Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Assistenza tal-UE lill-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: Ukren | українська | Russu | русский

L-UE tinsab magħquda fl-appoġġ sod tagħha għall-Ukrajna quddiem il-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja u t-tentattivi illegali biex jiġi anness it-territorju Ukren. Aħna impenjati li nkomplu nipprovdu appoġġ politiku, finanzjarju, ekonomiku, umanitarju, militari u diplomatiku lill-Ukrajna u lill-poplu tagħha sakemm ikun hemm bżonn.

Rispons tal-UE b’saħħtu u komprensiv

B’kollox, l-appoġġ tal-UE lill-Ukrajna mill-bidu tal-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja jammonta għal aktar minn €88 biljun. Dan jinkludi: 

€43.3 biljun li saru disponibbli mit-Tim Ewropa biex jappoġġjaw ir-reżiljenza ekonomika, soċjali u finanzjarja ġenerali tal-Ukrajna 

madwar €28 biljun f’miżuri ta’ assistenza militari, li minnhom €6.1 biljun ġew mobilizzati mill-Faċilità Ewropea għall-Paċi 

aktar minn €17-il biljun biex jgħinu lill-Istati Membri jaqdu l-ħtiġijiet tal-Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra lejn l-UE 

L-UE, l-Istati Membri tagħha, u l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha ddeċidew li jieħdu approċċ tat-“Tim Ewropa” b’rispons għall-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja. Dan ifisser li qed naħdmu flimkien u ngħaqqdu r-riżorsi u l-għarfien espert tagħna sabiex inwasslu impatt akbar għall-Ukrajna. 

Mill-bidu tal-aggressjoni, it-Tim Ewropa għamel disponibbli €43.3 biljun f’appoġġ għall-Ukrajna. Dan jinkludi:

 • assistenza makrofinanzjarja 
 • appoġġ baġitarju 
 • assistenza ta’ emerġenza 
 • fondi ta’ rispons għall-kriżijiet 
 • għajnuna umanitarja 

Assistenza makrofinanzjarja u appoġġ baġitarju

Fl-2023, sabiex tkompli tappoġġja lill-Ukrajna, il-baġit tal-UE ppermetta €19.5-il biljun f’assistenza lill-Ukrajna, inkluż pakkett ta’ appoġġ bla preċedent ta’ €18-il biljun f’self konċessjonali. Dan minbarra €10.5 biljun ipprovduti f’self u għotjiet fl-2022. Bis-saħħa ta’ dan, l-Ukrajna tista’

 • tkompli tħallas il-pagi u l-pensjonijiet
 • tirrestawra l-infrastruttura kritika li ġarrbet ħsara minħabba l-gwerra
 • iżżomm is-servizzi pubbliċi essenzjali bħal sptarijiet, skejjel, u akkomodazzjoni għal persuni rilokati
 • tiżgura l-istabbiltà makroekonomika

Miżuri ta’ appoġġ għall-ekonomija Ukrena

Fi Frar 2023, il-Kummissjoni Ewropea u l-Ukrajna ffirmaw ftehim biex l-Ukrajna tingħaqad mal-Programm tas-Suq Uniku (SMP). Dan il-ftehim se jappoġġja lin-negozji Ukreni billi jiffaċilita 

 • l-aċċess għas-swieq  
 • l-ambjent favorevoli għan-negozju 
 • it-tkabbir sostenibbli  
 • l-internazzjonalizzazzjoni 

Barra minn hekk, f’Jannar 2024 il-Kummissjoni pproponiet li ġġedded is-sospensjoni tad-dazji doganali, il-kwoti u l-miżuri ta’ difiża kummerċjali fuq l-esportazzjonijiet Ukreni lejn l-UE sa Ġunju 2025.

L-UE tipprovdi wkoll appoġġ permezz ta’ garanziji, maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji, bħall-BEI u l-BERŻ. Dan se jippermetti lill-Gvern Ukren jipprovdi kreditu u jippermetti lill-kumpaniji joffru servizzi vitali. 

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

32 pajjiż
offrew l-assistenza tagħhom
Aktar minn 140,000 tunnellata
assistenza in natura mibgħuta lill-Ukrajna

  Barra minn hekk, twasslu aktar minn 98,000 tunnellata ta’ assistenza in natura b’valur stmat ta’ aktar minn €796 miljun lill-Ukrajna mill-Istati Membri u s-sħab tal-UE permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. Aktar minn €110 miljun ġew ipprovduti wkoll mill-UE u mill-Istati Membri għat-tneħħija tal-mini għal skopijiet umanitarji, inklużi €21.5 miljun mill-baġit tal-UE.

  Fl-2022, l-UE mmobilizzat €330 miljun għal programm ta’ appoġġ ta’ emerġenza li għen biex jiġi żgurat l-aċċess għal prodotti u servizzi bażiċi, bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ikel. Il-programm ta’ appoġġ għen ukoll biex tiġi protetta l-popolazzjoni, kemm il-persuni spostati internament kif ukoll il-komunitajiet ospitanti tagħhom u biex jiġu appoġġjati l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-agrikoltura.  

  Għanijiet importanti oħra jinkludu r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura ċivili fuq skala żgħira, l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u t-tisħiħ taċ-ċibersigurtà, il-libertà tal-media u l-azzjonijiet kontra d-diżinformazzjoni. Proġetti li għaddejjin b’valur ta’ €286 miljun ġew aġġustati biex jissodisfaw ħtiġijiet urġenti fuq il-post. 

  Ċentri loġistiċi ta’ emerġenza u għajnuna rescEU

  Minħabba l-ħtiġijiet jikbru malajr fl-Ukrajna, immobilizzajna provvisti mediċi, unitajiet ta’ kenn temporanji, u ġeneraturi tal-enerġija, kif ukoll tagħmir speċjalizzat għar-riskji għas-saħħa pubblika bħat-theddid kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari għall-Ukrajna permezz tal-ħażniet tar-rescEU.  

  B’kollox, ipprovdejna lill-Ukrajna b’€127 miljun f’appoġġ tar-rescEU mill-bidu tal-gwerra.

  L-UE tikkoordina l-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni fi bżonn urġenti ta’ trattament, u s’issa ttrasferixxiet aktar minn 3,000 pazjent fi sptarijiet fl-Ewropa kollha biex jirċievu kura speċjalizzata.  

  F’Settembru 2022, infetaħ l-EU Medevac Hub f’Rzeszów, il-Polonja. Iċ-ċentru joffri spazju sikur għall-pazjenti li jaslu mill-Ukrajna qabel ma jiġu trasferiti għall-kura fi sptar f’pajjiż Ewropew ieħor. 

  Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbilixxiet ċentri loġistiċi tal-protezzjoni ċivili fil-Polonja, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, biex iqassmu l-għajnuna meħtieġa lill-Ukrajna kemm jista’ jkun malajr. Dawn iċ-ċentri se jgħinu biex l-għajnuna tingħata permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. 

  Fil-21 ta’ April 2023, l-Ukrajna saret stat parteċipanti tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, il-qafas Ewropew ta’ solidarjetà li jgħin lill-pajjiżi li jinsabu f’diffikultà minħabba diżastru. 

  Protezzjoni temporanja

  Mill-bidu tal-invażjoni, l-UE immedjatament skattat id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja. Dan jagħti lill-persuni spostati li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna ċerti drittijiet fl-UE, inklużi

  Permessi ta’ residenza

  Mezzi ta’ aċċess għal akkomodazzjoni xierqa

  Kura medika

  Edukazzjoni lit-tfal

  Minn dak iż-żmien ’l hawn il-pajjiżi tal-UE laqgħu aktar minn erba’ miljun persuna mill-Ukrajna taħt din l-iskema ta’ protezzjoni temporanja, li ġiet estiża sa Marzu 2025.  

  Il-Kummissjoni introduċiet flessibbiltà massima sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw ukoll il-fondi ta’ koeżjoni li ma ntefqux biex jappoġġjaw lin-nies li qed jaħarbu mill-gwerra. Bis-saħħa ta’ dan, saru disponibbli sa €17-il biljun. 

  Informazzjoni għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra

  Korsiji ta’ Solidarjetà

  Bħala parti mir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, fit-12 ta’ Mejju 2022 il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE mal-fruntiera stabbilixxew il-Korsiji ta’ Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna. Il-Korsiji ta’ Solidarjetà huma kurituri essenzjali għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-Ukrajna, kif ukoll għall-esportazzjoni ta’ oġġetti li teħtieġ, mill-għajnuna umanitarja għall-għalf tal-annimali u l-fertilizzanti. 

  Minn Mejju 2022, il-Korsiji ta’ Solidarjetà 

  • għenu fl-esportazzjoni ta’ madwar 67 miljun tunnellata ta’ prodotti agrikoli Ukreni, inklużi kważi 61 miljun tunnellata ta’ ċereali, żrieragħ żejtnin u prodotti relatati oħra
  • għenu fl-importazzjoni fl-Ukrajna ta’ aktar minn 40 miljun tunnellata ta’ merkanzija
  • ipprovdew appoġġ tekniku lill-Ukrajna, lill-Moldova u lill-pajjiżi tal-UE biex jiffaċilita u jħaffef il-proċeduri u jneħħi l-konġestjonijiet mal-fruntiera 
  • wasslu għall-iffirmar ta’ ftehimiet dwar il-merkanzija mal-Ukrajna u l-Moldova fid-29 ta’ Ġunju 2022 biex jiġu ffaċilitati aktar it-tranżitu u t-trasport lejn iż-żewġ pajjiżi u minnhom 

  Minn dak iż-żmien ’l hawn ġew mobilizzati aktar minn €1 biljun biex jiżdiedu l-Korsiji ta’ Solidarjetà, inklużi kontribuzzjonijiet mill-Kummissjoni, il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, u l-Bank Dinji.

  Aktar informazzjoni dwar il-Korsiji ta’ Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna

  Appoġġ lit-tfal tal-iskola Ukreni

  Appoġġ għas-settur tal-enerġija

  F’Marzu 2022, il-grilja elettrika tal-Ukrajna ġiet sinkronizzata mal-UE. L-UE se tkompli tappoġġja lill-Ukrajna fis-settur tal-enerġija, billi tiżgura l-flussi tal-gass fid-direzzjoni opposta lejn il-pajjiż. L-Ukrajna se tkun tista’ tibbenefika wkoll mix-xiri komuni tal-UE tal-gass, tal-gass naturali likwifikat (LNG) u tal-idroġenu. 

  Barra minn hekk, l-UE pprovdiet aktar minn 8,000 ġeneratur tal-enerġija u 35 miljun bozza tad-dawl LED għall-Ukrajna. 

  Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, saru disponibbli aktar minn €332 miljun biex ikopru l-ħtiġijiet immedjati fis-settur tal-enerġija Ukren taħt il-Fond ta’ Appoġġ għall-Enerġija tal-Ukrajna stabbilit mill-Komunità tal-Enerġija.  

  Appoġġ għal konnettività u teknoloġija mtejba

  F’Lulju 2022, il-Kummissjoni talbet lill-operaturi Ewropej tat-telekomunikazzjoni biex itawlu l-ftehim tagħhom biex jissospendu jew inaqqsu b’mod sinifikanti t-tariffi tar-roaming għall-Ukreni fl-UE

  F’Ġunju 2023, l-UE u l-Ukrajna ffirmaw ftehim li jassoċja l-Ukrajna mal-programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Dan se jippermetti lill-promoturi ta’ proġetti Ukreni japplikaw għal finanzjament mill-UE fis-setturi diġitali, tat-trasport u tal-enerġija, u b’hekk tkompli tittejjeb il-konnettività tal-Ukrajna mal-ġirien tagħha tal-UE. 

  F’Diċembru 2023, il-Kummissjoni fetħet Uffiċċju ġdid ta’ Orizzont Ewropa f’Kiev. Il-parteċipazzjoni tal-Ukrajna f’Orizzont Ewropa u l-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom se tgħin fil-preservazzjoni u t-trawwim tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Ukrajna.  

  Sa mill-bidu tal-gwerra, l-UE żiedet l-appoġġ tagħha biex issaħħaħ ir-reżiljenza ċibernetika tal-Ukrajna b’€10 miljun għal tagħmir, software u appoġġ relatat ieħor. Ġew ipprovduti €19-il miljun oħra biex jappoġġjaw it-trasformazzjoni diġitali. 

  Appoġġ għal tagħmir u taħriġ militari

  L-UE u l-Istati Membri tagħha mmobilizzaw madwar €28 biljun f’appoġġ militari għall-Ukrajna, inklużi €6.1 taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi. Barra minn hekk, bis-saħħa ta’ €362 miljun ta’ appoġġ finanzjarju, il-Missjoni ta’ Assistenza Militari tal-UE għall-Ukrajna qed tindirizza l-ħtiġijiet ta’ taħriġ tal-Forzi Armati Ukreni u s’issa ħarrġet aktar minn 39,000 suldat.

  F’Lulju 2023, l-UE adottat l-Att b’Appoġġ għall-Produzzjoni tal-Munizzjon (ASAP), li għandu l-għan li jwassal b’mod urġenti munizzjon u missili lill-Ukrajna u jgħin lill-Istati Membri jerġgħu jimlew l-istokkijiet tagħhom. Bl-introduzzjoni ta’ miżuri mmirati li jinkludu finanzjament, l-Att għandu l-għan li jżid il-kapaċità tal-produzzjoni tal-UE u li jindirizza n-nuqqas attwali ta’ munizzjon u missili, kif ukoll tal-komponenti tagħhom.

  Appoġġ għal rikostruzzjoni futura

  Faċilità biex tappoġġja l-irkupru, ir-rikostruzzjoni u l-modernizzazzjoni tal-Ukrajna  

  F’Ġunju 2023, il-Kummissjoni pproponiet l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament iddedikat li se jipprovdi appoġġ sa €50 biljun koerenti, prevedibbli u flessibbli lill-Ukrajna għall-perjodu 2024-2027.  

  Din il-Faċilità l-ġdida se tappoġġja l-isforzi tal-Ukrajna biex issostni l-istabbiltà makrofinanzjarja, tippromwovi l-irkupru u timmodernizza l-pajjiż filwaqt li timplimenta riformi ewlenin li huma neċessarji għall-adeżjoni mal-UE. Din se tappoġġja wkoll it-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika, diġitali u inklużiva allineata mar-regoli u l-istandards tal-UE. 

  Aqra aktar dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

  Appoġġ biex ir-Russja tinżamm responsabbli

  L-UE qed tappoġġja l-ġlieda kontra l-impunità fl-Ukrajna bi proġett ta’ €7.25 miljun biex tappoġġja l-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali dwar delitti tal-gwerra mwettqa mir-Russja. Barra minn hekk, l-Eurojust qed jappoġġja Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta tal-UE, stabbilit mill-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, is-Slovakkja, ir-Rumanija, il-Litwanja, u l-Ukrajna, fl-isforzi tagħha biex tinvestiga delitti internazzjonali mwettqa fl-Ukrajna.

  Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet ukoll iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Prosekuzzjoni tad-Delitt ta’ Aggressjoni kontra l-Ukrajna. Iċ-Ċentru, li jinsab f’The Hague u hu inkorporat fit-Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta eżistenti, jappoġġja l-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-ġbir ta’ evidenza tad-delitti tal-gwerra mwettqa fl-Ukrajna. 

  Madwar €200 biljun ta’ assi tal-Bank Ċentrali Russu huma immobilizzati fl-UE. S’issa ġew iffriżati aktar minn €28 biljun ta’ assi privati ta’ persuni u entitajiet elenkati.

  Skopri aktar dwar kif ir-Russja tinżamm responsabbli

  Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fid-29 ta’ Jannar 2024.

  Dokumenti

  24 MARZU 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
  English
  (6.03 KB - HTML)
  Iddawnlowdja