Skip to main content
Logo Evropské komise
Solidarita EU s Ukrajinou

Sankce EU vůči Rusku v reakci na invazi na Ukrajinu

#StandWithUkraine

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Tato opatření jsou promyšlená a cílená, zasahují Rusko na citlivých místech (s maximálním dopadem na ruskou politickou elitu) a jsou dobře koordinována s našimi spojenci.

Sankce jsou uvedeny níže.

Jmenné seznamy osob a subjektů

Zákaz poskytovat finanční prostředky nebo ekonomické zdroje se vztahuje na:

lidi

 • Zákaz cestování
 • Zmrazení majetku
 • Zákaz poskytování finančních prostředků

subjekty

 • Zmrazení majetku
 • Zákaz poskytování finančních prostředků
DŮSLEDEK

K těm, na něž se vztahují sankce, patří nejvyšší političtí představitelé, oligarchové, vojenský personál a propagandisté. Omezující opatření se nyní vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny uplatňují na:

1473
jednotlivců
205
subjektů
 • Rozšíření kritérií pro zařazení na seznam, které umožňuje snadno se zaměřit na všechny členy ruské vlády a jejich rodinné příslušníky, na oligarchy, podnikatele, šiřitele propagandy a dezinformací, jakož i na osoby působící v klíčových odvětvích ruské ekonomiky, jež podporují ruskou vojenskou agresi.
 • Zpřísnění požadavku na poskytování informací, které vyžaduje, aby osoby uvedené na seznamu aktivně zveřejňovaly veškerý svůj majetek v rámci EU. Díky tomu lze tato aktiva mnohem snáze vysledovat a následně zmrazit.

Opatření v oblasti finančních a podnikatelských služeb

Omezí přístup Ruska na kapitálové trhy EU, zvýší výpůjční náklady subjektům podrobeným sankcím a postupně oslabí ruskou průmyslovou základnu:

 • zákazem jakékoli formy úvěrování cenných papírů vydaných některými ruskými bankami a vládou (včetně centrální banky) a jejich nákupu
 • zmrazením aktiv a zákazem financování řady ruských bank
 • úplným zákazem jakýchkoli transakcí s některými ruskými státními podniky napříč různými odvětvími vojensko-průmyslového komplexu Kremlu
 • upřesněním skutečnosti, že kryptoaktiva spadají do kategorie převoditelných cenných papírů
 • rozšířením zákazu vývozu bankovek a prodeje převoditelných cenných papírů na všechny oficiální měny EU zákazem všech peněženek pro kryptoaktiva bez ohledu na jejich výši
 • zákazem hodnocení Ruska a ruských společností ratingovými agenturami EU a poskytování ratingových služeb ruským klientům
 • zákazem poskytování služeb v oblasti kryptografických aktiv vysoké hodnoty Rusku
 • zákazem poskytovat bohatým Rusům poradenství v oblasti svěřenských fondů, což jim ztíží ukládání majetku v EU
 • zákazem poskytovat ruské vládě, právnickým osobám a subjektům nebo organizacím usazeným v Rusku některé služby související – přímo či nepřímo – s podnikáním, jako jsou služby v oblasti účetnictví, auditu, povinného auditu a daňového poradenství, poradenství v oblasti IT, právní poradenství, architektonické a inženýrské služby, poradenství v oblasti podnikání a řízení, služby styku s veřejností, služby průzkumu trhu a veřejného mínění, služby v oblasti technických zkoušek a analýz a reklamní služby
 • zaměřením se na ruskou elitu, aby nemohla ukládat své značné finanční prostředky do bank v EU

Blokujeme devizové rezervy Ruska, které má v EU:

Toto opatření těmto bankám zabraňuje v tom, aby rychle a efektivně prováděly finanční transakce ve světě.

FAKT

Sankce se vztahují na 70 % aktiv ruského bankovního systému

Odvětví energetiky

Zákaz vývozu konkrétních rafinačních technologií, který doplňuje stávající zákaz vývozu ropných zařízení z roku 2014, znesnadňuje a prodražuje modernizaci ruských rafinérií.

Zákaz dovozu ruského uhlí ve všech podobách.

Rozsáhlý zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky s omezenými výjimkami pro civilní jadernou energii a přepravu některých energetických produktů zpět do EU.

Úplný zákaz dovozu veškeré ruské ropy dovážené po moři a ropných produktů. Zákaz počítá s určitým přechodným obdobím, aby se odvětví a světové trhy mohly přizpůsobit, a s dočasnou výjimkou pro ropu přepravovanou ropovodem, aby se zajistilo hladké ukončení dovozu. To Unii a jejím partnerům umožňuje zajistit alternativní dodávky těchto produktů a minimalizovat dopad na světové ceny ropy.

Zakázány budou nové investice EU do ruského těžebního odvětví, s výjimkou některých surovin.

Skupina G7 a všechny členské státy EU stanovily cenový strop pro vývoz ruské surové ropy po moři, a to na maximální cenu 60 USD za barel. Cílem je dále snížit ruské příjmy, zajistit stabilitu globálních trhů s energií, přispět k řešení inflace a udržet náklady na energii na stabilní úrovni.

DŮSLEDEK

Toto opatření se týká 90 % našeho současného dovozu ropy z Ruska.

Odvětví dopravy

 • Zákaz vývozu, prodeje, dodávek nebo transferu veškerých letadel, částí letadel a leteckého vybavení do Ruska.
 • Zákaz poskytování veškerých souvisejících oprav, údržby nebo finančních služeb.
 • Uzavření vzdušného prostoru EU všem letadlům vlastněným a kontrolovaným Ruskem nebo v Rusku registrovaným, a to včetně soukromých letadel oligarchů.
 • Omezení vývozu zboží pro námořní plavbu a radiokomunikačních technologií.
 • Úplný zákaz provozu ruské a běloruské nákladní silniční dopravy v EU (některé výjimky se budou například týkat zemědělských a potravinářských produktů, humanitární pomoci či energetiky).
 • Zákaz vplutí plavidel plujících pod ruskou vlajkou do přístavů EU (výjimky se vztahují na lékařské, potravinové, energetické a humanitární účely).
DŮSLEDEK

Tři čtvrtiny stávajícího ruského obchodního leteckého parku pocházejí z EU, USA a Kanady. To znamená, že Rusko nebude schopno udržovat svůj letecký park tak, aby splňoval mezinárodní normy.

Zboží dvojího užití a pokročilé technologie

Zpřísnění a rozšíření stávajících kontrol vývozu zboží dvojího užití s cílem zaměřit se na citlivé sektory ruského vojensko-průmyslového komplexu. Dále také omezení přístupu Ruska ke klíčovým vyspělým technologiím, jako jsou např.:

 • drony a software pro drony
 • software pro šifrovací zařízení
 • polovodiče a pokročilá elektronika
 • motory pro drony
 • chemické látky, které by mohly být použity pro chemické zbraně
 • předměty využívané k prosazování práva
 • speciální materiály a průmyslové stroje
 • kamuflážní výstroj a látky k potlačování nepokojů, elektronické součásti identifikované v ruských zbraních.

Rozšíření seznamu sankcionovaných subjektů, na něž se vztahují přísnější omezení, včetně společností působících ve vojenské a obranné oblasti, které invazi podporují logisticky a materiálně.

DŮSLEDEK

Sankce znemožňují přístup Ruska k důležitým technologiím nad rámec zboží a technologií dvojího užití a postupem času sníží jeho technologické schopnosti.

Sankce zastaví veřejné financování a finanční pomoc obchodu s Ruskem a podporu investic v Rusku, včetně vnitrostátní podpory vývozu

Opatření omezující obchod: zákazy vývozu a dovozu

Evropská unie ve spolupráci se zeměmi G7 a dalšími podobně smýšlejícími partnerskými zeměmi pozastavila Rusku doložku nejvyšších výhod v rámci WTO s platností od 15. března 2022. Rusko tak ztratí zásadní klíčové výhody, které mu z členství ve Světové obchodní organizaci vyplývají.

Evropská unie se rozhodla jednat nikoli zvýšením dovozních cel, ale souborem sankcí, jako je zákaz dovozu nebo vývozu zboží, například:

 • zákaz dovozu všech hotových výrobků a polotovarů z oceli do EU
 • zákaz vývozu luxusního zboží z EU s cílem přímo zasáhnout ruské elity
 • další zákazy dovozu cementu, pryžových výrobků, dřeva, lihovin, destilátů, mořských plodů nejvyšší jakosti
 • další cílené zákazy vývozu v hodnotě 10 miliard eur v oblastech, v nichž je Rusko zranitelné, neboť je značně závislé na dodávkách z EU. Jedná se například o kvantovou výpočetní techniku, pokročilé polovodiče, citlivá strojní zařízení, dopravu a chemické látky. Týkají se rovněž specializovaných katalyzátorů pro použití v rafinérském průmyslu. V důsledku toho se bude dále zhoršovat technologická základna a průmyslová kapacita Ruska
 • doplnění leteckého paliva a aditiv do paliva, jež může používat ruská armáda, do stávajícího zákazu vývozu
 • zákaz přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato, pokud pochází z Ruska
 • zákaz vývozu zboží vybaveného nižší technologií, které používá armáda, jako jsou drony ve formě hraček nebo drony pro volnočasové aktivity, komplexní generátorová zařízení, notebooky, kamery a čočky, radionavigační přístroje a přístroje pro vysílání nebo příjem hlasu, obrazů nebo jiných dat

DŮSLEDEK

 • Zákaz vývozu luxusního zboží z EU připraví ruské elity o možnost koupě zboží, jako jsou luxusní automobily, šperky či hodinky. Zákaz dovozu se vztahuje na typicky ruské výrobky, jako je vodka a kaviár.
 • Zákaz dovozu ruského uhlí postihne čtvrtinu veškerého ruského celosvětového vývozu uhlí, což pro Rusko představuje ztrátu příjmů ve výši 8 miliard eur ročně.
 • Pokud jde o vývoz, celková odhadovaná hodnota omezení vývozu zboží a technologií k dnešnímu dni činí 32,5 miliardy eur. To představuje 36 % vývozu EU před invazí.
 • Opatření se vztahují na 57 % předválečného dovozu, což představuje 89,9 miliardy eur.
 • Celková hodnota omezení vývozu služeb činí 3,28 miliardy eur (16 % vývozu služeb z EU do Ruska v roce 2021).
 • Žádné z opatření, která EU přijala, se žádným způsobem nezaměřuje na obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty mezi třetími zeměmi a Ruskem, tedy ani na pšenici či hnojiva.

 

Vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz

 • úplný zákaz účasti ruských státních příslušníků a subjektů na veřejných zakázkách v EU
 • Finanční a nefinanční podpora ruským veřejně vlastněným nebo kontrolovaným subjektům v rámci programů EU, Euratomu a členských států je omezena. Nebudou uzavírány žádné nové smlouvy ani dohody s ruskými veřejnými orgány nebo spřízněnými subjekty.

DŮSLEDEK

Komise ukončuje účast ruských veřejných orgánů nebo přidružených subjektů na všech probíhajících grantových dohodách a pozastavuje všechny související platby v rámci programů Horizont 2020, Euratom a Erasmus+. 

K účasti na programu Horizont Evropa (s výjimkou Evropské rady pro výzkum a Evropské rady pro inovace) tak již nejsou způsobilé žádné právní subjekty (veřejné ani soukromé) usazené v Rusku, Bělorusku nebo na územích Ukrajiny, která nejsou kontrolována ukrajinskou vládou.

Vízová opatření

Rada dne 9. září 2022 souhlasila s tím, aby byla zcela pozastavena dohoda EU s Ruskem o zjednodušení vízového režimu. Pozastavení znamená, že ruští občané již nemají privilegovaný přístup do EU a budou čelit zdlouhavějšímu, dražšímu a obtížnějšímu procesu podávání žádostí o víza. Členské státy mají široký prostor ke zvážení toho, jak budou vyřizovat žádosti ruských občanů o krátkodobá víza, a mohou zajistit větší kontrolu ruských státních příslušníků, kteří chtějí cestovat do EU. Evropská unie zůstane otevřena určitým kategoriím ruských žadatelů o víza cestujících pro nezbytně nutné účely, včetně a zejména rodinných příslušníků občanů EU, novinářů, disidentů a představitelů občanské společnosti.

Komise dnes rovněž předložila návrh o neuznávání ruských pasů vydaných v nezákonně okupovaných oblastech Ukrajiny. Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby o tomto návrhu rozhodly.

Sankce vůči dezinformátorům

Státem vlastněná a prokremelská dezinformační média zásadně přispívají k podpoře ruské agrese proti Ukrajině. Představují značné a přímé ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti EU. Proto se EU rozhodla uvalit sankce na kremelské dezinformační prostředky a prostředky sloužící k manipulaci s informacemi.

Pozastavení vysílání a šíření informací kanálů Russia Today, Sputnik, Rossija RTR/RTR Planeta, Rossija 24/Russia 24 a TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV a Pervyi Kanal, např. prostřednictvím kabelové a satelitní televize, televize přes internetový protokol, platforem, webových stránek a aplikací. Všechny příslušné licence, povolení a způsoby distribuce jsou pozastaveny. Toto se vztahuje i na vysílání do třetích zemí.

V médiích, na něž se vztahují sankce, je rovněž zakázáno provozovat reklamu na výrobky či služby.

  EUvsDisinfo: dezinformace zaměřené na Ukrajinu
   

  Kromě toho platí sankce dohodnuté23. února 2022ve vztahu k Doněcku a Luhansku, a to zejména:

  • zákaz dovozu zboží z těchto oblastí
  • omezení obchodu a investic souvisejících s určitými hospodářskými odvětvími,
  • zákaz poskytovat služby cestovního ruchu
  • zákaz vývozu určitého zboží a technologií

  Bělorusko

  Balíček sankcí proti Bělorusku, který zasáhne nejdůležitější odvětví a osoby podporující ruské válečné úsilí.

  Sankce k odstranění stávajících slabých míst a zavedení dalších omezení dovozu a vývozu v klíčových hospodářských odvětvích:

  • ukončení výjimky pro smlouvy uzavřené před přijetím stávajících sankcí
  • doplnění nových zákazů dovozu potaše, dřeva, cementu, železa a oceli a pryžových výrobků a zákazů vývozu některých druhů strojů, zboží a technologií dvojího užití, jakož i dalšího zboží s vysokou přidanou hodnotou a pokročilých technologií, které by mohly přispět k vojenskému, technologickému, obrannému a bezpečnostnímu rozvoji Běloruska
  • zavedení cílených omezujících opatření vůči vysoce postaveným členům běloruského vojenského personálu.
  • vyloučení ze systému SWIFT podobná těm, která platí pro Rusko, a další rozšíření stávajících finančních omezení v souladu s již platnými opatřeními týkajícími se ruských sankcí

  Tyto sankce se od 6. října 2022 vztahují i na všechna území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, v Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti.

  Proces přistoupení k WTO

  S ohledem na materiální podporu, kterou Bělorusko ruské invazi poskytuje, byl pozastaven proces jeho přistoupení k WTO a Evropská unie se nebude na žádné činnosti související s přistoupením nijak podílet. Tento postup byl potvrzen ve společném prohlášení vydaném s dalšími podobně smýšlejícími členy WTO dne 22. března 2022. 

  DŮSLEDEK

  Sankce výrazně posílí stávající odvětvová opatření a zaměří se na 5 z 10 nejvýznamnějších vývozních odvětví běloruské ekonomiky a na nejdůležitější vývoz z EU do Běloruska. Opatření se nyní budou týkat téměř 70 % veškerého běloruského vývozu do EU.

  Pracovní skupina Freeze and Seize

  Evropská komise zřídila pracovní skupinu s názvem Freeze and Seize (v překladu „zmrazit a zkonfiskovat“), která bude zjišťovat souvislosti mezi majetkem patřícím osobám na sankčním seznamu EU a trestnou činností. Vyšetřování těchto případů a související trestní stíhání mají na starost členské státy. Uvedená pracovní skupina bude jejich činnost koordinovat na operační úrovni, aby se zajistilo efektivní provádění sankcí EU ve všech členských státech.

  Pracovní skupina je složena ze zástupců Komise, členských zemí a pracovníků Eurojustu a Europolu. Bude spolupracovat s pracovní skupinou REPO (z angl. „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force“), kterou zřídily země G7 spolu s Austrálií a EU. Pracovní skupina „Freeze and Seize“ bude zasedat jednou týdně a zůstane aktivní, dokud to budou okolnosti vyžadovat.

  Vymáhání a konfiskace majetku

  Komise navrhla doplnit porušení sankcí EU na seznam trestných činů EU a posílit pravidla vyhledávání a konfiskace majetku. Účelem tohoto kroku je přispět k uplatňování sankcí EU. Vzhledem k tomu, že ruská agrese proti Ukrajině stále probíhá, je nanejvýš důležité, aby byly sankce EU důsledně uplatňovány a aby se jejich porušení nikomu nevyplatilo. Cílem těchto návrhů je zajistit, aby majetek jednotlivců a subjektů, které sankce porušují, mohl být v budoucnu účinně zkonfiskován.