Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Санкции на ЕС срещу Русия след нахлуването в Украйна

#StandWithUkraine

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Тези мерки са интелигентни и целенасочени, като засягат Русия там, където е уязвима (с максимално въздействие върху руския политически елит), и са добре координирани с нашите съюзници.

Санкциите са посочени по-долу.

Отделни списъци на лица и образувания

Забраната за предоставяне на средства или икономически ресурси се отнася до:

Хора

 • Забрана за пътуване
 • Замразяване на активи
 • Забрана за предоставяне на средства

Образувания

 • Замразяване на активи
 • Забрана за предоставяне на средства
ФАКТ

Сред лицата, на които се налагат санкции, са високопоставени политически представители, олигарси, военен персонал и пропагандисти. Понастоящем се прилагат ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, по отношение на:

1473
физически лица
205
субекти
 • Разширяването на критериите за включване в списъците улеснява налагането на санкции на всички членове на руското правителство и техните семейства, олигарсите, бизнесмените, пропагандистите, лицата, разпространяващи дезинформация, и лицата, извършващи дейност във водещи сектори на руската икономика, които подкрепят военната агресия.
 • Засилване на докладването, като от включените в списъка лица се изисква активно да оповестяват всички свои активи в рамките на ЕС. Това помага да се гарантира, че активите се проследяват и замразяват много по-ефективно.

Мерки по отношение на финансовите и стопанските услуги

Спира се достъпът на Русия до капиталовите пазари на ЕС, увеличават се разходите по заеми за санкционираните образувания и постепенно се подкопава промишлената база на Русия чрез:

 • забрана за всякаква форма на кредитиране и закупуване на ценни книжа, издадени от страна на някои руски банки и на правителството (включително Централната банка)
 • замразяване на активи и забрана за финансиране на редица руски банки
 • пълна забрана на всякакви сделки с някои руски държавни предприятия в различни сектори — военнопромишления комплекс на Кремъл
 • поясняване, че криптоактивите попадат в обхвата на „прехвърлимите ценни книжа“
 • разширяване на забраните за износ на банкноти и за продажба на прехвърлими ценни книжа до всички официални валути на ЕС; забрана за всички портфейли с криптоактиви независимо от сумата
 • забрана за предоставянето на рейтинги на Русия и руските дружества от агенциите за кредитен рейтинг от ЕС, както и на рейтингови услуги на руски клиенти
 • забрана за предоставяне на Русия на услуги за криптоактиви с висока стойност
 • забрана за предоставяне на консултантски услуги на богати руски граждани, която ще затрудни съхраняването на тяхното богатство в ЕС
 • забрана за предоставяне на руското правителство и на юридически лица, образувания и органи със седалище в Русия на определени услуги от значение за предприятията – пряко или косвено – например услуги, свързани със счетоводство, одит, задължителен одит, водене на търговски книги и данъчни консултации, консултантски услуги в областта на информационните технологии, правни консултации, архитектурни и инженерни услуги, стопански и управленски консултации и услуги в областта на връзките с обществеността и проучването на общественото мнение, услуги по техническо изпитване и анализ, рекламни услуги за руското правителство, както и за юридически лица, образувания или органи в Русия
 • целенасочени мерки срещу представители на руския елит, като се налага забрана върху техните големи депозити в банки в ЕС.

Освен това блокираме държаните в ЕС валутни резерви на Русия чрез:

Мярката пречи на тези банки да извършват финансовите си операции в световен мащаб по бърз и ефективен начин.

ФАКТ

70 % от активите на руската банкова система са обект на санкции

Енергиен сектор

Забраната за износ на конкретни технологии за рафиниране — в допълнение към действащата забрана за петролно оборудване от 2014 г. — прави по-трудно и по-скъпо за Русия модернизирането на нефтените ѝ рафинерии.

Забрана за внос на всякакви видове руски въглища.

Широкообхватна забрана за нови инвестиции в руския енергиен сектор, с ограничени изключения за ядрената енергия за граждански цели и транспортирането на някои енергийни продукти обратно до ЕС.

Пълна забрана за внос на всякакъв руски суров нефт и нефтопродукти, превозвани по море. По отношение на забраната важат определени преходни периоди, за да се даде възможност на сектора и на световните пазари да се адаптират, както и временно освобождаване за суровия петрол от тръбопроводи, за да се гарантира постепенното му преустановяване. Това позволява на ЕС и неговите партньори да осигурят алтернативни доставки и свежда до минимум въздействието върху световните цени на петрола.

Новите инвестиции на ЕС в руския минен сектор ще бъдат забранени, с изключение на някои суровини.

Г-7 и всички държави от ЕС са определили ценови таван за износа на руски суров нефт по море, фиксиран на максимална цена от 60 USD за барел. Той има за цел да се намалят допълнително приходите на Русия, да се запази стабилността на световните енергийни пазари и да се спомогне за справяне с инфлацията и поддържане на стабилни разходи за енергия.

ФАКТ

Това обхваща 90 % от нашия настоящ внос на петрол от Русия.

Транспортен сектор

 • Забрана за износ, продажба, доставка или прехвърляне на всички въздухоплавателни средства, резервни части и оборудване за тях за Русия.
 • Забрана за предоставяне на всички свързани с тях услуги по ремонт, поддръжка или финансови услуги.
 • Затваряне на въздушното пространство на ЕС за всички притежавани, регистрирани или контролирани от Русия въздухоплавателни средства, включително частни самолети на олигарси.
 • Ограничения за износа на стоки за морското корабоплаване и радиокомуникационни технологии.
 • Пълна забрана за руски и беларуски автомобилни превози на товари в ЕС (ще има определени изключения по отношение на стоките от първа необходимост, като селскостопански и хранителни продукти, хуманитарна помощ, както и енергоносители).
 • Забрана кораби под флага на Русия да влизат в пристанища на ЕС (предвидени са изключения във връзка с медицински, продоволствени, свързани с енергетиката и хуманитарни цели).
ФАКТ

Три четвърти от настоящия търговски въздушен флот на Русия е произведен в ЕС, САЩ и Канада. Това означава, че Русия няма да бъде в състояние да поддържа флота си в съответствие с международните стандарти.

Изделия с двойна употреба и високотехнологични изделия

Засилване и разширяване на контрола върху износа на изделия с двойна употреба, насочено срещу чувствителни сектори на руския военнопромишлен комплекс, както и ограничаване на достъпа на Русия до изключително важни авангардни технологии, като например:

 • дронове и софтуер за дронове
 • софтуер за криптиращи устройства
 • полупроводници и авангардна електроника.
 • двигатели за дронове
 • химикали, които биха могли да се използват за химически оръжия
 • изделия, свързани с правоприлагането
 • специални материали и промишлени машини
 • камуфлажни съоръжения и вещества за борба с масови безредици, електронни компоненти, идентифицирани в руското оръжие

Разширяване на списъка на санкционираните субекти, за които се прилагат по-строги ограничения, включително дружества, осъществяващи дейност във военни и отбранителни области, които логистично и материално подкрепят инвазията.

ФАКТ

Санкциите засягат достъпа на Русия до важни технологии извън изделията и технологиите с двойна употреба и с течение на времето понижават нейния технологичен капацитет.

Санкциите спират публичното финансиране или финансовата помощ за търговия с Русия или за подкрепа за инвестициите в страната, включително националната подкрепа за износа

Ограничителни мерки за търговията: забрани за износ и внос

ЕС в сътрудничество с държавите от Г-7 и други единомислещи партньори спря третирането на Русия като най-облагодетелствана нация в рамките на СТО, считано от 15 март 2022 г. Това лишава Русия от важни търговски предимства като член на СТО.

ЕС реши да не действа чрез повишаване на вносните мита, а чрез набор от санкции, които обхващат забрани за вноса или износа на стоки, и по-специално:

 • забрана за внос в ЕС на всички готови и полуготови стоманени изделия
 • Забрана за износ от ЕС на луксозни стоки, за да бъде пряко засегнат руският елит
 • допълнителни забрани на внос, включително на цимент, каучукови продукти, дървесина, спиртни напитки, алкохолни напитки, морски храни от висок клас
 • допълнителни целеви забрани за износ – на стойност 10 млрд. евро – в области, в които Русия е уязвима поради силната си зависимост от доставки от ЕС. Това включва например квантови изчислителни технологии, авангардни полупроводници, машини за чувствителни сектори, транспортно оборудване и химикали. Тук се включват и специални катализатори за рафинериите. Тези забрани ще допринесат за влошаване на технологичната база и промишления капацитет на Русия
 • добавяне към съществуващите забрани за износ на забрана по отношение на горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, които могат да се използват от руската армия
 • забрана за закупуване, внос или прехвърляне, пряко или непряко, на злато, ако то е с произход от Русия
 • забрани за износ на изделия с по-ниски технологии, използвани от военните, като играчки/хоби дронове, сложни генераторни устройства, лаптопи, камери и лещи, радионавигационни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, изображения или данни

ФАКТ

 • Забраната за износ на луксозни стоки от ЕС лишава руския елит от стоки като автомобили, часовници и бижута. Забраната за внос обхваща емблематични руски продукти, като водка и хайвер.
 • Забраната за внос на руски въглища засяга една четвърт от целия руски износ на въглища и води до загуба на приходи за Русия в размер на 8 млрд. евро годишно.
 • По отношение на износа, прогнозната обща стойност на ограниченията върху износа на стоки и технологии към момента е 32,5 млрд. евро. Това се равнява на 36 % от износа на ЕС преди нахлуването.
 • 57 % от предвоенния внос са обхванати от мерки, което представлява 89,9 милиарда евро.
 • Общата стойност на ограниченията върху износа на услуги е 3,28 млрд. евро (16 % от износа на услуги на ЕС за Русия през 2021 г.).
 • Нито една от приетите от ЕС мерки по никакъв начин не е насочена към търговията със селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, между трети държави и Русия.

 

Изключване на Русия от обществени поръчки и европейски средства

 • Пълна забрана за участие на руски граждани и субекти в договори за обществени поръчки в ЕС.
 • Ограничаване на финансовата и нефинансовата подкрепа за руски образувания, които са публична собственост или под публичен контрол, по програми на ЕС, Евратом и държавите членки. По тези програми няма да бъдат сключвани нови договори или споразумения с руски публични органи или свързани с тях субекти.

ФАКТ

Комисията прекратява участието на руски публични органи или свързани с тях субекти във всички текущи споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и спира всички свързани плащания по „Хоризонт 2020“, Евратом и „Еразъм+“. 

За „Хоризонт Европа“ (с изключение на Европейския научноизследователски съвет и Европейския съвет по иновациите) всички правни субекти (публични и частни), установени в Русия, Беларус или в територии на Украйна, които не се контролират от правителството, не отговарят на условията за участие.

Визови мерки

На 9 септември 2022 г. Съветът постигна съгласие за пълно спиране на прилагането на споразумението на ЕС за визови облекчения с Русия. Това означава, че руските граждани вече няма да се ползват с привилегирован достъп до ЕС и процесът на кандидатстване за виза за тях става по-продължителен, по-скъпоструващ и по-труден. Държавите членки разполагат с голяма свобода на преценка при обработването на заявления за визи за краткосрочно пребиваване от руски граждани и могат да осигурят по-силен контрол по отношение на руските граждани, които искат да пътуват в ЕС. ЕС ще остане отворен за руски кандидати за виза, пътуващи по наложителни причини, сред които по-специално членове на семействата на граждани на ЕС, журналисти, дисиденти и представители на гражданското общество.

Комисията също така представи законодателно предложение относно непризнаването на руски паспорти, издадени в окупираните региони на Украйна. Сега е ред на Европейския парламент и Съвета да вземат решение по това предложение.

Санкциониране на субекти, разпространяващи дезинформация

Държавните и прокремълските канали за дезинформация са от изключително значение за подкрепата на руската агресия срещу Украйна. Те представляват значителна и пряка заплаха за обществения ред и сигурност на ЕС. Ето защо ЕС реши да санкционира активите на Кремъл за дезинформация и манипулиране на информация.

Спиране на предаването и разпространението на „Русия днес“, „Спутник“, Русия РТР/РТР Планета, Русия 24 и ТВ Център Интернешънъл, NTV/NTV Мир, Русия 1, REN TV и „Първи канал“, например чрез кабел, сателит, IP телевизия, платформи, уебсайтове и приложения. Действието на всички съответни лицензи, разрешения и договорености за разпространение е спряно. Това се отнася и за излъчването към трети държави.

Рекламирането на стоки и услуги в санкционираните средства за масово осведомяване също се забранява.

  EUvsDisinfo: дезинформация относно Украйна
   

  Това е в допълнение към санкциите, одобрени на 23 февруари 2022 г. във връзка с Донецк и Луганск, по-специално:

  • забрана за внос на стоки от тези зони
  • ограничения върху търговията и инвестициите, свързани с определени икономически сектори
  • забрана за предоставяне на туристически услуги
  • забрана за износ на някои стоки и технологии

  Беларус

  Пакет от санкции срещу Беларус засяга най-важните сектори и лица, които подкрепят руските военни действия.

  Санкции с цел премахване на съществуващите пропуски и налагането на допълнителни ограничения върху вноса и износа във важни икономически сектори:

  • прекратяване на изключението за поръчки, възложени преди приемането на съществуващите санкции.
  • Добавяне на нови забрани за внос на поташ, дървесина, цимент, желязо и стомана, както и каучукови изделия и забрани за износ на някои видове машини, изделия и технологии с двойна употреба, както и други авангардни стоки и технологии, които биха могли да спомогнат за развитието на военните технологии, отбраната и сигурността в Беларус.
  • Налагане на целенасочени ограничителни мерки върху високопоставени беларуски военни.
  • Забрани за участие в SWIFT, подобни на тези за Русия, и по-нататъшно разширяване на съществуващите финансови ограничения в съответствие с мерките, които вече са в сила във връзка със санкциите срещу Русия.

  Действието на тези санкции бе удължено на 6 октомври 2022 г., за да бъдат обхванати всички неконтролирани от правителството територии на Украйна в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.

  Процес на присъединяване към СТО

  С оглед на материалната подкрепа на Беларус за руската инвазия, процесът на нейното присъединяване е преустановен, като ЕС няма да участва в никакви дейности, свързани с присъединяването на страната към СТО. Това бе потвърдено в съвместно съобщение с други единомислещи членове на СТО на 22 март 2022 г. 

  ФАКТ

  Със санкциите се засилват значително настоящите секторни мерки, тъй като те са насочени към 5 от 10-те най-големи експортни сектора на беларуската икономика и към най-важните експортни стоки на ЕС за Беларус. Така мерките ще обхванат почти 70 % от целия износ на Беларус за ЕС.

  Работна група „Freeze and Seize“

  Комисията създаде работна група „Freeze and Seize“ за проучване на връзките между активи, принадлежащи на лица, фигуриращи в списъците на ЕС за санкции и престъпни дейности. Въпреки че разследванията и наказателните преследвания са отговорност на държавите членки, целта на работната група е да се засили координацията, необходима на оперативно равнище, за да се осигури ефективно прилагане на санкциите на ЕС във всички държави от Съюза.

  Работната група се състои от представители на Комисията, звена за контакти от всяка държава членка и представители на Евроюст и Европол. Тя ще координира дейността си с работната група „Руски елити, пълномощници и олигарси“, създадена от членовете на Г-7, Австралия и Европейския съюз. Работната група ще заседава всяка седмица и ще работи колкото време е необходимо.

  Отнемане и конфискация на активи

  За да допринесе за прилагането на ограничителните мерки на ЕС, Комисията предложи нарушаването им да се добави към списъка на престъпленията в ЕС и да се укрепят правилата за отнемане и конфискация на активи. Докато руската агресия срещу Украйна продължава, от първостепенно значение е ограничителните мерки на ЕС да се прилагат изцяло и да не се допуска нарушаването им. Тези предложения имат за цел да се гарантира, че активите на лицата и образуванията, които нарушават ограничителните мерки, могат да бъдат конфискувани на практика в бъдеще.