Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n apu Ukrainalle

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

EU tukee Ukrainaa horjumatta Venäjän jatkaessa hyökkäyssotaansa ja pyrkiessä laittomiin alueliitoksiin Ukrainassa. EU on sitoutunut jatkamaan poliittisen, taloudellisen, humanitaarisen, sotilaallisen ja diplomaattisen tuen antamista Ukrainalle ja sen kansalle niin kauan kuin on tarpeen.

Vahvat ja kattavat EU:n toimet

EU on tukenut Ukrainaa kaikkiaan lähes 108 miljardilla eurolla Venäjän hyökkäyssodan alusta lukien. Määrä sisältää 

 • lähes 52 miljardia euroa Team Europe -tukea Ukrainan talouden, yhteiskunnan ja rahoitustilanteen kestokyvyn vahvistamiseen 

 • 39 miljardia euroasotilaallista tukea

 • noin 17 miljardia euroa EU:hun sotaa paenneiden ukrainalaisten tarpeisiin vastaamiseksi jäsenmaissa. 

EU ja sen jäsenmaat ja rahoituslaitokset ovat päättäneet soveltaa Team Europe -lähestymistapaa vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne tekevät yhteistyötä ja yhdistävät resurssinsa ja asiantuntemuksensa Ukrainalle annettavan tuen vaikutuksen maksimoimiseksi. 

Hyökkäyssodan alusta lukien Ukrainaa on tuettu Team Europe -yhteistyössä lähes 52 miljardilla eurolla. Tukimuodot:

 • makrotaloudellinen rahoitusapu 
 • budjettituki 
 • hätäapu 
 • kriisitilanteen apu 
 • humanitaarinen apu 

Makrotaloudellinen hätäapu ja budjettituki

Ukrainan tukemiseen varattiin vuonna 2023 EU:n talousarviosta 19,5 miljardia euroa lyhyen aikavälin apuun. Siihen sisältyi 18 miljardin euron tukipaketti edullisina lainoina, jotka myönnettiin vuonna 2022 lainoina ja avustuksina myönnettyjen 11,6 miljardin euron lisäksi. Tuen ansiosta Ukraina on voinut

 • jatkaa palkkojen ja eläkkeiden maksamista
 • kunnostaa sodan vahingoittamaa kriittistä infrastruktuuria
 • ylläpitää tärkeimpiä julkisia palveluja, kuten sairaaloita, kouluja ja uudelleensijoitettavien ihmisten asuttamista
 • varmistaa makrotaloudellisen vakauden.

Ukrainan tukiväline: Tukea elpymiseen, jälleenrakennukseen ja EU-jäsenyysvalmisteluihin

EU on perustanut vuosiksi 2024–2027 uuden rahoitusvälineen, josta annetaan Ukrainalle tukea pitkän aikavälin elpymistoimiin ja EU-jäsenyyden valmisteluun. Ukrainan tukivälineen kautta EU voi näinä vuosina myöntää 50 miljardia euroa taloudellista tukea ennakoitavalla ja joustavalla tavalla. Ukraina on saanut tätä tukea tähän mennessä jo 7,9 miljardia euroa hätätilanteen väliaikaisrahoituksena ja ennakkorahoituksena.

Tukiväline osoittaa, että EU on sitoutunut tukemaan Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan torjunnassa ja maan matkalla kohti EU-jäsenyyttä.

Lisätietoa Ukrainan tukivälineestä

Ukrainan talouden tukitoimet

Euroopan komissio ja Ukraina allekirjoittivat helmikuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU:n sisämarkkinaohjelmaan. Sopimuksella tuetaan ukrainalaisia yrityksiä edistämällä 

 • markkinoille pääsyä  
 • suotuisaa liiketoimintaympäristöä 
 • kestävää kasvua  
 • kansainvälistymistä. 

EU on myös päättänyt edelleen jatkaa Ukrainan viennin vapauttamista tuontitulleista ja -kiintiöistä 5.6.2025 saakka. Nämä vapautukset ovat olleet käytössä kesäkuusta 2022 alkaen ja niistä on tullut maan talouden elinehto. 

EU antaa tukea myös rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), myöntämien takausten avulla. Näin Ukrainan hallitus voi jatkaa luotottamista ja yritykset voivat tarjota kriittisen tärkeitä palveluja. 

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

32 maata
on tarjonnut apua
Yli 148 000 tonnia
apua luontoissuorituksina

Lisäksi EU-maat ja kumppanit ovat toimittaneet Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yli 148 000 tonnia luontoissuorituksina annettavaa apua, jonka arvoksi on arvioitu yli 839 miljoonaa euroa. EU ja sen jäsenmaat ovat myöntäneet humanitaariseen miinanraivaukseen yli 110 miljoonaa euroa; määrästä 21,5 miljoonaa euroa rahoitetaan EU:n talousarviosta.

Vuonna 2022 EU mobilisoi 330 miljoonaa euroa hätätilanteen tukiohjelmaan, jolla autetaan turvaamaan perushyödykkeiden ja -palvelujen, kuten koulutuksen sekä terveyden- ja elintarvikehuollon, saatavuus. Ohjelmasta on tuettu myös väestön, niin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten kuin vastaanottajayhteisöjenkin, suojelua sekä pk-yrityksiä ja maataloutta.  

Tavoitteena on myös kunnostaa siviili-infrastruktuuria, varmistaa energiaturvallisuus sekä vahvistaa kyberturvallisuutta, tiedotusvälineiden vapautta ja disinformaation torjuntaa. Meneillään olevia hankkeita, joiden arvo on 286 miljoonaa euroa, on mukautettu vastaamaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin. 

Hätäavun logistiikkakeskukset ja rescEU-apu

Ukrainan nopeasti kasvavien tarpeiden johdosta maahan on toimitettu lääkintätarvikkeiden, hätämajoitusyksikköjen ja generaattoreiden lisäksi erityistarvikkeita kansanterveydellisten riskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien, varalta rescEU-valmiusvarastoista.  

Kaiken kaikkiaan Ukrainalle on annettu sodan alusta lukien 157 miljoonaa euroa rescEU-tukea.

EU koordinoi kiireellistä hoitoa tarvitsevien ukrainalaispotilaiden evakuointeja ja on tähän mennessä siirtänyt yli 3 400 potilasta erikoissairaanhoitoon sairaaloihin eri puolille Eurooppaa.  

Syyskuussa 2022 avattiin EU:n Medevac-keskus Rzeszówissa Puolassa. Siellä potilaat voivat turvallisesti odottaa siirtoa sairaalahoitoon johonkin toiseen Euroopan maahan. 

Lisäksi komissio on perustanut Puolaan, Romaniaan ja Slovakiaan pelastuspalvelualan logistiikkakeskuksia, jotta apu Ukrainaan saadaan toimitettua mahdollisimman nopeasti. Nämä keskukset auttavat kanavoimaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta annettavaa apua. 

Ukraina liittyi 21.4.2023 EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Tällä eurooppalaisella solidaarisuusjärjestelyllä autetaan katastrofin koettelemia maita. 

Tilapäinen suojelu

EU aktivoi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin välittömästi hyökkäyksen alettua. Direktiivin nojalla Ukrainan sotaa pakenevat saavat EU:ssa tiettyjä oikeuksia, muun muassa

 • oleskeluluvan

 • asianmukaisen majoituksen

 • terveydenhoitopalveluja

 • koulutusta lapsille

EU-maat ovat ottaneet direktiivin nojalla vastaan yli neljä miljoonaa ukrainalaista, ja järjestelyn voimassaoloa on jatkettu maaliskuuhun 2026 saakka.

Komissio on lisännyt varainkäytön joustavuutta, jotta EU-maat voivat käyttää myös käyttämättä jääneitä koheesiorahastovaroja Ukrainasta paenneiden tukemiseen. Käyttöön on näin saatu 17 miljardia euroa. 

Tietoa sotaa pakeneville ihmisille

Solidaarisuuskaistat

Euroopan komissio ja Ukrainan EU-naapurit ottivat 12.5.2022 käyttöön solidaarisuuskaistat EU:n ja Ukrainan välillä osana vastatoimia, joita EU toteuttaa Venäjän hyökkäyksen johdosta. Solidaarisuuskaistat ovat tärkeitä käytäviä, joita hyödynnetään Ukrainan maatalousviennissä ja sen tarvitsemien tavaroiden tuonnissa humanitaarisesta avusta eläinten rehuihin ja lannoitteisiin. 

Solidaarisuuskaistojen ansiosta on toukokuusta 2022 lukien 

 • viety Ukrainasta noin 136 miljoonaa tonnia maataloustuotteita, muun muassa noin 70 miljoonaa tonnia viljaa, öljysiemeniä ja muita niihin liittyviä tuotteita
 • tuotu Ukrainaan yli 52 miljoonaa tonnia tavaroita, muun muassa sotilasapua, humanitaarista apua ja polttoaineita
 • annettu Ukrainalle, Moldovalle ja EU-maille teknistä tukea rajamenettelyjen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi 
 • Ukrainan ja Moldovan kanssa allekirjoitettiin 29.6.2022 rahtisopimukset, joilla tavaroiden kauttakulkua ja kuljetuksia helpotetaan entisestään. 

Solidaarisuuskaistojen laajentamiseen on sittemmin myönnetty yli 2 miljardia euroa komission, Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Maailmanpankin rahoitusta.

Lisätietoa EU:n ja Ukrainan solidaarisuuskaistoista

Tuki ukrainalaislasten koulukäyntiin

Energiasektorin tuki

Ukrainan sähköverkko synkronoitiin EU:n verkkoihin maaliskuussa 2022. EU jatkaa Ukrainan energiasektorin tukemista, jotta voidaan varmistaa maakaasun vastakkaisvirtaus Ukrainaan. Ukraina voi myös osallistua EU:n yhteisiin kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn hankintoihin. 

EU on lisäksi toimittanut Ukrainaan yli 10 000 generaattoria ja 35 miljoonaa LED-lamppua. 

Kaakkois-Euroopan energiayhteisön perustamasta Ukrainan energiatukirahastosta on Euroopan komission pyynnöstä osoitettu noin 500 miljoonaa euroa Ukrainan energiasektorin välittömien tarpeiden kattamiseen.  

Tuki yhteyksien ja teknologian kehittämiselle

Komissio on kehottanut eurooppalaisia teleoperaattoreita jättämään edelleen kantamatta verkkovierailumaksut ukrainalaisilta EU:ssa tai alentamaan niitä merkittävästi. 

EU ja Ukraina allekirjoittivat kesäkuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta Verkkojen Eurooppa -välineeseen. Näin ukrainalaiset hankevastaavat voivat hakea EU-rahoitusta liikenne-, energia- ja digihankkeisiin, mikä parantaa Ukrainan yhteyksiä EU-naapureihinsa. 

Komissio avasi joulukuussa 2023 uuden Horisontti Eurooppa -toimiston Kiovaan. Ukrainan osallistuminen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan auttaa sitä turvaamaan tutkimus- ja innovointiekosysteeminsä ja kehittämään sitä edelleen.  

Sodan alkamisen jälkeen EU on kasvattanut tukeaan kyberuhkien sietokyvyn vahvistamiseen myöntämällä Ukrainalle 10 miljoonaa euroa laitteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun oheistukeen. Lisäksi on myönnetty 19 miljoonaa euroa digitalisaation tukemiseen. 

Tuki jälleenrakentamiselle

Tuki Venäjän saattamiselle vastuuseen

EU tukee 7,25 miljoonan euron hankkeella Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venäjän Ukrainassa tekemistä sotarikoksista, jotta syylliset saataisiin oikeuden eteen. Lisäksi Eurojust tukee Puolan, Latvian, Viron, Slovakian, Romanian, Liettuan ja Ukrainan perustamaa EU:n yhteistä tutkintaryhmää (jossa ovat mukana Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ja Europol) sen pyrkimyksissä tutkia Ukrainassa tehtyjä kansainvälisiä rikoksia.

Euroopan komissio on perustanut Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanoon liittyvän kansainvälisen keskuksen. Haagissa sijaitseva keskus on osa yhteistä tutkintaryhmää, ja se tukee Ukrainassa tehtyjä sotarikoksia koskevien tutkimusten koordinointia ja todisteiden keräämistä. 

Venäjän keskuspankin varoja on pysäytetty EU:ssa noin 210 miljardin euron arvosta. Luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen yksityisiä varoja on tähän mennessä jäädytetty yli 28 miljardia euroa.

EU on päättänyt käyttää näistä Venäjän pysäytetyistä varoista saatavia tuloja Ukrainan tukemiseen. Pysäytetyt varat tuottanevat koroista riippuen noin 2,5–3 miljardia euroa vuodessa Ukrainan hyväksi.

Lue lisää Venäjän saattamisesta vastuuseen

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 27.6.2024.

Asiakirjat

24. MAALISKUUTA 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment