Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Odbudowa Ukrainy

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Odbudowa Ukrainy

Bieżące wsparcie UE

Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny będzie wymagać znacznych nakładów finansowych. UE już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia obecnej odporności tego kraju, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej potrzebne będzie większe wsparcie. Jest to niezbędne, aby odbudować fundamenty wolnego i dobrze prosperującego kraju, wyznającego europejskie wartości i dobrze funkcjonującego w europejskiej i światowej gospodarce, oraz wspierać go na drodze integracji europejskiej.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej UE i państwa członkowskie oraz europejskie instytucje finansowe, w ramach podejścia Drużyna Europy, udostępniły wsparcie finansowe, humanitarne, nadzwyczajne, budżetowe i wojskowe w wysokości 98,5 mld euro:

  • 49,4 mld euro na rzecz ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej,

  • 32 mld euro w formie pomocy wojskowej

  • do 17 mld euro udostępniono państwom członkowskim na zaspokojenie potrzeb osób uciekających przed wojną

UE wspiera również ekologiczne reformy, a także dwustronną ekologiczną odbudowę i modernizację Ukrainy w ramach Partnerstwa Wschodniego i Wspólnoty Energetycznej.

Rosyjska wojna napastnicza trwa, nie są jeszcze znane wszystkie potrzeby związane z odbudową Ukrainy. Niemniej jednak ważne jest, aby już teraz oznaczyć najważniejsze elementy tych międzynarodowych starań.

Instrument na rzecz Ukrainy

Aby wspomóc odbudowę, rekonstrukcję i modernizację Ukrainy, UE uruchomi nowy mechanizm wsparcia na lata 2024–2027. Instrument na rzecz Ukrainy to specjalny instrument, który umożliwi UE zapewnienie Ukrainie stabilnego i przewidywalnego wsparcia finansowego w wysokości do 50 mld euro w tym okresie.

Instrument stanowi potwierdzenie zaangażowania UE we wspieranie Ukrainy w obliczu trwającej wojny napastniczej Rosji i na drodze do członkostwa w UE.

Więcej informacji na temat Instrumentu na rzecz Ukrainy

Wielostronna platforma koordynacji darczyńców na rzecz Ukrainy

Od 26 stycznia 2023 r. działa wielostronna platforma koordynacji darczyńców w ramach dalszej pomocy w odbudowie Ukrainy. Platforma umożliwia ścisłą koordynację działań międzynarodowych darczyńców i organizacji finansowych oraz zapewnia spójne i przejrzyste wsparcie.

Jej celem jest lepsza koordynacja działań wszystkich najważniejszych podmiotów zapewniających krótkoterminowe wsparcie finansowe, a także długoterminową pomoc w fazie odbudowy. Powołanie platformy, która ma pomóc w zniwelowaniu luki między potrzebami a zasobami, jest wynikiem konferencji w Lugano, Berlinie i Paryżu.

Więcej informacji na temat platformy koordynacji darczyńców dla Ukrainy

Pozyskanie wsparcia międzynarodowego

W tej chwili Ukraina najbardziej potrzebuje pomocy. Komisja Europejska i jej partnerzy pozyskują międzynarodową pomoc na rzecz stabilizacji gospodarczej i społecznej Ukrainy i jej odbudowy po wojnie. 

Międzynarodowa konferencja ekspertów poświęcona odbudowie i modernizacji Ukrainy

W październiku 2022 r. Komisja Europejska i Niemcy przewodniczące grupie G-7 wspólnie zorganizowały w Berlinie międzynarodową konferencję ekspertów na temat odbudowy i modernizacji Ukrainy. Konferencja była kolejnym ważnym krokiem, który pokazał niezachwiane poparcie UE i społeczności międzynarodowej dla Ukrainy. Konferencja dowiodła również, że Komisja i społeczność międzynarodowa będą nadal wspierać Ukrainę nie tylko w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, lecz również na drodze do UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła trzy elementy, które mają kluczowe znaczenie dla udanej odbudowy Ukrainy. Są to:

  • zadbanie o to, by Ukraina zawsze otrzymywała potrzebne wsparcie – od pomocy doraźnej po pomoc na długoterminową odbudowę
  • ustanowienie właściwego mechanizmu zapewniającego jak najszersze i jak najpowszechniejsze wsparcie
  • ugruntowanie działań na rzecz odbudowy Ukrainy w jej staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę skalę tego wyzwania, działania na rzecz odbudowy muszą być procesem z udziałem wielu zainteresowanych stron, obejmującym zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także organizacje międzynarodowe. Dlatego też w konferencji wzięli udział światowej klasy eksperci z różnych dziedzin i środowisk, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego oraz rządu Ukrainy.

Wsparcie dla ukraińskich szkół

Ponieważ przyszłością narodu są dzieci, UE wspiera odbudowę zniszczonych szkół kwotą 100 mln euro, zapowiedzianą przez przewodniczącą w orędziu o stanie Unii z 2022 r.

Komisja Europejska przeznaczyła około 14 mln euro na zakup autobusów szkolnych, aby ukraińskie dzieci bezpiecznie docierały do szkół. Komisja rozpoczęła również ogólnounijną kampanię na rzecz ofiarowania autobusów szkolnych dla Ukrainy. Autobusy wysyłane są za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Jednocześnie Komisja będzie współpracować z Ukrainą, aby zapewnić temu krajowi bezproblemowy dostęp do jednolitego rynku, dzięki czemu Ukraina będzie mogła jak najlepiej wykorzystać swój potencjał, przyspieszyć wzrost gospodarczy i tworzyć nowe możliwości.

Więcej informacji o autobusach szkolnych dla Ukrainy