Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Помощ от ЕС за Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Силен и всеобхватен отговор на ЕС

От началото на агресивната война на Русия ЕС, неговите държави членки и финансови институции в рамките на подхода „Екип Европа“ осигуряват 37,8 млрд. евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна. Това се прави под формата на макрофинансова помощ, подкрепа на бюджета, спешна помощ, реакция при кризи и хуманитарна помощ.

Освен това мерките за военна помощ са на стойност около 12 млрд. евро, от които 3,6 млрд. евро са мобилизирани в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира.

С това общата подкрепа, предоставена на Украйна от началото на руската агресия досега, достига близо 50 млрд. евро. В допълнение към това Комисията работи за предоставяне на 1 млрд. евро за ускоряване на възстановяването. Заедно с ресурсите, предоставени на държавите от ЕС, за да им се помогне да посрещнат нуждите на украинците, които бягат в ЕС от войната в Украйна, общата помощ за Украйна и украинците достига близо 67 млрд. евро.

През 2023 г., за да продължи да подкрепя Украйна, ЕС предоставя безпрецедентен пакет от мерки за подкрепа в размер до 18 млрд. евро под формата на заеми при много изгодни условия. Първият транш в размер на 3 млрд. евро бе изплатен през януари 2023 г.

Хуманитарна помощ

668 млн. евро са предоставени за проекти за хуманитарна помощ, за да се подпомогнат засегнати от войната в Украйна цивилни лица. Това включва съответно 630 млн. евро за Украйна и 38 млн. евро за Молдова, за да се помага на хората, бягащи от агресията. С тази хуманитарна помощ от ЕС се осигуряват храна, вода, здравни грижи и подслон и се помага за посрещане на основните нужди на хората.

Освен това 330 милиона евро са насочени към програма за спешна подкрепа, чрез която се подпомага осигуряването на достъп до основни стоки и услуги, например образование, здравни грижи и храни. Подпомага се и защитата на населението — както на вътрешно разселените лица, така и на приемащите ги общности, а също така се подкрепят малките и средните предприятия и селското стопанство. Друга важна цел е възстановяването на гражданската инфраструктура с малък мащаб, гарантирането на енергийната сигурност и укрепването на киберсигурността, свободата на медиите и действията за борба с дезинформацията. Бяха извършени корекции в предишни текущи проекти на стойност 192 млн. евро, за да се отговори на спешни нужди на място.

 

Механизъм за гражданска защита на ЕС

32 държави
предложиха помощ
над 83 000 тона
помощ в натура, изпратена в Украйна

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС изпращаме помощ на Украйна от 32 държави — 27-те държави от ЕС, Норвегия, Турция, Северна Македония, Исландия и Сърбия. Това включва животоспасяващи консумативи, като лекарства, храни и средства за подслон, както и стратегическо оборудване, като пожарни коли, електрогенератори, линейки и подвижни болници.

Извънредни логистични центрове и помощ по линия на rescEU

Заради експоненциално нарастващите нужди мобилизирахме за Украйна медицински консумативи, оборудване за временен подслон и електрогенератори, както и специализирано оборудване за действие при рискове за общественото здраве, като химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, чрез резервите в rescEU. Подкрепата по линия на rescEU, която е на обща стойност над 87 млн. евро, включва жилища, защитни костюми, обеззаразители, апарати за вентилация, инфузионни помпи, монитори за пациенти, ултразвукови изделия, електрогенератори и други. ЕС координира медицинската евакуация на украински пациенти, които спешно се нуждаят от лечение, като досега е прехвърлил повече от 1850 пациенти в болници в цяла Европа, за да получат специализирани грижи. Център на ЕС за медицинска евакуация на украински пациенти бе открит през септември 2022 г. в Жешов, Полша. Центърът предлага безопасно пространство за пациентите, пристигащи от Украйна, преди да бъдат транспортирани, за да получат лечение в болница в друга европейска държава.

Освен това Комисията създаде логистични центрове за гражданска защита в Полша, Румъния и Словакия, за да може необходимата помощ да достига до Украйна възможно най-бързо. Тези центрове ще помогнат за насочване на помощта, предоставяна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. 

Механизъм за временна закрила

Коридори на солидарността

В рамките на действията на Европейския съюз в отговор на руската агресия срещу Украйна, Европейската комисия и съседните държави от ЕС на 12 май 2022 г. създадоха коридорите на солидарността между ЕС и Украйна. Коридорите на солидарността са много важни за износа на селскостопански продукти от Украйна, както и за износа и вноса на други стоки.

От май досега коридорите на солидарността:

 • помогнаха за износа на около 23 млн. тона селскостопански продукти (зърнени култури, маслодайни семена и свързани с тях продукти) от Украйна, осигурявайки на страната така необходимите приходи и давайки възможност зърното да достигне до нуждаещите се
 • подпомогнаха предоставянето на техническа подкрепа на Украйна, Молдова и държави от ЕС с цел улесняване и ускоряване на процедурите и премахване на затрудненията по границата
 • допринесоха за подписването на 29 юни 2022 г. на споразумения за превоз на товари с Украйна и Молдова с цел допълнително улесняване на транзита и транспорта от и до двете държави.

За да се поддържа и увеличи капацитетът на коридорите на солидарността, ЕС мобилизира значителни инвестиции чрез различни съществуващи програми на равнище ЕС и на национално равнище. Административното и оперативно подпомагане трябва да продължи, включително що се отнася до опростяването на процедурите при преминаването на границите, а освен това е необходимо допълнително финансиране.

През ноември Комисията предостави спешно 250 млн. евро безвъзмездни помощи в подкрепа на коридорите на солидарността. В краткосрочен план това ще помогне за бързо подобряване на работата им, по-специално с мобилно оборудване, намаляване на времето за чакане и подобряване на движението през граничните контролно-пропускателни пунктове и пътищата за достъп до тях. В средносрочен план Комисията мобилизира Механизма за свързване на Европа и 50 млн. евро в подкрепа на развитието на инфраструктурата, необходима за по-нататъшно увеличаване на капацитета на коридорите на солидарността.

Подкрепа за украинските ученици

Подкрепа за енергийния сектор

В сектора на енергетиката електроенергийната мрежа на Украйна бе синхронизирана с тази на ЕС. ЕС ще продължи да подкрепя Украйна в сектора на енергетиката, като осигурява обратни потоци на газ за страната. Украйна ще може също така да се възползва от съвместното закупуване на газ, втечнен природен газ (ВПГ) и водород от ЕС.

ЕС предоставя 2400 допълнителни генератора освен доставените от началото на войната досега 3000 генератора. По искане на Европейската комисия бяха предоставени повече от 157,5 милиона евро за покриване на непосредствените нужди на енергийния сектор в рамките на Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, създаден от Енергийната общност. ЕС също така мобилизира 30 млн. евро за закупуване на 35 млн. LED крушки за Украйна.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Други видове подкрепа

 • ЕС отмени за една година вносните мита върху целия украински износ за ЕС и всички действащи антидъмпингови и защитни мерки по отношение на износа на стомана. Той също така предложи да се удължи срокът на тази отмяна след юни 2023 г.
 • Комисията призова европейските телекомуникационни оператори да удължат срока на споразумението си за временно преустановяване или значително намаляване на таксите за роуминг за украинците в ЕС.
 • През февруари 2023 г. Комисията и Украйна подписаха асоциирането на Украйна към програма „Единен пазар“. Благодарение на това споразумение Украйна ще получи подкрепа за предприятията, улеснен достъп до пазари, благоприятна бизнес среда, устойчив растеж и интернационализация.
 • Скоро ще започнат дискусии за присъединяването на Украйна към други основни програми на ЕС, като Механизма за свързване на Европа, които могат да подпомогнат свързването на енергийната, транспортната и цифровата инфраструктура на Украйна с ЕС.
 • Асоциирането на Украйна към програмата „Хоризонт Европа“ и програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия е важен инструмент за опазване и развитие на екосистемата на Украйна за научни изследвания и иновации. Комисията обяви, че до средата на 2023 г. ще отвори нов офис за „Хоризонт Европа“ в Киев.
 • От началото на войната ЕС засили незабавната си подкрепа за укрепване на киберустойчивостта на Украйна с 10 млн. евро за оборудване, софтуер и други свързани с това видове подкрепа. Още 15 млн. евро от пакета на стойност 330 млн. евро бяха предоставени в подкрепа на устойчивата цифрова трансформация.
 • ЕС предоставя подкрепа чрез гаранции на ЕС, издадени от финансови институции като ЕИБ и ЕБВР. Това би трябвало да даде възможност на украинското правителство да отпуска заеми и да позволи на дружествата да предоставят основни услуги.
 • ЕС подкрепя и борбата срещу безнаказаността в Украйна с проект на стойност 7,5 милиона евро в подкрепа на разследванията на Международния наказателен съд на военни престъпления, извършени от Русия. Съвместен екип на ЕС за разследване, създаден заедно с Полша, Латвия, Естония, Словакия, Румъния, Литва и Украйна, също се подпомага от Евроюст. Научете повече за търсенето на отговорност от Русия

Подкрепа за бъдещо възстановяване

Ukraine public administration building

За да се възстанови страната след щетите от войната ще са необходими големи финансови усилия в световен мащаб. Начело на усилията за възстановяване трябва да бъдат украинските органи, в тясно сътрудничество с ЕС и ключови партньори, като Г-7 и Г-20, както и други трети държави, международни финансови институции и международни организации.

Междуведомствената платформа за координация на донорите бе създадена през януари 2023 г., за да координира краткосрочната и дългосрочната подкрепа за украинската икономика от международните донори и финансови институции. Технически секретариат ще подпомага работата на платформата: Комисията ще бъде домакин на неговия офис в Брюксел, а украинското правителство — на офиса в Киев. Това ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между международните донори и международните финансови организации и ще гарантира, че предоставянето на подкрепата става по последователен, прозрачен и отговорен начин.

Прочетете повече за възстановяването на Украйна

Последната актуализация на тази страница е от 24 февруари 2023 г.

Документи