Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc EÚ pre Ukrajinu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v týchto jazykoch: ukrajinčina | українська | ruština | русский

EÚ je jednotná vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny v reakcii na útočnú vojnu Ruska a nezákonné pokusy o anexiu ukrajinského územia. Sme odhodlaní naďalej poskytovať Ukrajine a jej ľudu politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu tak dlho, ako to bude potrebné.

Silná a komplexná reakcia EÚ

Podpora EÚ Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej agresie predstavuje celkovo 98,5 miliardy eur. To zahŕňa: 

49,4 miliardy eur poskytnutých v rámci iniciatívy Tím Európa na podporu celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny, 

32 miliárd eur vo forme opatrení vojenskej pomoci

až 17 miliárd eur pre členské štáty na financovanie potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou do EÚ. 

EÚ, jej členské štáty a jej finančné inštitúcie sa v reakcii na útočnú vojnu Ruska rozhodli zaujať prístup „Tím Európa“. To znamená, že spolupracujeme a spájame naše zdroje a odborné znalosti tak, aby mali väčší vplyv na Ukrajinu. 

Od začiatku agresie poskytol Tím Európa 49,4 miliardy eur na podporu Ukrajiny. To zahŕňa:

 • makrofinančnú pomoc, 
 • rozpočtovú podporu, 
 • núdzovú pomoc, 
 • finančné prostriedky na reakciu na krízu, 
 • humanitárnu pomoc. 

Makrofinančná pomoc a rozpočtová podpora

S cieľom pokračovať v podpore Ukrajiny sa v roku 2023 vyčlenili z rozpočtu EÚ prostriedky vo výške 19,5 miliardy eur na krátkodobú pomoc vrátane bezprecedentného podporného balíka vo výške 18 miliárd eur vo forme zvýhodnených úverov. To bolo nad rámec 11,6 miliardy eur poskytnutých v úveroch a grantoch v roku 2022. Vďaka tomu je Ukrajina schopná

 • pokračovať vo vyplácaní miezd a dôchodkov,
 • obnovovať kritickú infraštruktúru poškodenú vojnou,
 • zachovať základné verejné služby, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre premiestnené osoby,
 • zabezpečiť makroekonomickú stabilitu.

Nástroj pre Ukrajinu: podpora zameraná na obnovu krajiny, jej rekonštrukciu a jej cestu k členstvu v EÚ

EÚ zaviedla osobitný finančný nástroj na roky 2024 až 2027 na podporu Ukrajiny v jej dlhodobom úsilí o zotavenie sa z vojny a o členstvo v EÚ. Nástroj pre Ukrajinu umožní EÚ poskytovať Ukrajine počas tohto obdobia predvídateľnú a flexibilnú finančnú podporu až do výšky 50 miliárd eur.

Kým sa zavádzajú podmienky tohto nástroja, Komisia môže Ukrajine na obmedzené obdobie poskytnúť núdzové preklenovacie financovanie až do výšky 1,5 miliardy eur mesačne. Vďaka tomu bude môcť Ukrajina zamerať všetko svoje úsilie na víťazstvo vo vojne a môže naďalej vyplácať mzdy, dôchodky a poskytovať základné verejné služby. Ukrajina už z tejto kľúčovej podpory dostala 6 miliárd eur.

Tento nástroj zdôrazňuje záväzok EÚ podporovať Ukrajinu v kontexte prebiehajúcej útočnej vojny Ruska a na jej ceste k členstvu v EÚ.

Ďalšie informácie o Nástroji pre Ukrajinu

Opatrenia na podporu ukrajinského hospodárstva

Vo februári 2023, Európska komisia a Ukrajina podpísali dohodu o pridružení Ukrajiny k Programu pre jednotný trh (SMP). Táto dohoda podporí ukrajinské podniky tým, že uľahčí 

 • prístup na trhy,  
 • vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia, 
 • udržateľný rast,  
 • internacionalizáciu. 

V máji 2024 sa EÚ rozhodla predĺžiť pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do EÚ o ďalší rok. Tieto obchodné opatrenia, ktoré boli zavedené v júni 2022, sú pre chod hospodárstva Ukrajiny životne dôležité. 

EÚ takisto poskytuje podporu prostredníctvom záruk EÚ vydávaných finančnými inštitúciami, ako sú EIB a EBOR. Ukrajinskej vláde to umožní poskytovať úvery a spoločnostiam to pomôže pri ponúkaní nevyhnutných služieb. 

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

32 krajín
ponúklo pomoc
viac než 147 000 ton
materiálnej pomoci bolo zaslaných na Ukrajinu

Okrem toho členské štáty a partneri EÚ poskytli Ukrajine prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany viac ako 147 000 ton materiálnej pomoci v odhadovanej hodnote vyše 814 miliónov eur. EÚ a členské štáty poskytli viac ako 110 miliónov eur na humanitárne odmínovanie vrátane 21,5 milióna eur z rozpočtu EÚ.

V roku 2022 zmobilizovala EÚ 330 miliónov eur na program núdzovej podpory, ktorý pomohol zabezpečiť prístup k základným tovarom a službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a potraviny. Program podpory tiež pomohol chrániť obyvateľstvo – a to tak vnútorne vysídlené osoby, ako aj ich hostiteľské komunity – a podporovať malé a stredné podniky a poľnohospodárstvo.  

Medzi ďalšie dôležité ciele patrí rekonštrukcia civilnej infraštruktúry malého rozsahu a zaistenie energetickej bezpečnosti, ako aj posilnenie kybernetickej bezpečnosti, slobody médií a opatrení proti dezinformáciám. Prebiehajúce projekty v hodnote 286 miliónov eur boli upravené tak, aby zodpovedali naliehavým potrebám na mieste. 

Núdzové logistické centrá a systém pomoci rescEU

Vzhľadom na rýchlo rastúce potreby na Ukrajine sme prostredníctvom zásob rescEU zmobilizovali zdravotnícke potreby, dočasné prístrešky a elektrické generátory, ale aj špecializované vybavenie na ochranu zdravia obyvateľov v prípade chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej hrozby.  

Od začiatku vojny sme Ukrajine poskytli podporu z rezervy rescEU v celkovej výške 157 miliónov eur.

EÚ koordinuje zdravotnícky odsun ukrajinských pacientov, ktorí naliehavo potrebujú liečbu. Doteraz bolo presunutých viac ako 3 100 pacientov do nemocníc v celej Európe s cieľom poskytnúť im špecializovanú starostlivosť.  

V poľskom Rzeszówe bolo v septembri 2022 otvorené centrum EÚ Medevac. Toto centrum ponúka bezpečný priestor pre pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny predtým, než budú prevezení na účely liečby do nemocníc v iných európskych krajinách. 

Komisia okrem toho zriadila logistické centrá civilnej ochrany v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby bolo možné distribuovať pomoc Ukrajine čo najrýchlejšie. Tieto centrá pomôžu usmerňovať pomoc poskytovanú prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. 

Ukrajina sa 21. apríla 2023 ako účastnícky štát pripojila k mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany – európskemu rámcu solidarity, ktorý pomáha krajinám postihnutým katastrofou. 

Dočasná ochrana

EÚ okamžite po vypuknutí invázie aktivovala smernicu o dočasnej ochrane. Vysídleným osobám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine sa tak poskytujú určité práva v EÚ vrátane

povolení na pobyt,

prostriedkov na prístup k vhodnému ubytovaniu,

lekárskej starostlivosti,

vzdelávania detí.

Krajiny EÚ odvtedy privítali viac ako štyri milióny ľudí z Ukrajiny v rámci tohto systému dočasnej ochrany, ktorý bol predĺžený do marca 2025.  

Komisia zaviedla maximálnu flexibilitu, aby mohli členské štáty na podporu ľudí utekajúcich pred vojnou čerpať aj nevyužité kohézne fondy. Vďaka tomu sa uvoľnilo až 17 miliárd eur. 

Informácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou

Koridory solidarity

V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz tovaru, ktorý potrebuje, od humanitárnej pomoci až po krmivo pre zvieratá a hnojivá. 

Od mája 2022 sa vďaka koridorom solidarity: 

 • vyviezlo približne 122 miliónov ton ukrajinského tovaru vrátane 66 miliónov ton obilia, olejnatých semien a iných súvisiacich výrobkov,
 • pomohlo vyviezť na Ukrajinu približne 45 miliónov ton tovaru, ktorý potrebuje: od vojenskej a humanitárnej pomoci po palivo a iné výrobky.
 • poskytla technická podpora Ukrajine, Moldavsku a krajinám EÚ na uľahčenie a urýchlenie postupov a odstránenie prekážok na hraniciach, 
 • podpísali 29. júna 2022 dohody o nákladnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom s cieľom ďalej uľahčiť tranzit a dopravu do oboch krajín a z nich. 

Odvtedy sa mobilizovali viac ako 2 miliardy eur na rozšírenie koridorov solidarity vrátane príspevkov Komisie, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky.

Ďalšie informácie o koridoroch solidarity medzi EÚ a Ukrajinou

Podpora pre ukrajinských žiakov

Podpora pre odvetvie energetiky

V marci 2022 bola ukrajinská elektrizačná sústava bola zosynchronizovaná s EÚ. EÚ bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v odvetví energetiky a zaistí spätný tok plynu do krajiny. Ukrajina bude môcť ťažiť aj zo spoločného nákupu plynu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a vodíka zo strany EÚ. 

EÚ okrem toho poskytla Ukrajine viac ako 9 000 elektrických generátorov a 35 miliónov žiaroviek LED. 

Na žiadosť Európskej komisie sa v rámci Fondu na podporu energetiky na Ukrajine zriadeného Energetickým spoločenstvom uvoľnilo viac ako 332 miliónov eur na pokrytie bezprostredných potrieb v odvetví energetiky na Ukrajine.  

Podpora zlepšenia prepojenosti a technológií

Komisia v júli 2022 vyzvala európskych telekomunikačných operátorov, aby i v ďalšom období pozastavili či výrazne znížili roamingové poplatky pre Ukrajincov v EÚ

V júni 2023 podpísala EÚ s Ukrajinou dohodu o pridružení Ukrajiny k programu Nástroja na prepájanie Európy. Vďaka nej sa budú môcť predkladatelia projektov z Ukrajiny uchádzať o finančnú podporu EÚ v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych odvetví, a tým ešte viac zlepšiť prepojenosť Ukrajiny s jej susedmi v EÚ. 

V decembri 2023 Komisia otvorila novú kanceláriu programu Horizont Európa v Kyjeve. Účasť Ukrajiny na programe Horizont Európa a na výskumnom a vzdelávacom programe Euratom pomôže zachovať a podporiť výskumný a inovačný ekosystém krajiny.  

Od začiatku vojny EÚ zintenzívnila svoju podporu na posilnenie kybernetickej odolnosti Ukrajiny prostredníctvom 10 miliónov eur na vybavenie, softvér a inú súvisiacu podporu. Ďalších 19 miliónov eur bolo poskytnutých na podporu digitálnej transformácie. 

Podpora pre budúcu obnovu

Podpora vyvodzovania zodpovednosti voči Rusku

EÚ podporuje boj proti beztrestnosti na Ukrajine projektom v hodnote 7,25 milióna eur, ktorého cieľom je podporovať Medzinárodný trestný súd pri vyšetrovaní vojnových zločinov spáchaných Ruskom. Eurojust okrem toho podporuje spoločný vyšetrovací tím EÚ, ktorý zriadili Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Slovensko, Rumunsko, Litva a Ukrajina (a na ktorom sa zúčastňuje aj Medzinárodný trestný súd a Europol), v jeho úsilí o vyšetrovanie medzinárodných trestných činov spáchaných na Ukrajine.

Európska komisia zriadila aj Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie voči Ukrajine. Centrum, ktoré sa nachádza v Haagu a je súčasťou existujúceho spoločného vyšetrovacieho tímu, podporuje koordináciu vyšetrovaní a zhromažďovania dôkazov o vojnových zločinoch spáchaných na Ukrajine. 

Aktíva Ruskej centrálnej banky vo výške približne 200 miliárd eur boli v EÚ zablokované. Doposiaľ sa zmrazili súkromné aktíva v hodnote viac ako 28 miliárd eur, ktoré patria osobám a subjektom zaradeným do zoznamu.

Ďalšie informácie o vyvodzovaní zodpovednosti voči Rusku

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 14. mája 2024.

Dokumenty

24. MARCA 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment