Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc EÚ pre Ukrajinu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Silná a komplexná reakcia EÚ

Od začiatku ruskej vojenskej agresie poskytla EÚ, jej členské štáty a jej finančné inštitúcie v rámci prístupu Tímu Európa 40,6 miliardy eur na podporu finančnej, humanitárnej, núdzovej, rozpočtovej a vojenskej odolnosti Ukrajiny. Táto podpora má podobu makrofinančnej pomoci, rozpočtovej podpory, núdzovej pomoci, krízovej reakcie a humanitárnej pomoci.

Okrem toho sa realizujú opatrenia vojenskej pomoci v hodnote približne 27 miliárd eur, z ktorých bolo 5,6 mld. eur vyčlenených z Európskeho mierového nástroja.

Celková podpora, ktorá bola Ukrajine od začiatku ruskej agresie doposiaľ poskytnutá, tak predstavuje vyše 67,7 miliardy eur. Spolu so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na pomoc členským štátom pri pokrývaní potrieb Ukrajincov utekajúcich pred vojnou do EÚ, predstavuje celková podpora pre Ukrajinu a Ukrajincov približne 84,7 miliardy eur.

Na základe záväzku prijatého počas zasadnutia kolégia EK s ukrajinskou vládou a samitu EÚ – Ukrajina bude na rýchlu obnovu Ukrajiny uvoľnená podpora EÚ vo výške 1 miliardy eur. Mala by byť financovaná formou pôžičiek v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI) a pôžičiek Európskej investičnej banky (EIB).

V záujme ďalšej podpory Ukrajiny zabezpečuje EÚ v roku 2023 bezprecedentný balík podpory vo výške až 18 miliárd eur, a to vo forme zvýhodnených pôžičiek. Vyplatených z neho bolo už 16,5 miliardy eur.

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

32 krajín
ponúklo pomoc
97 000 ton
materiálnej pomoci bolo zaslaných na Ukrajinu

V roku 2022 zmobilizovala EÚ 330 miliónov eur na program núdzovej podpory, ktorý pomohol zabezpečiť prístup k základným tovarom a službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a potraviny. Zároveň pomohol chrániť obyvateľstvo – tak domáce, ako aj vysídlencov a ich hostiteľské komunity – a podporovať malé a stredné podniky a poľnohospodárstvo. Ďalším dôležitým cieľom je rekonštrukcia civilnej infraštruktúry malého rozsahu a zaručenie energetickej bezpečnosti, ale aj zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, slobody médií a opatrení proti dezinformáciám. Predchádzajúce prebiehajúce projekty v hodnote 286 miliónov eur boli upravené tak, aby zodpovedali naliehavým potrebám na mieste.

Núdzové logistické centrá a systém pomoci rescEU

V dôsledku exponenciálne rastúcich potrieb sme využitím zásob rescEU zmobilizovali pre Ukrajinu zdravotnícke potreby, dočasné prístrešky a elektrické generátory, ale aj špecializované vybavenie na ochranu verejného zdravia v prípade chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej hrozby. Podpora z mechanizmu rescEU v celkovej finančnej hodnote viac než 127 miliónov eur zahŕňa obytné jednotky, ochranné odevy, dekontaminačné prostriedky, ventilátory, infúzne pumpy, monitorovacie zariadenia na sledovanie pacientov, ultrazvukové zariadenia, elektrické generátory a ďalší materiál. EÚ koordinuje zdravotnícky odsun ukrajinských pacientov, ktorí naliehavo potrebujú liečbu. Doposiaľ bolo presunutých viac ako 2 800 pacientov do nemocníc v celej Európe s cieľom poskytnúť im špecializovanú starostlivosť. V septembri 2022 bolo v poľskom Rzeszowe otvorené nové centrum EÚ Medevac pre zdravotnícke odsun ukrajinských pacientov. Toto centrum ponúka bezpečný priestor pre pacientov prichádzajúcich z Ukrajiny predtým, než budú prevezení do nemocníc v iných európskych krajinách, kde sa budú liečiť.

Komisia okrem toho zriadila logistické centrá civilnej ochrany v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, aby bolo možné distribuovať požadovanú pomoc Ukrajine čo najrýchlejšie. Tieto centrá pomôžu usmerňovať pomoc poskytovanú z mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Ukrajina sa 21. apríla 2023 ako účastnícky štát pripojila k mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany – európskemu rámcu solidarity, ktorý pomáha krajinám postihnutým katastrofou.

Mechanizmus dočasnej ochrany

Koridory solidarity

V odpovedi Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine zriadila Európska komisia a susediace členské štáty EÚ 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz a dovoz iného tovaru.

Od mája 2022 koridory solidarity:

 • pomohli pri vývoze vyše 60 miliónov ton poľnohospodárskeho tovaru (obilniny, olejnaté semená a súvisiace výrobky) a viac ako 48 miliónov ton nepoľnohospodárskych výrobkov (rudy, železo a oceľ, zeminy, drevo), čo Ukrajine prinieslo veľmi potrebné príjmy pre jej poľnohospodárov a podniky,
 • poskytli technickú podporu Ukrajine, Moldavsku a krajinám EÚ na uľahčenie a urýchlenie postupov a odstránenie prekážok na hraniciach,
 • viedli k podpísaniu dohôd o nákladnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom 29. júna 2022 s cieľom ďalej uľahčiť tranzit a dopravu z oboch krajín a do nich.

S cieľom udržať a ďalej zvýšiť kapacitu koridorov solidarity EÚ zmobilizovala významné investície z rôznych existujúcich programov EÚ a vnútroštátnych programov. Treba pokračovať v administratívnom a operačnom uľahčovaní, a to aj pokiaľ ide o zefektívnenie postupov prekračovania hraníc, a uvoľniť viac finančných prostriedkov.

V novembri 2022 Komisia urýchlene vyčlenila 250 miliónov eur vo forme grantov na podporu koridorov solidarity. Z krátkodobého hľadiska sa tým podarilo docieliť rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie lehoty a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody, ako aj prístupové trasy k nim. Komisia okrem toho mobilizuje Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 50 miliónov eur s cieľom podporiť rozvoj infraštruktúry potrebný na ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.

Komisia, Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Moldavská republika, Ukrajina, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a skupina Svetovej banky spoločne prispeli na koridory solidarity 1 miliardou eur s cieľom zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť a poskytnúť vitálnu pomoc ukrajinskému hospodárstvu.

Ďalšie informácie o koridoroch solidarity medzi EÚ a Ukrajinou

Podpora pre ukrajinských žiakov

Podpora pre odvetvie energetiky

V odvetví energetiky bola ukrajinská elektrizačná sústava zosynchronizovaná s EÚ. EÚ bude aj naďalej podporovať Ukrajinu v odvetví energetiky a zaistí spätný tok plynu do krajiny. Ukrajina bude môcť ťažiť aj zo spoločného nákupu plynu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a vodíka v rámci EÚ.

EÚ od začiatku vojny poskytla Ukrajine viac ako 7 500 generátorov. Na žiadosť Európskej komisie sa v rámci Fondu na podporu energetiky na Ukrajine zriadeného Energetickým spoločenstvom uvoľnilo zhruba 332,3 milióna eur na pokrytie bezprostredných potrieb v odvetví energetiky. EÚ poskytne Ukrajine aj 35 miliónov žiaroviek LED.

Podpora na vojenské vybavenie a výcvik

V rámci Európskeho mierového nástroja bolo uvoľnených 5,6 miliardy eur na podporu dodávok vojenského vybavenia ukrajinským ozbrojeným silám. Vojenská pomoc EÚ pre Ukrajinu, ktorej bola poskytnutá finančná podpora vo výške 168 miliónov eur, okrem toho rieši naliehavé a dlhodobejšie výcvikové potreby ukrajinských ozbrojených síl. Vojenská podpora EÚ pre Ukrajinu, ktorú poskytuje priamo Európsky mierový nástroj a členské štáty, predstavuje približne 27 miliárd eur.

Okrem toho Rada a Európsky parlament v júli 2023 schválili na návrh Komisie akt na podporu výroby munície, ktorého cieľom je urýchlene dodať Ukrajine muníciu a riadené strely a pomôcť členským štátom obnoviť zásoby. Akt zavádza cielené opatrenia vrátane financovania, ktoré majú pomôcť zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ a riešiť súčasný nedostatok munície a riadených striel, ako aj ich komponentov.

Rámec stanovený týmto novým právnym predpisom zahŕňa:

 • nástroj na finančnú podporu posilnenia priemyselných kapacít Únie na výrobu príslušných výrobkov obranného priemyslu,
 • mechanizmus na mapovanie, monitorovanie a lepšie predvídanie prekážok v ich dodávateľských reťazcoch,
 • zavedenie dočasného regulačného rámca na riešenie nedostatočných dodávok munície.

Ďalšie druhy podpory

 • Vo februári 2023 podpísala Komisia s Ukrajinou dohodu o pridružení Ukrajiny k Programu pre jednotný trh. Vďaka tejto dohode získa Ukrajina podporu pre podniky uľahčením prístupu na trhy a zabezpečením priaznivého podnikateľského prostredia, ich udržateľného rastu a internacionalizácie.
 • V máji 2023 EÚ predĺžila platnosť pozastavenia všetkých ciel, kvót a opatrení na ochranu obchodu týkajúcich sa ukrajinského vývozu do EÚ na ďalší rok, a to do júna 2024.
 • V júni 2023 podpísala EÚ s Ukrajinou dohodu o pridružení Ukrajiny k programu Nástroja na prepájanie Európy. Vďaka nej sa budú môcť predkladatelia projektov z Ukrajiny uchádzať o finančnú podporu EÚ v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych svetov, a tým ešte viac zlepšiť prepojenosť Ukrajiny s jej susedmi v EÚ.
 • Pridruženie Ukrajiny k programu Horizont Európa a výskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu je kľúčovým nástrojom na zachovanie a podporu jej výskumného a inovačného ekosystému. Komisia oznámila, že do polovice roka 2023 zriadi v Kyjeve novú kanceláriu programu Horizont Európa.
 • Komisia vyzvala európskych telekomunikačných operátorov, aby i v ďalšom období dočasne zrušili či výrazne znížili všetky roamingové poplatky pre Ukrajincov v EÚ.
 • Od začiatku vojny EÚ zintenzívnila svoju okamžitú podporu na posilnenie kybernetickej odolnosti Ukrajiny poskytnutím 10 miliónov eur na vybavenie, softvér a inú súvisiacu podporu. Ďalších 19 miliónov eur z celkového balíka 330 miliónov eur sa poskytlo na podporu odolnej digitálnej transformácie.
 • EÚ poskytuje podporu formou záruk EÚ vydávaných finančnými inštitúciami, ako sú EIB a EBOR. Ukrajinskej vláde by to malo umožniť poskytovať úvery a spoločnostiam to umožňuje ponúkať nevyhnutné služby.
 • EÚ podporuje aj boj proti beztrestnosti na Ukrajine projektom v hodnote 7,5 milióna eur na podporu vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných Ruskom Medzinárodným trestným súdom. Spoločný vyšetrovací tím EÚ zriadený v spolupráci s Poľskom, Lotyšskom, Estónskom, Slovenskom, Rumunskom, Litvou a Ukrajinou podporuje aj Eurojust. Ďalšie informácie o vyvodzovaní zodpovednosti voči Rusku

Podpora pre budúcu obnovu

Ukraine public administration building

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. Ukrajinské orgány by mali viesť úsilie o obnovu v pevnom partnerstve s EÚ a kľúčovými partnermi, ako sú krajiny G7, G20 a iné tretie krajiny, ako aj medzinárodné finančné inštitúcie a organizácie.

V januári 2023 bola zriadená multiagentúrna platforma na koordináciu darcov s cieľom koordinovať krátkodobú i dlhodobejšiu podporu od medzinárodných darcov a finančných inštitúcií v prospech ukrajinskej ekonomiky. Činnosť platformy bude podporovať technický sekretariát. Komisia zriadi jeho kanceláriu v Bruseli a ukrajinská vláda v Kyjeve. Tým sa zabezpečí úzka koordinácia medzi medzinárodnými darcami a medzinárodnými finančnými organizáciami a podpora sa bude poskytovať koherentne, transparentne a zodpovedne.

Viac informácií o obnove Ukrajiny

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 22. novembra 2023.

Dokumenty

24. MARCA 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
English
(6.03 KB - HTML)
Stiahnuť