Skip to main content
Солидарност на ЕС с Украйна

Помощ от ЕС за Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Силен и всеобхватен отговор на ЕС

От началото на военната агресия на Русия ЕС, неговите държави членки и финансови институции в рамките на подхода „Екип Европа“ осигуряват 38,8 млрд. евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна. Това се прави под формата на макрофинансова помощ, подкрепа на бюджета, спешна помощ, реакция при кризи и хуманитарна помощ.

В допълнение мерките за военна помощ са на стойност около 20 млрд. евро, от които 5,6 млрд. евро са мобилизирани в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира.

С това общата подкрепа, предоставена на Украйна от началото на руската агресия, достига около 59 млрд. евро. Заедно с ресурсите, предоставени на държавите от ЕС, за да им се помогне да посрещнат нуждите на украинците, които бягат в ЕС от войната, общата помощ за Украйна и украинците възлиза на близо 76 млрд. евро.

В рамките на ангажимента, поет по време на съвместното заседание на колегиума на членовете на Комисията и правителството на Украйна и на срещата на върха ЕС-Украйна, за бързото възстановяване на Украйна ще бъде мобилизирана подкрепа от ЕС в размер на 1 млрд. евро. Тя ще бъде финансирана чрез заеми по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (NDICI) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

През 2023 г., за да продължи да подкрепя Украйна, ЕС предоставя безпрецедентен пакет от мерки за подкрепа в размер до 18 млрд. евро под формата на заеми при много изгодни условия, като 12 млрд. евро от сумата вече са изплатени.

Хуманитарна помощ и гражданска защита

32 държави
предложиха помощ
Над 94 000 тона
помощ в натура, изпратена в Украйна

През 2022 г. ЕС мобилизира 330 млн. евро за програма за спешна подкрепа, чрез която бе подпомогнато осигуряването на достъп до основни стоки и услуги, например образование, здравни грижи и храни. Чрез програмата също така бе подпомогната защитата на населението — както на вътрешно разселените лица, така и на приемащите ги общности, и бяха подкрепени малки и средни предприятия и селското стопанство. Друга важна цел е възстановяването на гражданската инфраструктура с малък мащаб, гарантирането на енергийната сигурност и укрепването на киберсигурността, свободата на медиите и действията за борба с дезинформацията. Бяха извършени корекции в предишни текущи проекти на стойност 192 млн. евро, за да се отговори на спешни нужди на място.

Извънредни логистични центрове и помощ по линия на rescEU

Заради експоненциално нарастващите нужди мобилизирахме за Украйна медицински консумативи, оборудване за временен подслон и електрогенератори, както и специализирано оборудване за действие при рискове за общественото здраве, като химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, чрез резервите в rescEU. Подкрепата по линия на rescEU, която е на обща стойност над 97 млн. евро, включва жилища, защитни костюми, обеззаразители, апарати за вентилация, инфузионни помпи, монитори за пациенти, ултразвукови изделия, електрогенератори и други. ЕС координира медицинската евакуация на украински пациенти, които спешно се нуждаят от лечение, като досега е прехвърлил повече от 2340 пациенти в болници в цяла Европа, за да получат специализирани грижи. Център на ЕС за медицинска евакуация на украински пациенти бе открит през септември 2022 г. в Жешов, Полша. Центърът предлага безопасно пространство за пациентите, пристигащи от Украйна, преди да бъдат транспортирани, за да получат лечение в болница в друга европейска държава.

Освен това Комисията създаде логистични центрове за гражданска защита в Полша, Румъния и Словакия, за да може необходимата помощ да достига до Украйна възможно най-бързо. Тези центрове ще помогнат за насочване на помощта, предоставяна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

На 21 април 2023 г. Украйна стана държава участник в Механизма за гражданска защита на ЕС — европейската рамка за солидарност, чрез която се оказва помощ на държави, засегнати от бедствие.

Механизъм за временна закрила

Коридори на солидарността

В рамките на действията на Европейския съюз в отговор на руската агресия срещу Украйна, на 12 май 2022 г. Европейската комисия и съседните държави от ЕС създадоха коридорите на солидарността между ЕС и Украйна. Коридорите на солидарността са много важни за износа на селскостопански продукти от Украйна, както и за износа и вноса на други стоки.

От май 2022 г. досега коридорите на солидарността:

 • помогнаха за износа на около 41 млн. тона селскостопански стоки (зърнени култури, маслодайни семена и свързани с тях продукти) и над 36 млн. тона неселскостопански продукти (руди, желязо и стомана, пръст, дървесина) от Украйна, осигурявайки на страната така необходимите приходи за украинските земеделски стопани и предприятия
 • подпомогнаха предоставянето на техническа подкрепа на Украйна, Молдова и държави от ЕС с цел улесняване и ускоряване на процедурите и премахване на затрудненията по границата
 • допринесоха за подписването на 29 юни 2022 г. на споразумения за превоз на товари с Украйна и Молдова с цел допълнително улесняване на транзита и транспорта от и до двете държави.

За да се поддържа и увеличи капацитетът на коридорите на солидарността, ЕС мобилизира значителни инвестиции чрез различни съществуващи програми на равнище ЕС и на национално равнище. Административното и оперативно подпомагане трябва да продължи, включително що се отнася до опростяването на процедурите при преминаването на границите, а освен това е необходимо допълнително финансиране.

През ноември 2022 г. Комисията предостави спешно 250 млн. евро безвъзмездни помощи в подкрепа на коридорите на солидарността. В краткосрочен план това помогна за бързо подобряване на работата им, по-специално с мобилно оборудване, с цел намаляване на времето за чакане и подобряване на движението през граничните контролно-пропускателни пунктове и пътищата за достъп до тях. В средносрочен план Комисията мобилизира Механизма за свързване на Европа и 50 млн. евро в подкрепа на развитието на инфраструктурата, необходима за по-нататъшно увеличаване на капацитета на коридорите на солидарността.

Комисията, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Република Молдова, Украйна, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Групата на Световната банка заедно мобилизираха 1 млрд. евро за коридорите на солидарността, за да се повиши световната продоволствена сигурност и да се предостави жизненоважна помощ на украинската икономика.

Повече информация за коридорите на солидарността между ЕС и Украйна

Подкрепа за украинските ученици

Подкрепа за енергийния сектор

В сектора на енергетиката електроенергийната мрежа на Украйна бе синхронизирана с тази на ЕС. ЕС ще продължи да подкрепя Украйна в сектора на енергетиката, като осигурява обратни потоци на газ за страната. Украйна ще може също така да се възползва от съвместното закупуване от ЕС на газ, втечнен природен газ (ВПГ) и водород.

ЕС предоставя 2500 допълнителни генератора освен доставените от началото на войната досега 3000 генератора. По искане на Европейската комисия бяха предоставени около 220 млн. евро за покриване на непосредствените нужди на енергийния сектор в рамките на Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, създаден от Енергийната общност. ЕС също така предоставя 35 млн. LED крушки на Украйна.

Подкрепа за военно оборудване и обучение

В рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира бяха мобилизирани 5,6 млрд. евро в подкрепа на предоставянето на военно оборудване на украинските въоръжени сили. Освен това военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украйна се занимава със спешните и по-дългосрочните нужди от обучение на украинските въоръжени сили. Военната помощ на ЕС за Украйна — предоставена в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира и пряко от държавите членки — възлиза на около 20 млрд. евро.

Освен това Комисията прие Акта в подкрепа на производството на боеприпаси, който има за цел спешно да се доставят боеприпаси и ракети на Украйна и да се помогне на държавите членки да възстановят запасите си. Чрез въвеждането на целенасочени мерки, включително финансиране, актът има за цел да се увеличи производственият капацитет на ЕС и да се преодолее съществуващият недостиг на боеприпаси и ракети, както и на техните компоненти.

Това предложение за нов регламент включва:

 • инструмент за финансова подкрепа за разширяване на промишления производствен капацитет на Съюза за съответните отбранителни продукти;
 • механизъм за картографиране, наблюдение и по-добро прогнозиране на евентуални затруднения по веригите на доставки;
 • въвеждането на временна регулаторна рамка за справяне с недостига на боеприпаси.

Други видове подкрепа

 • През май 2023 г. ЕС поднови суспендирането на всички мита, тарифни квоти и мерки за търговска защита по отношение на украинския износ за ЕС за още една година – до юни 2024 г.
 • Комисията призова европейските телекомуникационни оператори да удължат срока на споразумението си за временно преустановяване или значително намаляване на таксите за роуминг за украинците в ЕС.
 • През февруари 2023 г. Комисията и Украйна подписаха асоциирането на Украйна към програма „Единен пазар“. Благодарение на това споразумение Украйна ще получи подкрепа за предприятията, които ще могат да се възползват от улеснен достъп до пазари, благоприятна бизнес среда, устойчив растеж и интернационализация.
 • През юни 2023 г. ЕС и Украйна подписаха споразумение за асоцииране на Украйна към програмата „Механизъм за свързване на Европа“. Това ще даде възможност на украинските организатори на проекти да кандидатстват за финансиране от ЕС в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии и ще доведе до допълнително подобряване на свързаността на Украйна със съседните ѝ държави от ЕС.
 • Асоциирането на Украйна към програмата „Хоризонт Европа“ и програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия е важен инструмент за опазване и развитие на екосистемата на Украйна за научни изследвания и иновации. Комисията обяви, че до средата на 2023 г. ще отвори нов офис за „Хоризонт Европа“ в Киев.
 • От началото на войната ЕС увеличи незабавната си подкрепа за укрепване на киберустойчивостта на Украйна с 10 млн. евро за оборудване, софтуер и друга свързана помощ. Още 19 млн. евро от пакета на стойност 330 млн. евро бяха предоставени в подкрепа на устойчивата цифрова трансформация.
 • ЕС предоставя подкрепа чрез гаранции на ЕС, издадени от финансови институции като ЕИБ и ЕБВР. Това би трябвало да даде възможност на украинското правителство да отпуска заеми и позволява на дружествата да предоставят основни услуги.
 • ЕС подкрепя и борбата срещу безнаказаността в Украйна с проект на стойност 7,5 млн. евро в подкрепа на разследванията на Международния наказателен съд на военни престъпления, извършени от Русия. Освен това съвместен екип на ЕС за разследване, създаден заедно с Полша, Латвия, Естония, Словакия, Румъния, Литва и Украйна, се подпомага от Евроюст. Научете повече за търсенето на отговорност от Русия

Подкрепа за бъдещо възстановяване

Ukraine public administration building

За възстановяването на Украйна от щетите на войната ще са необходими големи финансови усилия в световен мащаб. Начело на усилията за възстановяване трябва да бъдат украинските органи, в тясно сътрудничество с ЕС и ключови партньори, като Г-7 и Г-20, както и други трети държави, международни финансови институции и международни организации.

Междуведомствената платформа за координация на донорите бе създадена през януари 2023 г., за да координира краткосрочната и дългосрочната подкрепа за украинската икономика от международните донори и финансови институции. Технически секретариат ще подпомага работата на платформата: Комисията ще бъде домакин на неговия офис в Брюксел, а украинското правителство — на офиса в Киев. Това ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между международните донори и международните финансови организации и ще гарантира, че предоставянето на подкрепата става по последователен, прозрачен и отговорен начин.

Прочетете повече за възстановяването на Украйна

Последната актуализация на тази страница е от 22 август 2023 г.

Документи

24 MАРТ 2023 Г.
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
English
(6.03 KB - HTML)
Изтегляне