Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Ir-Russja tinżamm responsabbli

Bucha: Is-simbolu tal-massakru ċivili

L-orruri indeskrivibbli

A woman threatened by her partner

Matul l-okkupazzjoni ta’ Bucha, ir-Russi żammew madwar 25 tifla Ukrena ta’ bejn 14 u 24 sena f’kantina u stuprawhom b’mod kostanti. Disgħa minnhom kellhom it-tqala. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

Raġel jimbotta r-rota tiegħu qalb il-fdalijiet u vetturi militari meqruda fit-triq fis-6 ta’ April 2022 f’Bucha, wara l-ħruq u s-sakkeġġ tar-Russi.

Ritratt ta’ Chris McGrath/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Qabar tal-massa u boroż bl-iġsma fihom skjerati mal-art, ħdejn il-Knisja ta’ Sant Andrija Pervozvannoho tal-Qaddisin Kollha fil-belt ta’ Bucha, ftit jiem wara l-offensiva Russa.

Ksur tad-dritt internazzjonali

L-UE hija impenjata bis-sħiħ biex tiżgura li d-delitti tal-gwerra mwettqa fl-Ukrajna ma jibqgħux mingħajr kastig.

Id-delitti kontra l-umanità, id-delitti tal-gwerra, il-ġenoċidju u d-delitt tal-aggressjoni huma meqjusa bħala l-aktar ksur serju tad-dritt internazzjonali, imsejħin ukoll delitti internazzjonali.

L-Ukrajna qed tinvestiga aktar minn 69,000 inċident ta’ allegati delitti internazzjonali, u l-għadd reali ta’ atroċitajiet bħal dawn huwa ssuspettat li huwa saħansitra ogħla.

14-il Stat Membru tal-UE

diġà fetħu investigazzjonijiet nazzjonali għal delitti internazzjonali mwettqa fl-Ukrajna

6 Stati Membri tal-UE

Il-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, is-Slovakkja, ir-Rumanija u l-Litwanja huma parti mill-Iskwadra ta' Investigazzjoni Konġunta appoġġjata mill-Eurojust, flimkien mal-Ukrajna u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI).

X’inhu delitt ta’ aggressjoni

Id-delitt tal-aggressjoni ġeneralment jitwettaq mill-ogħla tmexxija politika u militari ta’ pajjiż kontra s-sovranità, l-integrità territorjali, jew l-indipendenza politika ta’ pajjiż ieħor. Id-delitti ta’ aggressjoni jinkludu l-invażjoni, l-okkupazzjoni militari, l-annessjoni bl-użu tal-forza, il-bumbardament, u l-imblokk militari tal-portijiet, li kollha kemm huma twettqu mir-Russja.

Peress li r-Russja ma aċċettatx il-ġuriżdizzjoni tal-QKI, il-Kummissjoni qed tipproponi għażliet alternattivi biex tiżgura li l-ġustizzja ssir ukoll għad-delitt tal-aggressjoni.

Il-prosekuzzjoni tad-delitti tar-Russja fl-Ukrajna

Filwaqt li tkompli tappoġġja l-ħidma tal-QKI, il-Kummissjoni, flimkien mal-komunità internazzjonali, qed taħdem fuq il-ħolqien ta’ tribunal għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tad-delitt ta’ aggressjoni tar-Russja.

Biex tgħin fil-koordinazzjoni tal-ġbir tal-evidenza, il-Kummissjoni stabbiliet Ċentru Internazzjonali għall-Prosekuzzjoni tad-Delitt ta' Aggressjoni kontra l-Ukrajna f’The Hague, ankrat fl-Iskwadra ta' Investigazzjoni Konġunta eżistenti, appoġġjata mill-Eurojust. Iċ-Ċentru se jappoġġja l-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-ġbir addizzjonali ta’ evidenza tad-delitti tal-gwerra mwettqa fl-Ukrajna.

Il-Kummissjoni tkompli wkoll tappoġġja l-mekkaniżmi eżistenti billi:

  • tappoġġja l-kapaċitajiet tal-QKI b’aktar minn €10 miljun mill-bidu tal-invażjoni
  • issaħħaħ l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Ukrajna, b’aktar minn €6 miljun fuq l-IT u t-tagħmir
  • tadatta l-Eurojust għall-kompitu: Bir-Regolament emendat dwar il-Eurojust, l-Aġenzija tista’ tippreserva, taħżen u tanalizza b’mod sigur l-evidenza relatata ma’ reati internazzjonali f’bażi ta’ data ġdida.
  • tappoġġja l-Eurojust u l-Europol, li jaġixxu bħala ċentri ta’ koordinazzjoni għall-investigazzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri tal-UE
  • tikoordina mas-sħab internazzjonali tagħna biex jiġi żgurat l-irfigħ tar-responsabbiltà u r-rispons globali 

Ħlas għall-ħsara li saret

Ir-Russja u l-oligarki tagħha jridu jikkumpensaw lill-Ukrajna għad-dannu u l-qerda li qed jiġu kkawżati.

F’Marzu 2022, wara l-bidu tal-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, il-Kummissjoni waqqfet it-Task Force "Iffriżar u Sekwestru". L-għan tat-Task Force huwa li tiżgura koordinazzjoni aħjar tas-sanzjonijiet tal-UE kontra individwi u kumpaniji Russi u Belarussi.

It-Task Force hija mmexxija mill-Kummissjoni u tippermetti lill-Istati Membri, kif ukoll lill-Aġenziji tal-UE, lill-Eurojust u lill-Europol, jaħdmu flimkien biex jidentifikaw, jiffriżaw u, fejn possibbli, jikkonfiskaw l-assi Russi.

It-Task Force taħdem mill-qrib mas-sħab internazzjonali, inklużi l-awtoritajiet Ukreni u tal-Istati Uniti. Fil-livell tal-G7+, it-Task Force tikkoopera fuq bażi regolari mat-Task Force “Russian Elites, Proxies and Oligarchs” (REPO).

alt=""
FATT

Aktar minn €28 biljun ta’ assi privati ffriżati fl-UE s’issa

L-UE introduċiet ukoll obbligi aktar stretti tal-iffriżar tal-assi. Hi qablet ma’ kriterju ġdid għaż-żidiet fil-listi biex jiġu inklużi persuni li jibbenefikaw mit-trasferiment furzat tas-sjieda jew il-kontroll fuq sussidjarji Russi ta’ kumpaniji tal-UE. Dan se jiżgura li ħadd ma jagħmel profitt mit-telf li l-kumpaniji tal-UE jiffaċċjaw meta s-sussidjarji tagħhom jiġu akkwiżiti bil-forza minn sidien/maniġment Russi. 

Il-bini mill-ġdid tal-Ukrajna

Bl-għajnuna tat-Task Force "Iffriżar u Sekwestru" l-Istati Membri tal-UE ffriżaw aktar minn €28 biljun f’assi li jappartjenu lill-oligarki u lill-kumpaniji Russi u Belarussi.

Aktar minn €200 biljun ta’ assi tal-Bank Ċentrali tar-Russja huma immobilizzati fl-UE.

Biex tagħmel l-aħjar użu minn dawn il-fondi u tibda tibni mill-ġdid l-Ukrajna, il-Kummissjoni pproponiet għażliet differenti lill-Istati Membri. Dawn jinkludu l-ħolqien ta’ struttura ġdida għall-ġestjoni tal-assi pubbliċi Russi ffriżati u immobilizzati, l-investiment tagħhom u l-użu tar-rikavat għall-Ukrajna.

L-għeluq tal-lakuni legali

Filwaqt li l-aggressjoni Russa fuq l-Ukrajna għadha għaddejja, huwa ta’ importanza kbira li s-sanzjonijiet tal-UE jiġu implimentati bis-sħiħ, u li l-ksur tagħhom ma jitħalliex jagħti l-frott. Aħna qed insaħħu d-dritt tal-UE permezz ta’:

L-għan huwa li jissaħħaħ l-effett deterrenti tas-sanzjonijiet tal-UE u li l-Istati Membri jiġu mgħammra bl-għodod legali biex jikkonfiskaw għadd dejjem akbar ta’ assi, meta jkunu marbuta ma’ reat kriminali.