Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Krievijas saukšana pie atbildības

Starptautisko tiesību pārkāpumi

ES ir stingri apņēmusies nepieļaut, ka Ukrainā pastrādātie kara noziegumi paliek nesodīti.

Noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi, genocīds un agresijas noziegums ir starptautiski noziegumi, kas uzskatāmi par vissmagākajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Ukraina izmeklē vairāk nekā 69 000 iespējamu starptautisku noziegumu, taču to faktiskais skaits, visticamāk, ir vēl lielāks.

 • 14 ES dalībvalstis

  jau ir sākušas Ukrainā pastrādāto starptautisko noziegumu izmeklēšanu valsts mērogā.

 • 6 ES dalībvalstis

  (Polija, Latvija, Igaunija, Slovākija, Rumānija un Lietuva) kopā Ukrainu un Starptautisko Krimināltiesu (SKT) darbojas kopējā izmeklēšanas grupā, kuru atbalsta Eurojust.

Kas ir agresijas noziegums

Agresijas noziegumu parasti izdara valsts augstākā politiskā un militārā vadība, un tas ir vērsts pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību. Par agresijas noziegumu uzskatāms iebrukums, militāra okupācija, piespiedu aneksija, bombardēšana un ostu militārā blokāde, – Krievija ir īstenojusi tos visus.

Tā kā Krievija nav akceptējusi SKT jurisdikciju, Komisija ierosina alternatīvas iespējas, kā panākt, lai šis agresijas noziegums nepaliktu nesodīts.

Ukrainā izdarīto Krievijas noziegumu izmeklēšana

Turpinot atbalstīt SKT darbu, Komisija kopā ar starptautisko sabiedrību veido īpašu starptautisku tribunālu, kas izmeklēs Krievijas agresijas noziegumu un sauks pie atbildības vainīgos.

Lai palīdzētu koordinēt pierādījumu vākšanu, Komisija Hāgā izveidoja starptautisku centru saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu. Šis centrs būs saistīts ar esošo kopējo izmeklēšanas grupu, ko atbalsta Eurojust. Centrs palīdzēs koordinēt izmeklēšanu un pierādījumu vākšanu par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem.

Komisija arī turpina sniegt ieguldījumu esošajos mehānismos, tai skaitā

 • palielinot SKT darba kapacitāti – kopš iebrukuma sākuma piešķirti vairāk nekā 10 miljoni eiro;
 • stiprinot Ukrainas Ģenerālprokuratūru – IT aprīkojuma un iekārtu iegādei atvēlēti vairāk nekā 6 miljoni eiro;
 • uzlabojot Eurojust sagatavotību – saskaņā ar grozīto Eurojust regulu aģentūrai ir pieejama jauna datubāze, kurā tā var droši glabāt un analizēt pierādījumus par starptautiskiem noziegumiem;
 • atbalstot Eurojust un Eiropolu, kas koordinē ES dalībvalstu veiktās izmeklēšanas;
 • koordinējot rīcību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu pārskatatbildību un globālu reakciju. 

Nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Krievijai un tās oligarhiem ir jākompensē Ukrainai nodarītie zaudējumi un postījumi.

Reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, Komisija 2022. gada martā izveidoja darba grupu “Freeze and Seize” (Iesaldēt un konfiscēt), kuras mērķis ir uzlabot pret Krievijas un Baltkrievijas fiziskām un juridiskām personām vērsto ES sankciju koordināciju.

Šī Komisijas vadītā darba grupa sekmē dalībvalstu un ES aģentūru Eurojust un Eiropola sadarbību ar mērķi identificēt, iesaldēt un, ja iespējams, konfiscēt Krievijas aktīvus.

Darba grupa uztur ciešu saikni ar starptautiskajiem partneriem, tai skaitā ar Ukrainas un ASV iestādēm. G7+ līmenī tā regulāri sadarbojas ar darba grupu Krievijas elites, tās aģentu un oligarhu jautājumos (REPO).

 • alt=""
  FAKTS

  Eiropas Savienībā līdz šim iesaldēto privāto aktīvu vērtība pārsniedz 28 miljardus eiro.

ES ir arī ieviesusi stingrākus aktīvu iesaldēšanas pienākumus. Ir panākta vienošanās par jaunu kritēriju to personu iekļaušanai sarakstā, kuras gūst labumu no ES uzņēmumu Krievijas meitasuzņēmumu īpašumtiesību piespiedu nodošanas vai kontroles. Tā nodrošinās, ka neviens nevarēs gūt peļņu no zaudējumiem, kas radušies ES uzņēmumiem, kad to meitasuzņēmumus piespiedu kārtā iegādājas Krievijas īpašnieki vai vadītāji. 

Ukrainas atjaunošana

ES dalībvalstis ar darba grupas “Freeze and Seize” palīdzību ir iesaldējušas Krievijas un Baltkrievijas oligarhu un uzņēmumu aktīvus vairāk nekā 28 miljardu eiro vērtībā.

ES valstīs imobilizēto Krievijas Centrālās bankas aktīvu kopējā vērtība ir aptuveni 210 miljardi eiro.

ES ir nolēmusi peļņu no imobilizētajiem Krievijas aktīviem izmantot Ukrainas atjaunošanas atbalstam. Atkarībā no procentu likmēm ieņēmumi no šiem aktīviem gadā varētu sasniegt 2,5–3 miljardus eiro, kas tiks novirzīti Ukrainai. 

2024. gada jūnijā G7 līderi nolēma līdz 2024. gada beigām darīt pieejamus aptuveni 50 miljardus USD G7 dalībnieku aizdevumu veidā, piesaistot ārkārtas ieņēmumus no imobilizētajiem Krievijas valsts aktīviem.

Juridisko nepilnību novēršana

Tā kā Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās, ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā īstenot ES sankcijas un nepieļaut, ka to pārkāpšana atmaksājas. Mēs stiprinām ES tiesību aktus,

Mērķis ir pastiprināt ES sankciju preventīvo ietekmi un nodrošināt dalībvalstīm juridiskos instrumentus, kas ļautu konfiscēt arvien vairāk ar noziedzīgiem nodarījumiem saistītu aktīvu.