Skip to main content
EU's solidaritet med Ukraine

EU's hjælp til Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

In focus

En stærk og omfattende EU-reaktion

Siden den russiske aggression begyndte, har EU, medlemslandene og EU's finansielle institutioner forpligtet sig til at mobilisere mere end 19 mia. euro til at styrke Ukraines samlede økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed. Dette er sket i form af makrofinansiel bistand, budgetstøtte, nødhjælp, kriseberedskab og humanitær bistand. Yderligere makrofinansiel bistand til en værdi af op til 3 mia. euro er under forberedelse.

Desuden er der ydet militær bistand til et beløb af 3,1 mia. euro under den europæiske fredsfacilitet. Dette vil blive anvendt til at godtgøre EU-landene for deres militære støtte i naturalier til Ukraine.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Nødhjælp

Der er stillet 523 mio. euro til rådighed til humanitære bistandsprojekter til gavn for civile, der er berørt af krigen i Ukraine. Det drejer sig om 485 mio. euro til Ukraine og 38 mio. euro til Moldova til at hjælpe mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine. EU's humanitære bistand består af mad, vand, sundhedspleje, nødly og basale fornødenheder.

Desuden vil 332 mio. euro gå til et nødhjælpsprogram, som skal sikre adgang til basale varer og tjenester såsom uddannelse, sundhedspleje og mad. Det bidrager også til at beskytte befolkningen, både internt fordrevne og deres værtssamfund, og til at støtte små og mellemstore virksomheder og landbruget. Et yderligere mål er at genopbygge mindre civil infrastruktur, sikre energiforsyningen, styrke internetsikkerheden og mediefriheden samt øge indsatsen mod bevidst misinformation Tidligere igangværende projekter til en værdi af 185 mio. euro er blevet justeret for at imødekomme presserende behov på stedet.

 

EU-civilbeskyttelsesmekanismen

31 lande
har tilbudt deres hjælp
Over 70.000 ton
bistand i naturalier er blevet sendt til Ukraine

Via EU's civilbeskyttelsesmekanisme kanaliserer vi hjælp til Ukraine fra 31 lande – de 27 EU-lande, Norge, Tyrkiet, Nordmakedonien og Island. Dette omfatter ikke alene livsvigtige forsyninger såsom medicin, mad og artikler til husly, men også strategisk udstyr som f.eks. brandbiler, generatorer, ambulancer og mobile hospitaler.

Nødlogistikkknudepunkter og hjælp via rescEU

På grund af det eksponentielt stigende behov har vi sørget for dels medicinsk udstyr og nødly, dels specialiseret udstyr til at imødegå folkesundhedsrisici som kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler mod Ukraine via rescEU-beredskabslagrene i Tyskland, Ungarn, Holland, Grækenland, Rumænien, Sverige og Danmark. RescEU-støtten til en samlet værdi af næsten 34 mio. euro omfatter indkvarteringsenheder, beskyttelsesdragter, dekontamineringsudstyr, respiratorer, infusionspumper, patientmonitorer, ultralydsudstyr med mere. EU koordinerer lægefaglig evakuering af ukrainske patienter, der har akut behov for behandling, og har indtil videre sendt over 1.000 patienter til hospitaler i hele Europa for at modtage specialiseret behandling. Et nyt såkaldt EU-Medevac Hub til medicinsk evakuering af ukrainske patienter blev åbnet i september i Rzeszów i Polen. Dette støttecenter er et sikkert rum for patienter, der ankommer fra Ukraine, inden de flyves videre for at modtage behandling på et hospital i et andet europæisk land.

Desuden har Kommissionen oprettet logistiske civilbeskyttelsesknudepunkter i Polen, Rumænien og Slovakiet for at fordele den nødvendige hjælp så hurtigt som muligt. Via disse knudepunkter vil bistanden blive kanaliseret ud som en del af EU's civilbeskyttelsesmekanisme. 

Den midlertidige beskyttelsesmekanisme

Den midlertidige beskyttelsesmekanisme giver:

 • opholdsret
 • adgang til arbejdsmarkedet med forbehold for medlemslandenes arbejdsmarkedspolitikker
 • adgang til bolig
 • ret til sociale ydelser
 • ret til lægehjælp og lignende
 • ret for uledsagede børn og teenagere til værgemål og uddannelse

Information til mennesker, der flygter fra krigen

Solidaritetsbaner

Kommissionen har fremlagt en handlingsplan for etablering af "solidaritetsbaner" – ikke alene for at sikre, at Ukraine kan eksportere korn, men også for at sikre, at landet kan importere de varer, det har brug for, lige fra humanitær bistand til dyrefoder og gødningsstoffer. 

Siden maj har solidaritetsbanerne betydet:

 • at man har hjulpet til at eksportere 12,5 mio. ton fra Ukraine, hvorved Ukraine har fået hårdt tiltrængte indtægter og korn er nået ud til dem, der havde brug for det
 • at der alene i september blev eksporteret i alt 6,6 mio. ton ukrainske landbrugsprodukter – 2,6 mio. ton via solidaritetsbanerne og 4 mio. ton via Sortehavet
 • at der har kunnet ydes teknisk støtte til Ukraine, Moldova og EU-landene for at lette og fremskynde procedurerne og fjerne flaskehalse ved grænsen
 • at der kunne underskrives fragtaftaler med Ukraine og Moldova den 29. juni 2022 for yderligere at lette transit og transport til og fra begge lande

Andre former for støtte

 • I energisektoren er Ukraines elnet blevet synkroniseret med EU's. EU vil fortsat støtte Ukraine i energisektoren ved at sikre tilbagegående gasstrømme til landet. Ukraine vil også kunne drage fordel af EU's fælles indkøb af gas, flydende naturgas (LNG) og brint.
 • Kommissionen har foreslået at suspendere importtolden på al ukrainsk eksport til EU i et år. Forslaget vil også medføre suspension af alle EU's antidumping- og beskyttelsesforanstaltninger over for den ukrainske ståleksport i et år. Dette vidtrækkende skridt skal bidrage til at øge Ukraines eksport til EU og lette den vanskelige situation, som ukrainske producenter og eksportører oplever.
 • Kommissionen opfordrede de europæiske teleoperatører til at forlænge deres aftale om at suspendere eller væsentligt nedsætte eventuelle roamingtakster for ukrainere i EU, som allerede har været i kraft i de seneste 3 måneder.
 • Siden krigens begyndelse har EU øget sin akutte støtte til styrkelse af Ukraines cyberrobusthed med 10 mio. euro til bl.a. udstyr og software. Yderligere 15 mio. euro fra pakken på 330 mio. euro er blevet ydet som hjælp til omstilling til større digital modstandsdygtighed.
 • EU yder støtte i form af EU-garantier udstedt af finansielle institutioner som EIB og EBRD. Dette skal sætte den ukrainske regering i stand til at yde lån og give virksomhederne mulighed for at levere livsvigtige tjenesteydelser.

Støtte til den fremtidige genopbygning

Ukraine public administration building

Der vil være behov for en stor global finansiel indsats for at genopbygge Ukraine efter krigsskaderne. Genopbygningsindsatsen skal ledes af de ukrainske myndigheder i tæt partnerskab med EU og vigtige partnere såsom G7 og G20 og andre tredjelande samt internationale finansielle institutioner og internationale organisationer.

Der er også bebudet en international koordineringsplatform – "genopbygningsplatformen for Ukraine" – under ledelse af Kommissionen og den ukrainske regering. Platformen vil få til opgave at godkende en genopbygningsplan, der udarbejdes og gennemføres af Ukraine, med administrativ kapacitetsstøtte og teknisk bistand fra EU. Den vil samle støttepartnere og -organisationer, herunder EU-landene, andre bilaterale og multilaterale partnere og internationale finansielle institutioner. Det ukrainske parlament og Europa-Parlamentet vil deltage som observatører.

For at støtte genopbygningsplanen har Kommissionen foreslået at oprette "RebuildUkraine"-faciliteten som det vigtigste juridiske instrument for EU's støtte, der er baseret på en blanding af tilskud og lån. Den vil blive integreret i EU-budgettet for dermed at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og forsvarlig økonomisk forvaltning af initiativet, med en klar forbindelse til investeringer og reformer.

Læs mere om genopbygningen af Ukraine

Dokumenter