Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Pomoc EU Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Tváří v tvář ruské útočné válce a nezákonným pokusům o anexi ukrajinského území zůstává EU jednotná ve své neochvějné podpoře Ukrajině. Jsme odhodláni i nadále poskytovat Ukrajině a jejímu lidu politickou, finanční, hospodářskou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu tak dlouho, jak bude zapotřebí.

Silná a komplexní reakce EU

Celková podpora EU Ukrajině dosáhla od začátku ruské útočné války již téměř 108 mld. eur. Patří sem: 

 • 52 mld. eur poskytnutých dosud týmem Evropa na podporu celkové hospodářské, sociální a finanční odolnosti Ukrajiny 

 • až 17 mld. eur pro členské státy na financování potřeb Ukrajinců prchajících před válkou do EU 

EU, její členské státy a finanční instituce se v reakci na ruskou útočnou válku rozhodly zaujmout přístup „tým Evropa“. To znamená, že spolupracujeme a dáváme dohromady naše zdroje a odborné znalosti, aby měla naše pomoc Ukrajině větší dopad. 

Od začátku ruské agrese poskytl tým Evropa Ukrajině podporu ve výši téměř 52 mld. eur. Patří sem:

 • makrofinanční pomoc 
 • rozpočtová podpora 
 • naléhavou pomoc 
 • krizové finanční prostředky 
 • humanitární pomoc 

Makrofinanční pomoc a rozpočtová podpora

Aby bylo možné pomáhat Ukrajině i v roce 2023, byla z rozpočtu EU uvolněna krátkodobá pomoc ve výši 19,5 mld. eur, což zahrnuje i bezprecedentní podpůrný balíčku ve výši 18 mld. eur ve formě zvýhodněných půjček. To bylo nad rámec 11,6 mld. eur poskytnutých ve formě půjček a grantů v roce 2022. Díky tomu byla Ukrajina schopna

 • pokračovat ve vyplácení mezd a důchodů
 • obnovovat kritickou infrastrukturu poškozenou válkou
 • udržet fungování základních veřejných služeb, jako jsou nemocnice, školy a ubytovny pro přesídlené osoby
 • zajistit makroekonomickou stabilitu

Nástroj pro Ukrajinu: podpora na obnovu země, její rekonstrukci a cestu k přistoupení k EU

EU vytvořila nový podpůrný mechanismus na období 2024–2027, jehož prostřednictvím bude pomáhat Ukrajině v jejím dlouhodobém úsilí o zotavení se z války a snaze o členství v EU. Nástroj pro Ukrajinu Unii umožní poskytnout Ukrajině během tohoto období předvídatelnou a flexibilní finanční podporu ve výši až 50 mld. eur. Z této životně důležité podpory již Ukrajina obdržela 7,9 miliardy eur v podobě nouzového překlenovacího financování a předběžného financování.

Nástroj podtrhuje závazek EU pomáhat Ukrajině v probíhající útočné válce, kterou proti ní Rusko vede, i na její cestě k přistoupení k EU.

Další informace o nástroji pro Ukrajinu

Opatření na podporu ukrajinského hospodářství

Evropská komise a Ukrajina podepsaly v únoru 2023 dohodu o přidružení Ukrajiny k Programu pro jednotný trh. Tato dohoda podpoří ukrajinské podniky tím, že 

 • usnadní přístup na trhy  
 • zlepší podnikatelské prostředí 
 • posílí udržitelný růst  
 • zvýší internacionalizaci 

Kromě toho EU prodloužila pozastavení dovozních cel a kvót na ukrajinský vývoz do 5. června 2025. Tato obchodní opatření, která jsou v platnosti od června 2022, jsou pro chod ukrajinského hospodářství životně důležitá. 

Unie také poskytuje podporu prostřednictvím záruk, které vydávají finanční instituce, jako je EIB a EBRD. To ukrajinské vládě umožní poskytovat úvěry a podnikům nabízet životně důležité služby. 

Humanitární pomoc a civilní ochrana

32 zemí
nabídlo pomoc
Více než 148 000 tun
materiální pomoci již bylo na Ukrajinu odesláno

Kromě toho bylo Ukrajině prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie poskytnuto z členských států EU a ze strany jejích partnerů více než 148 000 tun věcné pomoci v odhadované hodnotě přes 839 mil. eur. EU a členské státy rovněž poskytly více než 110 mil. eur na humanitární odminování, z čehož 21,5 mil. eur pocházelo z rozpočtu EU.

V roce 2022 EU zmobilizovala 330 mil. eur v rámci mimořádné podpory, kterými pomohla zajistit přístup k základnímu zboží a službám, jako je vzdělávání, zdravotní péče a potraviny. Podpůrný program rovněž pomohl ochránit obyvatelstvo, a to jak vnitřně vysídlené osoby, tak jejich hostitelské komunity, a podpořit malé a střední podniky a zemědělství.  

Mezi další důležité úkoly patří obnova lokální civilní infrastruktury, zásobování energiemi, posílení kybernetické bezpečnosti, svoboda sdělovacích prostředků a účinnější zásah proti dezinformacím. Aktuální projekty v hodnotě 286 mil. eur byly upraveny tak, aby odpovídaly naléhavým potřebám v terénu. 

Mimořádná logistická centra a pomoc rescEU

Kvůli rychle rostoucím potřebám na Ukrajině jsme ze zásob rescEU uvolnili zdravotnický materiál, dočasné přístřešky a elektrocentrály, ale také specializované vybavení k zajištění zdraví obyvatel v případě chemického, biologického, radiologického či jaderného ohrožení.  

Od začátku války jsme Ukrajině poskytli v rámci rescEU podporu ve výši 157 mil. eur.

EU koordinuje zdravotnické evakuace ukrajinských pacientů, kteří naléhavě potřebují léčbu, a dosud zajistila převoz více než 3 400 pacientů do nemocnic po celé Evropě, kde dostanou specializovanou péči.  

V září 2022 bylo v polském Řešově otevřeno centrum EU Medevac Hub. Pacientům přijíždějícím z Ukrajiny centrum poskytuje bezpečný prostor před jejich převozem do jiné evropské země, kde podstoupí nemocniční léčbu. 

Kromě toho Komise zřídila logistická centra civilní ochrany v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, aby bylo možné dodávat pomoc Ukrajině co nejrychleji. Tato centra usnadní přidělování pomoci poskytované prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie. 

21. dubna 2023 se Ukrajina se stala účastnickým státem mechanismu civilní ochrany EU, který pomáhá zemím zasaženým katastrofou. 

Dočasná ochrana

EU aktivovala směrnici o dočasné ochraně okamžitě po vypuknutí invaze. To poskytlo vysídleným osobám prchajícím před válkou na Ukrajině určitá práva v EU, včetně

 • povolení k pobytu

 • prostředků na přístup k vhodnému ubytování

 • lékařské péče

 • vzdělávání dětí

Země EU v rámci tohoto režimu od té doby přijaly více než čtyři miliony osob z Ukrajiny. Režim dočasné ochrany byl prodloužen do března 2026.

Komise zavedla maximální flexibilitu, aby členské státy mohly na podporu lidí prchajících před válkou rovněž použít nevyužité fondy soudržnosti. Díky tomu bylo uvolněno až 17 mld. eur. 

Informace pro osoby prchající před válkou

Trasy solidarity

V rámci reakce Evropské unie na ruskou agresi vůči Ukrajině Evropská komise a členské státy EU, které sousedí s Ukrajinou, otevřely 12. května 2022 trasy solidarity spojující Unii s Ukrajinou. Trasy solidarity jsou životně důležitými koridory pro ukrajinský vývoz zemědělských produktů, jakož i pro dovoz potřebného zboží, od humanitární pomoci až po krmiva a hnojiva. 

Od května 2022 se díky trasám solidarity: 

 • vyvezlo přibližně 136 mil. tun ukrajinského zboží, včetně asi 70 mil. tun obilovin, olejnatých semen a dalších souvisejících produktů
 • dovezlo na Ukrajinu více než 52 milionů tun zboží, které tato země nutně potřebuje, a to od vojenské a humanitární pomoci po palivo a další produkty
 • poskytla Ukrajině, Moldavsku a zemím EU technická podpora za účelem usnadnění a urychlení formalit a ulehčení přetíženým místům na hranicích 
 • podařilo dosáhnout dohod o nákladní dopravě uzavřené 29. června 2022 s Ukrajinou a Moldavskem s cílem dále usnadnit tranzit a dopravu do a z obou zemí. 

Od té doby byly na rozšíření tras solidarity uvolněny více než 2 mld. eur, včetně příspěvků Komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Světové banky.

Více informací o trasách solidarity EU-Ukrajina

Pomoc ukrajinským školám

Podpora odvětví energetiky

V březnu 2022 byla ukrajinská elektrizační soustava synchronizována s EU. EU bude Ukrajinu i nadále podporovat v odvětví energetiky tím, že zajistí zpětné toky plynu do země. Ukrajina bude rovněž moci využít evropského společného nákupu plynu, zkapalněného zemního plynu (LNG) a vodíku. 

Kromě toho EU poskytla Ukrajině více než 10 000 elektrocentrál a 35 milionů LED žárovek. 

Na žádost Evropské komise bylo uvolněno přibližně 500 mil. eur na pokrytí okamžitých energetických potřeb Ukrajiny, a to v rámci Fondu na podporu ukrajinské energetiky zřízeného Energetickým společenstvím.  

Podpora lepší konektivity a technologií

Komise vyzvala v červenci 2022 evropské telekomunikační operátory, aby prodloužili platnost dohody o pozastavení nebo podstatném snížení poplatků za roaming pro Ukrajince v EU

V červnu 2023 podepsaly EU a Ukrajina dohodu o přidružení Ukrajiny k Nástroji pro propojení Evropy. To ukrajinským předkladatelům projektů umožní žádat o finanční prostředky EU v odvětví dopravy, energetiky a digitálních technologií, což dále zlepší propojení Ukrajiny se sousedními zeměmi EU. 

V prosinci 2023 zřídila Komise novou kancelář programu Horizont Evropa v Kyjevě. Účast Ukrajiny na programu Horizont Evropa a programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu pomůže zachovat a podporovat ukrajinský výzkumný a inovační ekosystém.  

Od začátku války navýšila EU svou podporu na posílení kybernetické odolnosti Ukrajiny o 10 mil. eur, které jdou na vybavení, software a další související podporu. Dalších 19 mil. eur bylo poskytnuto na podporu digitální transformace. 

Podpora za účelem budoucí obnovy

Pohnání Ruska k odpovědnosti

EU podporuje boj proti beztrestnosti pachatelů válečných zločinů na Ukrajině prostřednictvím projektu ve výši 7,25 mil. eur, který podpoří, aby Mezinárodní trestní soud vyšetřil zločiny spáchané Ruskem. Dále prostřednictvím agentury Eurojust podporuje společný vyšetřovací tým EU zřízený Polskem, Lotyšskem, Estonskem, Slovenskem, Rumunskem, Litvou a Ukrajinou (a za účasti ICC a Europolu) v jeho úsilí o vyšetření mezinárodních zločinů spáchaných na Ukrajině.

Evropská komise rovněž zřídila Mezinárodní středisko pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině. Středisko se nachází v Haagu a je součástí výše zmíněného společného vyšetřovacího týmu a podporuje koordinaci vyšetřování a shromažďování důkazů o válečných zločinech spáchaných na Ukrajině. 

V EU bylo imobilizováno přibližně 210 mld. eur v aktivech ruské centrální banky. Dosud bylo zmrazeno více než 28 mld. eur soukromého majetku osob a subjektů uvedených na sankčním seznamu.

EU se rozhodla použít zisky z imobilizovaného ruského majetku na podporu Ukrajiny. V závislosti na úrokových sazbách budou příjmy z těchto imobilizovaných aktiv pravděpodobně generovat ve prospěch Ukrajiny přibližně 2,5 až 3 mld. eur ročně.

Další informace o snaze pohnat Rusko k odpovědnosti

Tato stránka byla naposledy aktualizována 27. června 2024.

Dokumenty

24. BŘEZNA 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment