Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n apu Ukrainalle

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

EU seisoo horjumatta Ukrainan rinnalla Venäjän käydessä hyökkäyssotaa sitä vastaan ja pyrkiessä laittomasti liittämään osia maasta itseensä. EU on sitoutunut jatkamaan poliittisen, taloudellisen, humanitaarisen, sotilaallisen ja diplomaattisen tuen antamista Ukrainalle ja sen kansalle niin kauan kuin on tarpeen.

Vahvat ja kattavat EU:n toimet

EU on tukenut Ukrainaa kaikkiaan yli 88 miljardilla eurolla Venäjän hyökkäyssodan alusta lukien. Määrä sisältää 

43,3 miljardia euroa Team Europe -tukea Ukrainan talouden, yhteiskunnan ja rahoitustilanteen kestokyvyn kehittämiseen 

noin 28 miljardia euroa sotilaallista apua, mistä määrästä 6,1 miljardia euroa Euroopan rauhanrahastosta 

yli 17 miljardia euroa EU:hun sotaa pakenevien ukrainalaisten tarpeisiin vastaamiseksi jäsenmaissa 

EU ja sen jäsenmaat ja rahoituslaitokset ovat päättäneet soveltaa Team Europe -lähestymistapaa vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että teemme yhteistyötä ja yhdistämme resurssimme ja asiantuntemuksemme Ukrainalle annettavan tuen vaikutuksen maksimoimiseksi. 

Hyökkäyksen alusta lukien Ukrainaa on tuettu 43,3 miljardilla eurolla Team Europe -hengessä. Tukimuodot:

 • makrotaloudellinen rahoitusapu 
 • budjettituki 
 • hätäapu 
 • kriisitilanteen apu 
 • humanitaarinen apu 

Makrotaloudellinen hätäapu ja budjettituki

Jotta Ukrainan tukemista voitiin jatkaa vuonna 2023, maalle varattiin EU:n talousarviosta 19,5 miljardia euroa. Siihen sisältyi 18 miljardin euron tukipaketti edullisina lainoina, jotka myönnettiin vuonna 2022 lainoina ja avustuksina myönnettyjen 10,5 miljardin euron lisäksi. Tuen ansiosta Ukraina voi

 • jatkaa palkkojen ja eläkkeiden maksamista
 • kunnostaa sodan vahingoittamaa kriittistä infrastruktuuria
 • ylläpitää tärkeimpiä julkisia palveluja, kuten sairaaloita, kouluja ja uudelleensijoitettavien ihmisten asuttamista
 • varmistaa makrotaloudellisen vakauden.

Ukrainan talouden tukitoimet

Euroopan komissio ja Ukraina allekirjoittivat helmikuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU:n sisämarkkinaohjelmaan. Sopimuksella tuetaan ukrainalaisia yrityksiä edistämällä 

 • markkinoille pääsyä  
 • suotuisaa liiketoimintaympäristöä 
 • kestävää kasvua  
 • kansainvälistymistä. 

Euroopan komissio ehdotti tammikuussa 2024, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan vientiin sovellettavien tullien, kiintiöiden ja kaupan suojatoimenpiteiden keskeyttämistä jatketaan kesäkuuhun 2025.

EU antaa tukea myös rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), myöntämien takausten avulla. Näin Ukrainan hallitus voi jatkaa luotottamista ja yritykset voivat tarjota kriittisen tärkeitä palveluja. 

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

32 maata
on tarjonnut apua
Yli 140 000 tonnia
luontoissuorituksina annettavaa apua on toimitettu Ukrainaan

  Lisäksi EU-maat ja kumppanit ovat toimittaneet Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta 98 000 tonnia luontoissuorituksina annettavaa apua, jonka arvoksi on arvioitu yli 796 miljoonaa euroa. EU ja sen jäsenmaat ovat myöntäneet humanitaariseen miinanraivaukseen yli 110 miljoonaa euroa; määrästä 21,5 miljoonaa euroa rahoitetaan EU:n talousarviosta.

  Vuonna 2022 EU mobilisoi 330 miljoonaa euroa hätätilanteen tukiohjelmaan, jolla autetaan turvaamaan perushyödykkeiden ja -palvelujen, kuten koulutuksen sekä terveyden- ja elintarvikehuollon, saatavuus. Ohjelmasta on tuettu myös väestön, niin maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten kuin vastaanottajayhteisöjenkin, suojelua sekä pk-yrityksiä ja maataloutta.  

  Tavoitteena on myös kunnostaa siviili-infrastruktuuria, varmistaa energiaturvallisuus sekä vahvistaa kyberturvallisuutta, tiedotusvälineiden vapautta ja disinformaation torjuntaa. Meneillään olevia hankkeita, joiden arvo on 286 miljoonaa euroa, on mukautettu vastaamaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin. 

  Hätäavun logistiikkakeskukset ja rescEU-apu

  Ukrainan nopeasti kasvavien tarpeiden johdosta maahan on toimitettu lääkintätarvikkeiden, hätämajoitusyksikköjen ja generaattoreiden lisäksi erityistarvikkeita kansanterveydellisten riskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien, varalta rescEU-valmiusvarastoista.  

  Kaiken kaikkiaan Ukrainalle on annettu sodan alusta lukien 127 miljoonaa euroa rescEU-tukea.

  EU koordinoi kiireellistä hoitoa tarvitsevien ukrainalaisten potilaiden evakuointeja ja on tähän mennessä siirtänyt yli 3 000 potilasta erikoissairaanhoitoon eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin sairaaloihin.  

  Syyskuussa 2022 avattiin EU:n Medevac-keskuksen Rzeszówissa Puolassa. Siellä potilaat voivat turvallisesti odottaa siirtoa sairaalahoitoon johonkin toiseen Euroopan maahan. 

  Lisäksi komissio on perustanut Puolaan, Romaniaan ja Slovakiaan pelastuspalvelualan logistiikkakeskuksia, jotta apu Ukrainaan saadaan toimitettua mahdollisimman nopeasti. Nämä keskukset auttavat kanavoimaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta annettavaa apua. 

  Ukraina liittyi 21.4.2023 EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Tällä eurooppalaisella solidaarisuusjärjestelyllä autetaan katastrofin koettelemia maita. 

  Tilapäinen suojelu

  EU aktivoi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin välittömästi hyökkäyksen alettua. Direktiivin nojalla Ukrainan sotaa pakenevat saavat EU:ssa tiettyjä oikeuksia, muun muassa

  oleskeluluvan

  asianmukaisen majoituksen

  terveydenhoitopalveluja

  koulutusta lapsille

  EU-maat ovat ottaneet direktiivin nojalla vastaan yli neljä miljoonaa ukrainalaista, ja järjestelyn voimassaoloa on jatkettu maaliskuuhun 2025 saakka.  

  Komissio on lisännyt varainkäytön joustavuutta, jotta EU-maat voivat käyttää myös käyttämättä jääneitä koheesiorahastovaroja Ukrainasta paenneiden tukemiseen. Käyttöön on näin saatu 17 miljardia euroa. 

  Tietoa sotaa pakeneville ihmisille

  Solidaarisuuskaistat

  Euroopan komissio ja Ukrainan EU-naapurit ottivat 12.5.2022 käyttöön solidaarisuuskaistat EU:n ja Ukrainan välillä osana vastatoimia, joita EU toteuttaa Venäjän hyökkäyksen johdosta. Solidaarisuuskaistat ovat tärkeitä käytäviä, joita hyödynnetään Ukrainan maatalousviennissä ja sen tarvitsemien tavaroiden tuonnissa humanitaarisesta avusta eläinten rehuihin ja lannoitteisiin. 

  Solidaarisuuskaistojen ansiosta on toukokuusta 2022 lukien 

  • viety noin 67 miljoonaa tonnia ukrainalaisia maataloustuotteita, muun muassa 61 miljoonaa tonnia viljaa, öljysiemeniä ja muita oheistuotteita
  • tuotu Ukrainaan yli 40 miljoonaa tonnia tavaroita
  • annettu Ukrainalle, Moldovalle ja EU-maille teknistä tukea rajamenettelyjen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi 
  • Ukrainan ja Moldovan kanssa allekirjoitettiin 29.6.2022 rahtisopimukset, joilla tavaroiden kauttakulkua ja kuljetuksia helpotetaan entisestään. 

  Solidaarisuuskaistojen laajentamiseen on sittemmin myönnetty yli miljardi euroa komission, Euroopan investointipankin, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Maailmanpankin rahoitusta.

  Lisätietoa EU:n ja Ukrainan solidaarisuuskaistoista

  Tuki ukrainalaislasten koulukäyntiin

  Energiasektorin tuki

  Ukrainan sähköverkko synkronoitiin EU:n verkkoihin maaliskuussa 2022. EU jatkaa Ukrainan energiasektorin tukemista, jotta voidaan varmistaa maakaasun vastakkaisvirtaus Ukrainaan. Ukraina voi myös osallistua EU:n yhteisiin kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn hankintoihin. 

  EU on lisäksi toimittanut Ukrainaan yli 8 000 generaattoria ja 35 miljoonaa LED-lamppua. 

  Kaakkois-Euroopan energiayhteisön perustamasta Ukrainan energiatukirahastosta on Euroopan komission pyynnöstä osoitettu yli 332 miljoonaa euroa Ukrainan energiasektorin välittömien tarpeiden kattamiseen.  

  Tuki yhteyksien ja teknologian kehittämiselle

  Komissio on kehottanut eurooppalaisia teleoperaattoreita jättämään edelleen kantamatta verkkovierailumaksut ukrainalaisilta EU:ssa tai alentamaan niitä merkittävästi. 

  EU ja Ukraina allekirjoittivat kesäkuussa 2023 sopimuksen Ukrainan osallistumisesta Verkkojen Eurooppa -välineeseen. Näin ukrainalaiset hankevastaavat voivat hakea EU-rahoitusta liikenne-, energia- ja digihankkeisiin, mikä parantaa Ukrainan yhteyksiä EU-naapureihinsa. 

  Komissio avasi joulukuussa 2023 uuden Horisontti Eurooppa -toimiston Kiovaan. Ukrainan osallistuminen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan auttaa sitä turvaamaan tutkimus- ja innovointiekosysteeminsä ja kehittämään sitä edelleen.  

  Sodan alkamisen jälkeen EU on kasvattanut tukeaan kyberuhkien sietokyvyn vahvistamiseen myöntämällä Ukrainalle 10 miljoonaa euroa laitteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun oheistukeen. Lisäksi on myönnetty 19 miljoonaa euroa digitalisaation tukemiseen. 

  Tuki puolustuskaluston hankintaan ja koulutukseen

  EU ja sen jäsenmaat ovat mobilisoineet noin 28 miljardia euroa sotilaallista tukea Ukrainalle, mukaan lukien 6,1 miljardia euroa Euroopan rauhanrahastosta. Lisäksi 362 miljoonan euron rahoitustuen avulla pyritään vastaamaan Ukrainan asevoimien koulutustarpeisiin osana Ukrainaa tukevaa EU:n sotilaallista avustusoperaatiota; tähän mennessä on koulutettu yli 39 000 sotilasta.

  Komissio hyväksyi heinäkuussa 2023 ampumatarviketuotantoa tukevan säädöksen, jolla tehostetaan ampumatarvikkeiden ja ohjusten toimituksia Ukrainaan ja autetaan EU-maita täydentämään varastojaan. Säädöksellä otetaan käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä ja rahoitusta, joiden avulla pyritään lisäämään EU:n tuotantokapasiteettia ja korjaamaan tällä hetkellä vallitsevaa pulaa ampumatarvikkeista ja ohjuksista ja niiden komponenteista.

  Tuki jälleenrakentamiselle

  Uusi rahoitusväline Ukrainan elpymisen, jälleenrakentamisen ja nykyaikaistamisen tueksi  

  Komissio ehdotti kesäkuussa 20123 erityisen rahoitusvälineen perustamista. Siitä on tarkoitus myöntää 50 miljardia euroa Ukrainan tukemiseen vuosina 2024–2027 johdonmukaisella, ennakoitavalla ja joustavalla tavalla.  

  Uudella välineellä tuetaan Ukrainan pyrkimyksiä ylläpitää makrotaloudellista vakautta, edistetään elpymistä ja nykyaikaistetaan maata samalla, kun se toteuttaa välttämättömiä uudistuksia osana EU-jäsenyysvalmistelujaan. Sillä tuetaan myös siirtymistä vihreään, digitaaliseen ja osallistavaan talouteen, joka on linjassa EU:n sääntöjen ja normien kanssa. 

  Lue lisää Ukrainan jälleenrakentamisesta

  Tuki Venäjän saattamiselle vastuuseen

  EU tukee 7,25 miljoonan euron hankkeella Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venäjän Ukrainassa tekemistä sotarikoksista, jotta syylliset saataisiin oikeuden eteen. Lisäksi Eurojust tukee Puolan, Latvian, Viron, Slovakian, Romanian, Liettuan ja Ukrainan perustamaa EU:n yhteistä tutkintaryhmää sen pyrkimyksissä tutkia Ukrainassa tehtyjä kansainvälisiä rikoksia.

  Euroopan komissio on perustanut Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanoon liittyvän kansainvälisen keskuksen. Haagissa sijaitseva keskus on osa yhteistä tutkintaryhmää, ja se tukee Ukrainassa tehtyjä sotarikoksia koskevien tutkimusten koordinointia ja todisteiden keräämistä. 

  Venäjän keskuspankin varoja on pysäytetty EU:ssa noin 200 miljardin euron arvosta. Luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen yksityisiä varoja on tähän mennessä jäädytetty yli 28 miljardia euroa.

  Lue lisää Venäjän saattamisesta vastuuseen

  Tätä sivua on päivitetty viimeksi 29.1.2024.

  Asiakirjat

  24. MAALISKUUTA 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
  English
  (6.03 KB - HTML)
  Lataa