Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Ukrainos atkūrimas ir atstatymas

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ukrainos atkūrimas ir atstatymas

Nuolatinė ES parama

Siekiant atstatyti Ukrainą pasibaigus karui reikės didelių pasaulinių finansinių pastangų. ES jau svariai prisideda prie nuolatinio šalies atsparumo didinimo, tačiau vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu reikės daugiau paramos: siekiant atkurti laisvos ir klestinčios šalies, grindžiamos Europos vertybėmis ir gerai integruotos į Europos ir pasaulio ekonomiką, pamatus ir remti ją kelyje į Europą.

Nuo Rusijos agresijos karo pradžios ES bei jos valstybės narės ir Europos finansų įstaigos, vadovaudamosi Europos komandos principu, teikia apie 53 mlrd. EURfinansinę, humanitarinę, skubią, biudžeto ir karinę paramą:

  • 37,8 mlrd. EUR skirta jos bendram ekonominiam, socialiniam ir finansiniam atsparumui remti. Tai apima precedento neturintį iki 18 mlrd. EUR 2023 m. finansinės paramos paketą.
  • Papildoma apie 15 mlrd. EUR karinė pagalba tiesiogiai skirta valstybių narių pagal Europos taikos priemonę.

Kol tęsiasi Rusijos pradėtas agresijos karas, bendri Ukrainos atstatymo poreikiai dar nėra žinomi. Tačiau svarbu jau dabar sukurti esminius būsimų tarptautinių veiksmų pagrindus. 

Ukrainos priemonė

2023 m. birželio 20 d. Komisija pasiūlė sukurti naują Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo paramos priemonę. Ukrainos priemonė bus speciali finansinė priemonė, pagal kurią 2024–2027 m. bus teikiama nuosekli ir nuspėjama parama Ukrainai. 

  • Bendradarbiaudama su ES valstybėmis narėmis ir Europos finansų įstaigomis kaip Europos komanda bei kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis
  • Koordinuodama veiksmus su įvairių agentūrų paramos teikėjų koordinavimo platforma
  • Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai: pilietinė visuomenė, privatusis sektorius ir vietos valdžios institucijos

Skyrus 50 mlrd. EUR dotacijų ir paskolų, pagal priemonę bus remiamos Ukrainos pastangos išlaikyti makrofinansinį stabilumą, skatinti atkūrimą ir atstatyti bei modernizuoti šalį, kartu tuo laikotarpiu įgyvendinant pagrindines jai siekiant įstoti į ES būtinas reformas.

Šia priemone pabrėžiamas tvirtas ES įsipareigojimas remti Ukrainą vykstant Rusijos agresijos karui ir šaliai siekiant narystės ES.

Tarpžinybinė paramos teikėjų koordinavimo platforma

2023 m. sausio 26 d. pradėjo veikti tarpžinybinė paramos teikėjų koordinavimo platforma, skirta Ukrainos pertvarkymo, atkūrimo ir rekonstrukcijos procesui remti. Platforma sudaro sąlygas glaudžiai koordinuoti tarptautinių paramos teikėjų ir finansinių organizacijų veiklą ir užtikrina nuoseklią, skaidrią ir atskaitingą paramą.

Jos tikslas – užtikrinti geresnį visų pagrindinių subjektų, teikiančių trumpalaikę finansinę paramą, taip pat ilgesnio laikotarpio paramą atstatymo etapui, veiklos koordinavimą. Taip ji grindžiama Lugane, Berlyne ir Paryžiuje vykusių konferencijų rezultatais, kad būtų sumažintas atotrūkis tarp poreikių ir išteklių.

Daugiau apie paramos Ukrainai teikėjų koordinavimo platformą

Tarptautinės paramos sutelkimas

Ukrainai pagalbos labiausiai reikia dabar. Europos Komisija ir jos partneriai telkia tarptautinę paramą Ukrainos ekonominiam ir socialiniam stabilizavimui, atstatymui ir atkūrimui po karo padarinių. 

Tarptautinė ekspertų konferencija Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo klausimais

2022 m. spalio mėn. Berlyne Europos Komisija ir G7 tuo metu pirmininkavusi Vokietija kartu surengė tarptautinę ekspertų konferenciją Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo klausimais. Konferencija buvo dar viena svarbi priemonė, rodanti tvirtą ES ir tarptautinės bendruomenės paramą Ukrainai. Joje taip pat pabrėžta, kad Komisija ir tarptautinė bendruomenė toliau rems Ukrainą tenkindamos ne tik jos neatidėliotinus poreikius, bet ir padėdamos jai rengtis stojimui į ES.

Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė tris elementus, kurie yra labai svarbūs sėkmingam Ukrainos atstatymui:

  • užtikrinti, kad Ukraina visada gautų reikiamą paramą: turi būti prisidedama prie pagalbos Ukrainai, jos atkūrimo ir atstatymo;
  • nustatyti tinkamą mechanizmą, padedanti užtikrinti kuo platesnio masto ir įtraukesnę pagalbą;
  • užtikrinti, kad Ukrainos atstatymo pastangos būtų įtvirtintos kaip jos kelio į Europos Sąjungą dalis.

Atsižvelgiant į šio iššūkio mastą, ekonomikos gaivinimo pastangos turi būti įtraukus daugiašalis procesas, kuriame dalyvautų ir viešasis, ir privatusis sektoriai, taip pat tarptautinės organizacijos. Todėl konferencijoje dalyvavo visame pasaulyje žinomi įvairią patirtį turintys skirtingų sričių ekspertai, taip pat pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus atstovai kartu su Ukrainos vyriausybės atstovais.

Parama Ukrainos mokykloms

Kadangi Ukrainos ateitis prasideda jos mokyklose, ES remia nukentėjusių mokyklų atkūrimą. Pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkė pranešė apie tam skiriamą 100 mln. EUR sumą.

Europos Komisija skyrė apie 14 mln. EUR mokykliniams autobusams įsigyti, kad Ukrainos vaikai būtų saugiai atvežami į mokyklą. Pagal ES civilinės saugos mechanizmą Komisija taip pat pradėjo ES masto kampaniją, skirtą mokykliniams autobusams dovanoti Ukrainai.

Be to, Komisija bendradarbiaus su Ukraina siekdama užtikrinti, kad šalis galėtų sklandžiai patekti į bendrąją rinką, suteikdama galių Ukrainai kuo geriau išnaudoti savo potencialą, siekdama padėti paspartinti ekonomikos augimą ir sukurti galimybių.

Daugiau informacijos apie mokyklinius autobusus Ukrainai

Apostolos