Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: ochrona dzieci

Informacje są dostępne również w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Telefony alarmowe dotyczące zaginionych dzieci

Jeden europejski telefon alarmowy dotyczący zaginionych dzieci (116 000) jest dostępny we wszystkich 27 krajach UE, Albanii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Każdy może zadzwonić pod numer 116 000 i zgłosić zaginięcie dziecka. Telefony alarmowe dotyczące zaginionych dzieci ściśle współpracują z lokalnymi organami ścigania i oferują dzieciom i poszukującym ich rodzicom pomoc prawną, psychologiczną i praktyczną.

Telefony alarmowe dotyczące zaginionych dzieci w Europie

Infolinie dotyczące zaginionych dzieci w Europie oferują również informacje o tym, jak zgłaszać zaginięcia dzieci z Ukrainy w całej Europie, o aktualnych ogłoszeniach dotyczących zaginięcia dzieci z Ukrainy w całej Europie oraz o zasobach wspierających zaginione dzieci oraz ich rodziny.

Telefony alarmowe dotyczące zaginionych dzieci w Ukrainie

Infolinie dla dzieci

Infolinie dla dzieci oferują wsparcie psychospołeczne oraz informacje dla dzieci, jak również dla dorosłych, którzy telefonują w imieniu dzieci.

Jeden europejski numer infolinii dla dzieci (116 111) działa w 24 krajach UE oraz w niektórych krajach spoza UE, w tym w Ukrainie.

Prawa dzieci przybywających z Ukrainy

Children playing with toys in a room

Wszystkim dzieciom przybywającym z Ukrainy do UE, bez różnicy, należy szybko zapewnić możliwość korzystania z przysługujących im praw, między innymi z niezbędnego wsparcia psychologicznego, opieki zdrowotnej oraz edukacji. Szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które przyjechały do UE bez rodziców. Po przyjeździe należy je natychmiast zarejestrować. Trzeba zapewnić im bezpieczeństwo i kompleksową pomoc. Przedstawiciel urzędu ds. dzieci powinien natychmiast pojawić się na miejscu. Priorytetem musi być odnalezienie krewnych dzieci.

Wszystkim dzieciom (czyli osobom poniżej 18. roku życia) uciekającym z Ukrainy przed wojną przysługuje w UE prawo do ochrony. Mają prawo do:  

  • zarejestrowania swojej tożsamości natychmiast po przyjeździe do UE – w sytuacji gdy dzieci podróżują bez rodziców lub innych dorosłych, którzy są za nie odpowiedzialni, straż graniczna rejestruje również tożsamość znanych dzieciom dorosłych towarzyszących im w podróży lub oczekujących na nie, jak również zadeklarowany kraj docelowy w UE
  • uzyskania natychmiastowej opieki (w tym zakwaterowania), opieki zdrowotnej (w tym wsparcia psychologicznego) oraz edukacji
  • bycia wysłuchanymi i wyrażenia swojego zdania na temat wszelkich dotyczących ich decyzji (o ile wiek i poziom dojrzałości na to pozwalają).

Jeżeli dzieci podróżują bez rodziców lub zostały rozdzielone z rodzicami, mają również prawo do jak najszybszego wyznaczenia opiekuna prawnego, który będzie sprawował nad nimi opiekę rodzicielską, dopóki nie będą mogły ponownie spotkać się z rodzicami lub krewnymi. Opiekunem prawnym dziecka może zostać znany mu dorosły, z którym dziecko dotychczas podróżowało, jeżeli właściwe organy stwierdzą, że leży to w najlepiej rozumianym interesie dziecka. Niekiedy opiekunem prawnym może zostać inna osoba niż osoba opiekująca się dzieckiem, np. w rodzinach zastępczych, ośrodkach recepcyjnych itp. Dzieci mają prawo do tego, by poprosić o nierozdzielanie ich ze znanymi im dorosłymi, którzy są w stanie przejąć odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi. 

Komisja:

  • wspiera i finansuje dostęp do opieki psychospołecznej i podstawowych usług
  • wspiera odpowiednie ośrodki recepcyjne oraz opiekę nad sierotami i dziećmi z niepełnosprawnością
  • wspiera wdrażanie europejskiej strategii na rzecz praw dziecka – krajowi koordynatorzy europejskiej gwarancji dla dzieci będą odgrywali istotną rolę na poziomie krajowym oraz w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk na poziomie UE
  • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w celu łączenia rodzin za pośrednictwem programów poszukiwania rodzin
  • za pomocą nowego Systemu Informacyjnego Schengen wspiera kraje UE w ich walce z handlem dziećmi i uprowadzaniem dzieci
  • opracowuje standardowe procedury operacyjne dotyczące transferu nieletnich bez opieki i innych dzieci o specjalnych potrzebach, aby uchronić je przed zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem i handlem dziećmi.