Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Pomoc UE dla Ukrainy

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

UE jest zjednoczona w swym niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej wojny napastniczej i nielegalnych prób aneksji terytorium Ukrainy. Jesteśmy gotowi udzielać Ukrainie i jej obywatelom wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego tak długo, jak będzie to konieczne.

Zdecydowana i kompleksowa reakcja UE

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej UE udzieliła Ukrainie łącznego wsparcia w wysokości niemal 98 mld euro. Kwota ta obejmuje między innymi: 

47,9 mld euro przekazane dotychczas przez Drużynę Europy na wsparcie ogólnej kondycji gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy 

33,1 mld euro w formie pomocy wojskowej, w tym 11,1 mld euro pozyskane w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju 

nawet 17 mld euro na pomoc dla krajów UE w zaspokojeniu potrzeb Ukraińców uciekających przed wojną do UE 

W reakcji na rosyjską wojnę napastniczą UE, jej państwa członkowskie i instytucje finansowe postanowiły działać razem jako „Drużyna Europy”. Oznacza to, że współpracujemy, łącząc nasze zasoby i wiedzę fachową, aby zwiększyć efekty wsparcia dla Ukrainy. 

Od początku wojny Drużyna Europy udostępniła 43,4 mld euro na wsparcie dla Ukrainy. Składa się na nie:

 • pomoc makrofinansowa 
 • wsparcie budżetowe 
 • pomoc nadzwyczajna 
 • środki na reagowanie kryzysowe 
 • pomoc humanitarna. 

Pomoc makrofinansowa i wsparcie budżetowe

Aby dalej wspierać Ukrainę, w 2023 r. z budżetu UE uruchomiono 19,5 mld euro na krótkoterminową pomoc dla tego kraju. Obejmuje ona największy jak dotąd pakiet wsparcia w formie pożyczek preferencyjnych na kwotę 18 mld euro i stanowi uzupełnienie kwoty 11,6 mld euro udostępnionej w 2022 r. w formie pożyczek i dotacji. Dzięki temu Ukraina jest w stanie:

 • nadal wypłacać wynagrodzenia i emerytury
 • odbudowywać infrastrukturę krytyczną zniszczoną w wyniku wojny
 • utrzymywać podstawowe usługi publiczne, takie jak szpitale, szkoły i zakwaterowanie dla osób przesiedlonych
 • zapewnić stabilność makroekonomiczną.

Instrument na rzecz Ukrainy: wspieranie jej odbudowy i dążenia do przystąpienia do UE

Aby wesprzeć Ukrainę w długoterminowych działaniach na rzecz odbudowy po wojnie i w dążeniu do członkostwa w UE, UE stworzyła specjalny instrument finansowy na lata 2024–2027. Instrument na rzecz Ukrainy umożliwi UE zapewnienie temu państwu przewidywalnego i elastycznego wsparcia finansowego w wysokości do 50 mld euro w tym okresie.

Warunki funkcjonowania instrumentu są jeszcze ustalane, jednak Komisja już teraz może udostępnić Ukrainie – na ograniczony okres – nadzwyczajne finansowanie pomostowe w wysokości sięgającej 1,5 mld euro miesięcznie. Dzięki temu Ukraina będzie mogła skoncentrować się na wygraniu wojny, jednocześnie kontynuując wypłacanie wynagrodzeń, emerytur i świadczenie podstawowych usług publicznych. Do tej pory Ukraina otrzymała już 4,5 mld euro z tych funduszy.

Instrument stanowi potwierdzenie zaangażowania UE we wspieranie Ukrainy w obliczu trwającej wojny napastniczej Rosji i na drodze do przystąpienia do UE.

Więcej informacji na temat Instrumentu na rzecz Ukrainy

Środki wsparcia ukraińskiej gospodarki

W lutym 2023 r. Komisja Europejska i Ukraina podpisały umowę o przystąpieniu Ukrainy do Programu na rzecz jednolitego rynku. Na umowie skorzystają ukraińskie przedsiębiorstwa, gdyż zapewni ona: 

 • dostęp do rynków  
 • sprzyjające otoczenie biznesowe 
 • zrównoważony wzrost gospodarczy  
 • szanse na umiędzynarodowienie. 

Ponadto w styczniu 2024 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie do czerwca 2025 r. zawieszenia wszystkich ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do UE. Następnie Komisja zaproponowała przedłużenie zawieszenia na kolejny rok.

UE zapewnia również wsparcie za pośrednictwem gwarancji udzielanych przez instytucje finansowe, takie jak EBI i EBOR. Umożliwi to rządowi ukraińskiemu udzielanie pożyczek, a przedsiębiorstwom – oferowanie podstawowych usług. 

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

32 kraje
zaoferowały pomoc
Ponad 145 tys. ton
pomocy rzeczowej trafiło do Ukrainy

  Oprócz tego za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Ukraina otrzymała od państw członkowskich ponad 145 tys. ton pomocy rzeczowej o przybliżonej wartości ponad 798 mln euro. UE i państwa członkowskie przekazały również ponad 110 mln euro na rozminowanie w celach humanitarnych, z czego 21,5 mln euro pochodziło z budżetu UE.

  W 2022 r. UE przeznaczyła 330 mln euro na program wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, co pomogło zabezpieczyć dostęp do podstawowych towarów i usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i żywność. Program służył również ochronie ludności – zarówno osób wewnętrznie przesiedlonych, jak i społeczności ich przyjmujących – a także wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw i rolników.  

  Inne ważne cele to odbudowa drobnej infrastruktury cywilnej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, wolności mediów i przeciwdziałania dezinformacji. Bieżące projekty o wartości 286 mln euro dostosowano do pilnych potrzeb lokalnych. 

  Kryzysowe centra logistyczne oraz pomoc w ramach zapasów rescEU

  Z uwagi na gwałtowny wzrost potrzeb z zapasów programu rescEU przekazaliśmy Ukrainie środki medyczne, tymczasowe schronienia, generatory prądotwórcze, a także specjalistyczny sprzęt na wypadek zagrożeń dla zdrowia publicznego, takich jak zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.  

  Od początku wojny udzieliliśmy Ukrainie wsparcia w ramach rescEU na kwotę 127 mln euro.

  UE koordynuje ewakuację medyczną ukraińskich pacjentów pilnie potrzebujących leczenia. Dotychczas do szpitali w całej Europie przeniesiono ponad 3 100 pacjentów wymagających specjalistycznej opieki.  

  We wrześniu 2022 r. pod Rzeszowem otwarto unijne centrum ewakuacji medycznej – Medevac Hub. Centrum zapewnia bezpieczne miejsce dla pacjentów przybywających z Ukrainy, zanim zostaną oni przetransportowani do szpitala w innym kraju w Europie. 

  Ponadto Komisja utworzyła ośrodki logistyczne ochrony ludności w Polsce, Rumunii i na Słowacji – mają one umożliwić jak najszybszą dystrybucję pomocy do Ukrainy. Ośrodki te pomogą w przekazywaniu pomocy z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 

  21 kwietnia 2023 r. Ukraina przystąpiła do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – systemu koordynacji pomocy na wypadek katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka. 

  Tymczasowa ochrona

  Jak tylko doszło do inwazji, UE natychmiast rozpoczęła stosowanie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Dyrektywa daje wysiedleńcom uciekającym przed wojną w Ukrainie pewne prawa w UE, w tym:

  prawo pobytu

  dostęp do odpowiedniego zakwaterowania

  dostęp do opieki medycznej

  dostęp do edukacji dla dzieci.

  Jak dotąd w ramach systemu tymczasowej ochrony, który przedłużono do marca 2025 r., kraje UE przyjęły ponad cztery miliony osób z Ukrainy.  

  Dzięki temu, że Komisja zastosowała elastyczne podejście w kwestii wydatków, kraje UE mogły przeznaczyć na pomoc osobom uciekającym przed wojną również niewykorzystane środki z funduszy spójności. Udało się dzięki temu pozyskać 17 mld euro. 

  Informacje dla osób uciekających przed wojną

  Korytarze solidarnościowe

  W ramach reagowania na rosyjską napaść na Ukrainę Komisja Europejska i sąsiadujące z Ukrainą kraje UE 12 maja 2022 r. wyznaczyły korytarze solidarnościowe między UE a Ukrainą. Korytarze solidarnościowe to szlaki, które są niezbędne do eksportu produktów rolnych z Ukrainy, a także importu potrzebnych towarów, począwszy od pomocy humanitarnej po pasze dla zwierząt i nawozy. 

  Od maja 2022 r. korytarze te umożliwiły: 

  • eksport ok. 122 mln ton ukraińskich produktów, w tym 64 mln ton zbóż, nasion oleistych i innych podobnych produktów
  • import ponad 45 mln ton potrzebnych towarów: między innymi pomocy wojskowej i humanitarnej oraz paliwa.
  • udzielenie wsparcia technicznego Ukrainie, Mołdawii i krajom UE w celu uproszczenia i przyspieszenia procedur oraz usunięcia wąskich gardeł na granicy 
  • podpisanie 29 czerwca 2022 r. umów towarowych z Ukrainą i Mołdawią, aby usprawnić tranzyt i transport z i do obu tych krajów. 

  Jak dotąd na rozbudowę korytarzy solidarnościowych wyasygnowano ponad 2 mld euro. Na kwotę tę złożyły się między innymi wkłady Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Światowego.

  Więcej informacji na temat korytarzy solidarnościowych między UE a Ukrainą

  Wsparcie dla ukraińskich uczniów

  Wsparcie dla sektora energetycznego

  W marcu 2022 r. ukraińska sieć elektroenergetyczna została zsynchronizowana z siecią UE. UE będzie nadal wspierać Ukrainę w tym sektorze oraz zapewniać zwrotny przepływ gazu do tego kraju. Ukraina będzie również mogła korzystać w UE ze wspólnych zakupów gazu, skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru. 

  Ponadto UE dostarczyła Ukrainie ponad 8 400 generatorów prądotwórczych i 35 mln żarówek LED. 

  Na wniosek Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy ustanowionego przez Wspólnotę Energetyczną udostępniono ponad 332 mln euro na pokrycie najpilniejszych potrzeb w ukraińskim sektorze energetycznym.  

  Wsparcie na poprawę łączności i rozwój technologii

  W lipcu 2022 r. Komisja wezwała europejskich operatorów telekomunikacyjnych do przedłużenia umowy w sprawie zawieszenia lub znacznego obniżenia opłat roamingowych dla Ukraińców w UE

  W czerwcu 2023 r. UE i Ukraina podpisały umowę włączającą Ukrainę do programu „Łącząc Europę”. Umożliwi to ukraińskim promotorom projektów ubieganie się o finansowanie unijne w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych, co przyczyni się do dalszej poprawy połączeń Ukrainy z jej sąsiadami z UE. 

  W grudniu 2023 r. Komisja otworzyła nowe biuro programu „Horyzont Europa” w Kijowie. Udział Ukrainy w programie „Horyzont Europa” i programie badawczo-szkoleniowym Euratomu pomoże chronić i rozwijać system badań naukowych i innowacji w tym kraju.  

  Od początku wojny UE zwiększyła swoje wsparcie, aby wzmocnić cyberodporność Ukrainy, przeznaczając 10 mln euro na sprzęt, oprogramowanie i inne powiązane potrzeby. Kolejne 19 mln euro przekazano na wsparcie transformacji cyfrowej. 

  Wsparcie na rzecz przyszłej odbudowy

  Pomoc w pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności

  UE stoi na stanowisku, że rosyjskie działania wojenne w Ukrainie nie mogą pozostać bezkarne i wspiera projekt o wartości 7,25 mln euro. Obejmuje on prace, które mają wesprzeć dochodzenia prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję. Ponadto Eurojust wspiera wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy UE – utworzony przez Polskę, Łotwę, Estonię, Słowację, Rumunię, Litwę i Ukrainę (dodatkowo z udziałem Międzynarodowego Trybunału Karnego i Europolu) – w dochodzeniach w sprawie zbrodni międzynarodowych popełnionych w Ukrainie.

  Komisja Europejska utworzyła także Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie. Ma ono siedzibę w Hadze i jest częścią wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego. Centrum wspiera koordynację dochodzeń i gromadzenie dowodów dotyczących zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. 

  W UE unieruchomiono aktywa Rosyjskiego Banku Centralnego na kwotę około 200 mld euro. Wartość zamrożonych jak dotąd aktywów prywatnych osób i podmiotów umieszczonych w wykazie wynosi ponad 28 mld euro.

  Więcej informacji na temat pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności

  Ostatnia aktualizacja strony: 20 marca 2024 r.

  Dokumenty

  24 MARCA 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment