Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: защита за децата

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Горещи линии за изчезнали деца

Европейският хармонизиран номер за гореща линия за изчезнали деца (116 000) е достъпен във всички 27 страни от ЕС, Албания, Сърбия, Швейцария и Обединеното кралство. Всеки може да се обади на номер 116 000, за да съобщи за изчезнало дете. Горещите линии за изчезнали деца работят в тясно сътрудничество с местните правоприлагащи органи и предоставят правна, психологическа и практическа подкрепа на деца и родители, които се търсят.

Изчезнали деца – Европа

Missing Children Europe („Изчезнали деца – Европа“) предоставя също така информация за това как да съобщите за изчезнали украински деца в Европа, за призиви за издирване в различни страни от ЕС на украински деца, които са обявени за изчезнали, и за ресурсите в подкрепа на изчезнали деца и техните семейства, които бягат от Украйна.

Изчезнали деца – Украйна

Линии за оказване помощ на деца

Телефонните линии за оказване помощ на деца предоставят психосоциална подкрепа и информация на деца и на възрастни, които се обаждат от името на деца.

Европейският хармонизиран номер за телефонни линии за оказване помощ на деца (116 111) работи в 24 страни от ЕС, както и в няколко държави извън Съюза, включително Украйна.

Права на децата, пристигащи от Украйна

Children playing with toys in a room

Всички деца от Украйна, пристигащи в ЕС, трябва да имат възможност да упражняват своите права без дискриминация, включително да получат необходимата психологическа подкрепа, здравни грижи и достъп до образование. Особено внимание трябва да се обърне на непридружените деца. Важно е те да бъдат регистрирани незабавно след пристигането си; те трябва да получат пълна и безопасна подкрепа, като се осигури максимално бързо присъствието на представител на службите за закрила на детето. Издирването на семействата трябва да бъде приоритет.

Всички деца (т.е. лица на възраст под 18 години), бягащи от войната в Украйна, имат право на закрила в ЕС. Те имат право:  

  • самоличността им да бъде регистрирана при влизане в ЕС, а когато не пътуват с родители или други възрастни, които отговарят за тях, граничните служители ще регистрират и самоличността на познатите възрастни, които ги придружават в пътуването или ги чакат, както и декларираната държава от ЕС на местоназначение
  • да получат достъп до грижи (включително жилищно настаняване) възможно най-бързо, здравни грижи (включително психологическа подкрепа) и образование
  • да бъдат изслушани и да изразят мнението си относно всяко решение, което трябва да бъде взето по отношение на тях (когато възрастта и степента на зрялост позволяват това)

В случай на непридружени или разделени от семействата си деца те също така имат право във възможно най-кратък срок да им бъде назначен настойник, който ще изпълнява функциите на техен родител, докато могат да се съберат със своите родители или други членове на семейството. Настойникът може да е някой от познатите възрастни, с които детето е пътувало, ако според органите това е в негов интерес. Понякога настойникът може да е различен от възрастните, които ще се грижат за децата, например в приемни семейства, приемни центрове и др. Децата имат право да поискат да не бъдат отделени от познатите възрастни, които са в състояние да се грижат за тях. 

Комисията:

  • подкрепя и финансира достъпа до психосоциална подкрепа и основни услуги
  • подкрепя осигуряването на подходящи условия на приемане и грижи за сираци и деца с увреждания
  • насърчава изпълнението на Европейската стратегия за правата на детето. Националните координатори на Европейската гаранция за децата ще играят важна роля на национално равнище и при обмена на добри практики на равнище ЕС
  • работи с международни организации за събиране на семейства чрез програми за издирване на семейства
  • подкрепя държавите от ЕС чрез обновената Шенгенска информационна система в борбата им срещу трафика и отвличането на деца
  • подготвя стандартни оперативни процедури за прехвърляне на непридружени непълнолетни лица и други деца със специални нужди, за да им се осигури защита от рискове от малтретиране и трафик