Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Sanktioner på transportområdet

alt=""
FAKTA

Tre fjerdedele af Ruslands nuværende kommercielle luftflåde er fremstillet i EU, USA og Canada. Det betyder, at Rusland ikke vil kunne vedligeholde sin flåde og leve op til internationale standarder på området.

Målrettede sanktioner mod den russiske transportsektor

For at begrænse den russiske industris kapacitet til at erhverve vigtige varer og for at skabe forstyrrelser i landets vej-, luftfarts- og søfartssektorer har EU indført

 • et forbud mod eksport, salg, levering og overførsel af alle typer luftfartøjer og reservedele og udstyr til luftfartøjer til Rusland
 • et forbud mod levering af alle dertil knyttede reparations- og vedligeholdelsesydelser og finansielle tjenesteydelser
 • lukning af EU's luftrum for alle russiskejede, russisk registrerede og russisk kontrollerede luftfartøjer, herunder private jetfly, der tilhører oligarker
 • eksportrestriktioner for søfartsnavigationsprodukter og radiokommunikationsteknologi
 • et fuldstændigt forbud mod russisk og belarusisk vejgodstransport i EU (visse undtagelser vil omfatte nødvendighedsvarer som f.eks. landbrugs- og fødevarer, humanitær bistand og energi)
 • et fuldstændigt forbud mod, at lastbiler med russiske påhængsvogne og sættevogne transporterer varer til EU. Dette betyder, at der vil blive slået ned på omgåelsen af forbuddet for russiske godstransportoperatører mod at transportere varer i EU.
 • et indrejseforbud i EU's havne for alle fartøjer, der sejler under russisk flag (der gælder undtagelser for medicinske, fødevaremæssige, energimæssige og humanitære formål)
 • ophævelse af anerkendelsen af det russiske søfartsregister på EU-plan og et indrejseforbud for alle skibe, der er registreret i det, uanset hvilket flag de sejler under
 • forbud mod søtransport udført af alle EU-operatører i oliehandelen mellem Rusland og tredjelande, medmindre den falder ind under olieprisloftet
 • begrænset adgang til finansielle tjenesteydelser for russiske jernbaner
 • sanktioner over for flere enkeltpersoner med tilknytning til transportsektoren, herunder den russiske transportminister
 • forbud mod at anløbe EU-havne for fartøjer, som foretager skibsoverførsler, der mistænkes for at være i strid med det russiske olieimportforbud eller G7-koalitionens prisloft
 • forbud mod at anløbe EU-havne for fartøjer, der ikke mindst 48 timer i forvejen underretter den kompetente myndighed om en skibsoverførsel, som finder sted inden for et EU-lands eksklusive økonomiske zone eller inden for 12 sømil fra basislinjen for det pågældende lands kyst
 • forbud mod at anløbe EU-havne for fartøjer, der manipulerer med eller afbryder deres navigationssporingssystem, når de transporterer russisk olie, som er omfattet af forbuddet mod olieimport eller G7-prisloftet