Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n pakotteet Venäjää vastaan Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vuoksi

#StandWithUkraine

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

Nämä toimet ovat älykkäitä ja kohdennettuja ja osuvat Venäjän arkoihin kohtiin ja etenkin sen poliittiseen eliittiin. Ne on koordinoitu huolella EU:n liittolaisten kanssa.

Seuraavassa on luettelo pakotteista.

luettelot henkilöistä ja yhteisöistä

Varojen ja taloudellisten resurssien saatavuutta rajoitetaan eri tavoin:

Henkilöt

 • matkustuskielto
 • varojen jäädyttäminen
 • rahoituskielto

Yhteisöt

 • varojen jäädyttäminen
 • rahoituskielto
FAKTA

Pakotteita on kohdistettu muun muassa huipputason poliittisiin edustajiin, oligarkkeihin, sotilashenkilöihin ja propagandisteihin. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta toteutettavien rajoitustoimien kohteena on nyt:

1473
yksityishenkilöä
205
yhteisöä
 • Pakoteluetteloon merkitsemisen edellytyksiä on laajennettu, jotta EU voi helposti kohdistaa pakotteita kaikkiin Venäjän johdon jäseniin ja heidän perheenjäseniinsä, oligarkkeihin, liiketoiminnan harjoittajiin, propagandisteihin, disinformaation levittäjiin ja Venäjän talouden tärkeimmillä sektoreilla toimiviin henkilöihin.
 • Raportointia on tehostettu. Kaikilta luetteloon kuuluvilta henkilöiltä edellytetään kaiken EU:ssa olevan varallisuutensa aktiivista paljastamista. Tämä tehostaa varojen jäljittämistä ja jäädyttämistä.

Rahoitus- ja yrityspalvelualan pakotteet

EU estää Venäjän pääsyn EU:n pääomamarkkinoille, lisää pakotteiden kohteena olevien yhteisöjen lainakustannuksia ja heikentää vähitellen Venäjän teollista perustaa. Se

 • kieltää lainan antamisen venäläisille pankeille ja viranomaisille (myös keskuspankki) ja niiden liikkeeseen laskemien arvopapereiden ostamisen
 • jäädyttää useiden venäläispankkien varat ja kieltää niiden rahoittamisen
 • kieltää kaikkien liiketoimien toteuttamisen tiettyjen Venäjän valtion omistamien eri alojen yritysten kanssa (Kremlin sotateollinen kompleksi)
 • tekee selväksi, että kryptovarat kuuluvat siirtokelpoisiin arvopapereihin
 • laajentaa seteleiden vientikiellon ja siirtokelpoisten arvopapereiden myyntikiellon koskemaan kaikkia EU:n virallisia valuuttoja; kaikki kryptovaralompakot on kielletty määrästä riippumatta
 • kieltää EU:n luottoluokituslaitoksia tekemästä Venäjän ja venäläisten yritysten luottoluokituksia ja tarjoamasta luokituspalveluja venäläisille asiakkaille
 • kieltää huomattaviin kryptovaroihin liittyvien palvelujen tarjoamisen Venäjälle
 • kieltää trusteja koskevien neuvojen antamisen varakkaille venäläisille, mikä vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan säilyttää omaisuuttaan EU:ssa
 • kieltää tiettyjen tärkeiden yrityspalvelujen (esim. laskentatoimen, tilintarkastuksen ja lakisääteisen tilintarkastuksen palvelut, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut, IT-konsulttipalvelut, oikeudelliset neuvontapalvelut, arkkitehtuuri- ja insinööripalvelut, yritys- ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut, suhdetoimintapalvelut, markkinatutkimus- ja mielipidetutkimuspalvelut, tekniset testaus- ja analysointipalvelut sekä mainontapalvelut) suoran tai välillisen tarjoamisen Venäjän hallitukselle sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille
 • kieltää Venäjän eliitiltä suuret talletukset EU:n pankkeihin.

EU estää Venäjän pääsyn EU:ssa sijaitseviin valuuttavarantoihin:

Tämä estää näitä pankkeja toteuttamasta kansainvälisiä maksuliikennetapahtumia nopeasti ja tehokkaasti.

FAKTA

Pakotteiden piiriin kuuluu 70 % Venäjän pankkijärjestelmästä (varallisuuden mukaan laskettu osuus)

Energia-ala

Vuodesta 2014 alkaen voimassa olleen öljyteollisuuden koneiden ja laitteiden vientikiellon lisäksi nyt kielletään tiettyjen jalostusteknologioiden vienti, mikä vaikeuttaa Venäjän öljynjalostamojen nykyaikaistamista.

Kivihiilen tuonti Venäjältä kielletään kaikissa muodoissa.

Uudet investoinnit Venäjän energia-alaan kielletään lukuun ottamatta joitakin harvoja poikkeuksia, jotka koskevat siviilikäyttöön tarkoitettua ydinenergiaa ja tiettyjen energiatuotteiden kuljettamista takaisin EU:hun.

Meriteitse Venäjältä toimitettavan raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonti kielletään. Kieltoon sovelletaan siirtymäaikoja, jotta ala ja maailmanmarkkinat voivat mukautua tilanteeseen. Väliaikaisena poikkeuksena on putkea pitkin tuleva raakaöljy. Tarkoituksena on varmistaa öljyn tuonnin asteittainen lopettaminen. Näin EU ja sen kumppanit voivat varmistaa vaihtoehtoiset toimitukset ja minimoida vaikutukset öljyn maailmanmarkkinahintoihin.

EU:n uudet investoinnit Venäjän kaivosalaan kielletään tiettyjä raaka-aineita lukuun ottamatta.

G7-maat ja kaikki EU-maat ovat asettaneet Venäjältä meriteitse vietävälle raakaöljylle hintakaton, joka on enintään 60 Yhdysvaltain dollaria barrelilta. Tavoitteena on pienentää edelleen Venäjän tuloja, pitää maailman energiamarkkinat vakaina sekä auttaa hillitsemään inflaatiota ja pitämään energiakustannukset vakaina.

FAKTA

Kielto kattaa 90 % EU:n nykyisestä Venäjältä tulevasta öljyntuonnista.

Ilma-, meri- ja maaliikenne

 • Kaikkien ilma-alusten sekä niiden osien ja varusteiden vienti, myynti, toimitus tai siirto Venäjälle on kielletty.
 • Kaikki niihin liittyvät korjaus-, huolto- ja rahoituspalvelut on kielletty.
 • EU:n ilmatila on suljettu kaikilta Venäjällä rekisteröidyiltä ja venäläisten omistuksessa tai määräysvallassa olevilta ilma-aluksilta, mukaan lukien oligarkkien yksityiskoneet.
 • Meriliikenteessä käytettävien tuotteiden ja radioviestintäteknologian vientiä on rajoitettu.
 • Kaikki venäläiset ja valkovenäläiset maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat on asetettu täydelliseen toimintakieltoon EU:ssa (elintärkeiden tuotteiden, kuten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, humanitaarisen avun ja energian, osalta sovelletaan joitakin poikkeuksia).
 • Venäjän lipun alla purjehtivien alusten tulo EU:n satamiin on kielletty (poikkeuksia sovelletaan muun muassa lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä ja energian osalta).
FAKTA

Kolme neljäsosaa Venäjän nykyisestä kaupallisesta lentokalustosta on rakennettu EU:ssa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Kiellon seurauksena Venäjä ei pysty pitämään kalustoaan kansainvälisten normien mukaisena.

Kaksikäyttötuotteet ja kehittynyt teknologia

EU tiukentaa ja laajentaa kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa kohdentaen sen Venäjän puolustusteollisuuden herkkiin aloihin ja rajoittaa Venäjän mahdollisuuksia saada kehittyneen teknologian tuotteita, joita ovat mm.

 • droonit ja niiden ohjelmistot
 • salauslaitteiden ohjelmistot
 • puolijohteet ja kehittynyt elektroniikka
 • droonien moottorit
 • kemikaalit, joita voitaisiin käyttää kemiallisissa aseissa
 • lainvalvontaviranomaisten tarvikkeet
 • erikoismateriaalit ja tuotantokoneet
 • naamioitumistarvikkeet, mellakantorjunta-aineet ja Venäjän aseissa tunnistetut elektroniset komponentit.

EU laajentaa luetteloa pakotteiden kohteena olevista yhteisöistä, joihin sovelletaan tiukempia rajoituksia, mukaan lukien sotilas- ja puolustusalalla toimivat yritykset, jotka tukevat hyökkäystä logistisesti ja aineellisesti.

FAKTA

Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian lisäksi pakotteet rajoittavat Venäjän mahdollisuuksia saada muutakin tärkeää teknologiaa ja heikentävät sen teknologisia valmiuksia ajan mittaan.

Pakotteilla lopetetaan julkisen rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen Venäjän-kauppaa varten sekä Venäjälle tehtävien investointien tukeminen, kansallinen vientituki mukaan luettuna.

Kauppaa rajoittavat toimenpiteet: vienti- ja tuontikiellot

EU sekä G7-maat ja muut samanmieliset kumppanit keskeyttävät Venäjän suosituimmuuskohtelun Maailman kauppajärjestössä (WTO) 15.3.2022 alkaen. Venäjältä siis evätään keskeisiä kauppaetuja, vaikka se on WTO:n jäsen.

EU on päättänyt, ettei se korota tuontitulleja vaan määrää pakotteita, muun muassa tuonti- tai vientikieltoja:

 • EU kieltää kaiken valmiiden ja puolivalmiiden terästuotteiden tuonnin EU:hun.
 • EU kieltää ylellisyystuotteiden viennin, mikä kohdistuu suoraan Venäjän eliittiin.
 • Myös mm. sementin, kumituotteiden, puutavaran, alkoholijuomien sekä arvokkaimpien kalojen ja äyriäisten tuonti kielletään.
 • EU toteuttaa uusia kohdennettuja vientikieltoja 10 miljardin euron arvosta aloilla, joilla Venäjä on haavoittuvainen siksi, että se on erittäin riippuvainen kyseisillä aloilla tarvittavista EU:ssa valmistettavista osista. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi kvanttilaskenta, kehittyneet puolijohteet, herkät koneet, kuljetusvälineet ja kemikaalit. Vientikielto koskee myös jalostamoteollisuudessa käytettäviä erikoiskatalysaattoreita. Kieltojen seurauksena Venäjän teollinen perusta ja kapasiteetti heikkenevät entisestään.
 • Vientikielto ulotetaan koskemaan lentopetrolia ja polttoaineen lisäaineita, koska Venäjän armeija voi käyttää niitä.
 • Venäjältä peräisin olevan kullan ostaminen, tuominen tai suora tai välillinen siirtäminen kielletään.
 • Kielletään puolustusvoimien käyttämien alemman teknologian tuotteiden, kuten lelu- ja harrastedroonien, monimutkaisten generaattorien, kannettavien tietokoneiden, kameroiden ja linssien, radionavigointilaitteiden sekä äänen, kuvien tai tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen tarkoitettujen laitteiden vienti.

FAKTA

 • EU:n ylellisyystuotteiden vientikielto heikentää Venäjän eliitin mahdollisuuksia ostaa muun muassa autoja, kelloja ja koruja. Tuontikielto koskee tyypillisimpiä venäläisiä tuotteita (esim. votka ja kaviaari).
 • Venäläisen hiilen tuontikielto kattaa neljänneksen Venäjän kaikesta kivihiiliviennistä, ja siitä Venäjälle aiheutuva tulonmenetys on vuositasolla noin 8 miljardia euroa.
 • Vientipuolella kaikkien tähän mennessä asetettujen tavara- ja teknologiaviennin rajoitusten arvo on 32,5 miljardia euroa. Tämä vastaa 36:ta prosenttia EU:n viennistä ennen Venäjän hyökkäystä.
 • Toimet koskevat 57:tä prosenttia sotaa edeltäneestä tuonnista, arvoltaan 89,9 miljardia euroa.
 • Palvelujen viennin rajoitusten kokonaisarvo on 3,28 miljardia euroa (16 % EU:n palveluviennistä Venäjälle vuonna 2021).
 • Mikään EU:n toimista ei kohdistu millään tavalla kolmansien maiden ja Venäjän väliseen maatalous- ja elintarviketuotteiden kauppaan, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet.

 

Venäjän sulkeminen julkisten hankintojen ja EU:n rahoituksen ulkopuolelle

 • Venäjän kansalaisia ja venäläisiä yhteisöjä kielletään osallistumasta millään tavoin EU:n julkisiin hankintoihin.
 • Venäläisille julkisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille EU:n, Euratomin ja jäsenmaiden ohjelmista myönnettävää rahoitusta ja muuta tukea rajoitetaan. Venäläisten julkisten elinten ja niihin liittyvien yksikköjen kanssa ei tehdä uusia sopimuksia.

FAKTA

Komissio aikoo lopettaa venäläisten julkisten elinten ja niihin liittyvien yksikköjen osallistumisen kaikkiin käynnissä oleviin avustussopimuksiin ja keskeyttää kaikki sopimuksiin liittyvät maksut Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmissa, Euratomin ohjelmissa ja Erasmus+ -ohjelmassa. 

Mikään Venäjälle, Valko-Venäjälle tai miehittäjän alueelle Ukrainassa sijoittautunut oikeushenkilö (julkinen tai yksityinen) ei ole osallistumiskelpoinen Horisontti Eurooppa -ohjelmaan (lukuun ottamatta Euroopan tutkimusneuvostoa ja Euroopan innovaationeuvostoa).

Viisumitoimenpiteet

Neuvosto päätti 9.9.2022 keskeyttää Venäjän kanssa tehdyn viisumihelpotussopimuksen soveltamisen. Venäjän kansalaisilla ei enää ole etuoikeutettua pääsyä EU:hun ja heidän viisumihakemusmenettelynsä pidentyy, kallistuu ja vaikeutuu. EU-mailla on laaja harkintavalta Venäjän kansalaisten lyhytaikaista oleskelua koskevien viisumihakemusten käsittelyssä, ja ne voivat myös varmistaa EU:hun matkustavien Venäjän kansalaisten tehostetun valvonnan. EU on edelleen avoin joillekin välttämättömistä syistä matkustaville venäläisille viisuminhakijoille, kuten EU:n kansalaisten perheenjäsenille, toimittajille, toisinajattelijoille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille.

Komissio on myös esittänyt lainsäädäntöehdotuksen miehitetyillä Ukrainan alueilla myönnettyjen Venäjän passien tunnustamatta jättämisestä. Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä tämä ehdotus.

Disinformaation torjunta

Venäjän valtion omistamilla ja Kremliä myötäilevillä disinformaatiota levittävillä tiedotusvälineillä on keskeinen rooli maan sotatoimien tukemisessa. Ne ovat merkittävä ja suora uhka EU:n yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. EU on tämän vuoksi päättänyt asettaa pakotteita näille Kremlin disinformaation levittämisestä ja tiedon manipuloinnista vastaaville tahoille.

EU:ssa tapahtuva tai EU:hun suunnattu Russia Todayn, Sputnikin, Rossiya RTR/RTR Planetan, Rossiya 24/Russia 24:n ja TV Centre Internationalin, NTV/NTV Mirin, Rossiya 1:n, REN TV:n ja Pervyi Kanalin lähetys- ja jakelutoiminta esimerkiksi kaapelin, satelliitin, IP-television, alustojen, verkkosivustojen ja sovellusten kautta keskeytetään. Kaikki tähän toimintaan liittyvät lupa- ja jakelujärjestelyt keskeytetään. Tämä koskee myös lähetyksiä EU:n ulkopuolisiin maihin.

Samalla kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta lähetyskiellon kohteena olevissa tiedotusvälineissä.

  EUvsDisinfo: Ukrainan vastainen disinformaatio
   

  Donetskin ja Luhanskin osalta  sovittiin jo 23.2.2022 seuraavista pakotteista:

  • kyseisten alueiden tuotteita koskeva tuontikielto
  • tiettyihin talouden aloihin liittyvät kaupan ja investointien rajoitukset
  • matkailupalvelujen tarjoamisen kielto
  • tiettyjen tuotteiden ja teknologioiden vientikielto.

  Valko-Venäjä

  EU:n pakotepaketti Valko-Venäjää vastaan kohdistuu maan tärkeimpiin aloihin ja henkilöihin, jotka tukevat Venäjän sotatoimia.

  Seuraavilla pakotteilla estetään nykyisten toimien kiertäminen ja asetetaan tuonti- ja vientirajoituksia keskeisille talouden aloille:

  • ennen aiempien pakotteiden käyttöönottoa tehtyjä sopimuksia koskevan poikkeuksen lakkauttaminen
  • uudet tuontikiellot kaliumkarbonaatille, puulle, sementille, raudalle ja teräkselle sekä kumituotteille ja vientikiellot tietyntyyppisille koneille, kaksikäyttötuotteille ja -teknologialle sekä muille kehittyneille tuotteille ja teknologialle, jotka voisivat edistää Valko-Venäjän sotilaallista, teknologista, puolustuksen ja turvallisuuden kehitystä
  • Valko-Venäjän korkea-arvoisiin sotilashenkilöihin kohdennetut rajoittavat toimenpiteet
  • samanlaiset SWIFT-rajoitukset kuin Venäjän suhteen ja nykyisten taloudellisten rajoitusten laajentaminen niin, että ne vastaavat Venäjälle määrättyjä rajoituksia.

  Näitä pakotteita laajennettiin 6.10.2022 kattamaan kaikki Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueet, jotka eivät ole Ukrainan hallituksen valvomia.

  Maailman kauppajärjestöön liittyminen

  Valko-Venäjän liittymisprosessi keskeytetään WTO:ssa, koska se antaa aineellista tukea Venäjän hyökkäykselle. EU ei osallistu millään tavalla liittymisprosessia koskevaan työhön. Tämä vahvistettiin yhteisessä lausumassa samanmielisten WTO:n jäsenten kanssa 22.3.2022. 

  FAKTA

  Pakotteet vahvistavat merkittävästi nykyisiä alakohtaisia toimenpiteitä. Ne kohdistuvat viiteen Valko-Venäjän kymmenestä tärkeimmästä vientialasta ja valtaosaan EU:n Valko-Venäjälle suuntautuvasta viennistä. Toimenpiteet kattavat nyt lähes 70 % kaikesta Valko-Venäjän viennistä EU:hun.

  Jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmä

  Komissio on perustanut jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmän tutkimaan EU:n pakotteiden kohteena oleville henkilöille kuuluvan omaisuuden ja rikollisen toiminnan välisiä yhteyksiä. Vaikka tutkinta- ja syytetoimet ovat jäsenmaiden vastuulla, työryhmän tavoitteena on vahvistaa koordinointia operatiivisella tasolla, jotta voidaan varmistaa EU:n pakotteiden tehokas täytäntöönpano kaikissa EU-maissa.

  Työryhmässä on komission, kunkin EU-maan yhteyspisteiden, Eurojustin ja Europolin edustajia. Se koordinoi työtään G7-maiden, Australian ja Euroopan unionin perustaman REPO-työryhmän kanssa, jonka tarkoituksena on etsiä ja jäädyttää tai tarvittaessa takavarikoida Venäjän eliitin, edustajien ja oligarkkien omaisuutta. Se kokoontuu viikoittain ja jatkaa toimintaansa niin pitkään kuin sitä tarvitaan.

  Varojen takaisinhankinta ja menetetyksi tuomitseminen

  Edistääkseen EU:n pakotteiden täytäntöönpanoa komissio on ehdottanut, että EU:n pakotteiden rikkominen lisätään ns. EU-rikosten luetteloon. Komissio on ehdottanut myös uusia tiukennettuja sääntöjä, joilla tehostetaan varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista. Niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, on ensiarvoisen tärkeää panna EU:n pakotteet kaikilta osin täytäntöön ja varmistaa, ettei niiden rikkominen kannata. Ehdotuksilla pyritään varmistamaan, että pakotteita rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varat voidaan tulevaisuudessa tuomita menetetyiksi.