Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
ES solidarumas su Ukraina

ES pagalba Ukrainai

Ši informacija taip pat pateikiama: ukrainiečių k. | українська | rusų k. | русский

In focus

Tvirtas ir visapusiškas ES atsakas

Nuo Rusijos agresijos pradžios ES, jos valstybės narės ir finansų įstaigos bendram ekonominiam, socialiniam ir finansiniam Ukrainos atsparumui remti sutelkė per 19 mlrd. EUR. Lėšos numatytos kaip makrofinansinė pagalba, parama biudžetui, skubi pagalba ir reagavimo į krizes bei humanitarinė pagalba. Šiuo metu rengiama iki 3 mlrd. EUR papildoma makrofinansinė pagalba.

Be to, pagal Europos taikos priemonę skirta karinės pagalbos už 3,1 mlrd. EUR. Šia suma valstybėms narėms bus kompensuota jų nepiniginė karinė parama Ukrainai.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitarinė pagalba

Humanitarinės pagalbos projektams, kuriais siekiama padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems civiliams gyventojams, skirta 523 mln. EUR. Šią sumą sudaro atitinkamai 485 mln. EUR suma Ukrainai ir 38 mln. EUR Moldovai, skirti padėti nuo agresijos bėgantiems žmonėms. Ši ES humanitarinė pagalba teikiama maistu, vandeniu, sveikatos priežiūros paslaugomis ir apgyvendinimu; ji padeda patenkinti pagrindinius žmonių poreikius.

Be to, 332 mln. EUR skiriama skubios paramos programai, kuri padeda užtikrinti galimybę gauti pagrindines prekes ir paslaugas, įskaitant švietimą, sveikatos priežiūrą ir maistą. Ji taip pat padeda apsaugoti gyventojus – tiek šalies viduje perkeltus žmones, tiek juos priimančias bendruomenes – ir paremti mažąsias bei vidutines įmones ir žemės ūkį. Kitas svarbus tikslas – atstatyti nedidelio masto civilinę infrastruktūrą, užtikrinti energetinį saugumą ir sustiprinti kibernetinį saugumą, žiniasklaidos laisvę ir kovos su dezinformacija veiksmus. Ankstesni tęstiniai 185 mln. EUR vertės projektai pakoreguoti, kad būtų patenkinti neatidėliotini vietos poreikiai.

 

ES civilinės saugos mechanizmas

31 šalis
savo pagalbą pasiūlė
daugiau kaip 70 000 tonų
į Ukrainą išsiųsta nepiniginė pagalba –

Taikydami ES civilinės saugos mechanizmą nukreipiame pagalbą Ukrainai iš 31 šalies – 27 ES valstybių narių, Norvegijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos ir Islandijos. Ją, be kita ko, sudaro gyvybes gelbėti padedančios priemonės, tokios kaip vaistai, maistas ir pastogei įrengti skirti reikmenys, o taip pat strateginė įranga, tokia kaip ugniagesių mašinos, elektros energijos generatoriai, greitosios pagalbos automobiliai ir mobiliosios ligoninės.

Ekstremaliųjų situacijų logistikos centrai ir „rescEU“ pagalba

Atsižvelgdami į eksponentiškai augančius poreikius ir pasinaudodami „rescEU“ atsargomis, sukauptomis Vokietijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Graikijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir Danijoje, sutelkėme ne tik medicinos ir prieglaudų įrangos, bet ir specializuotos įrangos, reikalingos siekiant reaguoti į riziką visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, chemines, biologines, radiologines ir branduolines grėsmes Ukrainai. „RescEU“ parama, kurios bendra finansinė vertė siekia beveik 34 mln. EUR, – tai, be kita ko, gyvenamieji blokai, apsauginiai kostiumai, teršalų šalinimo medžiagos, ventiliatoriai, infuzinės pompos, pacientų monitoriai, ultragarso prietaisai ir kt. ES koordinuoja Ukrainos pacientų, kuriems būtinas skubus gydymas, medicininę evakuaciją – iki šiol ji perkėlė daugiau kaip 1 000 pacientų į Europos ligonines, kad jiems būtų suteiktos specializuotos priežiūros paslaugos. Rugsėjo mėn. Žešuve (Lenkija) atidarytas naujas ES medicininio evakavimo centras, per kurį bus evakuojami ligoniai iš Ukrainos. Centras taps saugia erdve iš Ukrainos atvykstantiems pacientams prieš juos perkeliant gydytis į kitų Europos šalių ligonines.

Be to, Komisija įsteigė civilinės saugos logistikos centrus Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje, kad Ukrainai būtų kuo greičiau suteikta reikiama pagalba. Šie centrai padės nukreipti pagalbą, teikiamą pagal ES civilinės saugos mechanizmą. 

Laikinosios apsaugos mechanizmas

Laikinoji apsauga reiškia:

 • teisę gyventi šalyje,
 • galimybę dalyvauti darbo rinkoje, atsižvelgiant į valstybių narių darbo rinkos politiką,
 • galimybę gauti būstą,
 • socialinę paramą,
 • medicininę ir kitokio pobūdžio pagalbą,
 • nelydimi vaikai ir paaugliai turi teisę gauti teisinę globą ir galimybę mokytis.

Informacija nuo karo bėgantiems žmonėms

Solidarumo koridoriai

Komisija pateikė solidarumo koridorių kūrimo veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Ukraina galėtų ne tik eksportuoti grūdus, bet ir įsivežti reikiamų prekių – nuo humanitarinės pagalbos iki gyvūnų pašarų ir trąšų. 

Nuo gegužės mėn. solidarumo koridoriai padėjo pasiekti tokių rezultatų:

 • suteikta galimybė eksportuoti per 12,5 mln. tonų iš Ukrainos; taip Ukraina gavo labai reikiamų pajamų, o grūdai pasiekė tuos, kam jų reikia;
 • vien rugsėjo mėn. iš viso eksportuota 6,6 mln. tonų Ukrainos žemės ūkio produktų: 2,6 mln. tonų solidarumo koridoriais ir 4 mln. tonų Juodąja jūra.
 • Ukrainai, Moldovai ir ES šalims suteikta techninė parama, kad būtų palengvintos ir paspartintos procedūros ir pašalintos kliūtys pasienyje;
 • 2022 m. birželio 29 d. su Ukraina ir Moldova pasirašyti frachto susitarimai siekiant toliau lengvinti tranzitą ir transportą iš abiejų šalių ir į jas.

Kitų rūšių parama

 • Energetikos sektoriuje Ukrainos elektros energijos tinklas sinchronizuotas su ES tinklais. ES ir toliau rems Ukrainą energetikos sektoriuje užtikrindama reversinį dujų tiekimą į šalį. Ukraina taip pat galės pasinaudoti ES bendru dujų, suskystintų gamtinių dujų ir vandenilio pirkimu.
 • Komisija pasiūlė vieniems metams sustabdyti importo muitų taikymą visam Ukrainos eksportui į ES. Pagal šį pasiūlymą vieniems metams taip pat būtų sustabdytos visos iš Ukrainos eksportuojamam plienui taikomos ES antidempingo ir apsaugos priemonės. Šiuo plataus užmojo veiksmu siekiama padėti padidinti Ukrainos eksportą į ES ir palengvinti sudėtingą Ukrainos gamintojų ir eksportuotojų padėtį.
 • Komisija paragino Europos telekomunikacijų operatorius pratęsti susitarimus laikinai sustabdyti arba gerokai sumažinti bet kokius tarptinklinio ryšio mokesčius ukrainiečiams ES – tai galioja jau 3 pastaruosius mėnesius.
 • Nuo karo pradžios ES padidino neatidėliotiną paramą Ukrainos kibernetiniam atsparumui stiprinti – įrangai, programinei įrangai ir kitai susijusiai paramai skirta 10 mln. EUR. Dar 15 mln. EUR iš 330 mln. EUR paketo skirta atspariai skaitmeninei transformacijai remti.
 • ES teikia paramą panaudodama ES garantijas, kurias suteikia finansų įstaigos, pavyzdžiui, EIB ir ERPB. Tai turėtų sudaryti sąlygas Ukrainos vyriausybei skolinti, o įmonėms – teikti gyvybiškai svarbias paslaugas.

Parama atstatymui ateityje

Ukraine public administration building

Siekiant atstatyti karo nusiaubtą Ukrainą reikės didelių visuotinių finansinių pastangų. Atstatymui turėtų vadovauti Ukrainos valdžios institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su ES ir pagrindiniais partneriais, pavyzdžiui, G7 ir G20, ir kitomis trečiosiomis šalimis, taip pat su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Taip pat paskelbta apie tarptautinę koordinavimo platformą – Ukrainos atstatymo platformą, kuriai bendrai vadovautų Komisija ir Ukrainos Vyriausybė. Platforma būtų atsakinga už atstatymo plano, kurį parengtų ir įgyvendintų Ukraina, tvirtinimą, ES teikiant administracinių gebėjimų paramą ir techninę pagalbą. Ji suburtų paramą teikiančius partnerius ir organizacijas, įskaitant ES valstybes nares, kitus dvišalius ir daugiašalius partnerius ir tarptautines finansų įstaigas. Ukrainos Parlamentas ir Europos Parlamentas dalyvautų stebėtojų teisėmis.

Atstatymo planui remti Komisija pasiūlė sukurti priemonę „RebuildUkraine“, kuri būtų pagrindinė teisinė ES paramos skiriant įvairias dotacijas ir paskolas priemonė. Ji būtų įtraukta į ES biudžetą, taip užtikrinant šios iniciatyvos skaidrumą, atskaitomybę ir patikimą finansų valdymą, aiškiai susiejant ją su investicijomis ir reformomis.

Daugiau apie Ukrainos atstatymą

Dokumentai