Skip to main content
Logo Európskej komisie
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc EÚ pre Ukrajinu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

In focus

Silná a komplexná reakcia EÚ

Od začiatku ruskej agresie zmobilizovali EÚ, jej členské štáty a finančné inštitúcie viac ako 19 miliárd EUR na podporu celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny. Táto podpora má podobu makrofinančnej pomoci, rozpočtovej podpory, núdzovej pomoci, krízovej reakcie a humanitárnej pomoci. Pripravuje sa ďalšia makrofinančná pomoc vo výške až 3 miliardy EUR.

Okrem toho sa v rámci Európskeho mierového nástroja realizujú opatrenia vojenskej pomoci v hodnote 3,1 miliardy EUR. Tieto prostriedky sa použijú na úhradu výdavkov členských štátov v súvislosti s ich materiálnou vojenskou podporou Ukrajine.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitárna pomoc

Na projekty humanitárnej pomoci pre civilistov postihnutých vojnou na Ukrajine je vyčlenených 523 miliónov EUR. Z tejto sumy je 485 miliónov EUR určených Ukrajine a 38 miliónov EUR Moldavsku na pomoc ľuďom utekajúcim pred agresiou. Vďaka tejto humanitárnej pomoci EÚ poskytuje potraviny, vodu, zdravotnú starostlivosť, prístrešie a pomáha pokryť základné potreby ľudí.

Ďalších 332 miliónov EUR je určených na program núdzovej podpory, ktorý pomáha zabezpečiť prístup k základným tovarom a službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a potraviny. Pomáha tiež chrániť obyvateľstvo, a to tak vnútorne vysídlené osoby, ako aj ich hostiteľské komunity, a podporovať malé a stredné podniky a poľnohospodárstvo. Ďalším dôležitým cieľom je rekonštrukcia civilnej infraštruktúry malého rozsahu a zaistenie energetickej bezpečnosti, ako aj posilnenie kybernetickej bezpečnosti, slobody médií a opatrení proti dezinformáciám. Predchádzajúce prebiehajúce projekty v hodnote 185 miliónov EUR boli upravené tak, aby zodpovedali naliehavým potrebám na mieste.

 

Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany

31 krajín
ponúklo pomoc
Viac než 70 000 ton
materiálnej pomoci bolo zaslaných na Ukrajinu

Prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany distribuujeme na Ukrajinu pomoc, ktorú ponúklo 31 krajín (27 členských štátov EÚ, Nórsko, Turecko, Severné Macedónsko a Island). Táto pomoc zahŕňa život zachraňujúci materiál, ako sú lieky, jedlo a prístrešky, ale aj strategické vybavenie, napr. hasičské vozidlá, generátory elektriny, sanitky a mobilné nemocnice.

Núdzové logistické centrá a systém pomoci rescEU

Vzhľadom na exponenciálne potreby sme zmobilizovali zdravotnícke vybavenie a prístrešia, ale aj špecializované vybavenie v súvislosti s rizikami pre verejné zdravie, ako sú chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby pre Ukrajinu, a to prostredníctvom zásob v systéme rescEU uložených v Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Grécku, Rumunsku, Švédsku a Dánsku. Podpora rescEU v celkovej finančnej hodnote takmer 34 miliónov EUR zahŕňa obytné jednotky, ochranné odevy, dekontaminačné látky, ventilátory, infúzne pumpy, monitorovacie zariadenia na sledovanie pacientov, ultrazvukové zariadenia a ďalší materiál. EÚ koordinuje zdravotnícky odsun ukrajinských pacientov, ktorí naliehavo potrebujú liečbu. Doteraz bolo presunutých viac ako 1 000 pacientov do nemocníc v celej Európe s cieľom poskytnúť im špecializovanú starostlivosť. V septembri bolo v poľskom Rzeszówe otvorené nové centrum EÚ Medevac pre zdravotnícke evakuácie ukrajinských pacientov. Toto centrum ponúkne bezpečný priestor pre pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny predtým, než sa presunú na účely liečby v nemocniciach iných európskych krajín.

Komisia okrem toho zriadila logistické centrá civilnej ochrany v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby bolo možné distribuovať požadovanú pomoc Ukrajine čo najrýchlejšie. Tieto centrá pomôžu usmerňovať pomoc poskytovanú prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. 

Mechanizmus dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zahŕňa:

 • právo na pobyt,
 • prístup na trh práce v súlade s politikami trhu práce členských štátov,
 • prístup k bývaniu,
 • sociálnu pomoc,
 • lekársku alebo inú pomoc,
 • nárok na zákonné opatrovníctvo a prístup k vzdelávaniu v prípade detí a tínedžerov bez sprievodu.

Informácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou

Koridory solidarity

Komisia stanovila akčný plán na zriadenie koridorov solidarity. Tieto koridory majú zabezpečiť, aby Ukrajina mohla vyvážať obilie, ale aj dovážať tovar, ktorý potrebuje, počnúc humanitárnou pomocou až po krmivá a hnojivá. 

Od mája koridory solidarity:

 • pomohli vyviezť viac ako 12,5 Mt z Ukrajiny, čo Ukrajine prinieslo veľmi potrebné príjmy a umožnilo, aby sa obilie dostalo k tým, ktorí ho potrebujú,
 • len v septembri bolo vyvezených celkovo 6,6 Mt ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov – 2,6 Mt cez koridory solidarity a 4 Mt cez Čierne more,
 • poskytli technickú podporu Ukrajine, Moldavsku a krajinám EÚ na uľahčenie a urýchlenie postupov a odstránenie prekážok na hraniciach,
 • viedli k podpísaniu dohôd o nákladnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom 29. júna 2022 s cieľom ďalej uľahčiť tranzit a dopravu z oboch krajín a do nich.

Ďalšie druhy podpory

 • V odvetví energetiky bola ukrajinská elektrizačná sústava zosynchronizovaná s EÚ. EÚ bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v odvetví energetiky a zaistí spätný tok plynu do krajiny. Ukrajina bude môcť ťažiť aj zo spoločného nákupu plynu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a vodíka zo strany EÚ.
 • Komisia navrhla pozastaviť na jeden rok dovozné clá na všetok ukrajinský vývoz do EÚ. V návrhu sa takisto počíta s pozastavením uplatňovania všetkých antidumpingových a ochranných opatrení EÚ týkajúcich sa ukrajinského vývozu ocele na jeden rok. Cieľom tohto ďalekosiahleho kroku je pomôcť posilniť vývoz Ukrajiny do EÚ a zmierniť ťažkú situáciu ukrajinských výrobcov a vývozcov.
 • Komisia vyzvala európskych telekomunikačných operátorov, aby i v ďalšom období pozastavili či výrazne znížili všetky roamingové poplatky pre Ukrajincov v EÚ, ako to už bolo praxou počas posledných troch mesiacov.
 • Od začiatku vojny EÚ zintenzívnila svoju okamžitú podporu na posilnenie kybernetickej odolnosti Ukrajiny prostredníctvom 10 miliónov EUR na vybavenie, softvér a inú súvisiacu podporu. Ďalších 15 miliónov EUR z balíka vo výške 330 miliónov EUR sa poskytlo na podporu odolnej digitálnej transformácie.
 • EÚ poskytuje podporu prostredníctvom záruk EÚ vydávaných finančnými inštitúciami, ako sú EIB a EBOR. Ukrajinskej vláde by to malo umožniť poskytovať úvery a spoločnostiam to umožňuje ponúkať nevyhnutné služby.

Podpora pre budúcu obnovu

Ukraine public administration building

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. Ukrajinské orgány by mali viesť úsilie o obnovu v pevnom partnerstve s EÚ a kľúčovými partnermi, ako sú krajiny G7, G20 a ďalšie tretie krajiny, ako aj medzinárodné finančné inštitúcie a organizácie.

Oznámilo sa aj zriadenie medzinárodnej koordinačnej platformy – „platforma pre obnovu Ukrajiny“, pod spoločným vedením Komisie a ukrajinskej vlády. Platforma by bola zodpovedná za schválenie plánu obnovy, ktorý vypracuje a zrealizuje Ukrajina, s podporou administratívnych kapacít a technickou pomocou EÚ. Spájala by podporujúcich partnerov a organizácie vrátane členských štátov EÚ, iných bilaterálnych a multilaterálnych partnerov a medzinárodných finančných inštitúcií. Ukrajinský parlament a Európsky parlament by sa na nej zúčastňovali ako pozorovatelia.

Ako hlavný právny nástroj na podporu plánu obnovy zo strany EÚ Komisia navrhla zriadiť nástroj „RebuildUkraine“, cez ktorý sa bude poskytovať kombinácia grantov a úverov. Bol by súčasťou rozpočtu EÚ, čím by sa zabezpečila jeho transparentnosť, zodpovednosť, správne finančné riadenie a previazanosť s investíciami a reformami.

Viac informácií o obnove Ukrajiny

Dokumenty