Skip to main content
Logo Európskej komisie
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc EÚ pre Ukrajinu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Silná a komplexná reakcia EÚ

Od začiatku ruskej vojenskej agresie poskytla EÚ, jej členské štáty a jej finančné inštitúcie v rámci prístupu Tímu Európa 37,8 miliardy EUR na podporu finančnej, humanitárnej, núdzovej, rozpočtovej a vojenskej odolnosti Ukrajiny. Táto podpora má podobu makrofinančnej pomoci, rozpočtovej podpory, núdzovej pomoci, krízovej reakcie a humanitárnej pomoci.

Okrem toho sa realizujú opatrenia vojenskej pomoci v hodnote približne 12 miliárd EUR, z toho 3,6 miliardy EUR sa zmobilizovalo v rámci Európskeho mierového nástroja.

Celková podpora, ktorá bola Ukrajine od začiatku ruskej agresie doposiaľ poskytnutá, tak predstavuje približne 50 miliárd EUR. Komisia okrem toho pracuje na príspevku vo výške 1 miliardy EUR na rýchlu obnovu. Spolu so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na pomoc členským štátom pri uspokojovaní potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou do EÚ, predstavuje celková podpora pre Ukrajinu a Ukrajincov približne 67 miliárd EUR.

V záujme ďalšej podpory Ukrajiny poskytuje EÚ v roku 2023 bezprecedentný podporný balík vo výške až 18 miliárd EUR, a to vo forme zvýhodnených pôžičiek. Prvá splátka vo výške 3 miliardy EUR bola vyplatená v januári 2023.

Humanitárna pomoc

Na projekty humanitárnej pomoci pre civilistov postihnutých vojnou na Ukrajine bolo vyčlenených 668 miliónov EUR. Z tejto sumy dostane 630 miliónov EUR Ukrajina a 38 miliónov EUR Moldavsko na pomoc ľuďom utekajúcim pred agresiou. Vďaka tejto humanitárnej pomoci EÚ poskytuje potraviny, vodu, zdravotnú starostlivosť, prístrešie a pomáha pokryť základné potreby ľudí.

Ďalších 330 miliónov EUR je určených na program núdzovej podpory, ktorý pomáha zabezpečiť prístup k základným tovarom a službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a potraviny. Pomáha tiež chrániť obyvateľstvo, a to tak vnútorne vysídlené osoby, ako aj ich hostiteľské komunity, a podporovať malé a stredné podniky a poľnohospodárstvo. Ďalším dôležitým cieľom je rekonštrukcia civilnej infraštruktúry malého rozsahu a zaistenie energetickej bezpečnosti, ako aj posilnenie kybernetickej bezpečnosti, slobody médií a opatrení proti dezinformáciám. Predchádzajúce prebiehajúce projekty v hodnote 192 miliónov EUR boli upravené tak, aby zodpovedali naliehavým potrebám na mieste.

 

Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany

32 krajín
ponúklo pomoc
viac než 83 000 ton
materiálnej pomoci bolo zaslaných na Ukrajinu

Cez mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany distribuujeme na Ukrajinu pomoc, ktorú ponúklo 32 krajín (27 členských štátov EÚ, Nórsko, Turecko, Severné Macedónsko, Island a Srbsko). Táto pomoc zahŕňa život zachraňujúci materiál, ako sú lieky, jedlo a prístrešky, ale aj strategické vybavenie, napr. hasičské vozidlá, generátory elektriny, sanitky a mobilné nemocnice.

Núdzové logistické centrá a systém pomoci rescEU

V dôsledku exponenciálne rastúcich potrieb sme prostredníctvom zásob rescEU zmobilizovali pre Ukrajinu zdravotnícke potreby, dočasné prístrešky a elektrické generátory, ale aj špecializované vybavenie na ochranu zdravia obyvateľov v prípade chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej hrozby. Podpora z mechanizmu rescEU v celkovej finančnej hodnote viac než 87 miliónov EUR zahŕňa obytné jednotky, ochranné odevy, dekontaminačné prostriedky, ventilátory, infúzne pumpy, monitorovacie zariadenia na sledovanie pacientov, ultrazvukové zariadenia, elektrické generátory a ďalší materiál. EÚ koordinuje zdravotnícky odsun ukrajinských pacientov, ktorí naliehavo potrebujú liečbu. Doteraz bolo presunutých viac ako 1 850 pacientov do nemocníc v celej Európe s cieľom poskytnúť im špecializovanú starostlivosť. V septembri 2022 bolo v poľskom Rzeszówe otvorené nové centrum EÚ Medevac pre zdravotnícke evakuácie ukrajinských pacientov. Toto centrum ponúka bezpečný priestor pre pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny predtým, než budú prevezení na účely liečby do nemocníc v iných európskych krajinách.

Komisia okrem toho zriadila logistické centrá civilnej ochrany v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby bolo možné distribuovať požadovanú pomoc Ukrajine čo najrýchlejšie. Tieto centrá pomôžu usmerňovať pomoc poskytovanú prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. 

Mechanizmus dočasnej ochrany

Koridory solidarity

V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz a dovoz iného tovaru.

Od mája koridory solidarity:

 • pomohli vyviezť okolo 23 miliónov ton poľnohospodárskych výrobkov (obilniny, olejniny a súvisiace výrobky) z Ukrajiny, čo Ukrajine prinieslo veľmi potrebné príjmy a umožnilo, aby sa obilie dostalo k tým, ktorí ho potrebujú,
 • poskytli technickú podporu Ukrajine, Moldavsku a krajinám EÚ na uľahčenie a urýchlenie postupov a odstránenie prekážok na hraniciach,
 • viedli k podpísaniu dohôd o nákladnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom 29. júna 2022 s cieľom ďalej uľahčiť tranzit a dopravu z oboch krajín a do nich.

S cieľom udržať a ďalej zvýšiť kapacitu koridorov solidarity EÚ mobilizovala významné investície prostredníctvom rôznych existujúcich programov EÚ a vnútroštátnych programov. Je potrebné pokračovať v administratívnom a operačnom uľahčovaní, a to aj pokiaľ ide o zefektívnenie postupov prekračovania hraníc, pričom treba viac finančných prostriedkov.

V novembri Komisia urýchlene vyčlenila 250 miliónov EUR vo forme grantov na podporu koridorov solidarity. Z krátkodobého hľadiska to podporí rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie lehoty a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody, ako aj ich prístupové trasy. Zo strednodobého hľadiska Komisia mobilizuje Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 50 miliónov EUR s cieľom podporiť rozvoj infraštruktúry potrebný na ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.

Podpora pre ukrajinských žiakov

Podpora pre odvetvie energetiky

V odvetví energetiky bola ukrajinská elektrizačná sústava zosynchronizovaná s EÚ. EÚ bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v odvetví energetiky a zaistí spätný tok plynu do krajiny. Ukrajina bude môcť ťažiť aj zo spoločného nákupu plynu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a vodíka zo strany EÚ.

EÚ poskytuje ďalších 2 400 generátorov dodatočne k 3 000 kusom, ktoré už boli dodané od začiatku vojny. Na žiadosť Európskej komisie sa v rámci Fondu na podporu energetiky na Ukrajine zriadeného Energetickým spoločenstvom uvoľnilo 157,5 milióna EUR na pokrytie bezprostredných potrieb v odvetví energetiky. EÚ takisto mobilizuje 30 miliónov EUR na nákup 35 miliónov žiaroviek LED pre Ukrajinu.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Ďalšie druhy podpory

 • EÚ pozastavila dovozné clá na všetok ukrajinský vývoz do EÚ a všetky antidumpingové a ochranné opatrenia EÚ na vývoz ocele na jeden rok. Takisto navrhla predĺžiť toto pozastavenie na obdobie po júni 2023.
 • Komisia vyzvala európskych telekomunikačných operátorov, aby i v ďalšom období pozastavili či výrazne znížili všetky roamingové poplatky pre Ukrajincov v EÚ.
 • Vo februári 2023 Komisia a Ukrajina podpísali pridruženie Ukrajiny k Programu pre jednotný trh. Vďaka tejto dohode získa Ukrajina podporu pre podniky, uľahčí sa im prístup na trhy a zabezpečí sa priaznivé podnikateľské prostredie, udržateľný rast a internacionalizácia.
 • Čoskoro sa začnú rokovania o pripojení Ukrajiny k ďalším kľúčovým programom EÚ, napríklad k Nástroju na prepájanie Európy, ktoré môžu Ukrajine pomôcť pri prepájaní jej energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry s EÚ.
 • Pridruženie Ukrajiny k programu Horizont Európa a výskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu je kľúčovým nástrojom na zachovanie a podporu jej výskumného a inovačného ekosystému. Komisia oznámila, že do polovice roka 2023 zriadi v Kyjeve novú kanceláriu programu Horizont Európa.
 • Od začiatku vojny EÚ zintenzívnila svoju okamžitú podporu na posilnenie kybernetickej odolnosti Ukrajiny prostredníctvom 10 miliónov EUR na vybavenie, softvér a inú súvisiacu podporu. Ďalších 15 miliónov EUR z balíka vo výške 330 miliónov EUR sa poskytlo na podporu odolnej digitálnej transformácie.
 • EÚ poskytuje podporu prostredníctvom záruk EÚ vydávaných finančnými inštitúciami, ako sú EIB a EBOR. Ukrajinskej vláde by to malo umožniť poskytovať úvery a spoločnostiam to umožňuje ponúkať nevyhnutné služby.
 • EÚ podporuje aj boj proti beztrestnosti na Ukrajine projektom v hodnote 7,5 milióna EUR na podporu vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných Ruskom zo strany Medzinárodného trestného súdu. Spoločný vyšetrovací tím EÚ zriadený s Poľskom, Lotyšskom, Estónskom, Slovenskom, Rumunskom, Litvou a Ukrajinou podporuje aj Eurojust. Ďalšie informácie o vyvodzovaní zodpovednosti voči Rusku

Podpora pre budúcu obnovu

Ukraine public administration building

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. Ukrajinské orgány by mali viesť úsilie o obnovu v pevnom partnerstve s EÚ a kľúčovými partnermi, ako sú krajiny G7, G20 a ďalšie tretie krajiny, ako aj medzinárodné finančné inštitúcie a organizácie.

V januári 2023 bola zriadená multiagentúrna platforma na koordináciu darcov s cieľom koordinovať krátkodobú a dlhodobejšiu podporu od medzinárodných darcov a finančných inštitúcií v prospech ukrajinského hospodárstva. Činnosť platformy bude podporovať technický sekretariát. Komisia zriadi jeho kanceláriu v Bruseli a ukrajinská vláda v Kyjeve. Tým sa zabezpečí úzka koordinácia medzi medzinárodnými darcami a medzinárodnými finančnými organizáciami a podpora sa bude poskytovať koherentne, transparentne a zodpovedne.

Viac informácií o obnove Ukrajiny

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 24. februára 2023.

Dokumenty