Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Ag teitheadh ón Úcráin: cosaint do leanaí

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Beolínte Leanaí ar Iarraidh

Tá uimhir chomhchuibhithe Eorpach na beolíne do Leanaí ar Iarraidh (116 000) ar fáil i ngach ceann de na 27 mBallstát, san Albáin, i Seirbia, san Eilvéis agus sa Ríocht Aontaithe. Féadfaidh duine ar bith glaoch ar 116 000 chun leanbh atá ar iarraidh a thuairisciú. Oibríonn na beolínte do leanaí ar iarraidh go dlúth le húdaráis forfheidhmithe dlí áitiúla agus cuireann siad tacaíocht dlí, shíceolaíoch agus phraiticiúil ar fáil do leanaí agus do thuismitheoirí atá ag lorg a chéile.

Leanaí ar Iarraidh na hEorpa

Cuireann Missing Children Europe faisnéis ar fáil freisin faoi conas leanaí ón Úcráin atá ar iarraidh a thuairisciú ar fud na hEorpa, faoi achainíocha poiblíochta do leanaí ón Úcráin a bhfuiltear tar éis tuairisciú ina leith go bhfuil siad ar iarraidh faoi láthair thar theorainneacha san Aontas, agus faoi acmhainní chun tacú le leanaí atá ar iarraidh agus lena dteaghlaigh atá ar teitheadh.

Leanaí ar Iarraidh na hÚcráine

Línte cabhracha do leanaí

Cuireann línte cabhracha do leanaí tacaíocht shíceasóisialta agus faisnéis ar fáil do leanaí, agus do dhaoine fásta atá ag glaoch isteach thar ceann leanaí.

Tá an uimhir chomhchuibhithe Eorpach do Línte Cabhrach do Leanaí (116 111) ag feidhmiú i 24 Bhallstát, agus i roinnt tíortha nach Ballstáit den Aontas iad chomh maith, an Úcráin san áireamh.

Cearta leanaí atá ag teacht ón Úcráin

Children playing with toys in a room

Ba cheart rochtain thapa a bheith ag gach leanbh ón Úcráin atá ag teacht chuig an Aontas ar a gcearta, gan idirdhealú, tacaíocht shíceolaíoch riachtanach, cúram sláinte agus rochtain ar oideachas san áireamh. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar leanaí gan tionlacan. Tá sé tábhachtach go ndéanfar iad a chlárú láithreach ar theacht dóibh; ba cheart dóibh tacaíocht iomlán agus shábháilte a fháil agus ba cheart ionadaí ó sheirbhísí cosanta leanaí a bheith ar fáil a luaithe agus is féidir. Ní mór tús áite a thabhairt do rianú teaghlaigh.

Tá gach leanbh (i.e. daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois) atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin i dteideal cosaint a fháil san Aontas Eorpach. Tá sé de cheart acu an méid seo a leanas a dhéanamh:  

  • a gcéannacht a chlárú ar theacht isteach san Aontas dóibh – agus, i gcás nach bhfuil leanaí ag taisteal i dteannta tuismitheoirí nó daoine fásta eile atá freagrach astu, cláróidh gardaí teorann céannacht na ndaoine fásta aitheanta atá in éineacht leo agus iad ag taisteal nó ag fanacht leo, chomh maith leis an mBallstát is ceann scríbe dearbhaithe
  • rochtain a fháil ar chúram (tithíocht san áireamh) a luaithe is féidir, ar chúram sláinte (tacaíocht shíceolaíoch san áireamh), agus ar oideachas
  • a dtuairimí a chur in iúl go n-éistfear leo faoi aon chinneadh atá le déanamh maidir leo féin (i gcás inar féidir déanamh amhlaidh bunaithe ar aois agus leibhéal aibíochta)

I gcás leanaí gan tionlacan nó leanaí scartha, tá sé de cheart acu freisin caomhnóir a cheapadh a luaithe is féidir, duine a bheidh ina údarás tuismitheora dóibh go dtí go bhféadfar iad a athaontú lena dtuismitheoirí nó le baill eile teaghlaigh. D’fhéadfadh an caomhnóir a bheith ar dhuine de na daoine fásta aitheanta ar thaistil an leanbh in éineacht leo, má shuíonn na húdaráis go bhfuil sé sin i gcomhréir le leas an linbh. Uaireanta, d’fhéadfadh sé gur duine éagsúil é an caomhnóir nach bhfuil ar na daoine fásta a thabharfaidh aire do na leanaí, e.g., i dteaghlaigh altrama, in ionaid ghlactha, etc. Tá sé de cheart ag na leanaí a iarraidh gan a bheith scartha ó na daoine fásta aitheanta atá in ann freagracht a ghlacadh as a gcúram. 

Tá an méid seo a leanas á dhéanamh ag an gCoimisiún:

  • tacaíocht a thabhairt do chúram síceasóisialta agus do sheirbhísí bunúsacha, agus maoiniú a chur ar fáil ina leith
  • tacaíocht a thabhairt don fháiltiú agus don chúram iomchuí do dhílleachtaí agus do leanaí atá faoi mhíchumas
  • cur chun feidhme na Straitéise Eorpaí um Chearta an Linbh a spreagadh. Beidh ról tábhachtach ag comhordaitheoirí náisiúnta na Ráthaíochta Eorpaí do Leanaí ar an leibhéal náisiúnta agus maidir le dea-chleachtais a chomhroinnt ar leibhéal an Aontais.
  • obair a dhéanamh in éineacht le heagraíochtaí idirnáisiúnta chun teaghlaigh a athaontú trí chláir rianaithe teaghlaigh
  • tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit, tríd an gCóras Faisnéise Schengen athnuaite, ina gcuid oibre chun gáinneáil ar leanaí agus fuadach leanaí a chomhrac
  • nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha a ullmhú chun mionaoisigh gan tionlacan agus leanaí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu a aistriú agus chun iad a chosaint ar rioscaí mí-úsáide agus gáinneála