Skip to main content
ELi solidaarsus Ukrainaga

ELi sanktsioonid Venemaa vastu pärast viimase sissetungi Ukrainasse

#StandWithUkraine

See teave on kättesaadav ka järgmistes keeltes: ukraina keeles | українська | vene keeles | русский

Need meetmed on arukad ja sihipärased, tabavad Venemaad valusalt (mõjudes maksimaalselt Venemaa poliitilisele eliidile) ning on hästi koordineeritud meie liitlastega.

Sanktsioonid on loetletud allpool.

Üksikisikute ja üksuste nimekirjad

Rahaliste vahendite või majandusressursside eraldamise keeldu kohaldatakse:

Inimeste suhtes

 • Reisikeeld
 • Varade külmutamine
 • Rahaliste vahendite eraldamise keeld

Üksuste suhtes

 • Varade külmutamine
 • Rahaliste vahendite eraldamise keeld
FAKT

Sanktsioneeritud isikute hulgas on kõrgeid poliitilisi esindajaid, oligarhe, sõjaväelasi ja propagandiste. Piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kohaldatakse nüüd:

1473
eraisiku suhtes
205
üksuse suhtes
 • Loetellu kandmise kriteeriumide laiendamine, mis võimaldab meil hõlpsalt kehtestada sanktsioone kogu Venemaa valitsuse ja nende pereliikmete, oligarhide, ettevõtjate, propagandistide ja desinformatsiooni levitajate ning sõjalist agressiooni toetavate Venemaa majanduse juhtivates sektorites tegutsevate isikute suhtes.
 • Aruandluse tugevdamine, nõudes, et loetellu kantud isikud avalikustaksid kogu oma ELis asuva vara. See aitab tagada varade palju tõhusama jälgimise ja külmutamise.

Finants- ja äriteenuseid käsitlevad meetmed

Me lõikame ära Venemaa juurdepääsu ELi kapitaliturgudele, suurendame sanktsioonidega hõlmatud üksuste laenukulusid ja nõrgestame järk-järgult Venemaa tööstusbaasi järgmiselt:

 • keelame igasuguse laenamise teatavatele Venemaa pankadele ja valitsusele (sealhulgas keskpangale) ning nende emiteeritud väärtpaberite ostmise;
 • külmutame mitme Venemaa panga varad ja kehtestame nende rahastamise keelu;
 • keelame kõik tehingud teatavate Venemaa riigi omanduses olevate, eri sektorite ettevõtetega, mis moodustavad Kremli sõjatööstuskompleksi;
 • täpsustame, et krüptovara kuulub vabalt võõrandatavate väärtpaberite hulka;
 • laiendame pangatähtede ekspordi ja vabalt võõrandatavate väärtpaberite müügi keeldu kõigile ELi ametlikele vääringutele; kõik krüptovara rahakotid in keelatud, olenemata summast;
 • keelame ELi reitinguagentuuridel anda reitinguid Venemaale ja Venemaa äriühingutele ning osutada reitinguteenuseid Venemaa klientidele;
 • keelame osutada Venemaa suunal suurte krüptovarade summade haldamise teenuseid;
 • keelame osutada jõukatele venelastele usaldushaldusega seotud teenuseid, et raskendada neil oma vara ELi paigutada;
 • keelame Venemaa valitsusel ja Venemaal asutatud juriidilistel isikutel, üksustel ja asutustel osutada teatavaid ettevõtlusega seotud teenuseid, nagu raamatupidamine, auditeerimine, raamatupidamis- ja maksunõustamisteenused, IT-konsultatsioonid, õigusnõustamine, arhitektuuri- ja inseneriteenused, äri- ja juhtimiskonsultatsioonid, suhtekorraldusteenused, turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenused, tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused ning reklaamiteenused;
 • võtame sihikule Venemaa eliidi, keelustades nende suuremahulised hoiused ELi pankades.

Blokeerime ka ELis hoitavad Venemaa välisvaluutareservid:

See meede peatab nende pankade ülemaailmsed finantstehingud kiirelt ja tõhusalt.

FAKT

70% Venemaa pangandussüsteemi varadest on hõlmatud sanktsioonidega

Energeetikasektor

Konkreetse rafineerimistehnoloogia ekspordi keelustamine, mis lisandub 2014. aastal kehtestatud naftatööstuse seadmeid käsitlevale keelule, mis muudab Venemaa jaoks naftatöötlemistehaste ajakohastamise keerulisemaks ja kulukamaks.

Keeld importida Venemaalt mis tahes vormis kivisütt.

Ulatuslik keeld teha uusi investeeringuid Venemaa energiasektorisse, v.a piiratud erandid tsiviilotstarbelise tuumaenergia ja teatavate energiatoodete ELi tagasi transportimise osas.

Täielik impordikeeld kogu Venemaalt meritsi veetava toornafta ja naftatoodete suhtes. Keelu suhtes kehtivad teatavad üleminekuperioodid, et võimaldada sektoril ja ülemaailmsetel turgudel kohaneda, ning lisaks kehtestatakse ajutine erand torujuhtme kaudu transporditavale toornaftale, et Venemaa nafta järk-järgult kasutuselt kõrvaldada. See võimaldab ELil ja tema partneritel leida alternatiivseid tarneid ja minimeerida mõju ülemaailmsetele naftahindadele.

Keelatakse uued ELi investeeringud Venemaa kaevandussektorisse, välja arvatud teatavate toorainete puhul.

G7 ja kõik ELi liikmesriigid on kehtestanud meritsi transporditava toornafta ekspordile Venemaalt hinnalae, milleks on 60 USA dollarit barreli kohta. Selle eesmärk on veelgi vähendada Venemaa tulusid, hoida ülemaailmsed energiaturud stabiilsena ning aidata vähendada inflatsiooni ja hoida energiakulud stabiilsena.

FAKT

See hõlmab 90% meie praegusest naftaimpordist Venemaalt.

Transpordisektor

 • Keeld Venemaale eksportida, müüa või tarnida õhusõidukeid, nende osi ja varustust.
 • Keeld osutada nendega seotud remondi-, hooldus- ja finantsteenuseid.
 • ELi õhuruumi sulgemine kõigile Venemaale kuuluvate, seal registreeritud või Venemaa poolt kontrollitavatele õhusõidukitele (sh oligarhide eralennukid).
 • Merenavigatsioonikaupade ja raadiosidetehnoloogia ekspordi piirangud.
 • Venemaa ja Valgevene kaubavedude täielik keelustamine ELis (üksikud erandid hõlmavad selliseid olulisi valdkondi nagu põllumajandus ja toiduained, humanitaarabi ja energia).
 • Venemaa lipu all sõitvate laevade ELi sadamatesse sisenemise keeld (erandid kehtivad meditsiini-, toidu-, energia- ja humanitaareesmärkidel).
FAKT

Kolm neljandikku Venemaa praegustest kommertslennukitest on ehitatud ELis, USAs ja Kanadas. See tähendab, et Venemaa ei suuda hoida oma õhusõidukite parki rahvusvahelistele standarditele vastavana.

Kahesuguse kasutusega kaubad ja kõrgtehnoloogilised tooted

Olemasolevate ekspordikontrollide karmistamine kahesuguse kasutusega kaupade suhtes, et võtta sihikule Venemaa sõjalis-tööstusliku kompleksi tundlikud sektorid ning piirata Venemaa juurdepääsu üliolulisele kõrgtehnoloogiale, milleks on muu hulgas:

 • mehitamata õhusõidukid ja nende tarkvara
 • krüpteerimisseadmete tarkvara
 • pooljuhid ja kõrgtehnoloogiline elektroonika
 • droonimootorid
 • kemikaalid, mida võidakse kasutada keemiarelvade tootmises
 • õiguskaitsevahendid
 • erimaterjalid ja tööstusmasinad
 • kamuflaaživarustus ja massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilised ühendid, Venemaa relvastuses kasutatavad elektroonilised komponendid

Selliste sanktsioonidega hõlmatud üksuste nimekirja laiendamine, kelle suhtes kohaldatakse rangemaid piiranguid, sealhulgas sõja- ja kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõtted, kes toetavad sissetungi logistiliselt ja materiaalselt.

FAKT

Sanktsioonid mõjutavad Venemaa juurdepääsu olulisele tehnoloogiale ka väljaspool kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia sektorit ning halvendavad aja jooksul nende tehnoloogilist võimekust

Sanktsioonid lõpetavad riikliku rahastamise või rahalise abi andmise kaubavahetuseks Venemaaga või investeeringute toetamiseks Venemaal, sealhulgas riiklik eksporditoetus

Kaubandussanktsioonid: ekspordi- ja impordikeelud

EL koos G7 riikide ja teiste sarnaselt meelestatud partneritega lõpetab Venemaa suhtes WTO raamistikus enamsoodustusrežiimi kohaldamise alates 15. märtsist 2022. See jätab Venemaa ilma peamistest kaubanduseelistest, mis tal on WTO liikmena.

EL on otsustanud, et ei tõsta imporditariife, vaid kehtestab sanktsioonide paketi, mis sisaldab kaupade impordi- ja ekspordikeelde, eelkõige

 • ELi impordikeeld kõigile terasest valmis- ja pooltoodetele;
 • ELi luksuskaupade ekspordikeeld, millega võetakse otseselt sihikule Venemaa eliit;
 • täiendavad impordikeelud, sealhulgas tsementidele, kummitoodetele, puidule, kangetele ja muudele alkohoolsetele jookidele, kvaliteetsetele mereandidele;
 • täiendavad sihtotstarbelised ekspordikeelud 10 miljardi euro väärtuses valdkondades, kus Venemaa on suure ELi tarnetest sõltumise tõttu haavatav. See hõlmab näiteks kvantandmetöötluse seadmeid, kõrgtehnoloogilisi pooljuhte, tundlikke seadmeid, transpordiseadmeid ja kemikaale. Samuti hõlmas see rafineerimistööstuses kasutatavaid spetsialiseeritud katalüsaatoreid. See aitab halvata Venemaa tehnoloogilist baasi ja tööstusvõimsust;
 • olemasolevale ekspordikeelule lisatakse reaktiivkütus ja kütuselisandid, mida Venemaa sõjavägi võib kasutada;
 • keelatakse osta, importida või üle anda otse või kaudselt Venemaalt pärit kulda;
 • sõjaväe poolt kasutatavate madalamal tehnoloogial põhinevate esemete, nagu mängu-/hobidroonid, keerukad generaatorseadmed, sülearvutid, kaamerad ja läätsed, raadionavigatsiooni abiseadmed ning kõne, kujutiste või andmete edastamise või vastuvõtmise seadmete ekspordikeeld

FAKT

 • ELi luksuskaupade ekspordikeeld jätab Venemaa eliidi ilma sellistest kaupadest nagu autod, kellad ja juveelitooted. Impordikeeld hõlmab Venemaa jaoks märgilise tähendusega tooteid, nagu viin ja kaaviar.
 • Venemaa söe impordikeeld mõjutab ühte neljandikku kogu Venemaa söeekspordist, mis tähendab Venemaa tulude vähenemist 8 miljardi euro võrra aastas.
 • Ekspordi poolel on kaupade ja tehnoloogia ekspordipiirangute hinnanguline koguväärtus seni 32,5 miljardit eurot. See moodustab 36% sissetungieelsest ELi ekspordist.
 • Meetmetega on hõlmatud 57% sõjaeelsest impordist, mis moodustab 89,9 miljardit eurot.
 • Teenuste ekspordipiirangute koguväärtus on 3,28 miljardit eurot (16% ELi teenuste ekspordist Venemaale 2021. aastal).
 • Ükski ELi võetud meede ei ole suunatud kolmandate riikide ja Venemaa vahelise kauplemise vastu põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja väetistega.

 

Venemaa eemaldamine riigihankelepingutest ja ilmajätmine Euroopa toetustest

 • Venemaa kodanikel ja üksustel keelatakse täielikult osaleda ELi hangetes.
 • Piiratakse ELi, Euratomi ja liikmesriikide programmide raames antavat rahalist ja mitterahalist toetust Venemaa avalik-õiguslikus omandis olevatele ja riigi poolt kontrollitavatele üksustele. Venemaa avalik-õiguslike asutustega või nendega seotud üksustega ei sõlmita uusi lepinguid ega kokkuleppeid.

FAKT

Komisjon lõpetab Venemaa avalik-õiguslike asutuste või nendega seotud üksuste osalemise kõigis kehtivates toetuslepingutes ning peatab kõik seonduvad maksed programmi „Horisont 2020“, Euratomi ja programmi „Erasmus+“ raames. 

Programmi „Euroopa horisont“ (v.a Euroopa Teadusnõukogu ja Euroopa Innovatsiooninõukogu) puhul ei ole õigust osaleda ühelgi Venemaal, Valgevenes või Ukraina valitsuse kontrolli alla mittekuuluval territooriumil asutatud (avalik-õiguslikul ja eraõiguslikul) õigussubjektil.

Viisameetmed

9. septembril 2022 nõustus nõukogu ettepanekuga peatada ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu kohaldamine täielikult. See tähendab, et Venemaa kodanikel ei ole enam eeliskorras pääsu ELi ning nende viisataotluse menetlemine pikeneb ning muutub kallimaks ja keerulisemaks. Liikmesriikidel on Venemaa kodanike lühiajaliste viisade taotluste menetlemisel ulatuslik kaalutlusõigus ning nad saavad tagada suurema kontrolli ELi reisida soovivate Venemaa kodanike üle. EL jääb avatuks teatavatele Venemaa viisataotlejate kategooriatele, kes reisivad olulistel eesmärkidel, sealhulgas eelkõige ELi kodanike pereliikmetele, ajakirjanikele, teisitimõtlejatele ja kodanikuühiskonna esindajatele.

Komisjon on esitanud ka seadusandliku ettepaneku Ukraina okupeeritud piirkondades välja antud Venemaa passide mittetunnustamise kohta. Nüüd peavad selle ettepaneku vastuvõtmise üle otsustama Euroopa Parlament ja nõukogu.

Desinformatsiooni levitajate sanktsioneerimine

Riiklikel Kremli-meelsetel desinformatsiooni levitamise kanalitel on oluline ja otsustav roll Venemaa Ukraina vastu suunatud agressiooni toetamisel. Need kujutavad endast märkimisväärset ja otsest ohtu ELi avalikule korrale ja julgeolekule. Seepärast on EL otsustanud kehtestada sanktsioonid Kremli desinformatsiooni levitamise ja teabega manipuleerimisega tegelevatele üksustele.

Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV ja Pervyi Kanal kanalite edastamise ja levitamise peatamine kaabelevi, satelliitlevi, IP-televisiooni, platvormide, veebisaitide ja rakenduste kaudu. Kõik asjaomased litsentsid, load ja levitamiskokkulepped on peatatud. See puudutab ka kolmandatesse riikidesse osutatavaid ringhäälinguteenuseid.

Keelatud on ka toodete või teenuste reklaamimine sanktsioneeritud kanalites.

  EUvsDisinfo: väärinfo Ukraina kohta
   

  Need meetmed lisanduvad sanktsioonidele, milles lepiti kokku 23. veebruaril  2022 Donetski ja Luhanski suhtes, ja on eelkõige järgmised:

  • impordikeeld neist piirkondadest pärit kaupadele;
  • teatavate majandussektoritega seotud kaubandus- ja investeerimispiirangud;
  • turismiteenuste osutamise keeld;
  • teatavate kaupade ja tehnoloogiate ekspordi keeld.

  Valgevene

  Sanktsioonide pakett Valgevene vastu, millega võetakse sihikule riigi kõige olulisemad sektorid ja Venemaa sõjategevust toetavad üksikisikud.

  Sanktsioonid olemasolevate lünkade kaotamiseks ja täiendavate impordi- ja ekspordipiirangute kehtestamiseks peamistele majandussektoritele.

  • Lõpp eranditele, mida kohaldati lepingute puhul, mis sõlmiti enne kehtivate sanktsioonide vastuvõtmist.
  • Uute impordikeeldude kehtestamine kaaliumkarbonaadi, puidu-, tsemendi-, raua- ja terase- ning kummitoodete puhul ja ekspordikeeldude kehtestamine teatavate masinatüüpide, kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning kõrgtasemel kaupade ja tehnoloogia suhtes, mis võivad aidata kaasa Valgevene sõjaväelisele, tehnoloogilisele, kaitse- ja julgeolekusektori arengule.
  • Sihipärased piiravad meetmed Valgevene kõrge auastmega sõjaväelaste suhtes.
  • SWIFTi keelud, mis sarnanevad Venemaale kehtestatud keeldudega, ja kehtivate finantspiirangute edasine laiendamine sarnaselt juba Venemaa suhtes kehtivatega.

  Neid sanktsioone laiendati 6. oktoobril 2022, et need hõlmaksid kõiki Ukraina valitsuse kontrolli alt väljas olevaid alasid Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni piirkondades.

  WTOga ühinemise protsess

  Võttes arvesse Valgevene materiaalset toetust Venemaa sissetungile, on Valgevene WTOga ühinemise protsess peatatud ja EL ei osale üheski ühinemisega seotud töös. Seda kinnitati teiste sarnaselt meelestatud WTO liikmetega esitatud ühisavalduses 22. märtsil 2022. 

  FAKT

  Sanktsioonidega tugevdatakse märkimisväärselt kehtivaid sektoripõhiseid meetmeid, kuna neid kohaldatakse Valgevene majanduse kümnest peamisest ekspordisektorist viie suhtes ning hõlmavad ka kõige olulisemat ELi eksporti Valgevenesse. Peaaegu 70% kogu Valgevene ekspordist on nüüd meetmetega hõlmatud.

  Varade külmutamise ja arestimise töökond

  Komisjon on moodustanud varade külmutamise ja arestimise töökonna, et uurida ELi sanktsioonide loetellu kantud isikutele kuuluvate varade ja kuritegeliku tegevuse vahelisi seoseid. Ehkki uurimise ja süüdistuste esitamise eest vastutavad liikmesriigid, on töökonna eesmärk tugevdada vajalikku koordineerimist operatiivtasandil, et tagada ELi sanktsioonide tõhus jõustamine kõigis liikmesriikides.

  Töökond koosneb komisjoni, iga liikmesriigi kontaktpunkti, Eurojusti ja Europoli esindajatest. Töökond koordineerib oma tööd G7 riikide, Austraalia ja Euroopa Liidu loodud rakkerühmaga „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)“. Töökond saab kokku iga nädal ja tegutseb nii kaua, kui see on vajalik.

  Vara tagasivõitmine ja konfiskeerimine

  Et aidata kaasa ELi piiravate meetmete rakendamisele, tegi komisjon ettepaneku lisada ELi piiravate meetmete rikkumine ELi kuritegude loetellu ning kehtestada uued rangemad vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise eeskirjad. Venemaa agressioon Ukraina vastu jätkub ja seetõttu on äärmiselt oluline, et ELi piiravaid meetmeid rakendataks täies ulatuses ning nende meetmete rikkumist ei tohi lubada. Nende ettepanekute eesmärk on tagada, et piiravaid meetmeid rikkuvate isikute ja üksuste vara saaks tulevikus tegelikult konfiskeerida.