Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

EU's hjælp til Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

EU står sammen i sin urokkelige støtte til Ukraine efter Ruslands angrebskrig og ulovlige forsøg på annektering af dele af Ukraines territorium. Vi har givet tilsagn om fortsat at yde politisk, finansiel, økonomisk, humanitær, militær og diplomatisk støtte til Ukraine og dets folk, så længe det er nødvendigt.

En stærk og omfattende EU-reaktion

EU har støttet Ukraine siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig med i alt mere end 88 mia. EUR. Dette omfatter: 

43,3 mia. EUR gennem Team Europe til at støtte Ukraines generelle økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed 

ca. 28 mia. EUR til militære bistandsforanstaltninger, hvoraf 6,1 mia. EUR er blevet mobiliseret under den europæiske fredsfacilitet 

mere end 17 mia. EUR til at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde behovene for de ukrainere, der flygter fra krigen ind i EU. 

EU, medlemsstaterne og de finansielle institutioner har besluttet at anlægge en "Team Europe"-tilgang som svar på Ruslands angrebskrig. Dette betyder, at vi arbejder sammen og samler vores ressourcer og ekspertise med henblik på at få en større gennemslagskraft i Ukraine. 

Siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig er der blevet stillet 43,3 mia. EUR i støtte til rådighed til Ukraine. Denne omfatter:

 • makrofinansiel bistand 
 • budgetstøtte 
 • krisebistand. 
 • kriseberedskabsbistand 
 • humanitær bistand 

Makrofinansiel bistand og budgetstøtte

I 2023 blev der gennem EU-budgettet for fortsat at kunne støtte Ukraine ydet en bistand på 19,5 mia. EUR til Ukraine, herunder en støttepakke uden fortilfælde på 18 mia. euro i form af lån på meget lempelige vilkår. Dette var ud over de 10,5 mia. euro, der var ydet i form af lån og tilskud i 2022. Takket være disse kan Ukraine

 • fortsat betale lønninger og pensioner
 • genopbygge kritisk infrastruktur, der er blevet skadet af krigen
 • opretholde væsentlige offentlige tjenester, som f.eks. hospitaler, skoler og boliger til personer, der er blevet genhuset,
 • bevare makroøkonomisk stabilitet.

Foranstaltninger til at støtte den ukrainske økonomi

I februar 2023 underskrev Kommissionen og Ukraine en aftale om, at Ukraine skal tilslutte sig programmet for det indre marked Denne aftale vil støtte ukrainske virksomheder ved at lette 

 • adgang til markederne  
 • et gunstigt erhvervsklima 
 • bæredygtig vækst  
 • internationalisering. 

Kommissionen foreslog desuden i januar 2024 at forlænge suspensionen af al told, alle kontingenter og handelsbeskyttelsesforanstaltninger på ukrainsk eksport til EU med indtil juni 2025.

EU yder også støtte i form af garantier, der er udstedt af finansielle institutioner som EIB og EBRD. Dette skal sætte den ukrainske regering i stand til at yde kredit og give virksomhederne mulighed for at levere livsvigtige tjenesteydelser. 

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

32 lande
har tilbudt deres hjælp
Over 140 000 ton
bistand i naturalier er blevet sendt til Ukraine

  Desuden er 98 000 ton bistand i naturalier til en anslået værdi af over 796 mio. euro blevet leveret til Ukraine af EU's medlemslande og partnere via EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Der er også blevet ydet mere end 110 mio. EUR af EU og medlemsstaterne til humanitær minerydning, herunder 21,5 mio. EUR fra EU's budget.

  I 2022 mobiliserede EU 330 mio. euro til et nødhjælpsprogram, som sikrede adgang til basale varer og tjenester såsom uddannelse, sundhedspleje og mad. Støtteprogrammet bidrog desuden til at beskytte befolkningen, både internt fordrevne og deres værtssamfund, og til at støtte små og mellemstore virksomheder og landbruget.  

  Andre vigtige mål omfatter genopbygning af mindre civil infrastruktur, sikring af energiforsyningen, styrkelse af cybersikkerheden, mediefriheden og indsatsen mod bevidst misinformation. Igangværende projekter til en værdi af 286 mio. EUR er blevet justeret for at imødekomme presserende behov i landet. 

  Nødlogistikkknudepunkter og hjælp via rescEU

  På grund af de hurtigt stigende behov i Ukraine har vi mobiliseret medicinske forsyninger, enheder til midlertidig indkvartering og generatorer samt specialiseret udstyr til bekæmpelse af folkesundhedsrisici som kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler via rescEU-beredskabslagrene.  

  Vi har i alt ydet 127 mio. EUR i rescEU-støtte til Ukraine siden begyndelsen af krigen.

  EU har koordineret medicinsk evakuering af ukrainske patienter, der har akut behov for behandling, og indtil videre sendt over 3 000 patienter til hospitaler i hele Europa for at modtage specialiseret behandling.  

  I september 2022 blev der åbnet et center for medicinsk evakuering i Rzeszów i Polen. Dette center er et sikkert sted for patienter, der ankommer fra Ukraine, inden de flyves videre for at modtage behandling på et hospital i et andet europæisk land. 

  Desuden har Kommissionen oprettet logistiske civilbeskyttelsesknudepunkter i Polen, Rumænien og Slovakiet for at fordele hjælp til Ukraine så hurtigt som muligt. Via disse knudepunkter vil bistanden blive kanaliseret ud som en del af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. 

  Den 21. april 2023 blev Ukraine deltager i EU's civilbeskyttelsesmekanisme, det europæiske solidaritetsinstrument, der hjælper lande, der bliver overvældet af en katastrofe. 

  Midlertidig beskyttelse

  Efter udbruddet af invasionen aktiverede EU omgående direktivet om midlertidig beskyttelse. Dette giver fordrevne personer, der flygter fra krigen i Ukraine, visse rettigheder i EU, herunder

  Opholdstilladelser

  Midler til at få adgang til passende indkvartering

  Lægebehandling

  Undervisning for børn

  EU-landene har siden modtaget mere end fire millioner mennesker fra Ukraine under denne midlertidig beskyttelsesordning, der er blevet forlænget til marts 2025.  

  Kommissionen indførte maksimal fleksibilitet, således at medlemsstaterne også kan anvende ubrugte midler fra Samhørighedsfonden til at støtte de mennesker, der flygter fra krigen. Takket være dette er der blevet stillet op til 17 mia. EUR til rådighed. 

  Information til mennesker, der flygter fra krigen

  Solidaritetsbaner

  Som led i EU's reaktion på den russiske aggression over for Ukraine etablerede Kommissionen og de EU-lande, der grænser op til Ukraine, den 12. maj 2022 EU-Ukraine-solidaritetsbanerne. Solidaritetsbanerne er afgørende korridorer for Ukraines landbrugseksport såvel som den eksport af varer, som landet har brug for, fra humanitær bistand til dyrefoder og gødningsstoffer. 

  Siden maj 2022 har solidaritetsbanerne 

  • bidraget til at eksportere ca. 67 millioner ton ukrainske landbrugsprodukter, herunder næsten 61 millioner ton korn, olieholdige frø og andre relaterede produkter
  • bidraget til at importere mere end 40 millioner ton varer til Ukraine
  • ydet teknisk støtte til Ukraine, Moldova og EU-landene for at lette og fremskynde procedurerne og fjerne flaskehalse ved grænsen 
  • ført til, at der kunne underskrives fragtaftaler med Ukraine og Moldova den 29. juni 2022 for yderligere at lette transit og transport til og fra begge lande. 

  Der er blevet mobiliseret mere end 1 mia. EUR for at fremme solidaritetsbanerne, herunder bidrag fra Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Verdensbanken.

  Yderligere oplysninger om solidaritetsbaner mellem EU og Ukraine

  Hjælp til ukrainske skolebørn

  Støtte til energisektoren

  I marts 2022 blev Ukraines elnet synkroniseret med EU's. EU vil fortsat støtte Ukraine i energisektoren ved at sikre tilbagegående gasstrømme til landet. Ukraine vil også kunne drage fordel af EU's fælles indkøb af gas, flydende naturgas (LNG) og brint. 

  Endvidere har EU stillet mere end 8 000 elgeneratorer og 35 millioner LED-pærer til rådighed til Ukraine. 

  Efter anmodning fra Europa-Kommissionen er der stillet mere end 332 mio. EUR til rådighed til dækning af de umiddelbare behov i den ukrainske energisektor under Ukraines energistøttefond, der er oprettet af Energifællesskabet.  

  Støtte til bedre konnektivitet og teknologi

  I juli 2022 opfordrede Kommissionen de europæiske teleoperatører til at forlænge deres aftale om at suspendere eller væsentligt nedsætte roamingtakster for ukrainere i EU

  I juni 2023 underskrev EU og Ukraine en aftale, der associerer Ukraine med Connecting Europe-faciliteten. Dette vil gøre det muligt for ukrainske projektledere at ansøge om EU-finansiering inden for sektorerne transport, energi og det digitale område og yderligere forbedre Ukraines konnektivitet med nabolandene i EU. 

  I december 2023 åbnede Kommissionen et nyt Horisont Europa-kontor i Kyiv. Ukraines deltagelse i Horisont Europa og Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram vil bidrage til at bevare og fremme landets forsknings- og innovationsøkosystem.  

  Siden krigens begyndelse har EU øget sin støtte til styrkelse af Ukraines cyberrobusthed med 10 mio. EUR til udstyr, software og anden relateret støtte. Der er blevet ydet yderligere 19 mio. EUR til at støtte digital omstilling. 

  Støtte til militært udstyr og militær uddannelse

  EU og medlemsstaterne har mobiliseret ca. 28 mia. EUR i militær støtte til Ukraine, herunder 6,1 under den europæiske fredsfacilitet. Endvidere takket være de 362 mio. EUR i finansiel støtte håndterer EU's militære bistandsmission i Ukraine uddannelsesbehovene hos Ukraines væbnede styrker og har indtil videre uddannet mere end 39 000 soldater.

  EU vedtog i juli 2023 forordningen om støtte til produktion af ammunition (ASAP), der har til formål hurtigst muligt at sikre levering af ammunition og missiler til Ukraine og hjælpe medlemslandene med at genopbygge deres lagre. Med forordningen indføres der målrettede foranstaltninger, bl.a. om finansieringsmidler, der skal øge EU's produktionskapacitet og afhjælpe den nuværende mangel på ammunition og missiler samt komponenter hertil.

  Støtte til den fremtidige genopbygning

  En facilitet til at støtte genopretningen, genopbygningen og moderniseringen af Ukraine  

  Kommissionen foreslog i juni 2023 at oprette et særligt finansieringsinstrument, der vil yde op til 50 mia. EUR i sammenhængende, forudsigelig og fleksibel støtte til Ukraine i perioden 2024-2027.  

  Den nye facilitet vil understøtte Ukraines indsats for at opretholde makrofinansiel stabilitet, fremme genopretningen og modernisere landet, samtidig med at der gennemføres de reformer, som er nødvendige for tiltrædelse af EU. Den vil også støtte omstillingen til en grøn, digital og inklusiv økonomi, der tilpasses EU's regler og standarder. 

  Læs mere om genopbygningen af Ukraine

  Støtte til at holde Rusland ansvarlig

  EU støtter også bekæmpelsen af straffrihed i Ukraine med et projekt til 7,25 mio. euro, der skal støtte Den Internationale Straffedomstols efterforskning af krigsforbrydelser, som er begået af Rusland. Desuden støtter Eurojust et fælles EU-efterforskningshold, der er oprettet af Polen, Letland, Estland, Slovakiet, Rumænien, Litauen og Ukraine i dets bestræbelser på at efterforske internationale forbrydelser, der er begået i Ukraine.

  Europa-Kommissionen har også oprettet Det Internationale Center for Retsforfølgning af Aggressionsforbrydelsen mod Ukraine. Centret, der er beliggende i Haag og integreret i det eksisterende fælles efterforskningshold, støtter koordineringen af efterforskninger og indsamling af beviser for krigsforbrydelser, der er begået i Ukraine. 

  Ca. 200 mia. EUR i aktiver fra Ruslands centralbank er indefrosset i EU. Mere end 28 mia. EUR i private aktiver tilhørende personer og enheder, der er opført på listen, er indtil videre blevet indefrosset.

  Læs mere om, hvordan vi holder Rusland ansvarlig

  Denne side er senest opdateret den 29. januar 2024

  Dokumenter

  24. MARTS 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
  English
  (6.03 KB - HTML)
  Download