Skip to main content
EU's solidaritet med Ukraine

EU's hjælp til Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

En stærk og omfattende EU-reaktion

Siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig har EU og dets medlemslandene og finansielle institutioner som Team Europe stillet 37,8 mia. euro til rådighed til støtte for Ukraines overordnede økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed. Dette er sket i form af makrofinansiel bistand, budgetstøtte, nødhjælp, kriseberedskab og humanitær bistand.

Desuden er der mobiliseret militær bistand for ca. 12 mia. euro, heraf 3,6 mia. euro under den europæiske fredsfacilitet.

Dette bringer den samlede støtte, der indtil videre er stillet til rådighed for Ukraine siden begyndelsen af Ruslands aggression, op på ca. 50 mia. euro. Derudover arbejder Kommissionen hen imod et bidrag på 1 mia. euro til hurtig genopretning. Sammen med de ressourcer, der er stillet til rådighed til at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde behovene for de ukrainere, der flygter fra krigen, ind i EU, beløber den samlede støtte til Ukraine og ukrainere sig til ca. 67 mia. EUR.

I 2023 vil EU i sin fortsatte støtte til Ukraine yde en støttepakke uden fortilfælde på op til 18 mia. euro i form af lån på meget lempelige vilkår. Den første udbetaling på 3 mia.. euro blev faldt i januar 2023.

Humanitær bistand

Der er stillet 668 mio. euro til rådighed til humanitære bistandsprojekter til gavn for civile, der er berørt af krigen i Ukraine. Det drejer sig om 630 mio. euro til Ukraine og 38 mio. euro til Moldova til at hjælpe mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine. EU's humanitære bistand består af mad, vand, sundhedspleje, nødly og basale fornødenheder.

Desuden vil 330 mio. euro gå til et nødhjælpsprogram, som skal sikre adgang til basale varer og tjenester som uddannelse, sundhedspleje og mad. Det bidrager også til at beskytte befolkningen, både internt fordrevne og deres værtssamfund, og til at støtte små og mellemstore virksomheder og landbruget. Et yderligere mål er at genopbygge mindre civil infrastruktur, sikre energiforsyningen, styrke internetsikkerheden og mediefriheden samt øge indsatsen mod bevidst misinformation Tidligere igangværende projekter til en værdi af 192 mio. euro er blevet justeret for at imødekomme presserende behov på stedet.

 

EU's civilbeskyttelsesmekanisme

32 lande
har tilbudt deres hjælp
Over 83.000 ton
bistand i naturalier er blevet sendt til Ukraine

Via EU's civilbeskyttelsesmekanisme kanaliserer vi hjælp til Ukraine fra 32 lande – de 27 EU-lande plus Serbien, Norge, Tyrkiet, Nordmakedonien og Island. Dette omfatter ikke alene livsvigtige forsyninger såsom medicin, mad og artikler til husly, men også strategisk udstyr som f.eks. brandbiler, generatorer, ambulancer og mobile hospitaler.

Nødlogistikkknudepunkter og hjælp via rescEU

For dække det eksponentielt stigende behov har vi mobiliseret medicinske forsyninger, enheder til midlertidig indkvartering og generatorer samt specialiseret udstyr til bekæmpelse af folkesundhedsrisici som kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler mod Ukraine – alt sammen via rescEU-beredskabslagrene. RescEU-støtten til en samlet værdi af mere end 87 mio. euro omfatter indkvarteringsenheder, beskyttelsesdragter, dekontamineringsudstyr, respiratorer, infusionspumper, patientmonitorer, ultralydsudstyr med mere. EU koordinerer lægefaglig evakuering af ukrainske patienter, der har akut behov for behandling, og har indtil videre sendt over 1 850 patienter til hospitaler i hele Europa for at modtage specialiseret behandling. Et center for medicinsk evakuering af ukrainske patienter blev åbnet i september 2022 i Rzeszów i Polen. Dette center er et sikkert sted for patienter, der ankommer fra Ukraine, inden de flyves videre for at modtage behandling på et hospital i et andet europæisk land.

Desuden har Kommissionen oprettet logistiske civilbeskyttelsesknudepunkter i Polen, Rumænien og Slovakiet for at fordele den nødvendige hjælp så hurtigt som muligt. Via disse knudepunkter vil bistanden blive kanaliseret ud som en del af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. 

Den midlertidige beskyttelsesmekanisme

Solidaritetsbaner

Som led i EU's reaktion på den russiske aggression over for Ukraine etablerede Kommissionen og de EU-lande, der grænser op til Ukraine, den 12. maj 2022 EU-Ukraine-solidaritetsbanerne. Solidaritetsbaner er vigtige korridorer, som muliggør landbrugseksport fra Ukraine og import og eksport af andre varer.

Siden maj har solidaritetsbanerne betydet:

 • at man har hjulpet til at eksportere ca. 23 mio. ton landbrugsvarer (korn, oliefrø og relaterede produkter) fra Ukraine, så Ukraine har fået hårdt tiltrængte indtægter, og så korn er nået ud til dem, der havde brug for det
 • at der har kunnet ydes teknisk støtte til Ukraine, Moldova og EU-landene for at lette og fremskynde procedurerne og fjerne flaskehalse ved grænsen
 • at der kunne underskrives fragtaftaler med Ukraine og Moldova den 29. juni 2022 for yderligere at lette transit og transport til og fra begge lande

For at fastholde og forøge solidaritetsbanernes kapacitet har EU foretaget betydelige investeringer via forskellige EU-programmer og nationale programmer. Den administrative og operationelle hjælp skal fortsættes, hvilket bl.a. betyder, at grænseovergangsprocedurerne skal strømlines, og at der skal afsættes flere penge.

I november afsatte Kommissionen 250 mio. euro i tilskud til akut at booste solidaritetsbanerne. På kort sigt vil dette medføre hurtige forbedringer, bl.a. ved hjælp af mobilt udstyr, der vil reducere ventetiderne og fremskynde trafikgennemstrømningen ved grænseovergangsstederne og på de veje, der fører derhen. På mellemlang sigt vil Kommissionen mobilisere Connecting Europe-faciliteten og 50 mio. euro til hjælp til de infrastrukturforbedringer, der er nødvendige for at udvide solidaritetsbanernes kapacitet.

Hjælp til ukrainske skolebørn

Støtte til energisektoren

I energisektoren er Ukraines elnet blevet synkroniseret med EU's. EU vil fortsat støtte Ukraine i energisektoren ved at sikre tilbagegående gasstrømme til landet. Ukraine vil også kunne drage fordel af EU's fælles indkøb af gas, flydende naturgas (LNG) og brint.

EU leverer yderligere 2.400 generatorer ud over de 3.000, der allerede er leveret siden krigens begyndelse. Efter anmodning fra Europa-Kommissionen er der stillet 157,5 mio. euro til rådighed til dækning af de umiddelbare behov i energisektoren under Ukraines energistøttefond, der er oprettet af Energifællesskabet. EU mobiliserer også 30 mio. euro til indkøb af 35 mio. LED-pærer til Ukraine.

Support for military equipment and training

Under the European Peace Facility, €3.6 billion have been mobilised to support the delivery of military equipment to the Ukrainian Armed Forces. In addition, the EU Military Assistance Mission for Ukraine is tackling urgent and longer-term training needs of the Ukrainian Armed Forces. EU military support for Ukraine – provided by the European Peace Facility and the Member States directly – is around €12 billion.

Andre former for støtte

 • EU har suspenderet importtolden på al ukrainsk eksport til EU og alle EU's antidumping- og beskyttelsesforanstaltninger for ståleksport i et år, og har desuden foreslået at forlænge denne suspension til efter juni 2023.
 • Kommissionen har opfordret de europæiske teleoperatører til at forlænge deres aftale om at suspendere eller væsentligt nedsætte eventuelle roamingtakster for ukrainere i EU.
 • I februar 2023 underskrev Kommissionen og Ukraine en aftale om Ukraines associering med programmet for det indre marked. Denne aftale vil give Ukraine støtte til virksomheder, lette adgangen til markeder og fremme et gunstigt erhvervsklima, bæredygtig vækst og internationalisering.
 • Der vil snart blive indledt drøftelser om Ukraines tilslutning til andre vigtige EU-programmer som Connecting Europe-faciliteten, der kan hjælpe Ukraine med at forbinde sine energi- og transportsystemer og sin digitale infrastruktur med EU.
 • Ukraines associering med Horisont Europa og Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram er et vigtigt instrument til at bevare og fremme Ukraines forsknings- og innovationsøkosystem. Kommissionen har bebudet, at den vil åbne et nyt Horisont Europa-kontor i Kiev i midten af 2023.
 • Siden krigens begyndelse har EU øget sin akutte støtte til styrkelse af Ukraines cyberrobusthed med 10 mio. euro til bl.a. udstyr og software. Yderligere 15 mio. euro fra pakken på 330 mio. euro er blevet ydet som hjælp til omstilling til større digital modstandsdygtighed.
 • EU yder støtte i form af EU-garantier udstedt af finansielle institutioner som EIB og EBRD. Dette skal sætte den ukrainske regering i stand til at yde lån og give virksomhederne mulighed for at levere livsvigtige tjenesteydelser.
 • EU understøtter også bekæmpelsen af straffrihed i Ukraine med et projekt til 7,5 mio. euro, der skal fremme Den Internationale Straffedomstols efterforskning af krigsforbrydelser begået af Rusland. Et fælles EU-efterforskningshold, der er oprettet i fællesskab med Polen, Letland, Estland, Slovakiet, Rumænien, Litauen og Ukraine, støttes også af Eurojust. Læs mere om, hvordan vi holder Rusland ansvarlig

Støtte til den fremtidige genopbygning

Ukraine public administration building

Der vil være behov for en stor global finansiel indsats for at genopbygge Ukraine efter krigsskaderne. Genopbygningsindsatsen skal ledes af de ukrainske myndigheder i tæt partnerskab med EU og vigtige partnere som G7 og G20 og andre tredjelande samt internationale finansielle institutioner og internationale organisationer.

Donorkoordinationsplatformen blev lanceret i januar 2023 og skal koordinere den kort- og langsigtede støtte fra internationale donorer og finansielle institutioner til gavn for den ukrainske økonomi. Et teknisk sekretariat vil understøtte platformens arbejde, Kommissionen bliver vært for sekretariatets kontor i Bruxelles, og Ukraines regering bliver vært for Kyiv-kontoret. Den vil give mulighed for tæt koordinering mellem internationale donorer og finansielle organisationer og sikre, at støtten ydes på en sammenhængende, gennemsigtig og ansvarlig måde.

Læs mere om genopbygningen af Ukraine

Denne side er senest ajourført den 24. februar 2023

Dokumenter