inimeste vajaduste rahuldamiseks kättesaadavaks kuni 17 miljardit eurot.

EL edendab idapartnerluse ja energiaühenduse raames ka keskkonnahoidlikke reforme ning Ukraina kahepoolset keskkonnahoidlikku ülesehitamist ja ajakohastamist.

Kuna Venemaa agressioonisõda jätkub, ei ole Ukraina ülesehitamise koguvajadused veel teada. Selle rahvusvahelise jõupingutuse peamiste üksikasjade kavandamist tuleb aga alustada juba nüüd.

Ukraina rahastu

Selleks et aidata Ukrainal oma riiki taastada, üles ehitada ja ajakohastada, käivitab EL aastateks 2024–2027 uue toetusmehhanismi. Ukraina rahastu on sihtotstarbeline rahastamisvahend, mis võimaldab ELil anda Ukrainale sel perioodil stabiilset ja prognoositavat rahalist toetust kuni 50 miljardi euro ulatuses.

Rahastu annab tunnistust ELi nõust toetada Ukrainat võitluses Vene agressori vastu ja teel ELi liikmesuse poole.

Lisateave Ukraina rahastu kohta

Mitut asutust hõlmav rahastajate koordineerimisplatvorm

26. jaanuaril 2023 käivitati mitut asutust hõlmav rahastajate koordineerimisplatvorm, et toetada Ukraina parandamis-, taastamis- ja ülesehitusprotsessi. Platvorm võimaldab rahvusvahelistel rahastajatel ja finantsorganisatsioonidel teha tihedat koostööd ning tagab sidusa, läbipaistva ja vastutustundliku toetuse.

Selle eesmärk on tagada tõhusam koordineerimine kõigi peamiste osalejate vahel, kes pakuvad ülesehitusetapiks nii lühiajalist rahalist toetust kui ka pikemaajalist abi. Platvormi tegevuse aluseks on Luganos, Berliinis ja Pariisis toimunud konverentside tulemused ja eesmärgiks aidata ületada vajaduste ja ressursside vahelist lõhet.

Lisateave – asutustevaheline abi koordineerimise platvorm Ukraina toetuseks

Rahvusvahelise toetuse mobiliseerimine

Ukraina vajab kõige rohkem abi just nüüd. Euroopa Komisjon ja tema partnerid mobiliseerivad rahvusvahelist toetust, mis on vajalik Ukraina majandusliku ja sotsiaalse stabiliseerimise, ülesehitamise ja sõja tagajärgedest taastumise jaoks. 

Rahvusvaheline ekspertide konverents Ukraina taastamise, ülesehitamise ja moderniseerimise teemal

Euroopa Komisjon ja selleaegne G7 eesistujariik Saksamaa korraldasid 2022. aasta oktoobris Berliinis rahvusvahelise ekspertide konverentsi Ukraina taastamise, ülesehitamise ja moderniseerimise teemal. Konverents oli veel üks oluline samm, mis näitas ELi ja rahvusvahelise üldsuse vankumatut toetust Ukrainale. Konverentsil rõhutati ka seda, et komisjon ja rahvusvaheline üldsus jätkavad Ukraina toetamist teel ELiga ühinemise suunas ning lähevad kaugemale tema esmavajadustest.

Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas kolme elementi, mis on Ukraina eduka ülesehitamise võtmeks:

  • tagada, et Ukraina saab igal ajal vajalikku toetust alates hädaabist kuni taastustöödeni ja lõpetades pikaajalise ülesehitamisega;
  • sobiva mehhanismi kasutuselevõtmine, et muuta toetus võimalikult laiaulatuslikuks ja kaasavaks;
  • Ukraina ülesehituspüüdluste kindel kinnitamine riigi Euroopa Liiduga ühinemise suunas liikumisel.

Arvestades probleemi ulatust, peab taastamistöö olema mitmeid sidusrühmi kaasav protsess, mis hõlmab nii avalikku kui ka erasektorit ja rahvusvahelisi organisatsioone. Seepärast tõi konverents kokku maailma eri valdkondade ja taustaga eksperdid ning kodanikuühiskonna, erasektori ning Ukraina valitsuse esindajad.

Ukraina koolide toetamine

Kuna Ukraina tulevik algab koolidest, toetab EL kahjustatud koolide taastamist 100 miljoni euroga, nagu teatas president oma 2022. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjon on eraldanud ligikaudu 14 miljonit eurot koolibusside ostmiseks, et Ukraina lapsi ohutult kooli viia. Komisjon on käivitanud ka kogu ELi hõlmava kampaania koolibusside annetamiseks Ukrainale ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu.

Samal ajal teeb komisjon Ukrainaga koostööd, et tagada riigi sujuv juurdepääs ühtsele turule, andes Ukrainale võimaluse maksimaalselt ära kasutada oma potentsiaali, aidata kiirendada majanduskasvu ja luua võimalusi.

Lisateave Ukrainale mõeldud koolibusside kohta