Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n apu Ukrainalle

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

In focus

Vahvat ja kattavat EU:n toimet

Venäjän hyökkäyssodan alettua EU, sen jäsenmaat ja rahoituslaitokset ovat mobilisoineet yli 19 miljardia euroa Ukrainan talouden, yhteiskunnan ja rahoitusjärjestelmän yleisen selviytymiskyvyn tukemiseen. Tukea on annettu makrotaloudellisen avun, budjettituen, hätäavun, kriisitoimien ja humanitaarisen avun muodossa. Valmisteilla on vielä enimmillään 3 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun lisämääräraha.

Lisäksi Euroopan rauhanrahaston puitteissa on toteutettu sotilaallisen avun toimenpiteitä, joiden määrärahat ovat 3,1 miljardia euroa. Ne käytetään korvauksiin niille EU-maille, jotka antavat luontoissuorituksina sotilaallista tukea Ukrainalle.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitaarinen apu

Humanitaarisen avun hankkeisiin on osoitettu 523 miljoonaa euroa hyökkäyssodan koettelemien siviilien auttamiseksi. Tästä 485 miljoonaa euroa on osoitettu Ukrainalle ja 38 miljoonaa euroa Moldovalle sotaa pakenevien auttamiseen. EU:n humanitaarisen avun turvin voidaan tarjota ihmisille ruokaa, vettä, terveydenhuoltoa ja majoitusta ja näin auttaa tyydyttämään heidän perustarpeitaan.

Lisäksi hätätilanteen tukiohjelmaan osoitetuilla 332 miljoonalla eurolla autetaan perushyödykkeiden ja -palvelujen, kuten koulutuksen ja terveyden- ja elintarvikehuollon, saatavuuden turvaamisessa. Tuki auttaa myös väestön suojelun turvaamisessa, niin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten kuin vastaanottajayhteisöjenkin. Se kattaa lisäksi pk-yrityksille ja maataloudelle annettavan tuen. Tavoitteena on myös jälleenrakentaa siviili-infrastruktuuria, varmistaa energiaturvallisuus sekä vahvistaa kyberturvallisuutta, tiedotusvälineiden vapautta ja disinformaation torjuntatoimia. Aiempia jo meneillään olevia hankkeita, joiden arvo on 185 miljoonaa euroa, on mukautettu vastaamaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin.

 

EU:n pelastuspalvelumekanismi

31 maata
on tarjonnut apua
Yli 70 000 tonnia
luontoissuorituksina annettavaa apua on toimitettu Ukrainaan

Ukrainalle kanavoidaan apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Apua on toimittanut 31 maata: 27 EU-maata, Islanti, Norja, Pohjois-Makedonia ja Turkki. Toimituksiin sisältyy lääkkeiden, elintarvikkeiden ja majoitukseen liittyvän materiaaliavun lisäksi myös strategisia tarvikkeita, kuten palokalustoa, sähkögeneraattoreita, ambulansseja ja kenttäsairaaloita.

Hätäavun logistiikkakeskukset ja rescEU-apu

Ukrainan eksponentiaalisesti kasvaviin tarpeisiin on hätämajoitus- ja lääkintätarvikkeiden lisäksi toimitettu erityistarvikkeita kansanterveydellisten riskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien varalta Saksassa, Unkarissa, Alankomaissa, Kreikassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Tanskassa sijaitsevista rescEU-valmiusvarastoista. RescEU-tuen kokonaisrahoitus on lähes 34 miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy mm. hätämajoitusyksikköjä, suojapukuja, dekontaminointiaineita, hengityskoneita, infuusiopumppuja, potilasmonitoreja ja ultraäänilaitteita. EU koordinoi kiireellistä hoitoa tarvitsevien ukrainalaisten potilaiden evakuointeja ja on tähän mennessä siirtänyt yli 1 000 potilasta erikoissairaanhoitoon eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin sairaaloihin. Syyskuussa avattiin Puolan Rzeszówiin uusi EU:n Medevac-keskus, jonne evakuoidaan Ukrainasta potilaita. Siellä he voivat turvallisesti odottaa siirtoa sairaalahoitoon johonkin toiseen Euroopan maahan.

Lisäksi komissio on perustanut Puolaan, Romaniaan ja Slovakiaan pelastuspalvelun logistiikkakeskuksia, jotta Ukrainaan voidaan toimittaa apua mahdollisimman nopeasti. Nämä keskukset auttavat kanavoimaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta annettavaa apua. 

Tilapäisen suojelun mekanismi

Tilapäiseen suojeluun sisältyvät mm.

 • oleskeluoikeus
 • pääsy työmarkkinoille EU-maiden työmarkkinapolitiikkojen mukaisesti
 • mahdollisuus asumiseen
 • sosiaalihuolto
 • lääkinnällinen tai muu apu
 • oikeus lailliseen holhoukseen ja koulunkäyntiin ilman huoltajaa saapuville lapsille ja teini-ikäisille.

Tietoa sotaa pakeneville ihmisille

Solidaarisuuskaistat

Komissio on esittänyt toimintasuunnitelman nk. solidaarisuuskaistojen perustamiseksi. Niiden avulla pyritään varmistamaan, että Ukraina voi paitsi viedä viljaa myös tuoda tarvitsemiaan tuotteita humanitaarisesta avusta eläinten rehuihin ja lannoitteisiin. 

Näiden järjestelyjen ansiosta on toukokuusta lähtien

 • viety Ukrainasta yli 12,5 miljoonaa tonnia viljaa, mikä tuo Ukrainalle kipeästi kaivattuja tuloja ja mahdollistaa viljan viennin sitä tarvitseville
 • viety Ukrainasta muitakin maataloustuotteita; viennin arvo pelkästään syyskuussa oli yhteensä 6,6 miljoonaa tonnia, mistä 2,6 miljoonaa tonnia solidaarisuuskaistojen kautta ja 4 miljoonaa tonnia Mustanmeren kautta.
 • annettu teknistä tukea Ukrainalle, Moldovalle ja EU-maille rajamenettelyjen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä pullonkaulojen poistamiseksi
 • allekirjoitettu Ukrainan ja Moldovan kanssa 29.6.2022 rahtisopimukset, joilla edelleen helpotetaan kauttakulkua ja kuljetuksia.

Muu tuki

 • Ukrainan sähköverkot on nyt synkronoitu EU:n verkkoihin. EU tukee Ukrainaa energia-alalla edelleen varmistamalla kaasun vastakkaisvirtauksen, jolloin maakaasua voidaan toimittaa myös Ukrainaan. Ukraina voi myös osallistua EU:n yhteisiin kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn hankintoihin.
 • Komissio on ehdottanut, että kaiken Ukrainasta EU:hun tulevan viennin tuontitullien kantaminen keskeytetään yhden vuoden ajaksi. Ehdotuksen mukaan keskeytetään vuodeksi myös kaikki polkumyynnin vastaiset EU:n toimenpiteet ja suojatoimenpiteet, joita sovelletaan Ukrainan teräsvientiin. Tämän kauaskantoisen toimenpiteen tarkoituksena on edistää Ukrainan vientiä EU:hun ja lievittää ukrainalaisten tuottajien ja viejien vaikeaa tilannetta.
 • Komissio on kehottanut eurooppalaisia teleoperaattoreita edelleen jättämään kantamatta verkkovierailumaksuja ukrainalaisilta käyttäjiltä EU:ssa tai alentamaan niitä merkittävästi. Asiaa koskeva sopimus on ollut voimassa jo viimeisten kolmen kuukauden ajan.
 • Sodan alkamisen jälkeen EU on lisännyt välitöntä tukeaan Ukrainan kyberuhkien sietokyvyn vahvistamiselle myöntämällä 10 miljoonaa euroa laitteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun tähän liittyvään tukeen. 330 miljoonan euron kokonaispaketista on myönnetty lisäksi 15 miljoonaa euroa kestävän digitaalisen siirtymän tukemiseen.
 • EU antaa tukea rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), myöntämien EU:n takausten avulla. Näin Ukrainan hallitus voi ottaa lainaa ja yritykset voivat tarjota elintärkeitä palveluja.

Tuki jälleenrakentamiselle

Ukraine public administration building

Sodan runteleman maan jälleenrakentaminen edellyttää merkittäviä maailmanlaajuisia rahoitustoimia. Ukrainan viranomaisten olisi johdettava tulevia jälleenrakennustoimia tiiviissä yhteistyössä EU:n ja muiden keskeisten kumppanien, kuten G7- ja G20-maiden ja muiden kolmansien maiden, sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Toimia hallinnoisi kansainvälinen koordinointifoorumi, Ukrainan jälleenrakennusfoorumi. Sitä johtaisivat Euroopan komissio ja Ukrainan hallitus yhdessä. Foorumi, jolle EU antaisi hallinnollista tukea ja teknistä apua, vastaisi Ukrainan laatiman ja toteuttaman jälleenrakennussuunnitelman vahvistamisesta. Foorumi kokoaisi yhteen tukea antavat kumppanit ja järjestöt, mukaan lukien EU:n jäsenmaat, muut kahden- ja monenväliset kumppanit ja kansainväliset rahoituslaitokset. Ukrainan parlamentti ja Euroopan parlamentti osallistuisivat tarkkailijoina.

Jälleenrakennussuunnitelman tukemiseksi komissio on ehdottanut uutta RebuildUkraine-välinettä. Se olisi tärkein oikeudellinen väline EU:n tuelle, joka muodostuisi avustuksista ja lainoista. Väline sisällytettäisiin EU:n talousarvioon ja näin varmistettaisiin aloitteen läpinäkyvyys, vastuuvelvollisuus ja moitteeton varainhoito sekä selkeä yhteys investointeihin ja uudistuksiin.

Lue lisää Ukrainan jälleenrakentamisesta

Asiakirjat