Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Assistenza tal-UE lill-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: Ukren | українська | Russu | русский

L-UE tinsab magħquda fl-appoġġ sod tagħha għall-Ukrajna quddiem il-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja u t-tentattivi illegali biex jiġi anness it-territorju Ukren. Aħna impenjati li nkomplu nipprovdu appoġġ politiku, finanzjarju, ekonomiku, umanitarju, militari u diplomatiku lill-Ukrajna u lill-poplu tagħha sakemm ikun hemm bżonn.

Rispons tal-UE b’saħħtu u komprensiv

B’kollox, l-appoġġ tal-UE lill-Ukrajna mill-bidu tal-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja jammonta għal kważi €108 biljun. Dan jinkludi: 

 • kważi €52 biljun li saru disponibbli s’issa mit-Tim Ewropa biex jappoġġjaw ir-reżiljenza ekonomika, soċjali u finanzjarja ġenerali tal-Ukrajna 

 • sa €17-il biljun biex jgħinu lill-Istati Membri jaqdu l-ħtiġijiet tal-Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra lejn l-UE 

L-UE, l-Istati Membri tagħha, u l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha ddeċidew li jieħdu approċċ tat-“Tim Ewropa” b’rispons għall-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja. Dan ifisser li qed naħdmu flimkien u ngħaqqdu r-riżorsi u l-għarfien espert tagħna sabiex inwasslu impatt akbar għall-Ukrajna. 

Mill-bidu tal-aggressjoni, it-Tim Ewropa għamel disponibbli kważi €52 biljun f’appoġġ għall-Ukrajna. Dan jinkludi:

 • assistenza makrofinanzjarja 
 • appoġġ baġitarju 
 • assistenza ta’ emerġenza 
 • fondi ta’ rispons għall-kriżijiet 
 • għajnuna umanitarja 

Assistenza makrofinanzjarja u appoġġ baġitarju

Fl-2023, sabiex tkompli tappoġġja lill-Ukrajna, il-baġit tal-UE ppermetta €19.5-il biljun f’assistenza ta’ terminu qasir, inkluż pakkett ta’ appoġġ bla preċedent ta’ €18-il biljun f’self konċessjonali. Dan minbarra €11.6-il biljun ipprovduti f’self u għotjiet fl-2022. Bis-saħħa ta’ dan, l-Ukrajna tista’

 • tkompli tħallas il-pagi u l-pensjonijiet
 • tirrestawra l-infrastruttura kritika li ġarrbet ħsara minħabba l-gwerra
 • iżżomm is-servizzi pubbliċi essenzjali bħal sptarijiet, skejjel, u akkomodazzjoni għal persuni rilokati
 • tiżgura l-istabbiltà makroekonomika

Il-Faċilità għall-Ukrajna: appoġġ għall-irkupru, ir-rikostruzzjoni u t-triq tal-pajjiż lejn l-adeżjoni mal-UE

Biex tappoġġja lill-Ukrajna fl-isforzi fit-tul tagħha biex tirkupra mill-gwerra u taħdem lejn is-sħubija fl-UE, l-UE nediet strument finanzjarju ddedikat għas-snin 2024 sa 2027. Il-Faċilità għall-Ukrajna se tippermetti lill-UE tipprovdi lill-Ukrajna sa €50 biljun f’appoġġ finanzjarju prevedibbli u flessibbli matul dan il-perjodu. S’issa l-Ukrajna diġà rċeviet €7.9 biljun minn dan l-appoġġ kruċjali fil-forma ta’ finanzjament tranżitorju u prefinanzjament ta’ emerġenza.

Il-Faċilità tissottolinja l-impenn tal-UE li tappoġġja lill-Ukrajna hekk kif bħalissa qed taffaċċa l-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja u tinsab fit-triq tagħha lejn is-sħubija fl-UE.

Aqra aktar dwar il-Faċilità għall-Ukrajna

Miżuri ta’ appoġġ għall-ekonomija Ukrena

Fi Frar 2023, il-Kummissjoni Ewropea u l-Ukrajna ffirmaw ftehim biex l-Ukrajna tingħaqad mal-Programm tas-Suq Uniku (SMP). Dan il-ftehim se jappoġġja lin-negozji Ukreni billi jiffaċilita 

 • l-aċċess għas-swieq  
 • l-ambjent favorevoli għan-negozju 
 • it-tkabbir sostenibbli  
 • l-internazzjonalizzazzjoni 

Barra minn hekk, l-UE ġeddet is-sospensjoni tagħha tad-dazji tal-importazzjoni u l-kwoti fuq l-esportazzjonijiet Ukreni sal-5 ta’ Ġunju 2025. Dawn il-miżuri kummerċjali ilhom fis-seħħ minn Ġunju 2022 u pprovdew għajnuna kruċjali għall-ekonomija tal-pajjiż. 

L-UE tipprovdi wkoll appoġġ permezz ta’ garanziji, maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji, bħall-BEI u l-BERŻ. Dan se jippermetti lill-Gvern Ukren jipprovdi kreditu u jippermetti lill-kumpaniji joffru servizzi vitali. 

Għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili

32 pajjiż
offrew l-assistenza tagħhom
aktar minn 148,000 tunnellata
assistenza in natura mibgħuta lill-Ukrajna

Barra minn hekk, twasslu aktar minn 148,000 tunnellata ta’ assistenza in natura b’valur stmat ta’ aktar minn €839 miljun lill-Ukrajna mill-Istati Membri u s-sħab tal-UE permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. Aktar minn €110 miljun ġew ipprovduti wkoll mill-UE u mill-Istati Membri għat-tneħħija tal-mini għal skopijiet umanitarji, inklużi €21.5 miljun mill-baġit tal-UE.

Fl-2022, l-UE mmobilizzat €330 miljun għal programm ta’ appoġġ ta’ emerġenza li għen biex jiġi żgurat l-aċċess għal prodotti u servizzi bażiċi, bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ikel. Il-programm ta’ appoġġ għen ukoll biex tiġi protetta l-popolazzjoni, kemm il-persuni spostati internament kif ukoll il-komunitajiet ospitanti tagħhom u biex jiġu appoġġjati l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-agrikoltura.  

Għanijiet importanti oħra jinkludu r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura ċivili fuq skala żgħira, l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u t-tisħiħ taċ-ċibersigurtà, il-libertà tal-media u l-azzjonijiet kontra d-diżinformazzjoni. Proġetti li għaddejjin b’valur ta’ €286 miljun ġew aġġustati biex jissodisfaw ħtiġijiet urġenti fuq il-post. 

Ċentri loġistiċi ta’ emerġenza u għajnuna rescEU

Minħabba l-ħtiġijiet jikbru malajr fl-Ukrajna, immobilizzajna provvisti mediċi, unitajiet ta’ kenn temporanji, u ġeneraturi tal-enerġija, kif ukoll tagħmir speċjalizzat għar-riskji għas-saħħa pubblika bħat-theddid kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari għall-Ukrajna permezz tal-ħażniet tar-rescEU.  

B’kollox, ipprovdejna lill-Ukrajna b’€157 miljun f’appoġġ tar-rescEU mill-bidu tal-gwerra.

L-UE tikkoordina l-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni fi bżonn urġenti ta’ trattament, u s’issa ttrasferixxiet aktar minn 3,400 pazjent fi sptarijiet fl-Ewropa kollha biex jirċievu kura speċjalizzata.  

F’Settembru 2022, infetaħ l-EU Medevac Hub f’Rzeszów, il-Polonja. Iċ-ċentru joffri spazju sikur għall-pazjenti li jaslu mill-Ukrajna qabel ma jiġu trasferiti għall-kura fi sptar f’pajjiż Ewropew ieħor. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbilixxiet ċentri loġistiċi tal-protezzjoni ċivili fil-Polonja, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, biex iqassmu l-għajnuna meħtieġa lill-Ukrajna kemm jista’ jkun malajr. Dawn iċ-ċentri se jgħinu biex l-għajnuna tingħata permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. 

Fil-21 ta’ April 2023, l-Ukrajna saret stat parteċipanti tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, il-qafas Ewropew ta’ solidarjetà li jgħin lill-pajjiżi li jinsabu f’diffikultà minħabba diżastru. 

Protezzjoni temporanja

Mill-bidu tal-invażjoni, l-UE immedjatament skattat id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja. Dan jagħti lill-persuni spostati li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna ċerti drittijiet fl-UE, inklużi:

 • Permessi ta’ residenza

 • Mezzi ta’ aċċess għal akkomodazzjoni xierqa

 • Kura medika

 • Edukazzjoni lit-tfal

Minn dak iż-żmien ’l hawn il-pajjiżi tal-UE laqgħu aktar minn erba’ miljun persuna mill-Ukrajna taħt din l-iskema ta’ protezzjoni temporanja, li ġiet estiża sa Marzu 2026.

Il-Kummissjoni introduċiet flessibbiltà massima sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw ukoll il-fondi ta’ koeżjoni li ma ntefqux biex jappoġġjaw lin-nies li qed jaħarbu mill-gwerra. Bis-saħħa ta’ dan, saru disponibbli sa €17-il biljun. 

Informazzjoni għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra

Korsiji ta’ Solidarjetà

Bħala parti mir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, fit-12 ta’ Mejju 2022 il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE mal-fruntiera stabbilixxew il-Korsiji ta’ Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna. Il-Korsiji ta’ Solidarjetà huma kurituri essenzjali għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-Ukrajna, kif ukoll għall-esportazzjoni ta’ prodotti li teħtieġ, mill-għajnuna umanitarja għall-għalf tal-annimali u l-fertilizzanti. 

Minn Mejju 2022, il-Korsiji ta’ Solidarjetà 

 • għenu fl-esportazzjoni ta’ madwar 136 miljun tunnellata ta’ prodotti Ukreni, inklużi madwar 70 miljun tunnellata ta’ ċereali, żrieragħ żejtnin u prodotti relatati oħra
 • għenu fl-importazzjoni fl-Ukrajna ta’ aktar minn 52 miljun tunnellata ta’ prodotti li teħtieġ, minn għajnuna militari u umanitarja għal fjuwil u prodotti oħra
 • ipprovdew appoġġ tekniku lill-Ukrajna, lill-Moldova u lill-pajjiżi tal-UE biex jiffaċilita u jħaffef il-proċeduri u jneħħi l-konġestjonijiet mal-fruntiera 
 • wasslu għall-iffirmar ta’ ftehimiet dwar il-merkanzija mal-Ukrajna u l-Moldova fid-29 ta’ Ġunju 2022 biex jiġu ffaċilitati aktar it-tranżitu u t-trasport lejn iż-żewġ pajjiżi u minnhom 

Minn dak iż-żmien ’l hawn ġew mobilizzati aktar minn €2 biljun biex jiżdiedu l-Korsiji ta’ Solidarjetà, inklużi kontribuzzjonijiet mill-Kummissjoni, il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, u l-Bank Dinji.

Aktar informazzjoni dwar il-Korsiji ta’ Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna

Appoġġ lit-tfal tal-iskola Ukreni

Appoġġ għas-settur tal-enerġija

F’Marzu 2022, il-grilja elettrika tal-Ukrajna ġiet sinkronizzata mal-UE. L-UE se tkompli tappoġġja lill-Ukrajna fis-settur tal-enerġija, billi tiżgura l-flussi tal-gass fid-direzzjoni opposta lejn il-pajjiż. L-Ukrajna se tkun tista’ tibbenefika wkoll mix-xiri komuni tal-UE tal-gass, tal-gass naturali likwifikat (LNG) u tal-idroġenu. 

Barra minn hekk, l-UE pprovdiet aktar minn 10,000 ġeneratur tal-enerġija u 35 miljun bozza tad-dawl LED għall-Ukrajna. 

Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, saru disponibbli madwar €500 miljun biex ikopru l-ħtiġijiet immedjati fis-settur tal-enerġija Ukren taħt il-Fond ta’ Appoġġ għall-Enerġija tal-Ukrajna stabbilit mill-Komunità tal-Enerġija.  

Appoġġ għal konnettività u teknoloġija mtejba

F’Lulju 2022, il-Kummissjoni talbet lill-operaturi Ewropej tat-telekomunikazzjoni biex itawlu l-ftehim tagħhom biex jissospendu jew inaqqsu b’mod sinifikanti t-tariffi tar-roaming għall-Ukreni fl-UE

F’Ġunju 2023, l-UE u l-Ukrajna ffirmaw ftehim li jassoċja l-Ukrajna mal-programm tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Dan se jippermetti lill-promoturi ta’ proġetti Ukreni japplikaw għal finanzjament mill-UE fis-setturi diġitali, tat-trasport u tal-enerġija, u b’hekk tkompli tittejjeb il-konnettività tal-Ukrajna mal-ġirien tagħha tal-UE. 

F’Diċembru 2023, il-Kummissjoni fetħet Uffiċċju ġdid ta’ Orizzont Ewropa f’Kiev. Il-parteċipazzjoni tal-Ukrajna f’Orizzont Ewropa u l-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom se tgħin fil-preservazzjoni u t-trawwim tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Ukrajna.  

Sa mill-bidu tal-gwerra, l-UE żiedet l-appoġġ tagħha biex issaħħaħ ir-reżiljenza ċibernetika tal-Ukrajna b’€10 miljun għal tagħmir, software u appoġġ relatat ieħor. Ġew ipprovduti €19-il miljun oħra biex jappoġġjaw it-trasformazzjoni diġitali. 

Appoġġ għal rikostruzzjoni futura

Appoġġ biex ir-Russja tinżamm responsabbli

L-UE qed tappoġġja l-ġlieda kontra l-impunità fl-Ukrajna bi proġett ta’ €7.25 miljun biex tappoġġja l-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali dwar delitti tal-gwerra mwettqa mir-Russja. Barra minn hekk, l-Eurojust qed jappoġġja Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta tal-UE, stabbilit mill-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, is-Slovakkja, ir-Rumanija, il-Litwanja, u l-Ukrajna (u bl-ICC u l-Europol bħala parteċipanti), fl-isforzi tiegħu biex jinvestiga delitti internazzjonali mwettqa fl-Ukrajna.

Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet ukoll iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Prosekuzzjoni tad-Delitt ta’ Aggressjoni kontra l-Ukrajna. Iċ-Ċentru, li jinsab f’The Hague u hu inkorporat fit-Tim ta’ Investigazzjoni Konġunta eżistenti, jappoġġja l-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-ġbir ta’ evidenza tad-delitti tal-gwerra mwettqa fl-Ukrajna. 

Madwar €210 biljun ta’ assi tal-Bank Ċentrali Russu huma immobilizzati fl-UE. S’issa ġew iffriżati aktar minn €28 biljun ta’ assi privati ta’ persuni u entitajiet elenkati.

L-UE ħadet deċiżjoni li tuża l-profitti minn assi Russi immobilizzati biex tappoġġja lill-Ukrajna. Skont ir-rati tal-imgħax, id-dħul iġġenerat minn dawn l-assi immobilizzati x’aktarx li jrendi madwar €2.5 biljun sa €3 biljun fis-sena għall-benefiċċju tal-Ukrajna.

Skopri aktar dwar kif ir-Russja tinżamm responsabbli

Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fis-27 ta’ Ġunju 2024.

Dokumenti

24 MARZU 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment