Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Assistenza tal-UE lill-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren | українська | bir-Russu | русский

In focus

Rispons tal-UE b’saħħtu u komprensiv

Minn meta bdiet l-aggressjoni Russa, l-UE, l-Istati Membri tagħhna u l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha immobilizzaw aktar minn €19-il biljun biex jappoġġjaw ir-reżiljenza ekonomika, soċjali u finanzjarja kumplessiva tal-Ukrajna. Dan sar fil-forma ta’ assistenza makrofinanzjarja, appoġġ baġitarju, assistenza ta’ emerġenza, rispons għall-kriżijiet u għajnuna umanitarja. Qed titħejja sa €3 biljun f’assistenza makrofinanzjarja addizzjonali.

Barra minn hekk, ġew ipprovduti miżuri ta’ assistenza militari li jammontaw għal €3.1 biljun taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi. Dan se jintuża biex l-Istati Membri jiġu rimborżati għall-appoġġ militari in natura tagħhom lill-Ukrajna.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Għajnuna umanitarja

Saru disponibbli €523 miljun għal proġetti ta’ għajnuna umanitarja biex jgħinu liċ-ċivili affettwati mill-gwerra fl-Ukrajna. Dawn jinkludu €485 miljun għall-Ukrajna u €38 miljun għall-Moldova rispettivament, biex jassistu lill-persuni li qed jaħarbu mill-aggressjoni. Din l-għajnuna umanitarja tal-UE tipprovdi ikel, ilma, kura tas-saħħa, kenn u tgħin tkopri l-ħtiġijiet bażiċi tan-nies.

Barra dan, €332 miljun se jmorru għal programm ta’ appoġġ ta’ emerġenza li jgħin biex jiġi żgurat l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi bażiċi, bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ikel. L-għajnuna tgħin ukoll fil-protezzjoni tal-popolazzjoni, kemm tal-persuni spostati internament kif ukoll tal-komunitajiet li jilqgħuhom u biex tappoġġja intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-agrikoltura. Għan importanti ieħor huwa r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura ċivili fuq skala żgħira, l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u t-tisħiħ taċ-ċibersigurtà, il-libertà tal-media u l-azzjonijiet kontra d-diżinformazzjoni. Proġetti preċedenti li kienu għaddejjin b’valur ta’ €185 miljun ġew aġġustati biex jissodisfaw ħtiġijiet urġenti fuq il-post.

 

Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili

31 pajjiż
offrew l-assistenza tagħhom
Aktar minn 70,000 tunnellata
assistenza mhux finanzjarja mibgħuta lill-Ukrajna

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, qed ngħaddu l-għajnuna lill-Ukrajna minn 31 pajjiż - 27 Stat Membru tal-UE, in-Norveġja, it-Turkija, il-Maċedonja ta’ Fuq u l-Iżlanda. Din tinkludi provvisti li jsalvaw il-ħajja bħall-mediċina, l-ikel, oġġetti ta’ kenn, iżda wkoll tagħmir strateġiku bħal magni għat-tifi tan-nar, ġeneraturi tal-enerġija, ambulanzi u sptarijiet mobbli.

Ċentri loġistiċi ta’ emerġenza u għajnuna rescEU

Minħabba ħtiġijiet esponenzjali, immobilizzajna tagħmir mediku u ta’ kenn, iżda wkoll tagħmir speċjalizzat għal riskji għas-saħħa pubblika bħal theddid kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari għall-Ukrajna permezz tal-ħażniet tar-rescEU bbażati fil-Ġermanja, l-Ungerija, in-Netherlands, il-Greċja, ir-Rumanija, l-Iżvezja u d-Danimarka. B’valur finanzjarju totali ta’ kważi €34 miljun, l-appoġġ tar-rescEU jinkludi unitajiet ta’ akkomodazzjoni, ilbies ta’ protezzjoni, dekontaminanti, ventilaturi, pompi ta’ infużjoni, moniters tal-pazjenti, apparati ultrasound, u aktar. L-UE qed tikkoordina l-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni fi bżonn urġenti ta’ trattament, u s’issa ttrasferixxiet aktar minn 1,000 pazjent fi sptarijiet fl-Ewropa kollha biex jirċievu kura speċjalizzata. F’Settembru nfetaħ Ċentru ta’ Medevac ġdid tal-UE għall-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni f’Rzeszów, il-Polonja. Iċ-ċentru se joffri spazju sikur għall-pazjenti li jaslu mill-Ukrajna qabel ma jiġu trasferiti għall-kura fi sptar f’pajjiż Ewropew ieħor.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbilixxiet ċentri loġistiċi tal-protezzjoni ċivili fil-Polonja, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, biex iqassmu l-għajnuna meħtieġa lill-Ukrajna malajr kemm jista’ jkun. Dawn iċ-ċentri se jgħinu biex l-għajnuna tingħata permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. 

Mekkaniżmu tal-protezzjoni temporanju

Protezzjoni temporanja tfisser:

 • drittijiet ta' residenza
 • aċċess għas-suq tax-xogħol soġġett għall-politiki tas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri
 • aċċess għall-akkomodazzjoni
 • assistenza soċjali
 • assistenza medika jew assistenza oħra
 • tfal u żgħażagħ mhux akkumpanjati huma intitolati għal tutela legali u aċċess għall-edukazzjoni

Informazzjoni għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra

Korsiji ta’ Solidarjetà

Permezz tal-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni ippreżentat pjan ta’ azzjoni biex tistabbilixxi Korsiji ta’ Solidarjetà bl-għan li tiżgura li l-Ukrajna tkun tista’ tesporta ċ-ċereali, iżda wkoll li tkun tista’ timporta l-prodotti li teħtieġ, minn għajnuna umanitarja sa għalf tal-annimali u fertilizzanti. 

Minn Mejju ’l hawn, il-Korsiji ta’ Solidarjetà:

 • għenu fl-esportazzjoni ta’ aktar minn 12.5Mt mill-Ukrajna, li ġabu lill-Ukrajna dħul tant meħtieġ u ppermettew lill-qamħ jilħaq lil dawk fil-bżonn
 • f’Settembru biss, b’kollox ġew esportati 6.6Mt ta’ prodotti agrikoli Ukreni – b’ 2.6Mt permezz tal-Korsiji ta’ Solidarjetà u 4Mt mill-Baħar l-Iswed
 • ipprovdew appoġġ tekniku lill-Ukrajna, lill-Moldova u lill-pajjiżi tal-UE biex jiffaċilita u jħaffef il-proċeduri u jneħħi l-konġestjonijiet mal-fruntiera
 • wasslu għall-iffirmar ta’ ftehimiet dwar il-merkanzija mal-Ukrajna u l-Moldova fid-29 ta’ Ġunju 2022 biex jiġu ffaċilitati aktar it-tranżitu u t-trasport minn u lejn iż-żewġ pajjiżi

Tipi oħra ta’ appoġġ

 • Fis-settur tal-enerġija, il-grilja elettrika tal-Ukrajna kienet sinkronizzata mal-UE. L-UE se tkompli tappoġġja lill-Ukrajna fis-settur tal-enerġija, billi tiżgura l-flussi tal-gass fid-direzzjoni opposta lejn il-pajjiż. L-Ukrajna se tkun tista’ tibbenefika wkoll mix-xiri komuni tal-UE tal-gass, tal-gass naturali likwifikat (LNG) u tal-idroġenu.
 • Il-Kummissjoni pproponiet li tissospendi għal sena d-dazji tal-importazzjoni fuq l-esportazzjonijiet Ukreni kollha lejn l-UE. Il-proposta tippermetti wkoll is-sospensjoni għal sena tal-miżuri antidumping u ta’ salvagwardja kollha tal-UE fis-seħħ fuq l-esportazzjonijiet tal-azzar tal-Ukrajna. Dan il-pass estensiv huwa mfassal biex jgħin jagħti spinta lill-esportazzjonijiet tal-Ukrajna lejn l-UE u jtaffi s-sitwazzjoni diffiċli tal-produtturi u l-esportaturi Ukreni.
 • Il-Kummissjoni talbet lill-operaturi Ewropej tat-telekomunikazzjoni biex itawlu l-ftehim tagħhom biex jissospendu jew inaqqsu b’mod sinifikanti kwalunkwe tariffa tar-roaming għall-Ukreni fl-UE, li diġà ilha fis-seħħ għal dawn l-aħħar 3 xhur.
 • Sa mill-bidu tal-gwerra, l-UE żiedet l-appoġġ immedjat tagħha biex issaħħaħ ir-reżiljenza ċibernetika tal-Ukrajna b’€10 miljun għal tagħmir, software u appoġġ relatat ieħor. Ġew ipprovduti €15-il miljun oħra mill-pakkett ta’ €330 miljun biex jappoġġjaw trasformazzjoni diġitali reżiljenti.
 • L-UE tipprovdi appoġġ permezz ta’ garanziji tal-UE, maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji, bħall-BEI u l-BERŻ. Dan għandu jippermetti lill-gvern Ukren isellef u jippermetti lill-kumpaniji joffru servizzi vitali.

Appoġġ għal rikostruzzjoni futura

Ukraine public administration building

Se jkun meħtieġ sforz finanzjarju globali kbir biex l-Ukrajna tinbena mill-ġdid wara l-ħerba tal-gwerra. L-isforz ta’ rikostruzzjoni għandu jitmexxa mill-awtoritajiet Ukreni fi sħubija mill-qrib mal-UE u sħab ewlenin, bħall-G7 u l-G20, u pajjiżi terzi oħra, kif ukoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Tħabbret ukoll pjattaforma ta’ koordinazzjoni internazzjonali, il-“pjattaforma ta’ rikostruzzjoni tal-Ukrajna”, immexxija b’mod konġunt mill-Kummissjoni u mill-Gvern Ukren. Il-pjattaforma tkun responsabbli għall-approvazzjoni ta’ pjan ta’ rikostruzzjoni, imfassal u implimentat mill-Ukrajna, b’appoġġ għall-kapaċità amministrattiva u assistenza teknika mill-UE. Din tlaqqa’ flimkien is-sħab u l-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ, inklużi l-Istati Membri tal-UE, sħab bilaterali u multilaterali oħra u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Il-Parlament Ukren u l-Parlament Ewropew jipparteċipaw bħala osservaturi.

Biex tappoġġja l-pjan ta’ rikostruzzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistabbilixxi l-Faċilità “RebuildUkraine” bħala l-istrument legali ewlieni għall-appoġġ tal-UE, permezz ta’ taħlita ta’ għotjiet u self. Dan ikun inkorporat fil-baġit tal-UE, biex b’hekk jiġu żgurati t-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-ġestjoni finanzjarja tajba ta’ din l-inizjattiva, b’rabta ċara mal-investimenti u r-riformi.

Aqra aktar dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

Dokumenti