Skip to main content
Logo Evropské komise
Solidarita EU s Ukrajinou

Pomoc EU Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

In focus

Silná a komplexní reakce EU

Od začátku ruské agrese uvolnily EU, její členské státy a její finanční instituce více než 19 miliard eur na podporu celkové hospodářské, sociální a finanční odolnosti Ukrajiny. Jedná se o makrofinanční pomoc, rozpočtovou podporu, mimořádnou pomoc, reakci na krize a humanitární pomoc. V přípravě je dodatečná makrofinanční pomoc ve výši až 3 miliard eur.

Kromě toho jde 3,1 miliardy eur z Evropského mírového nástroje na vojenskou pomoc. Tyto prostředky budou použity na úhradu věcné vojenské podpory poskytované Ukrajině členskými státy.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitární pomoc

Na projekty humanitární pomoci civilistům postiženým válkou na Ukrajině bylo uvolněno 523 milionů eur, z čehož 485 milionů eur dostane Ukrajina a 38 milionů eur Moldavsko na pomoc lidem prchajícím před agresí. Tato humanitární pomoc EU se poskytuje ve formě potravin, vody, zdravotní péče a přístřeší a pomáhá pokrýt základní potřeby uprchlíků.

Další pomoc poskytuje program mimořádné podpory s rozpočtem ve výši 332 milionů eur, který zajišťuje přístup k základnímu zboží a službám, jako je vzdělávání, zdravotní péče a potraviny. Pomáhá rovněž chránit obyvatelstvo, a to jak vnitřně vysídlené osoby, tak jejich hostitelské komunity, a podporovat malé a střední podniky a zemědělství. Dalším cílem je obnovit lokální civilní infrastrukturu, zajistit zásobování energiemi, posílit kybernetickou bezpečnost a svobodu sdělovacích prostředků a účinněji zakročit proti dezinformacím. Předchozí probíhající projekty v hodnotě 185 milionů eur byly upraveny tak, aby odpovídaly naléhavým potřebám v terénu.

 

Mechanismus civilní ochrany Unie

31 zemí
nabídlo pomoc
Více než 70 000 tun
materiální pomoci již bylo na Ukrajinu odesláno

Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie je na Ukrajinu distribuována pomoc celkem z 31 zemí: z 27 členských států EU a dále z Norska, Turecka, Severní Makedonie a Islandu. Jedná se nejen o životně důležité potřeby, jako jsou léky, potraviny a přístřeší, ale také strategické vybavení: hasičské vozy, elektrocentrály, sanitky a mobilní nemocnice.

Mimořádná logistická centra a pomoc rescEU

Kvůli prudce narůstajícím potřebám jsme pro Ukrajinu zmobilizovali zdravotnické vybavení a materiál k zajišťování přístřeší, ale také specializované vybavení pro přípravu na eventuální rizika chemické, biologické, radiologické a jaderné povahy, a to prostřednictvím zásob rescEU, jež jsou uloženy v Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Řecku, Rumunsku, Švédsku a Dánsku. Podpora rescEU měla zatím celkovou finanční hodnotu téměř 34 milionů eur a jednalo se o bytové jednotky, ochranné obleky, dekontaminační prostředky, ventilátory, infuzní čerpadla, monitory vitálních funkcí, ultrazvuková zařízení a další. EU koordinuje zdravotnické evakuace ukrajinských pacientů, kteří naléhavě potřebují léčbu, a již převezlo více než 1 000 pacientů do nemocnic po celé Evropě, aby se jim dosud dostalo specializované péče. V září bylo v polském Řešově otevřeno nové centrum EU Medevac pro evakuace ukrajinských pacientů. Pacientům přijíždějícím z Ukrajiny centrum poskytne bezpečný prostor před jejich převozem do jiné evropské země, kde absolvují nemocniční léčbu.

Kromě toho Komise zřídila logistická centra civilní ochrany v Polsku, v Rumunsku a na Slovensku, aby bylo možné dodávat potřebnou pomoc Ukrajině co nejrychleji. Tato centra usnadní přidělování pomoci poskytované prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie. 

Mechanismus dočasné ochrany

Dočasná ochrana zahrnuje:

 • práva k pobytu
 • přístup na trh práce (za podmínek, které v oblasti trhu práce platí v jednotlivých členských státech)
 • přístup k ubytování
 • pomoc v oblasti sociálního zabezpečení
 • zdravotní či jinou péči
 • zákonné opatrovnictví a přístup ke vzdělání pro děti a dospívající bez doprovodu

Informace pro osoby prchající před válkou

Trasy solidarity

Komise vypracovala akční plán na vytvoření „tras solidarity“, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, a to od humanitární pomoci až po krmiva a hnojiva. 

Od května 2022 se díky trasám solidarity:

 • podařilo vyvézt z Ukrajiny přes 12,5 milionu tun materiálu, což zajistilo tolik potřebné příjmy a dodávky obilí lidem v nouzi
 • jen v září bylo vyvezeno celkem 6,6 milionu tun ukrajinských zemědělských produktů – 2,6 milionu tun přes trasy solidarity a 4 miliony tun přes Černé moře
 • poskytla technická podpora Ukrajině, Moldavsku a zemím EU s cílem usnadnit a urychlit postupy a ulehčit přetíženým místům na hranicích
 • podařilo dosáhnout dohod o nákladní dopravě uzavřené 29. června 2022 s Ukrajinou a Moldavskem s cílem dále usnadnit tranzit a dopravu z a do obou zemí.

Jiné druhy podpory

 • V odvětví energetiky byla ukrajinská elektroenergetická soustava synchronizována s EU. EU bude Ukrajinu i nadále podporovat v odvětví energetiky tím, že zajistí zpětné toky plynu do země. Ukrajina bude rovněž moci využít evropského společného nákupu plynu, zkapalněného zemního plynu (LNG) a vodíku.
 • Evropská komise navrhla pozastavit na jeden rok dovozní cla na veškerý vývoz z Ukrajiny do EU. Návrh rovněž počítá s ročním pozastavením uplatňování všech platných antidumpingových a ochranných opatření EU týkajících se ukrajinského vývozu oceli. Tento dalekosáhlý krok by měl posílit ukrajinský vývoz do EU a zmírnit obtížnou situaci ukrajinských výrobců a vývozců.
 • Komise vyzvala evropské telekomunikační operátory, aby prodloužili svou dohodu o pozastavení nebo podstatném snížení poplatků za roaming pro Ukrajince v EU, která již platila v posledních třech měsících.
 • Od začátku války navýšila EU svou okamžitou podporu na posílení kybernetické odolnosti Ukrajiny o 10 milionů eur, které jdou na vybavení, software a další související podporu. Dalších 15 milionů eur z balíčku 330 milionů eur bylo poskytnuto na podporu odolné digitální transformace.
 • Unie poskytuje podporu prostřednictvím záruk EU, které vydávají finanční instituce, jako je EIB a EBRD. To by mělo ukrajinské vládě umožnit poskytovat půjčky a společnostem nabízet životně důležité služby.

Podpora budoucí obnovy

Ukraine public administration building

K obnově Ukrajiny po válečných škodách bude zapotřebí značného celosvětového finančního úsilí. Vést by ho měly ukrajinské orgány v úzkém partnerství s Unií a klíčovými partnery, jako jsou skupiny G7 a G20 a další třetí země, jakož i mezinárodní finanční instituce a mezinárodní organizace.

Rovněž bylo oznámeno zřízení „platformy pro obnovu Ukrajiny“, která bude koordinovat úsilí na mezinárodní úrovni. Společně ji budou řídit Komise a ukrajinská vláda. Platforma bude zodpovídat za schválení plánu obnovy, který vypracuje a zrealizuje Ukrajina, přičemž podporu správní kapacity a technickou pomoc poskytne EU. Platforma bude sdružovat podporující partnery a organizace, včetně členských států EU, dalších partnerů ve dvoustranných i mnohostranných vztazích a mezinárodních finančních institucí. Ukrajinský parlament a Evropský parlament se budou účastnit jako pozorovatelé.

Na podporu plánu obnovy navrhla Komise vytvořit nástroj „RebuildUkraine“ jako hlavní právní prostředek EU k poskytování kombinace grantů a půjček. Bude začleněn do rozpočtu EU, aby se zajistila transparentnost, odpovědnost a řádné finanční řízení této iniciativy, přičemž bude existovat jasná vazba na investice a reformy.

Další informace o obnově Ukrajiny

Dokumenty