Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Assistenza tal-UE lill-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren | українська | bir-Russu | русский

Rispons tal-UE b’saħħtu u komprensiv

Minn meta bdiet il-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja, l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha, f’approċċ tat-Tim Ewropa, qed jagħmlu disponibbli aktar minn €37.8 biljun biex jappoġġjaw ir-reżiljenza ekonomika, soċjali u finanzjarja kumplessiva tal-Ukrajna. Dan sar fil-forma ta’ assistenza makrofinanzjarja, appoġġ baġitarju, assistenza ta’ emerġenza, rispons għall-kriżijiet u għajnuna umanitarja.

Barra minn hekk, ġew ipprovduti miżuri ta’ assistenza militari ta’ madwar €12-il biljun li minnhom €3.6 biljun ġew immobilizzati taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi.

Dan iġib l-appoġġ totali disponibbli s’issa għall-Ukrajna mill-bidu tal-aggressjoni tar-Russja għal madwar €50 biljun. Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed taħdem lejn kontribuzzjoni ta’ €1 biljun għall-irkupru rapidu. Flimkien mar-riżorsi disponibbli biex jgħinu lill-Istati Membri jaqdu l-ħtiġijiet tal-Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra fl-UE, l-appoġġ ġenerali lill-Ukrajna u lill-Ukreni jammonta għal madwar €67 biljun.

Fl-2023, sabiex tkompli tappoġġja lill-Ukrajna, l-UE qed tipprovdi pakkett ta’ appoġġ bla preċedent ta’ sa €18-il biljun, fil-forma ta’ self konċessjonali ħafna. L-ewwel pagament ta’ €3 biljun ġie żborżat f’Jannar 2023.

Għajnuna umanitarja

Saru disponibbli €668 miljun għal proġetti ta’ għajnuna umanitarja biex jgħinu lill-persuni ċivili affettwati mill-gwerra fl-Ukrajna. Dawn jinkludu €630 miljun għall-Ukrajna u €38 miljun għall-Moldova rispettivament, biex jassistu lill-persuni li qed jaħarbu mill-aggressjoni. Din l-għajnuna umanitarja tal-UE tipprovdi ikel, ilma, kura tas-saħħa, kenn u tgħin tkopri l-ħtiġijiet bażiċi tan-nies.

Barra dan, €330 miljun se jmorru għal programm ta’ appoġġ ta’ emerġenza li jgħin biex jiġi żgurat l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi bażiċi, bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ikel. L-għajnuna tgħin ukoll fil-protezzjoni tal-popolazzjoni, kemm tal-persuni spostati internament kif ukoll tal-komunitajiet li jilqgħuhom u biex tappoġġja intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-agrikoltura. Għan importanti ieħor huwa r-rikostruzzjoni tal-infrastruttura ċivili fuq skala żgħira, l-iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija, u t-tisħiħ taċ-ċibersigurtà, il-libertà tal-media u l-azzjonijiet kontra d-diżinformazzjoni. Proġetti preċedenti li kienu għaddejjin b’valur ta’ €192 miljun ġew aġġustati biex jissodisfaw ħtiġijiet urġenti fuq il-post.

 

Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili

32 pajjiż
offrew l-assistenza tagħhom
Aktar minn 83,000 tunnellata
assistenza mhux finanzjarja mibgħuta lill-Ukrajna

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, qed ngħaddu l-għajnuna lill-Ukrajna minn 32 pajjiż - 27 Stat Membru tal-UE, in-Norveġja, it-Turkija, il-Maċedonja ta’ Fuq, l-Iżlanda u s-Serbja. Din tinkludi provvisti li jsalvaw il-ħajja bħall-mediċina, l-ikel, oġġetti ta’ kenn, iżda wkoll tagħmir strateġiku bħal magni għat-tifi tan-nar, ġeneraturi tal-enerġija, ambulanzi u sptarijiet mobbli.

Ċentri loġistiċi ta’ emerġenza u għajnuna rescEU

Minħabba ħtiġijiet esponenzjali, immobilizzajna provvisti mediċi, unitajiet ta’ kenn temporanji, u ġeneraturi tal-enerġija, kif ukoll tagħmir speċjalizzat għar-riskji għas-saħħa pubblika bħat-theddid kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari għall-Ukrajna permezz tal-ħażniet tar-rescEU. B’valur finanzjarju totali ta’ aktar minn €87 miljun, l-appoġġ tar-rescEU jinkludi unitajiet ta’ akkomodazzjoni, ilbies ta’ protezzjoni, dekontaminanti, ventilaturi, pompi ta’ infużjoni, moniters tal-pazjenti, apparati ultrasound, ġeneratur tal-enerġija u aktar. L-UE qed tikkoordina l-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni fi bżonn urġenti ta’ trattament, u s’issa ttrasferixxiet aktar minn 1,850 pazjent fi sptarijiet fl-Ewropa kollha biex jirċievu kura speċjalizzata. F’Settembru 2022 infetaħ Ċentru ta’ Medevac ġdid tal-UE għall-evakwazzjonijiet mediċi ta’ pazjenti Ukreni f’Rzeszów, il-Polonja. Iċ-ċentru joffri spazju sikur għall-pazjenti li jaslu mill-Ukrajna qabel ma jiġu trasferiti għall-kura fi sptar f’pajjiż Ewropew ieħor.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbilixxiet ċentri loġistiċi tal-protezzjoni ċivili fil-Polonja, fir-Rumanija u fis-Slovakkja, biex iqassmu l-għajnuna meħtieġa lill-Ukrajna malajr kemm jista’ jkun. Dawn iċ-ċentri se jgħinu biex l-għajnuna tingħata permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. 

Mekkaniżmu tal-protezzjoni temporanja

Korsiji ta’ Solidarjetà

Bħala parti mir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, fit-12 ta’ Mejju 2022 il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE mal-fruntiera stabbilixxew il-Korsiji ta' Solidarjetà bejn l-UE u l-Ukrajna. Il-Korsiji ta’ Solidarjetà huma kurituri essenzjali għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-Ukrajna, kif ukoll għall-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ oġġetti oħrajn.

Minn Mejju ’l hawn, il-Korsiji ta’ Solidarjetà:

 • għenu fl-esportazzjoni ta’ madwar 23 miljun tunnellata ta’ prodotti agrikoli (qmuħ, żrieragħ żejtnin u prodotti relatati) mill-Ukrajna, u b’hekk wasslu lill-Ukrajna dħul tant meħtieġ u ppermettew li l-qamħ jilħaq lil dawk fil-bżonn
 • ipprovdew appoġġ tekniku lill-Ukrajna, lill-Moldova u lill-pajjiżi tal-UE biex jiffaċilita u jħaffef il-proċeduri u jneħħi l-konġestjonijiet mal-fruntiera
 • wasslu għall-iffirmar ta’ ftehimiet dwar il-merkanzija mal-Ukrajna u l-Moldova fid-29 ta’ Ġunju 2022 biex jiġu ffaċilitati aktar it-tranżitu u t-trasport minn u lejn iż-żewġ pajjiżi

Biex issostni u tkompli żżid il-kapaċità tal-Korsiji ta’ Solidarjetà, l-UE qed timmobilizza investimenti sinifikanti permezz ta’ diversi programmi eżistenti tal-UE u nazzjonali. Jeħtieġ li l-faċilitazzjoni amministrattiva u operazzjonali tkompli, inkluż fis-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-qsim tal-fruntieri, u huwa meħtieġ aktar finanzjament.

F’Novembru, il-Kummissjoni ddedikat b’mod urġenti €250 miljun f’għotjiet biex tagħti spinta lill-Korsiji ta’ Solidarjetà. Għal żmien qasir, dan se jappoġġja titjib rapidu, b’mod partikolari b’tagħmir mobbli, biex jitnaqqsu l-ħinijiet ta’ stennija u jittejjeb il-moviment mill-punti ta’ qsim tal-fruntieri u r-rotot ta’ aċċess tagħhom. Fuq żmien medju, il-Kummissjoni qed timmobilizza l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u €50 miljun biex tappoġġja l-iżviluppi fl-infrastruttura meħtieġa biex tkompli tiżdied il-kapaċità tal-Korsiji ta’ Solidarjetà.

Appoġġ għall-tfal tal-iskola Ukreni

Appoġġ lis-settur tal-enerġija

Fis-settur tal-enerġija, il-grilja elettrika tal-Ukrajna kienet sinkronizzata mal-UE. L-UE se tkompli tappoġġja lill-Ukrajna fis-settur tal-enerġija, billi tiżgura l-flussi tal-gass fid-direzzjoni opposta lejn il-pajjiż. L-Ukrajna se tkun tista’ tibbenefika wkoll mix-xiri komuni tal-UE tal-gass, tal-gass naturali likwifikat (LNG) u tal-idroġenu.

L-UE qed tipprovdi 2,400 ġeneratur addizzjonali, minbarra t-3,000 li diġà ngħataw mill-bidu tal-gwerra. Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, saru disponibbli aktar minn €157.5 miljun biex ikopru l-ħtiġijiet immedjati fis-settur tal-enerġija taħt il-Fond ta’ Appoġġ għall-Enerġija tal-Ukrajna stabbilit mill-Komunità tal-Enerġija. L-UE qed timmobilizza wkoll €30 miljun biex tixtri 35 miljun bozza tad-dawl LED għall-Ukrajna.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Tipi oħra ta’ appoġġ

 • L-UE ssospendiet id-dazji tal-importazzjoni fuq l-esportazzjonijiet Ukreni kollha lejn l-UE u l-miżuri anti-dumping u ta’ salvagwardja kollha tal-UE fis-seħħ fuq l-esportazzjonijiet tal-azzar għal sena. Ipproponiet ukoll li testendi din is-sospensjoni lil hinn minn Ġunju 2023.
 • Il-Kummissjoni talbet lill-operaturi Ewropej tat-telekomunikazzjoni biex itawlu l-ftehim tagħhom biex jissospendu jew inaqqsu b’mod sinifikanti kwalunkwe tariffa tar-roaming għall-Ukreni fl-UE.
 • Fi Frar 2023, il-Kummissjoni u l-Ukrajna ffirmaw l-assoċjazzjoni tal-Ukrajna mal-Programm tas-Suq Uniku (SMP). Dan il-ftehim se jipprovdi lill-Ukrajna b’appoġġ għan-negozji, filwaqt li jiffaċilita l-aċċess għas-swieq, ambjent tan-negozju favorevoli, tkabbir sostenibbli u internazzjonalizzazzjoni.
 • Dalwaqt se jibdew diskussjonijiet dwar is-sħubija tal-Ukrajna fi programmi ewlenin oħra tal-UE bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jistgħu jappoġġjaw lill-Ukrajna biex tgħaqqad l-infrastruttura diġitali, tal-enerġija u tat-trasport tagħha mal-UE.
 • L-assoċjazzjoni tal-Ukrajna ma’ Orizzont Ewropa u l-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom hija strument ewlieni għall-preservazzjoni u t-trawwim tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Ukrajna. Il-Kummissjoni ħabbret li se tiftaħ Uffiċċju ġdid ta’ Orizzont Ewropa f’Kiev sa nofs l-2023.
 • Sa mill-bidu tal-gwerra, l-UE żiedet l-appoġġ immedjat tagħha biex issaħħaħ ir-reżiljenza ċibernetika tal-Ukrajna b’€10 miljun għal tagħmir, software u appoġġ relatat ieħor. Ġew ipprovduti €15-il miljun oħra mill-pakkett ta’ €330 miljun biex jappoġġjaw trasformazzjoni diġitali reżiljenti.
 • L-UE tipprovdi appoġġ permezz ta’ garanziji tal-UE, maħruġa minn istituzzjonijiet finanzjarji, bħall-BEI u l-BERŻ. Dan għandu jippermetti lill-gvern Ukren isellef u jippermetti lill-kumpaniji joffru servizzi vitali.
 • L-UE qed tappoġġja wkoll il-ġlieda kontra l-impunità fl-Ukrajna bi proġett ta’ €7.5 miljun biex tappoġġja l-investigazzjonijiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali dwar delitti tal-gwerra mwettqa mir-Russja. Skwadra ta’ Investigazzjoni Konġunta tal-UE stabbilita mal-Polonja, il-Latvja, l-Estonja, is-Slovakkja, ir-Rumanija, il-Litwanja u l-Ukrajna, hija appoġġjata wkoll mill-Eurojust. Skopri aktar dwar kif ir-Russja tinżamm responsabbli

Appoġġ għal rikostruzzjoni futura

Ukraine public administration building

Se jkun meħtieġ sforz finanzjarju globali kbir biex l-Ukrajna tinbena mill-ġdid wara l-ħerba tal-gwerra. L-isforz ta’ rikostruzzjoni għandu jitmexxa mill-awtoritajiet Ukreni fi sħubija mill-qrib mal-UE u sħab ewlenin, bħall-G7 u l-G20, u pajjiżi terzi oħra, kif ukoll ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Il-Pjattaforma għall-Koordinazzjoni tad-Donaturi b’Diversi Aġenziji tnediet f’Jannar 2023 biex tikkoordina l-appoġġ fuq terminu qasir u twil minn donaturi internazzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji b’appoġġ għall-ekonomija Ukrena. Segretarjat tekniku se jappoġġja l-ħidma tal-Pjattaforma; il-Kummissjoni se tospita l-uffiċċju tagħha fi Brussell, u l-gvern tal-Ukrajna se jospita l-uffiċċju tiegħu fi Kiev. Dan se jippermetti koordinazzjoni mill-qrib fost id-donaturi internazzjonali u l-organizzazzjonijiet finanzjarji internazzjonali u se jiżgura li l-appoġġ jingħata b’mod koerenti, trasparenti u responsabbli.

Aqra aktar dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl-24 ta’ Frar 2023..

Dokumenti