Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Pomoč EU Ukrajini

Te informacije so na voljo tudi v naslednjih jezikih: ukrajinščina | українська | ruščina | русский

EU enotno in neomajno podpira Ukrajino ob ruski vojni agresiji in nezakonitih poskusih priključitve ukrajinskega ozemlja. Ukrajini in njenemu prebivalstvu bomo še naprej zagotavljali politično, finančno, gospodarsko, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo, dokler bo to potrebno.

Odločen in celovit odziv EU

EU je Ukrajini od začetka ruske vojne agresije zagotovila podporo v vrednosti več kot 88 milijard evrov. To vključuje: 

43,4 milijarde evrov, ki jih je Ekipa Evropa zagotovila za splošno gospodarsko, socialno in finančno odpornost Ukrajine 

približno 28 milijard evrov za ukrepe vojaške pomoči, od tega 6,1 milijarde evrov v okviru evropskega mirovnega instrumenta 

več kot 17 milijard evrov za pomoč državam članicam pri izpolnjevanju potreb Ukrajincev, ki so zbežali pred vojno v EU 

EU, njene države članice in njene finančne institucije so se na rusko vojno agresijo odzvale s pristopom „Ekipa Evropa“. To pomeni, da sodelujemo ter združujemo vire in strokovno znanje, da bi po najboljših močeh pomagali Ukrajini. 

Od začetka vojaške agresije je Ekipa Evropa Ukrajini zagotovila podporo v višini 43,4 milijarde evrov. To vključuje:

 • makrofinančno pomoč 
 • proračunsko podporo 
 • nujno pomoč 
 • sredstva za krizno odzivanje 
 • humanitarno pomoč 

Makrofinančna pomoč in proračunska podpora

Za nadaljnjo podporo Ukrajini je bilo v letu 2023 iz proračuna EU zagotovljenih 19,5 milijarde evrov kratkoročne pomoči, vključno z doslej največjim svežnjem pomoči v višini 18 milijard evrov v obliki ugodnih posojil. Ta podpora je sledila pomoči v višini 11,6 milijarde evrov v obliki posojil in nepovratnih sredstev, ki je bila Ukrajini zagotovljena v letu 2022. S to podporo Ukrajina lahko:

 • še naprej izplačuje plače in pokojnine
 • obnavlja kritično infrastrukturo, poškodovano med vojno
 • zagotavlja osnovne javne storitve, kot so bolnišnice, šole in stanovanja za ljudi, ki so se morali preseliti
 • ohranja makroekonomsko stabilnost

Instrument za Ukrajino: podpora za okrevanje in obnovo države ter njen pristop k EU

Da bi podprla Ukrajino pri njenih dolgoročnih prizadevanjih za okrevanje po vojni in članstvo v EU, bo EU vzpostavila poseben finančni instrument za obdobje 2024–2027. Instrument za Ukrajino bo EU omogočil, da Ukrajini v tem obdobju zagotovi predvidljivo in prilagodljivo finančno podporo v višini do 50 milijard evrov.

EU s tem instrumentom potrjuje svojo zavezanost, da bo podpirala Ukrajino v času ruske vojne agresije in na njeni poti k pristopu k EU.

Več informacij o instrumentu za Ukrajino

Ukrepi za podporo ukrajinskemu gospodarstvu

Evropska komisija in Ukrajina sta februarja 2023 podpisali sporazum o pridružitvi Ukrajine programu Enotni trg. Ta sporazum bo ukrajinskim podjetjem omogočil: 

 • dostop do trgov  
 • ugodno poslovno okolje 
 • trajnostno gospodarsko rast  
 • internacionalizacijo 

Poleg tega je Evropska komisija januarja 2024 predlagala, da se opustitev vseh carinskih dajatev, kvot in ukrepov trgovinske zaščite za ukrajinski izvoz v EU podaljša do junija 2025. Komisija je od takrat predlagala, da se opustitev podaljša še za eno leto.

EU zagotavlja podporo tudi prek jamstev, ki so jih izdale finančne institucije, kot sta EIB in EBRD. To bo ukrajinski vladi omogočilo kreditiranje, podjetjem pa zagotavljanje ključnih storitev. 

Humanitarna pomoč in civilna zaščita

32 držav
je ponudilo pomoč
Več kot 144 000 ton
pomoči v naravi je bilo poslanih v Ukrajino

  Poleg tega so države članice EU in partnerske države prek mehanizma EU na področju civilne zaščite Ukrajini zagotovile več kot 144 000 ton pomoči v naravi v ocenjeni vrednosti več kot 796 milijonov evrov. EU in države članice so zagotovile več kot 110 milijonov evrov za humanitarno razminiranje, od česar je bilo 21,5 milijona evrov zagotovljenih iz proračuna EU.

  EU je leta 2022 namenila 330 milijonov evrov programu za nujno pomoč, ki zagotavlja dostop do osnovnih dobrin in storitev, kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo in hrana. Program je omogočil tudi zaščito prebivalstva, in sicer tako notranje razseljenih oseb kot njihovih gostiteljskih skupnosti, ter podporo malim in srednjim podjetjem ter kmetijstvu.  

  Med drugimi pomembnimi cilji so obnova civilne infrastrukture manjšega obsega, zagotavljanje energetske varnosti ter krepitev kibernetske varnosti, medijske svobode in boja proti dezinformacijam. Tekoči projekti v vrednosti 286 milijonov evrov so bili prilagojeni za izpolnjevanje nujnih potreb na terenu. 

  Logistični centri za nujno pomoč in pomoč iz zalog rescEU

  Zaradi hitro rastočih potreb Ukrajine smo iz zalog rescEU mobilizirali medicinsko opremo, začasna zatočišča in električne generatorje ter specializirano opremo za obvladovanje tveganj za javno zdravje, kot so kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje.  

  Ukrajini smo v okviru rescEU od začetka vojne zagotovili podporo v skupni višini 127 milijonov evrov.

  EU usklajuje medicinske evakuacije ukrajinskih pacientov, ki nujno potrebujejo zdravljenje. Doslej je bilo v bolnišnice po vsej Evropi premeščenih več kot 3 080 pacientov, ki so potrebovali specializirano oskrbo.  

  Septembra 2022 je bilo v Rzeszówu na Poljskem odprto vozlišče EU MEDEVAC. Vozlišče pacientom iz Ukrajine ponuja varen prostor pred premestitvijo na zdravljenje v bolnišnico v drugo evropsko državo. 

  Poleg tega je Komisija na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem vzpostavila logistične centre civilne zaščite, da bi Ukrajini lahko čim prej dobavila pomoč. Ti centri bodo usmerjali pomoč, ki se zagotavlja prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. 

  Ukrajina je 21. aprila 2023 postala sodelujoča država v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, evropskem solidarnostnem okviru za pomoč državam, ki jih je prizadela katastrofa. 

  Začasna zaščita

  EU je takoj po začetku ruske invazije aktivirala direktivo o začasni zaščiti. S tem je razseljenim osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, zagotovila nekatere pravice v EU, med drugim

  dovoljenje za prebivanje

  dostop do ustrezne nastanitve

  zdravstveno oskrbo

  izobraževanje otrok

  Države EU so v okviru sheme začasne zaščite, ki je bila podaljšana do marca 2025, doslej sprejele več kot štiri milijone Ukrajincev.  

  Komisija je uvedla največjo možno prožnost, da lahko države članice za podporo ljudem, ki bežijo pred vojno, uporabijo tudi neporabljena kohezijska sredstva. S tem ukrepom je bilo zagotovljenih do 17 milijard evrov. 

  Informacije za ljudi, ki bežijo pred vojno

  Solidarnostni pasovi

  Evropska komisija in sosednje države članice EU so 12. maja 2022 v okviru odziva Evropske unije na rusko agresijo proti Ukrajini vzpostavile solidarnostne pasove med EU in Ukrajino. Ti koridorji so bistveni za izvoz kmetijskih proizvodov iz Ukrajine ter uvoz blaga, ki ga Ukrajina potrebuje, od humanitarne pomoči do živalske krme in gnojil. 

  Od maja 2022 so solidarnostni pasovi omogočili: 

  • izvoz približno 67 milijonov ton ukrajinskih kmetijskih proizvodov, vključno s skoraj 61 milijoni ton žit, oljnic in sorodnih proizvodov
  • uvoz več kot 40 milijonov ton blaga v Ukrajino
  • zagotavljanje tehnične podpore Ukrajini, Moldaviji in državam EU, da se olajšajo in pospešijo postopki ter odpravijo ozka grla na meji 
  • podpis sporazumov o prevozu blaga z Ukrajino in Moldavijo 29. junija 2022, da se dodatno olajšata tranzit in prevoz v obe državi in iz njiju 

  Za okrepitev solidarnostnih pasov je bila doslej namenjena več kot milijarda evrov, kar vključuje prispevke Komisije, Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj ter Svetovne banke.

  Več o solidarnostnih pasovih med EU in Ukrajino

  Podpora ukrajinskim šolarjem

  Podpora energetskemu sektorju

  Marca 2022 je bilo ukrajinsko omrežje električne energije povezano z EU. EU bo z zagotavljanjem povratnega toka plina v državo še naprej podpirala Ukrajino v energetskem sektorju. Ukrajina bo lahko imela korist tudi od skupnega nakupa plina, utekočinjenega zemeljskega plina in vodika v EU. 

  Poleg tega je EU Ukrajini zagotovila več kot 8 400 električnih generatorjev in 35 milijonov LED žarnic. 

  Na zaprosilo Evropske komisije je bilo za kritje najnujnejših potreb ukrajinskega energetskega sektorja iz sklada za energetsko podporo Ukrajini, ki ga je ustanovila Energetska skupnost, zagotovljenih več kot 332 milijona evrov.  

  Podpora za boljšo povezljivost in tehnologijo

  Julija 2022 je Komisija evropske telekomunikacijske operaterje pozvala, naj podaljšajo dogovor o začasni oprostitvi ali znatnem znižanju stroškov gostovanja za Ukrajince in Ukrajinke v EU

  EU in Ukrajina sta junija 2023 podpisali sporazum o pridružitvi Ukrajine programu Instrument za povezovanje Evrope. Sporazum bo ukrajinskim predlagateljem projektov omogočil, da zaprosijo za financiranje EU za projekte na področju prometa, energije in digitalne tehnologije, s čimer se bo dodatno izboljšala povezljivost Ukrajine s sosednjimi državami EU. 

  Komisija je decembra 2023 v Kijevu odprla nov urad programa Obzorje Evropa. Sodelovanje Ukrajine v programu Obzorje Evropa in programu Euratoma za raziskave in usposabljanje bo pripomoglo k ohranitvi in spodbujanju ukrajinskega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.  

  EU je od začetka vojne z 10 milijoni evrov za opremo, programsko opremo in drugo s tem povezano podporo okrepila svojo pomoč za krepitev kibernetske odpornosti Ukrajine. Za podporo digitalni preobrazbi je bilo zagotovljenih dodatnih 19 milijonov evrov. 

  Podpora za prihodnjo obnovo

  Podpora pri zagotavljanju, da bo Rusija odgovarjala za svoja dejanja

  EU podpira boj proti nekaznovanosti v Ukrajini s projektom v vrednosti 7,25 milijona evrov za podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču pri preiskavah vojnih zločinov, ki jih je zagrešila Rusija. Poleg tega Eurojust podpira skupno preiskovalno skupino EU, ki so jo ustanovile Poljska, Latvija, Estonija, Slovaška, Romunija, Litva in Ukrajina (v njej pa sodelujeta tudi Mednarodno kazensko sodišče in Europol), pri njenih prizadevanjih pri preiskavah mednarodnih kaznivih dejanj, storjenih v Ukrajini.

  Poleg tega je Evropska komisija ustanovila mednarodni center za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini. Center, ki ima sedež v Haagu in je del obstoječe skupne preiskovalne skupine, podpira usklajevanje preiskav in zbiranje dokazov o vojnih zločinih, storjenih v Ukrajini. 

  V EU je imobiliziranih približno 200 milijard evrov sredstev ruske centralne banke. Do zdaj je bilo zamrznjenih več kot 28 milijard evrov zasebnega premoženja oseb in subjektov s seznama.

  Več o odgovornosti Rusije

  Ta stran je bila nazadnje posodobljena 23. februarja 2024.

  Dokumenti

  24. MAREC 2023
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment
  English
  (6.03 KB - HTML)
  Prenesi