Skip to main content
EU's solidaritet med Ukraine

EU's sanktioner over for Rusland efter invasionen af Ukraine

#StandWithUkraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Disse sanktioner er intelligente og målrettede og rammer Rusland, hvor det kan mærkes (og med maksimale konsekvenser for den russiske politiske elite), og de er godt koordineret med EU's allierede.

Sanktionerne kan ses nedenfor.

Sanktioner over for enkeltpersoner og enheder

Forbuddet mod at stille penge og økonomiske ressourcer til rådighed gælder for:

Mennesker

 • Indrejseforbud
 • Indefrysning af aktiver
 • Forbud mod at stille penge til rådighed

Enheder

 • Indefrysning af aktiver
 • Forbud mod at stille penge til rådighed
FAKTA

Blandt de sanktionerede er de vigtigste politiske repræsentanter, oligarker, militært personel og propagandister. Sanktioner over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, gælder nu for:

1,473
enkeltpersoner
205
enheder
 • En udvidelse af kriterierne for at sætte personer og enheder på sanktionslisten gør det let for os at målrette indsatsen mod alle russiske regeringsmedlemmer og deres familier samt oligarker, forretningsfolk, propagandister og aktører, der spreder bevidst misinformation, og personer, der er aktive inden for de vigtigste sektorer i den russiske økonomi og støtter den militære aggression mod Ukraine.
 • Skærpede krav om indberetning betyder, at personer på listen aktivt skal oplyse om deres aktiver i EU. Dette hjælper til at sikre en mere effektiv sporing og indefrysning af aktiverne.

Sanktioner vedrørende finansielle tjenesteydelser og forretningsservice

Vi hindrer Ruslands adgang til EU's kapitalmarkeder, øger låneomkostningerne for de enheder, der er pålagt sanktioner, og udhuler gradvist Ruslands industrigrundlag ved

 • at forbyde enhver form for udlån og køb af værdipapirer udstedt af visse russiske banker og regeringen (herunder centralbanken)
 • at indefryse en række russiske bankers aktiver og pålægge dem finansieringsforbud
 • fuldstændig at forbyde transaktioner med visse russiske statsejede virksomheder på tværs af forskellige sektorer – Kremls militærindustrielle kompleks
 • at præcisere, at kryptoaktiver er omfattet af kategorien "omsættelige værdipapirer"
 • at udvide forbuddet mod eksport af pengesedler og salg af værdipapirer, der kan overdrages, til at omfatte alle officielle EU-valutaer – alle beholdninger af kryptoaktiver forbydes uanset beløb
 • at forbyde EU-kreditvurderingsbureauers vurdering af Rusland og russiske virksomheder og levering af kreditvurderingstjenester til russiske kunder
 • at forbyde leveringen af kryptoaktivtjenester af høj værdi til Rusland
 • at forbyde rådgivning af velhavende russere om truster og dermed gøre det vanskeligere for dem at placere deres rigdomme i EU
 • at forbyde leveringen af visse erhvervsrelaterede tjenesteydelser – direkte eller indirekte – såsom regnskabsføring, revision, lovpligtig revision, bogholderi, skatterådgivning, IT-konsulentydelser, juridisk rådgivning, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, virksomheds- og ledelsesrådgivning, PR-tjenester, markeds- og opinionsundersøgelser, teknisk afprøvning og analyse samt reklametjenester til den russiske regering og til juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
 • at ramme den russiske elite med forbud mod at foretage store indskud i bankerne i EU.

Vi blokerer desuden Ruslands valutareserver i EU ved

Det forhindrer disse banker i at gennemføre deres finansielle transaktioner hurtigt og effektivt i hele verden.

FAKTA

70 % af aktiverne i det russiske banksystem er omfattet af sanktioner

Energisektoren

Vi har indført et forbud mod eksport af bestemte raffineringsteknologier, der supplerer det gældende forbud mod olieudstyr fra 2014, hvilket gør det mere besværligt og dyrere for Rusland at modernisere landets olieraffinaderier.

Et forbud mod import af alle former for russisk kul.

Desuden har vi indført et vidtrækkende forbud mod nye investeringer i hele den russiske energisektor, med begrænsede undtagelser for civil kerneenergi og transport af visse energiprodukter tilbage til EU.

Et fuldstændigt forbud mod import af al russisk råolie og alle russiske olieprodukter transporteret ad søvejen. Forbuddet er omfattet af visse overgangsperioder for at give sektoren og de globale markeder mulighed for at tilpasse sig, og en midlertidig undtagelse for råolie fra rørledninger for at sikre udfasningen. Herved får EU og dets partnere mulighed for at sikre alternative forsyningsveje og minimere indvirkningen på de globale oliepriser.

Nye EU-investeringer i den russiske minesektor vil blive forbudt med undtagelse af visse råstoffer.

G7 og alle medlemslandene har fastsat et prisloft for eksport af russisk råolie importeret ad søvejen til en maksimumspris på 60 US-dollar pr. tønde. Det har til formål at reducere Ruslands indtægter, holde de globale energimarkeder stabile og bidrage til at tackle inflationen og holde energiomkostningerne stabile.

FAKTA

Dette dækker 90 % af vores nuværende olieimport fra Rusland.

Transportsektoren

 • Vi forbyder eksport, salg, levering og overførsel af alle typer luftfartøjer og reservedele og udstyr til luftfartøjer til Rusland.
 • Forbud mod levering af alle dertil knyttede reparations- og vedligeholdelsesydelser og finansielle tjenesteydelser.
 • Vi har lukket EU's luftrum for alle russiskejede, russisk registrerede og russisk kontrollerede luftfartøjer, herunder private jetfly, der tilhører oligarker.
 • Vi har indført eksportrestriktioner for søfartsnavigationsprodukter og radiokommunikationsteknologi.
 • Et fuldstændigt forbud mod russisk og belarusisk vejgodstransport i EU (visse undtagelser vil omfatte nødvendighedsvarer som f.eks. landbrugs- og fødevarer, humanitær bistand og energi).
 • Et forbud for alle fartøjer, der sejler under russisk flag, mod at lægge til i EU-havne (der gælder undtagelser for medicinske, fødevaremæssige, energimæssige og humanitære formål).
FAKTA

Tre fjerdedele af Ruslands nuværende kommercielle luftflåde er fremstillet i EU, USA og Canada. Det betyder, at Rusland ikke vil kunne vedligeholde sin flåde og leve op til internationale standarder på området.

Sanktioner vedrørende varer med dobbelt anvendelse og avancerede teknologiprodukter

Vi har strammet og udvidet den eksisterende eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse for at ramme kritiske sektorer i Ruslands militærindustrielle kompleks, og vi har begrænset Ruslands adgang til afgørende avanceret teknologi som f.eks.:

 • droner og software til droner
 • software til krypteringsudstyr
 • halvledere og avanceret elektronik
 • motorer til droner
 • kemikalier, der kan anvendes til kemiske våben
 • produkter, der kan anvendes ved retshåndhævelse
 • særlige materialer og industrimaskiner
 • kamouflageudstyr og aktive midler til opretholdelse af ro og orden, elektroniske komponenter identificeret i russiske våben

Desuden har vi yderligere udvidet listen over enheder, som er omfattet af strengere restriktioner, herunder virksomheder der er aktive på militær- og forsvarsområdet, som logistisk og materielt støtter invasionen.

FAKTA

Sanktionerne rammer Ruslands adgang til vigtige teknologier ud over varer og teknologier med dobbelt anvendelse og forringer med tiden landets teknologiske kapacitet.

Sanktionerne vil standse offentlig finansiering af og finansiel bistand til handel med og investeringsstøtte i Rusland, herunder national eksportstøtte.

Handelssanktioner: eksport- og importforbud

EU ophævede i samarbejde med G7-landene og andre ligesindede partnere Ruslands status som mestbegunstiget nation inden for rammerne af WTO fra den 15. marts. Dette fratager Rusland vigtige handelsfordele som WTO-medlem.

EU har besluttet ikke at handle gennem en forhøjelse af importtolden, men gennem en række sanktioner, der omfatter forbud mod import eller eksport af varer, navnlig:

 • EU-importforbud mod stålprodukter, der er færdige eller halvfabrikata
 • EU-eksportforbud mod luksusvarer, der direkte rammer den russiske elite
 • yderligere importforbud, herunder mod cement, gummiprodukter, træ, spiritus og luksusfisk og -skaldyr
 • yderligere målrettede eksportforbud – til en værdi af 10 mia. euro – på områder, hvor Rusland er sårbart på grund af landet store afhængighed af forsyninger fra EU. Dette omfatter f.eks. kvantecomputere og avancerede halvledere, følsomme maskiner, transport og kemikalier. Det omfatter også særlige katalysatorer til brug i raffinaderiindustrien. Dette vil bidrage til at forringe Ruslands teknologiske grundlag og industrielle kapacitet
 • tilføjelse af jetbrændstof og brændstofadditiver, som kan anvendes af den russiske hær, til det eksisterende eksportforbud
 • forbud mod at købe, importere eller overføre (direkte eller indirekte) guld med oprindelse i Rusland
 • eksportforbud mod lavteknologiske produkter, der anvendes af militæret, såsom legetøjs-/hobbydroner, komplekse generatoranordninger, bærbare computere, kameraer og objektiver, radionavigationsapparater og apparater til transmission eller modtagelse af tale, billeder eller data

FAKTA

 • Eksportforbuddet mod EU's luksusvarer forhindrer den russiske elite i at købe varer som biler, ure og smykker. Importforbuddet omfatter ikoniske russiske produkter som vodka og kaviar.
 • Importforbuddet mod russisk kul berører en fjerdedel af Ruslands samlede globale kuleksport og beløber sig til et indtægtstab på 8 mia. euro for Rusland.
 • På eksportsiden er den samlede anslåede værdi af eksportrestriktionerne på varer og teknologi pr. dags dato 32,5 mia. euro. Dette udgør 36 % af EU's eksport før invasionen.
 • 57 % af importen før krigen er omfattet af restriktioner, svarende til 89,9 mia. euro.
 • Den samlede værdi af eksportrestriktioner på tjenesteydelser er 3,28 mia. euro (16 % af EU's eksport af tjenesteydelser til Rusland i 2021).
 • Ingen af de foranstaltninger, som EU har indført, er rettet mod handel med landbrugs- og fødevarer, herunder hvede og gødning, mellem tredjelande og Rusland.

 

Udelukkelse af Rusland fra offentlige kontrakter og europæiske penge

 • Fuldstændigt forbud mod russiske statsborgeres og enheders deltagelse i offentlige indkøbskontrakter i EU.
 • Begrænsning af finansiel og ikkefinansiel støtte til russiske offentligt ejede eller kontrollerede enheder i henhold til EU's, Euratoms og EU-landenes programmer. Der vil ikke blive indgået nye kontrakter eller aftaler med russiske offentlige organer eller tilknyttede enheder.

FAKTA

Kommissionen suspenderer russiske offentlige organers eller tilknyttede enheders deltagelse i igangværende tilskudsaftaler og suspenderer alle relaterede betalinger under Horisont 2020, Euratom og Erasmus+. 

Hvad angår Horisont Europa (undtagen Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Innovationsråd), er ingen juridiske enheder (offentlige og private), der er etableret i Rusland, Belarus eller i ikke-regeringskontrollerede områder i Ukraine, berettigede til at deltage.

Visumsanktioner

Den 9. september vedtog Rådet fuldstændigt at suspendere EU's visumlempelsesaftale med Rusland. Dette betyder, at russiske statsborgere ikke længere har privilegeret adgang til EU og vil stå over for en længerevarende, dyrere og vanskeligere visumansøgningsprocedure. EU-landene har vide beføjelser til at foretage skøn i behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold fra russiske statsborgere og kan sikre strengere kontrol med russiske statsborgere, der ønsker at rejse til EU. EU vil fortsat være åben for visse kategorier af russiske visumansøgere, der rejser med væsentlige formål, herunder navnlig familiemedlemmer til EU-borgere, journalister, systemkritikere og civilsamfundsrepræsentanter.

Kommissionen har også fremlagt et lovgivningsforslag om ikke at anerkende russiske pas, der er udstedt i de besatte regioner i Ukraine. Det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet at vedtage forslaget.

Sanktioner mod aktører, der spreder bevidst misinformation

De statsejede misinformationskanaler, der støtter Kreml, er for Rusland en vigtig støtte i aggressionen mod Ukraine. De udgør en betydelig og direkte trussel mod EU's lov og orden og sikkerhed. Derfor har vi indført sanktioner over for de statsejede medier, der spreder desinformation og manipulerer informationer.

Indstilling af udsendelser fra og distribution af Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV og Pervyi Kanal – f.eks. via kabel, satellit, IPTV, platforme, websteder og apps. Alle relevante licenser, tilladelser og distributionsordninger er suspenderet. Dette gælder også udsendelser til tredjelande.

Det er ligeledes forbudt at reklamere for produkter eller tjenesteydelser på kanaler, der er genstand for sanktioner.

  EUvsDisinfo: Misinformation om Ukraine
   

  Disse sanktioner kommer oven i de sanktioner, der blev vedtaget den 23. februar2022 vedrørende Donetsk og Luhansk, navnlig:

  • et forbud mod import af varer fra disse områder
  • restriktioner på handel og investeringer inden for visse økonomiske sektorer
  • et forbud mod at levere turisttjenesteydelser
  • et forbud mod eksport af visse varer og teknologier.

  Sanktioner mod Belarus

  Vi har indført en pakke med sanktioner mod Belarus, der rammer landets vigtigste sektorer såvel som enkeltpersoner, der støtter Ruslands krigsførelse.

  Vi har indført sanktioner for at lukke eksisterende smuthuller og yderligere import- og eksportrestriktioner over for centrale økonomiske sektorer:

  • Ophævelse af undtagelsen for kontrakter, der er indgået forud for vedtagelsen af de eksisterende sanktioner.
  • Tilføjelse af nye forbud mod import af potaske, træ, cement, jern, stål og gummiprodukter og forbud mod eksport af visse typer maskiner, varer og teknologier med dobbelt anvendelse samt andre avancerede varer og teknologier, der kan bidrage til Belarus' militære, teknologiske, forsvarsmæssige og sikkerhedsmæssige udvikling.
  • Indførelse af målrettede restriktioner over for højtstående medlemmer af det belarusiske militær.
  • Vi har indført SWIFT-forbud samt yderligere finansielle sanktioner svarende til dem, vi har indført over for Rusland.

  Disse sanktioner blev forlænget den 6. oktober, så de omfatter alle ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine i Donetsk oblast, Luhansk oblast, Zaporizhzhia oblast og Kherson oblast.

  Belarus' WTO-tiltrædelsesproces

  I lyset af Belarus' materielle støtte til den russiske invasion er tiltrædelsesprocessen suspenderet, og EU vil ikke deltage i noget tiltrædelsesrelateret arbejde. Dette blev bekræftet i en fælles erklæring med andre ligesindede WTO-medlemmer den 22. marts 2022. 

  FAKTA

  Sanktionerne styrker de nuværende sektorspecifikke foranstaltninger betydeligt, idet de er rettet mod 5 ud af de 10 største eksportsektorer i den belarusiske økonomi og de vigtigste typer EU-eksport til Belarus. Sanktionerne vil nu omfatte næsten 70 % af den samlede belarusiske eksport til EU.

  "Freeze and Seize"-taskforcen

  Kommissionen har oprettet en "Freeze and Seize"-taskforce for at undersøge forbindelserne mellem aktiver, der tilhører personer opført på sanktionslisten, og kriminelle aktiviteter. Efterforskning og retsforfølgning er medlemslandenes ansvar, og taskforcens mål er at styrke koordineringen på operationelt plan for at sikre en effektiv håndhævelse af EU's sanktioner i alle medlemslandene.

  Taskforcen består af repræsentanter for Kommissionen, kontaktpunkter fra hvert medlemsland, Eurojust og Europol. Den vil koordinere sit arbejde med taskforcen "Russian Elites, Proxies and Oligarchs (REPO)", der er oprettet mellem G7-landene, Australien og EU. Den vil mødes ugentligt og forblive operationel så længe, det er nødvendigt.

  Inddrivelse og konfiskation af aktiver

  For at bidrage til gennemførelsen af EU's sanktioner har Kommissionen foreslået at tilføje overtrædelsen af EU's sanktioner til listen over EU-forbrydelser og styrke reglerne om inddrivelse og konfiskation af aktiver. Så længe Ruslands aggression over for Ukraine fortsætter, er det af afgørende betydning, at EU's sanktioner fuldt ud implementeres, og at en tilsidesættelse af dem ikke må kunne betale sig. Forslagene skal sikre, at aktiver, der tilhører personer eller enheder, som tilsidesætter de restriktive foranstaltninger, rent faktisk kan konfiskeres på et senere tidspunkt.